Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กร
4.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
6.  เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7.  เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (มิติที่ 5,6)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(144)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(3)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์
1.  มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป
2.  บุคลากรของโรงเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กร
3.  บุคลากรร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.  ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานทรัพยากรมนุษย์

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 104 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล 5   5   0 *** *** 104 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ต.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ 5   5   0 *** *** 104 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ 21   21   0 *** *** 104 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 5   5   0 *** *** 104 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู 6   6   0 *** *** 104 วัน
02 พ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 6   6   0 *** *** 104 วัน
01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   D 6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 5   5   0 *** *** 104 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563   D 6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 31   31   0 *** *** 104 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ 21   21   0 *** *** 104 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   0   0 *** *** 104 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 กิจกรรมวันครู 5   5   0 *** *** 104 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 8   8   0 *** *** 104 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 104 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.2.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.3.รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 34 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.4.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 104 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 104 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 43 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 74 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 74 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (144)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  7 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสัมภาษณ์ครูใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  29 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากร  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมครูต่างชาติ  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมวันครู  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรม บริหารกลุ่มงานบุคคล  5 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรม ครูต่างชาติ  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสัมภาษณ์ครูใหม่ (วิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานบุคคล  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมบริหารงานบุคคล  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมบริหารงานบุคคล  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  1 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมิถุนายน 2563  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมิถุนายน 2563  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อแจ้งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจัางงานคนพิการและติดตามผลการทำงานของคนพิการ  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กลุ่มงานบุคคล สำนักผู้อำนวยการนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 เยี่ยมนักการป่วย นายจันทร์ดี พึ่งสุข  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุม คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 เยี่ยมครูเกษียณ ม.สกลชัย นันธิกุล  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนกรกฎาคม 2563  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมนักการป่วย นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก นำเสนอหนังสือเข้าเพื่อพิจารณา  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนสิงหาคม 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก (ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม)  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 เยี่ยมภรรยามาสเตอร์สุรพงษ์ เหล่าจันตา คลอดบุตร  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณา  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนกันยายน 2563  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สัมมนาสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาผู้ร่วมบริหาร ตั้งเบิกงบประมาณดำเนิน  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนกันยายน 2563  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูวิชาภาษาจีน  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม สัมมนาผู้ร่วมบริหาร (ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม)  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ดำเนินงานตามกิจกรรม ศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ(ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนตุลาคม 2563  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนตุลาคม 2563  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณพ่อสุบิน คำกอนแก้ว บิดามาสเตอร์พงศธร คำกอนแก้ว  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมครูลาคลอด มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร  1 ก.ย. 2563 - 30 ต.ค. 2563
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอน ครูผู้สอน(ใหม่) วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณแม่ใส คำปิ๋ว(มารดานายสุชาติ คำปิ๋ว)และงานศพนางจันดา ศรีธัญรัตน์  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน กำลังดำเนินการ  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติ  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน กำลังดำเนินการ  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อเรื่องเอกสารครูต่างชาติ  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนงานวันครอบครัวครู ครั้งที่ 1  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมวางแผนงานวันครอบครัวพนักงาน ครั้งที่ 1  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนงานวันสถาปนาโรงเรียน ครั้งที่ 1  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2563  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูระดับมัธยมศึกษา ครูสนับสนุนการสอน ครูกิจกรรมพิเศษ ประจำปี  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูระดับปฐมวัย ครูระดับประถมศึกษา ครู CEP และ ภราดา  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม สัมมนาครูและบุคลากรฯ  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 เยี่ยมนักการป่วยนายวัลลพ มลิวัลย์ พนักงานประจำอาคารยิมเนเซียม  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบคัดเลือกครูวิชาคอมพิวเตอร์/Robotic  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร(3%) ประจำเดือนธันวาคม 2563  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันครอบครัวครู  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนธันวาคม 2563  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรับราวัล "สดุดีครูเอกชน" และรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2564  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเอกสารครูต่างชาติ  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง และติดต่อเรื่อง Work Permit ครูต่างชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  29 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมวันครอบครัวครู  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 17 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมมิสนิตยา ตันเรือน ครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องแรงงานครูต่างชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูและบุคลากร (3%) ประจำเดือนมกราคม 2564  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนมกราคม 2564  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  9 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  12 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเรื่องครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  13 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานเอกสารครูต่างชาติที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง และติดต่อที่กรมแรงงาน ณ ศาลากลาง จ.ลำปาง  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การลงประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง VDO Editing งานสื่อสารมวลชน  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามแผนการดำเนินกิจกรรมวันครู  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 1 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู  1 ก.พ. 2564 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 ก.พ. 2564 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตาม กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  10 ก.พ. 2564 25 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  26 ก.พ. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมครูต่างชาติ  26 ก.พ. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  26 ก.พ. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานบุคคล  26 ก.พ. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันครู  26 ก.พ. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 มี.ค. 2564 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  2 มี.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ฯ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมวันครอบครัวครู  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  31 มี.ค. 2564 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมวันครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2564 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  2 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2564 75 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  1 เม.ย. 2564 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มงานบุคคล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  22 เม.ย. 2564 96 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  26 เม.ย. 2564 100 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน  1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายวิทยากร 2 *** ***
2    อาหารครู 1,200 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง 2,400 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
5    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 24 *** ***
6    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 24 *** ***
7    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 24 *** ***
8    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 24 *** ***
9    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 12 *** ***
10    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 7 *** ***
11    ค่าลงทะเบียนกิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 2 *** ***
12    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
13    ค่าเดินทาง 2 *** ***
14    ค่าลงทะเบียนกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 13 *** ***
15    ค่าเบี้ยเลี้ยง 13 *** ***
16    ค่าที่พัก 7 *** ***
17    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
18    ค่าเบี้ยเลี้่ยงคนขับรถ 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ 8 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศึกษาดูงาน/MOU/ทัศนศึกษาของสมาพันธ์ 1 *** ***
21    ค่าวีซ่า 35 *** ***
22    ค่าใบอนุญาตทำงาน 35 *** ***
23    ค่าตรวจสุขภาพ 35 *** ***
24    ค่าเช่าบ้าน 12 *** ***
25    ค่าประกันสุขภาพ 10 *** ***
26    ค่าตั๋วเครื่องบินกิจกรรมครูต่างชาติ 20 *** ***
27    ค่าเอกสารและรูปถ่าย 35 *** ***
28    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
29    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
30    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 36 *** ***
31    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
32    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
33    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
34    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
35    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 3 *** ***
36    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
37    อาหารว่างครู 30 *** ***
38    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
39    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 *** ***
40    กิจกรรมวันครอบครัวครูและบุคลากร 160 *** ***
41    กิจกรรมวันครอบครัวครู 1 *** ***
42    อาหารครู 1,800 *** ***
43    กิจกรรมวันครอบครัวครู 6 *** ***
44    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 90 *** ***
45    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 50 *** ***
46    ค่าอาหาร (พิเศษ) 192 *** ***
47    อาหารครู 1,650 *** ***
48    กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 1 *** ***
49    กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน 10 *** ***
50    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 500 *** ***
51    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 90 *** ***
52    ค่าอาหารว่าง 400 *** ***
53    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 20 *** ***
54    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 20 *** ***
55    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ของมูลนิธิฯ 6 *** ***
56    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ 1 *** ***
57    กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิฯ 6 *** ***
58    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 *** ***
59    ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 12 *** ***
60    กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร 32 *** ***
61    ชุดถ้วยกาแฟ 6 *** ***
62    ลวดเย็บ No.10 24 *** ***
63    คลิปดำ 2 ขา NO.111 9 *** ***
64    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 24 *** ***
65    หมึกเติมแท่นประทับตรา 6 *** ***
66    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 *** ***
67    ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 *** ***
68    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 30 *** ***
69    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 30 *** ***
70    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 12 *** ***
71    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 24 *** ***
72    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 24 *** ***
73    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
74    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 6 *** ***
75    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 48 *** ***
76    กิจกรรมวันครู 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานเพื่อบริหารจัดการภายในกลุ่มงานบุคคล 1 *** ***
2    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ และค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับครูใหม่ 1 *** ***
3    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนประเภทวีซ่า สำหรับครูใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 10 ท่าน 1 *** ***
4    ขอเบิกค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
5    ขอเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางจันทร์ดี พึ่งสุข พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
6    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
7    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
8    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
9    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
10    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติรับใหม่ 1 คน เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
11    ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
13    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด อันนา ศิริ ถังเงิน มารดาของคุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์ CSSR 1 *** ***
15    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ (รับใหม่) เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
16    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของมาสเตอร์คมสันต์ รางศรี 1 *** ***
17    ขออนุมัติซื้อกรอบอะคริลิคใสสำหรับใส่เครื่องสแกนใบหน้าแบบติดผนัง จำนวน 3 ชุด 1 *** ***
18    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของ Mr. Alfredo Jayme Ballesteros 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด บิดาของ ม.อำนาจ เทสินทโชติ 1 *** ***
21    คืนเงิน ขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit ครูต่างชาติ และค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับครูใหม่ 1 *** ***
22    ขอเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางจันทร์คำ อ้อมค้อม และ นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
23    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
24    ปรับปรุงค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
25    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมงานศพ ลูซีอา จูมพร สัญญลักษณ์ มารดา ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 *** ***
26    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการทางด้านเอกสารบรรจุแต่งตั้ง/ถอดถอนบุคลากร และยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ 1 *** ***
27    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพมารดาของมาสเตอร์คมสันต์ รางศรี เข้างบกองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
28    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงาน มารดาของ Mr. Alfredo Jayme Ballesteros เข้ากองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
29    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพ บิดาของ ม.อำนาจ เทสินทโชติ เข้ากองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
30    ขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาของนางขนิษฐา เครือใจวัง พนักงานโภชนาการ 1 *** ***
31    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีด มารดาท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 1 *** ***
32    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้แสดงความยินดีและค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของภรรยา ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา 1 *** ***
33    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
34    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
35    คืนเงินค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ Ms. Flordeliza Flores (เบิกซ้ำ) เดือนสิงหาคม 2563 rv12563081033 1 *** ***
36    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนสิงหาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
37    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด งานศพคุณแม่บุญเตี่ยม ยิ่งเสรี มารดาของภรรยาคุณนิรุตน์ ตันอนุชิตติกุล ประธานศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
38     ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.พิรชัย สเตฟาน มูอาแลม นักเรียนชั้น ม.2/1 1 *** ***
39    ขออนุมัติเบิกเงินค่าทำบุญงานศพและค่าพวงหรีดมารดาของ ท่านชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา 1 *** ***
40    ค่าทำพวงหรีดงานศพ มารดา มิสดารณี ศรีสุข 1 *** ***
41    ค่าพวงหรีด มารดาของ ม.สุรินทร์ อินจันทร์ 1 *** ***
42    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี ครูต่างชาติ Ms.Pamela หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2563 1 *** ***
43    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติรับใหม่ เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
44    ขออนุมัติเบิกเงินร่วมทำบุญงานศพ บิดาภราดาศราวุธ ยุชมภู 1 *** ***
45    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางสาวศรีสุดา อินต๊ะวัง พนักงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
46    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
47    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ ด.ช.วชิราธาร เสมาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ณ โรงพยาบาลลำปาง 1 *** ***
48    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพมหานครที่จัดให้มีการศึกษาดูงาน วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563 1 *** ***
49    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
50    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางผู้อำนวยการเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพมหานครที่จัดให้มีการศึกษาดูงาน วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563 1 *** ***
51    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงคณะครู ในการเข้าร่วมรับฟังปัญหาและผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
52    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด ครูมาลัย ศิลป์สมบูรณ์ อดีตครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
53    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
54    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
55    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
56    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
57    ค่าพวงหรีด มารดาของเจ้าหน้าที่นักการ นายวิศวะ เพ็งสว่าง 1 *** ***
58    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
59    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้แสดงความยินดีและค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก 1 *** ***
60    ค่าพวงหรีด บิดา ม.พงศธร คำกอนแก้ว 1 *** ***
61    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีดงานศพ นางจันดา ศรีธัญรัตน์ อดีตพนักงานอาคารสถานที่ 1 *** ***
62    ค่าพวงหรีด มารดานายสุชาติ คำปิ๋ว 1 *** ***
63    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี ครูและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสุวรรณสมโภช 1 *** ***
64    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ, ค่าต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และค่าต่อวีซ่า ทำงาน 1 ปี ของครูต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน 1 *** ***
65    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
66    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 11 คน 1 *** ***
67    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นายวัลลพ มลิวัลย์ เจ้าหน้าที่นักการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 1 *** ***
68    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 24 คน 1 *** ***
69    รายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
70    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
71    ค่าพวงหรีดงานศพ บิดาของนางรัตนา มาลาวัยจันทร์ พนักงานประจำอาคารเรียน 1 *** ***
72    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
73    ขออนุมัติซื้อของรางวัลกิจกรรมครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
74    ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารโต๊ะจีนสำหรับกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
75    ขออนุมัติซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
76    ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารโต๊ะจีนสำหรับกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
77    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยม มิสนิตยา ตันเรือน ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 *** ***
78    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
79    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 11 คน 1 *** ***
80    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
81    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 1 *** ***
82    ขออนุมัติซื้อกล่องถนอมอาหาร Super Lock มอบเป็นของขวัญปีใหม่ในกิจกรรมวันครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 1 *** ***
83    พวงหรีดบิดานายยศ ขันสุธรรม 1 *** ***
84    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ, ค่าต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และค่าต่อวีซ่า ทำงาน 1 ปี ของครูต่างชาติ จำนวน 10 ท่าน 1 *** ***
85    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางรินดา วงศ์กล่ำ พนักงานประจำอาคารระดับปฐมวัย เนื่องจากไส้ติ่งอักเสบ 1 *** ***
86    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมครอบครัวพนักงาน วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
87    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัลกิจกรรมครอบครัวครู วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
88     ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 29 ธันวาคม 2563 1 *** ***
89    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2563 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
90    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีดงานศพผู้ปกครองนักเรียน ด.ญ.ธัญญารักษ์ อินต๊ะยศ นักเรียนชั้น ป.6/6 และ นายธรรมรักษ์ อินต๊ะยศ นักเรียนชั้น ม.5/2 1 *** ***
91    ปรับปรุงรายการเงินช่วยเหลือค่าทำบุญงานศพมารดาของมาสเตอร์คมสันต์ รางศรี เข้างบกองทุนสวัสดิการครู 1 *** ***
92    วัสดุสำนักงาน RC ธ.ค. 63 1 *** ***
93    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RE ธ.ค. 63 1 *** ***
94    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
95    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
96    ขออนุมัติเบิกเงินค่าของเยี่ยมแสดงความยินดีและค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของมิสนงเยาว์ ขัดสี 1 *** ***
97    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนมกราคม 2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์
 - สรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์ประจำปี 2563

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมาย กระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์ วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน รวมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ ของหน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
การคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อสรรหาครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน วันที่ 29 เมษายน 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อแจ้งรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจัางงานคนพิการและติดตามผลการทำงานของคนพิการ
ลุ่มงานบุคคล สำนักผู้อำนวยการนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่ สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จ.เชียงใหม่
เยี่ยมนักการป่วย นายจันทร์ดี พึ่งสุข
เยี่ยมนักการป่วย นางทัศนาภรณ์ พุดเฉย
เยี่ยมภรรยา ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คลอดบุตร
การสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบสอน ครูวิชาภาษาจีน
การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีครู บุคลากร และนักการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2
เยี่ยมครูลาคลอด มิสวิสุนีย์ เปี้ยปลูก
ร่วมวางพวงหรีดงานศพคุณแม่ใส คำปิ๋ว(มารดานายสุชาติ คำปิ๋ว)และงานศพนางจันดา ศรีธัญรัตน์
ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่นักการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563
เยี่ยมนักการป่วยนายวัลลพ มลิวัลย์ นักการประจำอาคารยิมเนเซี่ยม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานต่างชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 15 ธันวาคม 2563
เยี่ยมมิสนิตยา ตันเรือน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น