Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(19)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(2)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(2)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  บริหารจัดการงานนิเทศการสอน และงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีกระบวนการนิเทศ และการนิเทศการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.  ครูร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินการนิเทศอยู่ในระดับดี
3.  ครูทุกคนมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
5.  ครูทุกคนออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
6.  ครูทุกคนผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.  ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
8.  ครูทุกคนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
9.  ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน   0   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน 8   8   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 ประเมินคุณภาพครู 5   5   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน 6   6   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 56 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 56 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 232 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 14 วัน
21 ก.ย. 2563 31 มี.ค. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 26 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 161 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 26 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (19)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิช าการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมก่อนการดำเนินงาน  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิช าการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิช าการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการนิเทศครั้งที่ 1  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสัมมนาเชิงนวัตกรรมเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้”  15 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินครั้งที่ 1 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานงานการอบรมครู เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการอบรมครูผู้สอน เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย  29 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินการนิเทศสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2564  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ประเมินคุณภาพครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง  6 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการนิเทศ  13 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการนิเทศครั้งที่ 2  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการประเมิน  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประเมินคุณภาพครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงาน  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินครั้งที่ 2 ไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำข้อมูลวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ประเมินคุณภาพครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (2)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ประสานงานด้านอาหารและสถานที่ 1   6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน
  คณะกรรมการนิเทศ และประเมินการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/63 12   6.1 จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (2)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานด้านอาหารและสถานที่
ในกำหนดการ: ดำเนินการอบรมครูผู้สอน เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย (วันที่ 29 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการนิเทศ และประเมินการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/63
ในกำหนดการ: กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 ม.ค. 2564) (12)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - นิเทศการสอน Online - ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ - ให้คำแนะนำกับครูผู้สอน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 6 *** ***
2    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 1 *** ***
3    ลวดเย็บ No.10 5 *** ***
4    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 3 นิ้ว 2 *** ***
5    ค่าผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในการนิเทศการสอน 152 *** ***
6    ค่าผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในการนิเทศการสอน 152 *** ***
7    อาหารครู 20 *** ***
8    อาหารว่างครู 40 *** ***
9    ชุดถ้วยกาแฟ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้ครูฝ่ายปฐมวัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับดีมาก 1 *** ***
2    ปรับปรุงเข้างานวิจัย ฝ่ายปฐมวัย คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้ครูฝ่ายปฐมวัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับดีมาก 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบนิเทศการสอน
 - รายงานการประเมินครูผู้สอน
 - สรุปผลประเมินผลการนิเทศตามเกณฑ์การประเมิน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาของ โรงเรียนตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาและ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
อบรมการทำวิจัยเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
การอบรมครูผู้สอน เรื่องการเขียนรายงานการวิจัย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
การสัมมนาเชิงนวัตกรรมเรื่อง “แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้”