Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  2.เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม โดยกำกับติดตามและประสานงานการจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1. 

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  1. มีการดำเนินการ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 85 ในระดับดี ขึ้นไป
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน
3.  3. บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
4.  4.บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 มี.ค. 2563 27 ส.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
02 มี.ค. 2563 27 ส.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 409 วัน
02 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 บริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย 2   2   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 2   2   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 1   1   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 6   6   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ต.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
02 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
01 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
04 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 2   2   0 *** *** 18 วัน
01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาเอกชน  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการเครอข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการศูนย์พึ่งได้เพื่อสร้าางระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัยหาความรุนแรงในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับที่ปรึกษากิจกรรม  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Charity Night 2020 (ฝ่ายการแสดง)  26 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563  20 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบสำรองในการบริหารจัดการ 1 *** ***
2    ค่าวิทยากรภายนอก 2 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
5    แฟ้มสอด A4 80 *** ***
6    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 20 *** ***
7    ปากกาเคมี 2 หัว 20 *** ***
8    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 50 *** ***
9    กระดาษโพทอิท ขนาด 3"x3" 50 *** ***
10    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 13 *** ***
11    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 13 *** ***
12    ใบมีดคัตเตอร์เล็ก เฉียง 30 องศา 5 *** ***
13    ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 18 นิ้ว 15 *** ***
14    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 15 *** ***
15    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50D 2 *** ***
16    กรรไกร 8 นิ้ว 20 *** ***
17    กรรไกร 6 นิ้ว 20 *** ***
18    คลิปดำ 2 ขา NO.111 50 *** ***
19    คลิปดำ 2 ขา NO.108 40 *** ***
20    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 100 *** ***
21    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 100 *** ***
22    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 6 *** ***
23    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 100 *** ***
24    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 100 *** ***
25    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
26    กระดาษชาร์ท 90 *** ***
27    กระดาษชาร์ท 90 *** ***
28    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 10 *** ***
29    ดินสอ 2B 52 *** ***
30    ดินสอ HB 52 *** ***
31    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 7 *** ***
32    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 3 *** ***
33    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 1 *** ***
34    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 10 *** ***
35    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 1 *** ***
36    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 30 *** ***
37    ถ่านอัลคาไลน์ AA 15 *** ***
38    ถ่าน Extra D (ก้อนใหญ่) 50 *** ***
39    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 72 *** ***
40    ปากกาไวท์บอร์ด 20 *** ***
41    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 13 *** ***
42    ค่าอาหารว่าง 128 *** ***
43    น้ำดื่ม 600 *** ***
44    หมึกพิมพ์ HP 35A Black Original Toner Caridge (CB435A) 2 *** ***
45    หมึกพิมพ HP 932XL/BK ตลับหมึกสำหรับ HP Officejet 5 *** ***
46    หมึกพิมพ HP933XL/C M Y ตลับหมึกสำหรับ HP Officejet 9 *** ***
47    หมึกชนิดเติม Epson Ink Rifill 8 *** ***
48    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
49    ค่าวิทยากร 4 *** ***
50    ค่าของที่ระลึก 12 *** ***
51    ค่ารับรองวิทยากร 3,000 *** ***
52    ค่าที่พักวิทยากร 10 *** ***
53    ค่าเดินทางวิทยากร 3,500 *** ***
54    ค่าที่พักของบุคลากรครู 800 *** ***
55    ค่ายานพาหนะสำหรับศึกษาดูงาน 6 *** ***
56     35 *** ***
57    แฟ้มสอด A4 36 *** ***
58    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 80 *** ***
59    น้ำดื่ม 100 *** ***
60    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
61    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 10 *** ***
62    คลิปดำ 2 ขา NO.109 25 *** ***
63    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 50 *** ***
64    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 100 *** ***
65    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 36 *** ***
66    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 4 *** ***
67    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
68    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 90 *** ***
69    กระดาษชาร์ท 90 *** ***
70    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 10 *** ***
71    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 24 *** ***
72    ดินสอ 2B 36 *** ***
73    ดินสอ HB 50 *** ***
74    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1 *** ***
75    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 20 *** ***
76    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
77    แฟ้มสอด A4 32 *** ***
78    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 8 *** ***
79    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 20 *** ***
80    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
81    คลิปดำ 2 ขา NO.108 110 *** ***
82    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 10 *** ***
83    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 100 *** ***
84    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 10 *** ***
85    ดินสอ 2B 52 *** ***
86    ดินสอ HB 50 *** ***
87    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
88    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 90 *** ***
89    ช่อดอกไม้ 1 *** ***
90    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 85 *** ***
91    น้ำดื่ม 100 *** ***
92    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1 *** ***
93    ค่าเช่าเวทีและระบบแสง สี เสียง 1 *** ***
94    ค่าพิมพ์บัตร 550 *** ***
95    ค่าเช่าชุดพิธีกร 5 *** ***
96    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
97    ค่าโต๊ะจีน 550 *** ***
98    ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ 2 *** ***
99    ค่าเอกสาร 2 *** ***
100    ค่าทำซุ้ม 1 *** ***
101    อุปกรณ์จัดทำBackdrop 1 *** ***
102    ค่าตกแต่งสถานที่ทั่วไป 2 *** ***
103    ค่าอุปกรณ์การแสดง 2 *** ***
104    ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 5 *** ***
105    ค่าอุปกรณ์ทำแผนผังงาน 1 *** ***
106    ค่าดอกไม้สักการะและตกแต่ง 1 *** ***
107    ค่าโล่ผู้สนับสนุน 20 *** ***
108    ค่าอาหารนักแสดง 2,000 *** ***
109    ค่าอาหารครู/พนักงาน 420 *** ***
110    ค่าน้ำดื่มครู/พนักงาน 420 *** ***
111    ค่าของรางวัล 2 *** ***
112    ค่าตอบแทนตำรวจ 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-310-001 1 *** ***
2    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
3    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe)- 30 มิ.ย.63 1 *** ***
4    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ก.ค. 63 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินค่าแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2563 และขอบคุณประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2562 1 *** ***
6    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
7    ของที่ระลึก 1 *** ***
8    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
9    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
10    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
11    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 29 ต.ค. 63 1 *** ***
12    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
13    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
14    วัสดุสำนักงาน 63-310-001 1 *** ***
15     ขออนุมัติงานสั่งทำกล่องหมุนสลากจับรางวัลอะคริลิคใสพร้อมฐาน 1 *** ***
16    ขออนุมัติซื้อ Apple Acc Apple TV 4K ความจุ 64GB เพื่อใช้ในกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
17    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
18    ค่าขนมจากงานเบเกอรี่ 1 *** ***
19    ซองจดหมาย 1 *** ***
20    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
21    ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
22    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
23    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ม.ค. 64 1 *** ***
24    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
25    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อ Apple Acc Apple TV 4K ความจุ 64GB เพื่อใช้ในกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบรายงานการพัฒนาอบรมของบุคลากร
 - แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียน85.38
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563 และการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 13 สิงหาคม 2563
รูปภาพ
รูปภาพ
การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษากิจกรรม ม.สุวัช เกียรติมณีรัตน์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Charity Night 2020 (ฝ่ายการแสดง)ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ