Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานดนตรีและการแสดงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนที่มีทักษะโดดเด่นทางด้านดนตรีและการแสดง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2.  เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนที่มีทักษะโดดเด่นทางด้านดนตรีและการแสดง เข้าร่วมการประกวดในระดับต่างๆ
3.  จัดซื้อ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องดนตรีให้พร้อมใช้งาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานดนตรีและการแสดงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานดนตรีและการแสดงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน มีจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด
2.  นักเรียนที่มีทักษะโดดเด่นทางด้านดนตรีและการแสดง เข้าร่วมการประกวดในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการ
3.  นักเรียนที่มีทักษะโดดเด่นทางด้านดนตรีและการแสดง เข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันภายในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
4.  จัดซื้อ ซ่อมแซม เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ในการแสดง ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน
5.  นักเรียนที่มีทักษะโดดเด่นทางด้านดนตรีและการแสดง เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
6.  พัฒนาทักษะเฉพาะทางให้แก่นักเรียนตามความถนัด ความสนใจ ในด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล และการแสดง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานดนตรีและการแสดงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.1 กิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.3 กิจกรรมขับร้องประสานเสียง 4   4   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.4 กิจกรรม ACL Music Festival 2021 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.5 กิจกรรมการแข่งขันดนตรีและการแสดงภายนอก   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.6 กิจกรรมการแข่งขันดนตรีและการแสดงภายใน   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามหลัก PDCA เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 7 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมฝึกซ้อมคณะขับร้องประสานเสียง  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมขับร้องประสานเสียง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมฝึกซ้อมคณะขับร้องประสานเสียง  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมขับร้องประสานเสียง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมฝึกซ้อมคณะขับร้องประสานเสียง  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมขับร้องประสานเสียง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมฝึกซ้อมคณะขับร้องประสานเสียง  19 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมขับร้องประสานเสียง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งาน “เกษตรสัมพันธ์ปันสุข...สู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ ราชภัฏลำปาง”  13 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันวงดนตรีสากล ACL MUSIC COMPETITION 2021  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรม ACL Music Festival 2021  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานดนตรีและการแสดง  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ถ่านอัลคาไลน์ AA 12 *** ***
2    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 12 *** ***
3    ถ่านกระดุมลิเธี่ยม 4 *** ***
4    ปากกาไวท์บอร์ด 12 *** ***
5    จัดทำเอกสารประกอบการสอน 10 *** ***
6    ไวนิล สื่อประชาสัมพันธ์ 360 *** ***
7    โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ 20 *** ***
8    Uniform สำหรับการแสดง 10 *** ***
9    ตู้จัดเก็บชุดและอุปกรณ์ 1 *** ***
10    อุปกรณ์แต่งหน้า 1 *** ***
11    จัดซื้อโน้ตเพลงลิขสิทธิ์ 1 *** ***
12    ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแสดง / เครื่องดนตรี Stage 1 *** ***
13    จัดซื้อ Multi Effect Guitar 2 *** ***
14    จัดซื้อ Keyboard Synthesizer 1 *** ***
15    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 12 *** ***
16    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 6 *** ***
17    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 6 *** ***
18    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 12 *** ***
19    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 6 *** ***
20    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
21    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
22    ค่าน้ำดื่มและอาหารนักเรียน 10 *** ***
23    ค่าน้ำมันรถตู้โรงเรียน 10 *** ***
24    ค่าอาหารและน้ำดื่มเข้าค่ายฝึกซ้อม 5 *** ***
25    ค่ารถการแข่งขันและการแสดงภายนอก 4 *** ***
26    ค่าอาหาร / อาหารว่าง /น้ำดื่มระหว่างการแข่งขัน 4 *** ***
27    ค่าที่พักระหว่างการแข่งขันและการแสดงนอกสถานที่ 15 *** ***
28    พัฒนาทักษะนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และค่าวิทยากร 1 *** ***
29    ค่าที่พักวิทยากร 1 *** ***
30    ค่าอาหารต้อนรับวิทยากร 1 *** ***
31    ค่าจัดสถานที่ 1 *** ***
32    ค่าเช่าเวที 1 *** ***
33    ค่าเช่า Truss ฉากหลัง 1 *** ***
34    ค่าเช่าเครื่องเสียง / อุปกรณ์ 1 *** ***
35    ถ้วยรางวัล 3 *** ***
36    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 120 *** ***
37    สื่อประชาสัมพันธ์ 20 *** ***
38    เงินรางวัล 1 *** ***
39    ค่าตอบแทนวิทยากร 3 *** ***
40    ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ 1 *** ***
41    ค่าที่พักกรรมการ 3 *** ***
42    ค่าเดินทางกรรมการ 3 *** ***
43    ค่าเช่ายานพาหนะ 4 *** ***
44    ค่าน้ำมันรถตู้โรงเรียน 5 *** ***
45    เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 6 *** ***
46    เบี้ยเลี้ยงครู 6 *** ***
47    ค่าอาหารและน้ำดื่มนักเรียน 10 *** ***
48    ค่าที่พักระหว่างการแข่งขันและการแสดงนอกสถานที่ 10 *** ***
49    ค่าตกแต่งสถานที่ เวทีกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 1 *** ***
50    รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2 *** ***
51    แผ่นป้ายรางวัลกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 8 *** ***
52    รางวัลการประกวดวงสตริง 2 *** ***
53    แผ่นป้ายรางวัลกิจกรรมประกวดวงสตริง 4 *** ***
54    รางวัลการประกวด Cover Dance 2 *** ***
55    แผ่นป้ายรางวัลกิจกรรมประกวด Cover Dance 8 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
2    ขออนุมัติงานซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย เพื่อบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรี 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อเครื่องดนตรีไทยเพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในกิจกรรมของโรงเรียน 1 *** ***
4    ขออนุมัติงานซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย เพื่อบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรี 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายฝึกซ้อมคณะขับร้องประสานเสียง วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
6    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
7    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดำเนินการในการแข่งขันวงดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2563 ACL MUSIC COMPETITION 2021 ในกิจกรรมวันวิชาการ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 1 *** ***
8    ขออนุมัติซื้อเสากั้นเขตทางเดิน เพื่อใช้กั้นพื้นที่นักแสดงให้เป็นระเบียบและความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องดนตรี 1 *** ***
9    ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในการแสดง เพื่อใช้รองรับกิจกรรมและงานการแสดงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 1 *** ***
10    ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในการแสดง เพื่อใช้รองรับกิจกรรมและงานการแสดงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 1 *** ***
11    คืนเงิน ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในการแสดง เพื่อใช้รองรับกิจกรรมและงานการแสดงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (ปรับปรุงเข้ากิจกรรมประสานเสียง) 1 *** ***
12    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
13    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ม.ค. 64 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกเงินค่าขนส่งเวทีอเนกประสงค์ 1 *** ***
15    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
16    ขออนุม้ติซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง เพื่อรองรับการใช้งานในกิจกรรมของโรงเรียนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ กสทช. 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการประกวด
 - แบบบันทึกการฝึกซ้อมทักษะทางดนตรีและการแสดง
 - รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานดนตรีและการแสดงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานดนตรีและการแสดง
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อจัดระบบการบริหารและบริการด้านงานดนตรีและการแสดงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 87.57
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)