Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้งานวัดและประเมินผลมีรายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา
2.  เพื่อให้สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลเป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
3.  เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(71)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(2)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  1.ครูร้อยละ 83 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลายมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานตัวชี้วัดและตามกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง
2.  2.สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลเป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย ร้อยละ 83
3.  3.ครูร้อยละ 83 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  FlowChart งานทะเบียนและวัดผล
2.  แผนผังการบริหารงานทะเบียนและวัดผล
3.  คู่มืองานวัดและประเมินผล

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.1.การพัฒนาเครื่องมือวัดผลฯ   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี 51   51   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน 4   4   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.4 คลังข้อสอบ   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.5 การทดสอบระดับชาติ 15   15   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 48 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 48 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน   0   0 *** *** 18 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 48 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
23 ก.พ. 2564 27 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 44 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 18 วัน
01 เม.ย. 2563 30 พ.ค. 2564   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 48 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (71)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู้ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)  4 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ประชุม และรับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ประชุม และรับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และ 6  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 การสอบเข้าศึกษาต่อโครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) และสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบภายใน)  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบชิงทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิปและทุนการศึกาษาเซราฟิน  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2563  19 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2563  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2563  21 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2563  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  25 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  27 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563  12 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  13 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  14 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 พิธีมอบ เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TEDET ปีการศึกษา 2563  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึึกษาปีที่ 6  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึึกษาปีที่ 6  21 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึึกษาปีที่ 6  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึึกษาปีที่ 6  23 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  27 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 สอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  28 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงาน งานวัดและประเมินผล_63  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  4 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การทดสอบระดับชาติ  1 เม.ย. 2563 - 30 พ.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษคำตอบ A5 ชนิด 100 ข้อ 5 ตัวเลือก 300,000 *** ***
2    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 5 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 30 *** ***
4    คลิปดำ 2 ขา NO.108 30 *** ***
5    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 100 *** ***
7    คลิปดำ 2 ขา NO.111 60 *** ***
8    กรรไกร 8 นิ้ว 5 *** ***
9    กระดาษคำตอบ A5 ชนิด 60 ข้อ 4 ตัวเลือก 200,000 *** ***
10    หมึกเติมแท่นประทับตรา 5 *** ***
11    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 50 *** ***
12    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 24 *** ***
13    ยางลบ (สีดำ) 10 *** ***
14    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 15 *** ***
15    เชือกฟาง 6 *** ***
16    ดินสอ 2B 24 *** ***
17    ลวดเย็บ No.10 20 *** ***
18    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 5 *** ***
19    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 6 *** ***
20    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 1 *** ***
21    ลูกยาง เครื่องตรวจข้อสอบ 4 *** ***
22    รักษาระบบโปรแกรมวัดผลฯ(โปรแกรมลูกส้ม) 2 *** ***
23    ตอบแทนกรรมการสร้าง/แปลงข้อสอบกลาง 1 *** ***
24    เอกสารการจัดทำข้อสอบหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
25    เอกสารจัดส่งหน่วยงานภายนอก 10 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 20 *** ***
27    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 *** ***
28    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 2 *** ***
29    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 2 *** ***
30    ค่าเดินทาง 2 *** ***
31    ค่าที่พัก 2 *** ***
32    ค่าอาหารครูที่เข้ารับการอบรม 160 *** ***
33    ค่าอาหารว่างครูที่เข้ารับการอบรม 160 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อกระดาษคำตอบเพื่อใช้ในการสอบกลางภาค-ปลายภาค ปีการศึกษา 2563 และการสอบนักเรียนเข้าใหม่ 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดทำข้อสอบกลาง ตามรูปแบบการสอบวัดคุณภาพ FSG-CGPTA จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 1 *** ***
3    ขออนุมัติเปลี่ยนลูกยางเครื่องตรวจข้อสอบ CANON IMAGE FORMULA DR-G1100 จำนวน 2 เครื่อง 1 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 1 *** ***
5    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
6    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบติดตามการปฏิบัติงาน 2. วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 3. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 5. สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 6. สรุปผลการทดสอบระดับชาติ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล)
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ x-bar SD %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 0.00 0.00 0.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน85.48
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯจำนวนนักเรียนได้เกรด 2.5 - 4_ระดับประถมศึกษา

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯจำนวนนักเรียนได้เกรด 2.5 - 4_ระดับมัธยมศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สรุปผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

สรุปผลการประะเมินสมรรถนะ

 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (2)
สอบประเมินความพร้อมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
ผลการประเมินความพร้อมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563