Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กร
4.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
6.  เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7.  เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (มิติที่ 5,6)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(95)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์
1.  มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป
2.  บุคลากรของโรงเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กร
3.  บุคลากรร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.  ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล 5   5   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ 7   7   0 *** *** 62 วัน
01 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 5   5   0 *** *** 1 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ต.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 6   6   0 *** *** 31 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ 5   5   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ 5   5   0 *** *** 213 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 5   5   0 *** *** 213 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู 5   5   0 *** *** 213 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 5   5   0 *** *** 213 วัน
01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   D 6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 5   5   0 *** *** 213 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 29 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 9   9   0 *** *** 213 วัน
01 เม.ย. 2563 30 ต.ค. 2563   D 6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ 14   14   0 *** *** 31 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 กิจกรรมวันครู 5   5   0 *** *** 213 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 8   8   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 213 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.2.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 58 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.3.รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 143 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.4.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 213 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 1 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 152 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 183 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 183 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (95)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  7 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 การสัมภาษณ์ครูใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  29 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากร  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมครูต่างชาติ  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมวันครู  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรม บริหารกลุ่มงานบุคคล  5 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรม ครูต่างชาติ  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสัมภาษณ์ครูใหม่ (วิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานบุคคล  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมบริหารงานบุคคล  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมบริหารงานบุคคล  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อแจ้งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจัางงานคนพิการและติดตามผลการทำงานของคนพิการ  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กลุ่มงานบุคคล สำนักผู้อำนวยการนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 เยี่ยมนักการป่วย นายจันทร์ดี พึ่งสุข  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุม คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 เยี่ยมครูเกษียณ ม.สกลชัย นันธิกุล  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมนักการป่วย นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก นำเสนอหนังสือเข้าเพื่อพิจารณา  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 42 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 เยี่ยมภรรยามาสเตอร์สุรพงษ์ เหล่าจันตา คลอดบุตร  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณา  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาผู้ร่วมบริหาร ตั้งเบิกงบประมาณดำเนิน  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 26 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 การสอบคัดเลือกครูวิชาภาษาจีน  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ต.ค. 2563 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม ศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 ต.ค. 2563 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 ต.ค. 2563 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  9 ต.ค. 2563 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 ต.ค. 2563 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 ต.ค. 2563 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  2 พ.ย. 2563 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  3 พ.ย. 2563 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  4 พ.ย. 2563 36 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู  6 พ.ย. 2563 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมวันครอบครัวครู  9 พ.ย. 2563 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  27 พ.ย. 2563 59 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมวันครอบครัวครู  23 ธ.ค. 2563 85 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  9 ม.ค. 2564 102 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรมวันครู  15 ม.ค. 2564 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู  1 ก.พ. 2564 125 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 ก.พ. 2564 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  10 ก.พ. 2564 134 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  26 ก.พ. 2564 150 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมครูต่างชาติ  26 ก.พ. 2564 150 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  26 ก.พ. 2564 150 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานบุคคล  26 ก.พ. 2564 150 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครู  26 ก.พ. 2564 150 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 มี.ค. 2564 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  2 มี.ค. 2564 154 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  31 มี.ค. 2564 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2564 184 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2564 184 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  22 เม.ย. 2564 205 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  26 เม.ย. 2564 209 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 213 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 213 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายวิทยากร 2 *** ***
2    อาหารครู 1,200 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง 2,400 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
5    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 24 *** ***
6    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 24 *** ***
7    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 24 *** ***
8    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 24 *** ***
9    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 12 *** ***
10    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 7 *** ***
11    ค่าลงทะเบียนกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 2 *** ***
12    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
13    ค่าเดินทาง 2 *** ***
14    ค่าลงทะเบียนกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 13 *** ***
15    ค่าเบี้ยเลี้ยง 13 *** ***
16    ค่าที่พัก 7 *** ***
17    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
18    ค่าเบี้ยเลี้่ยงคนขับรถ 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ 8 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ 1 *** ***
21    ค่าวีซ่า 35 *** ***
22    ค่าใบอนุญาตทำงาน 35 *** ***
23    ค่าตรวจสุขภาพ 35 *** ***
24    ค่าเช่าบ้าน 12 *** ***
25    ค่าประกันสุขภาพ 10 *** ***
26    ค่าตั๋วเครื่องบินกิจกรรมครูต่างชาติ 20 *** ***
27    ค่าเอกสารและรูปถ่าย 35 *** ***
28    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
29    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
30    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 36 *** ***
31    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
32    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
33    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
34    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
35    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 3 *** ***
36    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
37    อาหารว่างครู 30 *** ***
38    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
39    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
40    กิจกรรมวันครอบครัวครูและบุคลากร 160 *** ***
41    กิจกรรมวันครอบครัวครู 1 *** ***
42    อาหารครู 1,800 *** ***
43    กิจกรรมวันครอบครัวครู 6 *** ***
44    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 90 *** ***
45    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 50 *** ***
46    ค่าอาหาร (พิเศษ) 192 *** ***
47    อาหารครู 1,650 *** ***
48    กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 1 *** ***
49    กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 10 *** ***
50    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 500 *** ***
51    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 90 *** ***
52    ค่าอาหารว่าง 400 *** ***
53    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 20 *** ***
54    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 20 *** ***
55    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ของมูลนิธิฯ 6 *** ***
56    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ 1 *** ***
57    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ 6 *** ***
58    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 *** ***
59    ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 12 *** ***
60    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 32 *** ***
61    ชุดถ้วยกาแฟ 6 *** ***
62    ลวดเย็บ No.10 24 *** ***
63    คลิปดำ 2 ขา NO.111 9 *** ***
64    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 24 *** ***
65    หมึกเติมแท่นประทับตรา 6 *** ***
66    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 *** ***
67    ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 *** ***
68    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 30 *** ***
69    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 30 *** ***
70    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 12 *** ***
71    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 24 *** ***
72    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 24 *** ***
73    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
74    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 6 *** ***
75    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 48 *** ***
76    กิจกรรมวันครู 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานเพื่อบริหารจัดการภายในกลุ่มงานบุคคล 1 *** ***
2    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ และค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับครูใหม่ 1 *** ***
3    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนประเภทวีซ่า สำหรับครูใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 10 ท่าน 1 *** ***
4    ขอเบิกค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
5    ขอเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางจันทร์ดี พึ่งสุข พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
6    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
7    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
8    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
9    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
10    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ 1 คน เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
11    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
13    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด อันนา ศิริ ถังเงิน มารดาของคุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์ CSSR 1 *** ***
15    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ (รับใหม่) เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
16    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของมาสเตอร์คมสันต์ รางศรี 1 *** ***
17    ขออนุมัติซื้อกรอบอะคริลิคใสสำหรับใส่เครื่องสแกนใบหน้าแบบติดผนัง จำนวน 3 ชุด 1 *** ***
18    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของ Mr. Alfredo Jayme Ballesteros 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด บิดาของ ม.อำนาจ เทสินทโชติ 1 *** ***
21    คืนเงิน ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ และค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับครูใหม่ 1 *** ***
22    ขอเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางจันทร์คำ อ้อมค้อม และ นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
23    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
24    ปรับปรุงค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
25    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมงานศพ ลูซีอา จูมพร สัญญลักษณ์ มารดา ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 *** ***
26    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการทางด้านเอกสารบรรจุแต่งตั้ง/ถอดถอนบุคลากร และยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ 1 *** ***
27    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพมารดาของมาสเตอร์คมสันต์ รางศรี เข้างบกองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
28    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงาน มารดาของ Mr. Alfredo Jayme Ballesteros เข้ากองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
29    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพ บิดาของ ม.อำนาจ เทสินทโชติ เข้ากองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
30    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของนางขนิษฐา เครือใจวัง พนักงานโภชนาการ 1 *** ***
31    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 1 *** ***
32    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้แสดงความยินดีและค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของภรรยา ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา 1 *** ***
33    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
34    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
35    คืนเงินค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ Ms. Flordeliza Flores (เบิกซ้ำ) เดือนสิงหาคม 2563 rv12563081033 1 *** ***
36    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนสิงหาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
37    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด งานศพคุณแม่บุญเตี่ยม ยิ่งเสรี มารดาของภรรยาคุณนิรุตน์ ตันอนุชิตติกุล ประธานศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
38     ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.พิรชัย สเตฟาน มูอาแลม นักเรียนชั้น ม.2/1 1 *** ***
39    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีดมารดาของ ท่านชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา 1 *** ***
40    ค่าทำพวงหรีดงานศพ มารดา มิสดารณี ศรีสุข 1 *** ***
41    ค่าพวงหรีด มารดาของ ม.สุรินทร์ อินจันทร์ 1 *** ***
42    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี ครูต่างชาติ Ms.Pamela หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2563 1 *** ***
43    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
44    ขออนุมัติเบิกเงินร่วมทำบุญงานศพ บิดาภราดาศราวุธ ยุชมภู 1 *** ***
45    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางสาวศรีสุดา อินต๊ะวัง พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์
 - สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2563

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ ของหน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
การคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อสรรหาครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน วันที่ 29 เมษายน 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อแจ้งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจัางงานคนพิการและติดตามผลการทำงานของคนพิการ
ลุ่มงานบุคคล สำนักผู้อำนวยการนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่ สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่
เยี่ยมนักการป่วย นายจันทร์ดี พึ่งสุข
เยี่ยมนักการป่วย นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย
เยี่ยมภรรยา ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คลอดบุตร
การสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบสอน ครูวิชาภาษาจีน
การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2