Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียนให้มีความผูกพันกับองค์กร
3.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.  เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(191)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(3)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(60)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.  ร้อยละ 90 มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระดับมากขึ้นไป
2.  บุคลากรของโรงเรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
3.  บุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในโรงเรียน
4.  บุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 95 มีความผูกพันกับองค์กร
5.  บุคลากรมีความพึงพอใจในการรับบริการของงานทรัพยากรมนุษย์ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานทรัพยากรมนุษย์

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล 6   6   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 133 วัน
01 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ต.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ 33   33   0 *** *** 18 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 13   13   0 *** *** 18 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู 7   7   0 *** *** 18 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 6   6   0 *** *** 18 วัน
01 ก.พ. 2564 30 เม.ย. 2564   D 6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563   D 6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 42   42   0 *** *** 18 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ 34   34   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 กิจกรรมวันครู 5   5   0 *** *** 18 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 8   8   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.2.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.3.รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.4.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 43 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (191)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  7 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสัมภาษณ์ครูใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  29 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากร  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมครูต่างชาติ  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมวันครู  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรม บริหารกลุ่มงานบุคคล  5 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรม ครูต่างชาติ  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสัมภาษณ์ครูใหม่ (วิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานบุคคล  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมบริหารงานบุคคล  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมบริหารงานบุคคล  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมิถุนายน 2563  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อแจ้งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจัางงานคนพิการและติดตามผลการทำงานของคนพิการ  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กลุ่มงานบุคคล สำนักผู้อำนวยการนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 เยี่ยมนักการป่วย นายจันทร์ดี พึ่งสุข  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุม คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมิถุนายน 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 เยี่ยมครูเกษียณ ม.สกลชัย นันธิกุล  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนกรกฎาคม 2563  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมนักการป่วย นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก นำเสนอหนังสือเข้าเพื่อพิจารณา  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก (ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม)  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 เยี่ยมภรรยามาสเตอร์สุรพงษ์ เหล่าจันตา คลอดบุตร  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณา  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนสิงหาคม 2563  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาผู้ร่วมบริหาร ตั้งเบิกงบประมาณดำเนิน  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 221 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนกันยายน 2563  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูวิชาภาษาจีน  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม)  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม ศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ(ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนกันยายน 2563  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนตุลาคม 2563  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณพ่อสุบิน คำกอนแก้ว บิดามาสเตอร์พงศธร คำกอนแก้ว  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมครูลาคลอด มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณแม่ใส คำปิ๋ว(มารดานายสุชาติ คำปิ๋ว)และงานศพนางจันดา ศรีธัญรัตน์  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน กำลังดำเนินการ  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนตุลาคม 2563  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติ  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อเรื่องเอกสารครูต่างชาติ  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนงานวันครอบครัวครู ครั้งที่ 1  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมวางแผนงานวันครอบครัวพนักงาน ครั้งที่ 1  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนงานวันสถาปนาโรงเรียน ครั้งที่ 1  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2563  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูระดับมัธยมศึกษา ครูสนับสนุนการสอน ครูกิจกรรมพิเศษ ประจำปี  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูระดับปฐมวัย ครูระดับประถมศึกษา ครู CEP และ ภราดา  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 เยี่ยมนักการป่วยนายวัลลพ มลิวัลย์ พนักงานประจำอาคารยิมเนเซียม  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูวิชาคอมพิวเตอร์/Robotic  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร(3%) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันครอบครัวครู  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนธันวาคม 2563  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรับราวัล "สดุดีครูเอกชน" และรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2564  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเอกสารครูต่างชาติ  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง และติดต่อเรื่อง Work Permit ครูต่างชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  29 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมวันครอบครัวครู  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมมิสนิตยา ตันเรือน ครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องแรงงานครูต่างชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนธันวาคม 2564  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนมกราคม 2564  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมทำบุญงานศพ คุณพ่อถา ขันสุธรรม บิดานายยศ ขันสุธรรมพนักงานทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  12 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  12 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  13 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเอกสารครูต่างชาติที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง และติดต่อที่กรมแรงงาน ณ ศาลากลาง จ.ลำปาง  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การลงประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง VDO Editing งานสื่อสารมวลชน  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรมวันครู  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเอกสารครูต่างชาติที่กองพิสูตรหลักฐาน จ.ลำปาง  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบของเยี่ยมให้นางรินดา วงศ์กล่ำ นักการประจำอาคารปฐมวัย ที่ผ่าตัดไส้ติ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  21 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเอกสารครูต่างชาติที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณแม่บัวผัด วรรณเลิศ มารดานายมิพล วรรณเลิศ พนักงานขับรถ  27 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณพ่อชัชวาลย์ ตันหราพันธ์ บิดานายนรากร ตันหราพันธ์ พนักงานประจำมินิมาร์ท  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2564  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมกราคม 2564  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เรียนเชิญผู้อำนวยการลงนามเกียรติบัตร ครูนานปี ประจำปีการศึกษา 2563  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูอัตราจ้างรายปี ประจำปีการศึกษา 2563  8 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 63 วัน กำลังดำเนินการ  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูอัตราจ้างรายปี ประจำปีการศึกษา 2563  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2564  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 61 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูอัตราจ้างรายปี ประจำปีการศึกษา 2563  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูอัตราจ้างรายปี ประจำปีการศึกษา 2563  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นขอใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูอัตราจ้างรายปี ประจำปีการศึกษา 2563  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดเตรียมจดหมายเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู และพิธีเสกลานกิจกรรม La Providence โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับใบอนุญาตทำงาน  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินทดลองงาน ครูผู้สอน (ใหม่) วิชาคอมพิวเตอร์  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปครูที่รับรางวัลครูทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินทดลองงาน ครูผู้สอน (ใหม่) วิชาคอมพิวเตอร์  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินทดลองงาน ครูผู้สอน (ใหม่) วิชาคอมพิวเตอร์  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปครู และนักการที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2563  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินทดลองงาน ครูผู้สอน (ใหม่) วิชาคอมพิวเตอร์  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมครูต่างชาติ  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานบุคคล  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครู  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินทดลองงาน ครูผู้สอน (ใหม่) วิชาคอมพิวเตอร์  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นขอตารางนัดทำ NON-B  4 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูต่างชาติ  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู และพิธีเสกลานกิจกรรม La Providence  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อม ฝ่ายพิธีการ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู วันที่ 20 มีนาคม 2564  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นเอกสารการต่อใบอนุญาตทำงาน  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนมีนาคม 2564  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นเอกสารขอตรวจลงตราและต่ออายุวีซา  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ลงประกาศรับสมัครครูผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ซ้อมรับรางวัลครูนานปี ปีการศึกษา 2562 - 2563  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ซ้อมรับรางวัลครูนานปี ปีการศึกษา 2562 - 2563  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู และพิธีเสกลานกิจกรรม La Providence โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานเลี้ยงครู วันที่ 20 มีนาคม 2564  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานเลี้ยงวันครอบครัวพนักงาน  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูปฐมวัย  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูผู้สอน  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินงาน งานทรัพยากรมนุษย์  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  26 เม.ย. 2564 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  29 เม.ย. 2564 17 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายวิทยากร 2 *** ***
2    อาหารครู 1,200 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง 2,400 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
5    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 24 *** ***
6    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 24 *** ***
7    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 24 *** ***
8    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 24 *** ***
9    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 12 *** ***
10    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 7 *** ***
11    ค่าลงทะเบียนกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 2 *** ***
12    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
13    ค่าเดินทาง 2 *** ***
14    ค่าลงทะเบียนกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 13 *** ***
15    ค่าเบี้ยเลี้ยง 13 *** ***
16    ค่าที่พัก 7 *** ***
17    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
18    ค่าเบี้ยเลี้่ยงคนขับรถ 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ 8 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ 1 *** ***
21    ค่าวีซ่า 35 *** ***
22    ค่าใบอนุญาตทำงาน 35 *** ***
23    ค่าตรวจสุขภาพ 35 *** ***
24    ค่าเช่าบ้าน 12 *** ***
25    ค่าประกันสุขภาพ 10 *** ***
26    ค่าตั๋วเครื่องบินกิจกรรมครูต่างชาติ 20 *** ***
27    ค่าเอกสารและรูปถ่าย 35 *** ***
28    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
29    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
30    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 36 *** ***
31    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
32    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
33    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
34    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
35    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 3 *** ***
36    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
37    อาหารว่างครู 30 *** ***
38    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
39    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
40    กิจกรรมวันครอบครัวครูและบุคลากร 160 *** ***
41    กิจกรรมวันครอบครัวครู 1 *** ***
42    อาหารครู 1,800 *** ***
43    กิจกรรมวันครอบครัวครู 6 *** ***
44    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 90 *** ***
45    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 50 *** ***
46    ค่าอาหาร (พิเศษ) 192 *** ***
47    อาหารครู 1,650 *** ***
48    กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 1 *** ***
49    กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 10 *** ***
50    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 500 *** ***
51    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 90 *** ***
52    ค่าอาหารว่าง 400 *** ***
53    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 20 *** ***
54    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 20 *** ***
55    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ของมูลนิธิฯ 6 *** ***
56    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ 1 *** ***
57    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ 6 *** ***
58    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 *** ***
59    ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 12 *** ***
60    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 32 *** ***
61    ชุดถ้วยกาแฟ 6 *** ***
62    ลวดเย็บ No.10 24 *** ***
63    คลิปดำ 2 ขา NO.111 9 *** ***
64    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 24 *** ***
65    หมึกเติมแท่นประทับตรา 6 *** ***
66    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 *** ***
67    ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 *** ***
68    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 30 *** ***
69    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 30 *** ***
70    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 12 *** ***
71    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 24 *** ***
72    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 24 *** ***
73    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
74    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 6 *** ***
75    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 48 *** ***
76    กิจกรรมวันครู 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานเพื่อบริหารจัดการภายในกลุ่มงานบุคคล 1 *** ***
2    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ และค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับครูใหม่ 1 *** ***
3    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนประเภทวีซ่า สำหรับครูใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 10 ท่าน 1 *** ***
4    ขอเบิกค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
5    ขอเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางจันทร์ดี พึ่งสุข พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
6    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
7    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
8    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
9    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
10    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ 1 คน เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
11    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
13    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด อันนา ศิริ ถังเงิน มารดาของคุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์ CSSR 1 *** ***
15    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ (รับใหม่) เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
16    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของมาสเตอร์คมสันต์ รางศรี 1 *** ***
17    ขออนุมัติซื้อกรอบอะคริลิคใสสำหรับใส่เครื่องสแกนใบหน้าแบบติดผนัง จำนวน 3 ชุด 1 *** ***
18    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของ Mr. Alfredo Jayme Ballesteros 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด บิดาของ ม.อำนาจ เทสินทโชติ 1 *** ***
21    คืนเงิน ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ และค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับครูใหม่ 1 *** ***
22    ขอเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางจันทร์คำ อ้อมค้อม และ นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
23    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
24    ปรับปรุงค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
25    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมงานศพ ลูซีอา จูมพร สัญญลักษณ์ มารดา ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 *** ***
26    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการทางด้านเอกสารบรรจุแต่งตั้ง/ถอดถอนบุคลากร และยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ 1 *** ***
27    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพมารดาของมาสเตอร์คมสันต์ รางศรี เข้างบกองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
28    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงาน มารดาของ Mr. Alfredo Jayme Ballesteros เข้ากองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
29    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพ บิดาของ ม.อำนาจ เทสินทโชติ เข้ากองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
30    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของนางขนิษฐา เครือใจวัง พนักงานโภชนาการ 1 *** ***
31    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 1 *** ***
32    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้แสดงความยินดีและค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของภรรยา ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา 1 *** ***
33    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
34    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
35    คืนเงินค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ Ms. Flordeliza Flores (เบิกซ้ำ) เดือนสิงหาคม 2563 rv12563081033 1 *** ***
36    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนสิงหาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
37    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด งานศพคุณแม่บุญเตี่ยม ยิ่งเสรี มารดาของภรรยาคุณนิรุตน์ ตันอนุชิตติกุล ประธานศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
38     ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.พิรชัย สเตฟาน มูอาแลม นักเรียนชั้น ม.2/1 1 *** ***
39    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีดมารดาของ ท่านชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา 1 *** ***
40    ค่าทำพวงหรีดงานศพ มารดา มิสดารณี ศรีสุข 1 *** ***
41    ค่าพวงหรีด มารดาของ ม.สุรินทร์ อินจันทร์ 1 *** ***
42    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี ครูต่างชาติ Ms.Pamela หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2563 1 *** ***
43    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
44    ขออนุมัติเบิกเงินร่วมทำบุญงานศพ บิดาภราดาศราวุธ ยุชมภู 1 *** ***
45    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางสาวศรีสุดา อินต๊ะวัง พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
46    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
47    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ ด.ช.วชิราธาร เสมาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ณ โรงพยาบาลลำปาง 1 *** ***
48    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพมหานครที่จัดให้มีการศึกษาดูงาน วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563 1 *** ***
49    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
50    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางผู้อำนวยการเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพมหานครที่จัดให้มีการศึกษาดูงาน วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563 1 *** ***
51    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงคณะครู ในการเข้าร่วมรับฟังปัญหาและผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
52    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด ครูมาลัย ศิลป์สมบูรณ์ อดีตครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
53    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
54    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
55    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
56    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
57    ค่าพวงหรีด มารดาของเจ้าหน้าที่นักการ นายวิศวะ เพ็งสว่าง 1 *** ***
58    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
59    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้แสดงความยินดีและค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก 1 *** ***
60    ค่าพวงหรีด บิดา ม.พงศธร คำกอนแก้ว 1 *** ***
61    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีดงานศพ นางจันดา ศรีธัญรัตน์ อดีตพนักงานอาคารสถานที่ 1 *** ***
62    ค่าพวงหรีด มารดานายสุชาติ คำปิ๋ว 1 *** ***
63    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี ครูและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสุวรรณสมโภช 1 *** ***
64    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ, ค่าต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และค่าต่อวีซ่า ทำงาน 1 ปี ของครูต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน 1 *** ***
65    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
66    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 11 คน 1 *** ***
67    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นายวัลลพ มลิวัลย์ เจ้าหน้าที่นักการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
68    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 24 คน 1 *** ***
69    รายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
70    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
71    ค่าพวงหรีดงานศพ บิดาของนางรัตนา มาลาวัยจันทร์ พนักงานประจำอาคารเรียน 1 *** ***
72    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
73    ขออนุมัติซื้อของรางวัลกิจกรรมครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
74    ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารโต๊ะจีนสำหรับกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
75    ขออนุมัติซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
76    ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารโต๊ะจีนสำหรับกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
77    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยม มิสนิตยา ตันเรือน ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 *** ***
78    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
79    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 11 คน 1 *** ***
80    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
81    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 1 *** ***
82    ขออนุมัติซื้อกล่องถนอมอาหาร Super Lock มอบเป็นของขวัญปีใหม่ในกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 1 *** ***
83    พวงหรีดบิดานายยศ ขันสุธรรม 1 *** ***
84    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ, ค่าต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และค่าต่อวีซ่า ทำงาน 1 ปี ของครูต่างชาติ จำนวน 10 ท่าน 1 *** ***
85    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางรินดา วงศ์กล่ำ พนักงานประจำอาคารระดับปฐมวัย เนื่องจากไส้ติ่งอักเสบ 1 *** ***
86    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
87    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัลกิจกรรมครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
88     ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 29 ธันวาคม 2563 1 *** ***
89    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
90    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน ด.ญ.ธัญญารักษ์ อินต๊ะยศ นักเรียนชั้น ป.6/6 และ นายธรรมรักษ์ อินต๊ะยศ นักเรียนชั้น ม.5/2 1 *** ***
91    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพมารดาของมาสเตอร์คมสันต์ รางศรี เข้างบกองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
92    วัสดุสำนักงาน RC ธ.ค. 63 1 *** ***
93    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RE ธ.ค. 63 1 *** ***
94    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
95    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
96    ขออนุมัติเบิกเงินค่าของเยี่ยมแสดงความยินดีและค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของมิสนงเยาว์ ขัดสี 1 *** ***
97    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนมกราคม 2564 1 *** ***
98    ค่าขนมจากงานเบเกอรี่ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานกรมแรงงาน 1 *** ***
99    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรม La Providence 1 *** ***
100    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี ครูและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสุวรรณสมโภช 1 *** ***
101    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนมกราคม 2564 1 *** ***
102    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 11 คน 1 *** ***
103    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
104    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด มารดา นายมิพล วรรณเลิศ 1 *** ***
105    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด มารดา นายนรากร ตันหราพันธ์ 1 *** ***
106    ขออนุมัติเบิกค่าเงินค่าของที่ระลึก (รูปถ่ายพร้อมใส่กรอบ) ให้กับครูและพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2563 1 *** ***
107    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและค่าต่ออายุใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ Ms.Lovely, Mr.Edurado 1 *** ***
108    คืนเงิน ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนประเภทวีซ่า สำหรับครูใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 10 ท่าน 1 *** ***
109    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีดงานศพซิสเตอร์นารี ชินวงศ์ ซิสเตอร์บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง 1 *** ***
110    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม 2564 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
111    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการต่อวีซ่า, ค่าถ่ายรูปและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของครูต่างชาติ 1 *** ***
112    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 11 คน 1 *** ***
113    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน ด.ญ.มีดี แก้ววันดี นักเรียนชั้นอนุบาล 2/5 1 *** ***
114    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ, ค่าต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และค่าต่อวีซ่า ทำงานของครูต่างชาติ จำนวน 8 คน 1 *** ***
115    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 24 คน 1 *** ***
116    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน นายณัฐวุฒิ หล่ำแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 1 *** ***
117    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน นายณัฐวุฒิ หล่ำแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 1 *** ***
118    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน นายณัฐวุฒิ หล่ำแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 1 *** ***
119    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน นายณัฐวุฒิ หล่ำแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 1 *** ***
120    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน ด.ญ.มีดี แก้ววันดี นักเรียนชั้นอนุบาล 2/5 1 *** ***
121    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าพวงหรีดงานศพซิสเตอร์นารี ชินวงศ์ ซิสเตอร์บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง 1 *** ***
122    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าทำบุญงานศพและค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมงานศพ ลูซีอา จูมพร สัญญลักษณ์ มารดา ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 *** ***
123    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าพวงหรีด งานศพคุณแม่บุญเตี่ยม ยิ่งเสรี มารดาของภรรยาคุณนิรุตน์ ตันอนุชิตติกุล ประธานศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
124    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีดมารดาของ ท่านชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา 1 *** ***
125    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ร่วมทำบุญงานศพ บิดาภราดาศราวุธ ยุชมภู 1 *** ***
126    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ซื้อของเยี่ยมไข้ ด.ช.วชิราธาร เสมาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ณ โรงพยาบาลลำปาง 1 *** ***
127    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าพวงหรีด อันนา ศิริ ถังเงิน มารดาของคุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์ CSSR 1 *** ***
128    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 1 *** ***
129    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการ ค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าพวงหรีด ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.พิรชัย สเตฟาน มูอาแลม นักเรียนชั้น ม.2/1 1 *** ***
130    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
131    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
132    ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการคลอดบุตร (ภรรยาม.สุรชัย คำบุญลือ) และค่าพวงหรีดงานศพ คุณแม่คำดี บุราณรัตน์ มารดาของ มิสผ่องศรี โพธิ์แพง 1 *** ***
133    ปรับปรุงคืนงบ ค่าทำบุญงานศพ คุณแม่คำดี บุราณรัตน์ มารดาของ มิสผ่องศรี โพธิ์แพง เข้ากองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
134    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโลโก้ตราคณะเซนต์คาเบรียลฯ เพื่อติดของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 มีนาคม 2564 1 *** ***
135    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
136    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ เดือนมีนาคม 2563 1 *** ***
137    ขออนุมัติเบิกค่าทำบัตรประจำตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จำนวน 214 ราย 1 *** ***
138    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
139    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อกล่องถนอมอาหาร Super Lock มอบเป็นของขวัญปีใหม่ในกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 1 *** ***
140    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโลโก้ตราคณะเซนต์คาเบรียลฯ เพื่อติดของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 มีนาคม 2564 1 *** ***
141    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 วันสถาปนาฯ 1 *** ***
142    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
143    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
144    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 1 *** ***
145    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ มาสเตอร์สำราญ จินาปุก 1 *** ***
146    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ, ค่าต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และค่าต่อวีซ่า ทำงาน 1 ปี ของครูต่างชาติ จำนวน 8 คน 1 *** ***
147    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการต่อวีซ่า ทำงาน 1 ปี และต่อวีซ่าสถานการณ์ Covid-19 ของครูต่างชาติ จำนวน 6 คน 1 *** ***
148    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรม La Providence 1 *** ***
149    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์
 - สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2563
 - สรุปสถิติจำนวนผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด
 - รายงานการประชุมของแต่ละฝ่าย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ของหน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบประเมินการจัดกิจกรรม พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู และพิธีเสกลานกิจกรรม La Providence90.79
แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการงานทรัพยากรมนุษย์84.44
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (60 )
การคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อสรรหาครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน วันที่ 29 เมษายน 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อแจ้งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจัางงานคนพิการและติดตามผลการทำงานของคนพิการ
กลุ่มงานบุคคล สำนักผู้อำนวยการนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่ สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่
งานทรัพยากรมนุษย์ เยี่ยมนักการป่วย นายจันทร์ดี พึ่งสุข พนักงานทั่วไป วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
งานทรัพยากรมนุษย์ เยี่ยมนักการป่วย นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย พนักงานโภชนาการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านดงม่อนกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง
งานทรัพยากรมนุษย์ เยี่ยมภรรยา ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คลอดบุตร วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลลำปาง
งานทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบสอน ครูวิชาภาษาจีน วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ
การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ
งานทรัพยากรมนุษย์ เยี่ยมครูลาคลอด มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โครงการ CEP ณ บ้านป่าเหียง อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
งานทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณแม่ใส คำปิ๋ว(มารดานายสุชาติ คำปิ๋ว) ณ บ้านน้ำโจ้ อ.แม่ทะ และงานศพนางจันดา ศรีธัญรัตน์ บ้านป่าแลว อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่นักการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563
งานทรัพยากรมนุษย์ เยี่ยมนักการป่วยนายวัลลพ มลิวัลย์ นักการประจำอาคารยิมเนเซี่ยม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านหนองหัวหงอก ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานต่างชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 ธันวาคม 2563
งานทรัพยากรมนุษย์ เยี่ยมมิสนิตยา ตันเรือน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
มอบของเยี่ยมให้นางรินดา วงศ์กล่ำ นักการประจำอาคารปฐมวัย ที่ผ่าตัดไส้ติ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ อาคารเรียนฝ่ายปฐมวัย
ทำบุญงานศพ คุณพ่อถา ขันสุธรรม บิดานายยศ ขันสุธรรม พนักงานทั่วไป วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ อาคารหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง
ติดต่อประสานงาน ขอหนังสือรับรองให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อนำเอกสารยื่นต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นขั้นตอนต่อไป วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อประสานงาน ขอหนังสือรับรองให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อนำเอกสารยื่นต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นขั้นตอนต่อไป วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ติดต่อประสานงาน ขอหนังสือรับรองให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อนำเอกสารยื่นต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นขั้นตอนต่อไป วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง และติดต่อเรื่อง Work Permit ครูต่างชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ติดต่อประสานงานเรื่อง work permit ครูต่างชาติ ณ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง วันที่ 8 มกราคม 2564
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง วันที่ 12 มกราคม 2564
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง วันที่ 13 มกราคม 2564
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง และติดต่อเรื่อง Work Permit ครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันที่ 14 มกราคม 2564
ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
ติดต่อประสานงาน ขอหนังสือรับรองให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  เพื่อนำเอกสารยื่นต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  วันที่ 22 มกราคม  2564
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนกันยายน 2563 วันที่ 10 กันยายน 253 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร(3%) ประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนมกราคม 2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
งานทรัพยากรมนุษย์ ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณแม่บัวผัด วรรณเลิศ มารดานายมิพล วรรณเลิศ พนักงานขับรถ วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณพ่อชัชวาลย์ ตันหราพันธ์ บิดานายนรากร ตันหราพันธ์ พนักงานประจำมินิมาร์ท วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ลำปาง
ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ กองพิสูจน์หลักฐานลำปาง
ติดต่อประสานงาน ขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการออกเอกสาร การตรวจลงตรา Visa ทำงานชั่วคราว (90) ให้กับครูต่างชาติ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง วันที่ 29 มกราคม 2564
ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
บันทึกภาพครูที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุดปัทมะเสวี อาคารสุวรรณสมโภช
พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเสกลานกิจกรรม La Providence วันที่ 20 มีนาคม 2564
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู ทำงานนานปี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม  2564
งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู ACL 2021 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 มีนาคม 2564
งานเลี้ยงขอบคุณครูพนักงาน  “วันครอบครัวพนักงาน ACL” วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม La Providence
การสอบคัดเลือกครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563