Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : เฝ้าระวังป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรภายในหน่วยงานอนามัยและพยาบาล ให้มีความรู้ทักษะด้านบริการอนามัยโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.  เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
5.  เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(132)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(84)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(84)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(26)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : เฝ้าระวังป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : เฝ้าระวังป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
1.  บุคลากรภายในหน่วยงานอนามัยและพยาบาลมีความรู้ทักษะด้านบริการอนามัยโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
5.  หน่วยงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายและให้คำแนะนำ คำปรึกษา จำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : เฝ้าระวังป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มืองานอนามัยและพยาบาล
2.  รายงานการประชุมครั้งที่ 1 งานอนามัยและพยาบาล
3.  สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 / 2563 งานอนามัยและยพาบาล
4.  ปฏิทินกิจกรรมงานอนามัยและพยาบาล
5.  สรุปผลการเจริญเติบโต(BMI)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่6
6.  สรุปสารสนเทศงานอนามัยและพยาบาลปี 2563
7.  ภาพการดำเนินงานงานอนามัยและพยาบาล

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
03 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 434 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 372 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 พ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   D 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 21   21   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
01 ก.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 ส.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 68 วัน
01 ก.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 22   22   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 68 วัน
01 มิ.ย. 2563 31 ก.ค. 2563   D 6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 280 วัน
01 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563   D 6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 127 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 มิ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 68 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 232 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 162 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
23 ก.พ. 2564 27 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (132)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูลประชุมวางแผนการดำเนินงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  5 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ  5 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ  5 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  5 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประมวลผลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 - 2  6 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 364 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  11 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6  1 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6  1 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6  1 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6  1 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้ครูและบุคลากร ตามสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6  1 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 เทศบาลนครลำปางมอบหน้ากากอนามัย  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเข้าแจ้งรายละเอียดการตรวจฟัน  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ - อนุบาล 3  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1  1 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5  1 ส.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5  1 ส.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ตรวจสุขภาพร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงและวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นม.1 - ม.2  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5  1 ส.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ตรวจสุขภาพร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงและวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นม.3 - ม.4  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ตรวจสุขภาพร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงและวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นม.5-ม.6  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5  1 ส.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5  1 ส.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.1  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครลำปาง ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุง/แมลง  22 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.3  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.4  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.5  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.6  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.2  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 วิทยากรให้ความรู้สุขศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6  1 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 ดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  17 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6  1 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  5 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบของสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  6 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นป.1 - 6 ภาคเรียนที่2  19 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นม.1 - ม.3 ภาคเรียนที่2  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่2  21 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 โรงพยาบาลมะเร็งลำปางและสภากาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.1และป.6  8 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.2/1-ป.2/3และป.2/7  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.2/4-ป.2/6  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.3/1-ป.3/3  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.3/4-ป.3/7  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.4-ป.5  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  1 ก.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 อบรมโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อในพื้นที่  17 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 สรุปผลการจัดทำรายงานกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5  1 ส.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5  1 ส.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6ในปีการศึกษาต่อไป  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กองควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง บริการฉีควัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนชั้นป.6  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กองควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง บริการฉีควัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนชั้นป.1  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงานในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบริการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  19 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ  23 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  23 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรคในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานการให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาลในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  30 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (84)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 3   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
  วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 3   6.1.3.2 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1 3   6.1.5 บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1
  บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6 3   6.1.6 บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค 3   6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
  ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพ แก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 3   6.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6
  การให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ 3   6.5-6.7 การให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการให้คำปรึกษา ,ส่งต่อผู้ป่วยเกินขอบเขตการรักษา,บริการกระเป๋าพยาบาล
  กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล 3   6.8 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล
  กิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน 3   6.9 วัสดุอุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน
  กิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ 3   6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค 3   6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  กำหนดการประชุมการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 2   6.4 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค 3   6.2 เฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 3   6.1.4 บริการทางทันตกรรม(เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
  บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 3   
  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 3   6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 3   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 3   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
  วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 3   6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
  กิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ 3   6.10 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (84)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 4 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 10 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 8 มิ.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการตรวจวัดสายตาจากโรงพยาบาลลำปางแก่นักเรียน ชั้น ป.1

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 22 มิ.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจากกระทรวงสาธารณสุขแก่นักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6 (ครั้งที่ 1 )(8 - 10 มิ.ย. 2563) (ครั้งที่ 2 ) (16 - 18 พ.ย. 2563)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 18 พ.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค - วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน - ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน - เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ - รายงานผลให้แก่ผู้บังคับ บัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพ แก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 (วันที่ 1 ต.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพ แก่นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 (ครั้งที่1) (13 - 17 พ.ย. 2563) (ครั้งที่ 2) (16 - 20 พ.ย. 2563) - จัดทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพแก่นักเรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ (วันที่ 18 พ.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ซักประวัติ/ประเมินการเจ็บป่วย - ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น /ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาล ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง /ส่งต่อนักเรียนหรือบุคลากรไปรับการรักษาที่ตรงกับอาการหรือโรค /จัดกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์/เจ้าหน้าที่พยาบาลตามความเหมาะสมแต่ละกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ - ลงแบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค ลงในระบบโปรแกรม Mas School

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล (วันที่ 11 พ.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - เช็คจำนวนยาและเวชภัณฑ์ของใช้สำนักงาน - ติดต่อประสานงานกับร้านค้าเพื่อขอใบเสนอราคา - จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของใช้สำนักงาน - จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ของใช้เข้าที่เก็บ - เช็คจำนวนยาและเวชภัณฑ์วันหมดอายุ ในสมุดบันทึกยาและเวชภัณฑ์ - ประเมินกับกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของใช้ในสำนักงานและนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : กิจกรรมการปฏิบัติงานประจำปีของแผนงานปี 2564

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ - ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง - รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ - วางแผนการดำเนินงาน - ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา - ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน - ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด - ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง - เข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม สัมมนา - สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี - รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ - รายงานผลการศึกษาดูงานอบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล - ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน - นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมบริการตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 20 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ - อนุบาล 3 (วันที่ 20 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
ในกำหนดการ: การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้ครูและบุคลากร ตามสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (วันที่ 18 มิ.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค - วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน - ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน - เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ - รายงานผลให้แก่ผู้บังคับ บัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5
ในกำหนดการ: งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6 (วันที่ 21 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6 (วันที่ 22 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6 (วันที่ 23 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5
ในกำหนดการ: งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6 (วันที่ 24 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6 (วันที่ 29 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6 (วันที่ 30 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และงานอนามัยและพยาบาลของโรงเรียนตรวจสุขภาพ และวัดสายตานักเรียนชั้นป.1 - ป.6 (วันที่ 31 ก.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจสุขภาพร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงและวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นม.1 - ม.2 (วันที่ 3 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจสุขภาพร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงและวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นม.3 - ม.4 (วันที่ 4 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจสุขภาพร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงและวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นม.5-ม.6 (วันที่ 5 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดการประชุมการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
ในกำหนดการ: ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก (วันที่ 7 พ.ค. 2563) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุมการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.1 (วันที่ 20 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.2 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.3 (วันที่ 24 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.4 (วันที่ 25 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.5 (วันที่ 26 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนชั้นป.6 (วันที่ 8 ก.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
ในกำหนดการ: วิทยากรให้ความรู้สุขศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 28 ต.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค - วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน - ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน - เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ - ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ - รายงานผลให้แก่ผู้บังคับ บัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นป.1 - 6 ภาคเรียนที่2 (วันที่ 19 ม.ค. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นม.1 - ม.3 ภาคเรียนที่2 (วันที่ 20 ม.ค. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (วันที่ 16 ธ.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ดำเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (วันที่ 17 ธ.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.4-ป.5 (วันที่ 16 ก.พ. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1 -ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.3/4-ป.3/7 (วันที่ 15 ก.พ. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.3/1-ป.3/3 (วันที่ 11 ก.พ. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.2/4-ป.2/6 (วันที่ 10 ก.พ. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5
ในกำหนดการ: บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.2/1-ป.2/3และป.2/7 (วันที่ 9 ก.พ. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(อุดฟัน ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์)แก่นักเรียน ชั้น ป.1,ป.2 และป.5

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
ในกำหนดการ: บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน จากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนักเรียนชั้นป.1และป.6 (วันที่ 8 ก.พ. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริการทางทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน)แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ในกำหนดการ: ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้นม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่2 (วันที่ 21 ม.ค. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563(8 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563) - ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน (ครั้งที่ 1-2) - ประสานงานหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา อนุบาล 1 - 3,ประถม 1 - 6 และมัธยม 1 - 6 - ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ - สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนและรายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
ในกำหนดการ: กองควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง บริการฉีควัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนชั้นป.1 (วันที่ 2 มี.ค. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
ในกำหนดการ: กองควบคุมโรค โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง บริการฉีควัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนชั้นป.6 (วันที่ 1 มี.ค. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัดเยอรมัน คางทูม และโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
ในกำหนดการ: การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในโรงเรียน (วันที่ 21 ส.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : - รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ - ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง - รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ - วางแผนการดำเนินงาน - ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา - ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน - ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด - ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง - เข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม สัมมนา - สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี - รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ - รายงานผลการศึกษาดูงานอบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล - ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน - นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 40 *** ***
2    น้ำดื่ม 40 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
4    น้ำดื่ม 20 *** ***
5    ค่าอาหารว่าง 40 *** ***
6    อาหารครู 40 *** ***
7    น้ำดื่ม 40 *** ***
8    อาหารครู 20 *** ***
9    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
10    น้ำดื่ม 20 *** ***
11    เอกสารประกอบความรู้ 1,200 *** ***
12    ของรางวัลกิจกรรม 50 *** ***
13    ของรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 60 *** ***
14    ของที่ระลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 *** ***
15    เวชภัณฑ์ 1 *** ***
16    ปากกา ควอนตั้ม 42 *** ***
17    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 5 *** ***
18    ปากกาเคมี 2 หัว 5 *** ***
19    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 9 *** ***
20    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 1 *** ***
21    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 3 *** ***
22    ตะกร้าเอกสาร 2 ชั้น โรบิ้น NO.402 2 *** ***
23    กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 5 *** ***
24    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 20 *** ***
25    ถ่านอัลคาไลน์ AA 30 *** ***
26    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 2 *** ***
27    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 4 *** ***
28    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 2 *** ***
29    หมึกเติมแท่นประทับตรา 2 *** ***
30    กระดาษโพทอิท ขนาด 3"x3" 4 *** ***
31    ลวดเย็บ No.8 10 *** ***
32    แท่นตัดเทปตราม้า 1 *** ***
33    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 2 *** ***
34    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 2 *** ***
35    กรรไกร 8 นิ้ว 2 *** ***
36    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
37    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 2 *** ***
38    แฟ้มสอด A4 19 *** ***
39    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
40    แฟ้มPVCเชือกขยายข้าง F-4 100 *** ***
41    คลิปบอร์ดพลาสติกใหญ่ F4 4 *** ***
42    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 4 *** ***
43    หมึกชนิดเติมเครื่องปริ้น Epson ink refill 20 *** ***
44    สายวัดรอบเอว 5 *** ***
45    ค่าอบรมและศึกษาดูงานภายนอก 1 *** ***
46    ตรายางวันที่ 2 *** ***
47    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 1 *** ***
48    ค่ายาภายนอกภายใน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ Infrared Thermometer YUWELL (YT-1) เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วย 1 *** ***
2    ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับใช้พิมพ์เอกสารในงานพยาบาลและอนามัย 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ และ อุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อม การคัดกรองโรคตามแนวทางป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 1 *** ***
4    ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบริการนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน 1 *** ***
5     ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบริการนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานอนามัยและพยาบาล 1 *** ***
7    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อเจลล้างมือชนิดแอลกอฮอล์ และ อุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อม การคัดกรองโรคตามแนวทางป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 1 *** ***
8    ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับบริการนักเรียน, ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
9    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
10    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
11    ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อทำสัญลักษณ์จุดคัดกรองตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 1 *** ***
12    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
13    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานอนามัยและพยาบาล 1 *** ***
14    ปรับปรุง ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับบริการนักเรียน, ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
15    ค่าขนมจากงานเบเกอรี่ 1 *** ***
16    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อทำสัญลักษณ์จุดคัดกรองตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 1 *** ***
17    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานอนามัยและพยาบาล 1 *** ***
18    ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับบริการนักเรียน, ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
19    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
20    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
21    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
22    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
23    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
24    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
25    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
26    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
27    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับบริการนักเรียน, ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 - สมุดบันทึกสุขภาพ สศ.3นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6
 - สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน
 - สถิติการเจริญเติบโตของนักเรียนในโปรแกรมมหิดล
 - สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม
 - แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงานอนามัยและพยาบาล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ เฝ้าระวังป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของหน่วยงาน งานอนามัยและพยาบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
การให้บริการงานอนามัยและพยาบาล ประจำปีการศึกษา 256392.40
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (26 )
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563
การคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อสรรหาครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน วันที่ 29 เมษายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบอาหารเสริมนม ตามโครงการ "นมโรงเรียน" สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เยาวชนมีพัฒนาที่สมวัยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ส่งมอบหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ส่งมอบหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มั่นใจเปิดเทอมใหม่ ตามมาตรการในการป้องกัน และดูแลนักเรียน “รู้ให้ทัน ป้องกันไวรัสโควิด-19” วันที่ 18 มิถุนายน 2563
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 22 มิถุนายน 2563
บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และตรวจสุขภาพร่างกาย นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563
บริการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครลำปาง ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุง/แมลง
บริการตรวจวัดสายตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 9 กันยายน 2563
งานอนามัยและพยาบาล ดำเนินการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้น ป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจำนวน 1,647 คน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มกราคม 2564
งานอนามัยและพยาบาล ดำเนินการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนชั้น ม.1 - 3 นักเรียนจำนวน 542 คน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มกราคม 2564
งานอนามัยและพยาบาลมอบของสวัสดีปีใหม่ 2564 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ วันที่ 6 มกราคม 2564
งานอนามัยและพยาบาลมอบของสวัสดีปีใหม่ 2564 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 6 มกราคม 2564
งานอนามัยและพยาบาล ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และรอบเอว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 509 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 มกราคม 2564
กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย  ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดปัทมะเสวี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
งานอนามัยและพยาบาล โดยโรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟัน และบริการเคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียนเพิ่มเติม ชั้น ป.1 จำนวน 47 คน วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
งานอนามัยและพยาบาล โดยโรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียนชั้น ป.2 จำนวน 49 คน ณ ห้องพยาบาลของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
งานอนามัยและพยาบาล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางบริการทันตกรรมช่องปากแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 299 คน ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 
งานอนามัยและพยาบาล อบรมโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อในพื้นที่ ณ เทศบาลนครลำปาง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
กองควบคุมโรค กลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์แก่นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564
อบรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่พบบ่อภายในโรงเรียน
เทศบาลนครลำปางมอบหน้ากากอนามัยและแผ่นประกอบความรู้
งานอนามัยและพยาบาลอัดคลิปวิดีโอการออกกำลังกาย
งานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง เข้าแจงรายละเอียดการตรวจฟัน