Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุงปี 2560
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(44)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(111)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1.  รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 71 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินทักษะการคิดคำนวณในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
5.  ผู้เรียนร้อยละ 66 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนขีดจำกัดล่างระดับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
6.  ผู้เรียนร้อยละ 92 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
7.  ครูร้อยละ 94 สามารถวางแผนบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน
8.  มีการส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
9.  มีการนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.2 (230007) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10   10   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.2 (230007) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 3   3   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ 10   10   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู 11   11   0 *** *** 182 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน 10   10   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 153 วัน
12 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 105 วัน
13 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
22 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 28 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 112 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 182 วัน
20 ก.ย. 2564 24 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
21 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 119 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 182 วัน
31 มี.ค. 2565 29 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 182 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (44)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (230007) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  7 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (230007) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (230007) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  17 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระ  17 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  17 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  17 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  24 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1  5 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1  5 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 1  5 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ ครั้งที่ 1  5 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 2  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ ครั้งที่ 2  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 -รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3  7 ธ.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3  7 ธ.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 3  7 ธ.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3  7 ธ.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 -รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4  7 ก.พ. 2565 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 4  7 ก.พ. 2565 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน ครั้งที่ 4  7 ก.พ. 2565 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4  7 ก.พ. 2565 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  14 มี.ค. 2565 136 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  14 มี.ค. 2565 136 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  14 มี.ค. 2565 136 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  14 มี.ค. 2565 136 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมิน และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  21 มี.ค. 2565 143 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมิน และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  21 มี.ค. 2565 143 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมิน และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  21 มี.ค. 2565 143 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมิน และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  21 มี.ค. 2565 143 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (111)

ขั้นตอน: 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.1 (230006) กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธาน
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.2 (230007) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  ที่ปรึกษา
  เลขานุการ
  เหรัญญิก
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธาน
  ที่ปรึกษา
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธาน
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา

ขั้นตอน: 6.5 กิจกรรมนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธาน
  ที่ปรึกษา
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 90 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 21 *** ***
2    ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 *** ***
3    อาหารกลางวัน 100 *** ***
4    อาหารว่างช่วงเช้า 100 *** ***
5    อาหารว่างช่วงบ่าย 100 *** ***
6    น้ำดื่ม 100 *** ***
7    ค่าเข้าชมสถานที่ 100 *** ***
8    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
9    ค่าวิทยากร 4 *** ***
10    ค่าพวงมาลัย 2 *** ***
11    อุปกรณ์ฐานต่างๆ 1 *** ***
12    ของรางวัล 1 *** ***
13    ป้ายไวนิล 1 *** ***
14    ใบประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 *** ***
15    ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - วิจัยในชั้นเรียน
 - แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 - แบบสรุปผลกิจกรรมพัฒนาทักษะการคำนวณ
 - แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (1 )
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์