Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน กำกับระบบประกันคุณภาพ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง และนโยบายการ ประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่ การยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการจัดทำ นโยบาย แผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน ให้ เป็นไปตามนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
2.  เพื่อกำกับติดตามการ ดำเนินงานและผลการ ดำเนินงานของแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนและแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
3.  เพื่อดำเนินการบริหารและ กำกับระบบประกันคุณภาพ ภายในโรงเรียนตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกัน คุณภาพของมูลนิธิฯอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ การยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(67)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(7)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(7)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน กำกับระบบประกันคุณภาพ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง และนโยบายการ ประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่ การยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน กำกับระบบประกันคุณภาพ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง และนโยบายการ ประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่ การยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียน
1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และสอดคล้องกับแผนการ ศึกษาแห่งชาติ ในระดับมากขึ้นไป
2.  โรงเรียนมี นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯนโยบาย ของโรงเรียนและเกณฑ์การ ประเมินต่าง ๆ ครบ กระบวนการ PDCA อย่างมี คุณภาพร้อยละ 80 อยู่ระดับมากขึ้นไป
3.  มีการนิเทศติดตามการ ของ ดำเนินงานของโรงเรียนทุก แผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบาย โรงเรียนระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.  มีการวิเคราะห์ สรุปรายงาน ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียนร้อยละ 80 อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป
5.  โรงเรียนมีการดำเนินการ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา ระดับดีมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.  มีการดำเนินการ สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการ ดำเนินงานนโยบายและแผน มูลนิธิฯอย่างมีประสิทธิภาพระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7.  มีการบริหารจัดการและ ดำเนินงานระบบประกัน คุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาของหน่วยงานภายในและภายนอกระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.  มีการกำหนดมาตรฐาน และระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่ปรากฏชัดเจน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินหลักของหน่วยงานภายในและภายนอกในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน
10.  บุคลากรในสังกัดงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน กำกับระบบประกันคุณภาพ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง และนโยบายการ ประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่ การยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานนโยบายและแผน การประกันคุณภาพการศึกษา

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
11 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 332 วัน
06 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุป สภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 347 วัน
06 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของ หน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 438 วัน
09 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบ การ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลัก ดังนี้ 1   1   0 *** *** 18 วัน
04 พ.ค. 2563 08 พ.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง แผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
13 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
04 พ.ค. 2563 27 พ.ย. 2563   D 6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
07 ก.ย. 2563 02 มี.ค. 2564   D 6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 41 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 15   15   0 *** *** 18 วัน
09 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 4   4   0 *** *** 18 วัน
09 มี.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564   D 6.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 4   4   0 *** *** 79 วัน
09 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   0   0 *** *** 18 วัน
09 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก 7   7   0 *** *** 18 วัน
08 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.9 เข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10เข้าร่วมประชุมงานแผนมูลนิธิฯ/คณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.11 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะ กรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 2   2   0 *** *** 18 วัน
09 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 18 วัน
17 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 54 วัน
15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 271 วัน
16 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
24 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 139 วัน
08 ก.พ. 2564 12 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 59 วัน
09 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 18 วัน
09 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
07 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
08 ก.พ. 2564 12 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 59 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
15 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (67)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ครั้ง ที่ 2  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ครั้ง ที่ 3  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ครั้ง ที่ 4  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ครั้ง ที่ 5  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  9 มี.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาฯ  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  4 พ.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  13 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 การนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน ไม่ได้เช็ค  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563  17 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2564
 ประชุมกับที่ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  13 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ/แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  13 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 นำเสนอค่าเป้าหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/แก้ไขเพิ่มเติม  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  13 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 มิสรวีวรรณ ไชยเมืองและมิสชนิตา องค์สวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ SWOT จากการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  4 พ.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ(วิชาการ) และ 4 กลุ่ม ปฐมวัย  8 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  4 พ.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWOT  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  4 พ.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 นำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและประกาศใช้  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  13 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 รับการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนโดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุม จัดทำ Job specification โดยมีภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เป็นวิทยากร/ผู้นำในการดำเนินการ  12 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  4 พ.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  4 พ.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 การนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน ไม่ได้เช็ค  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563  17 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2564
 นำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2566 ให้กับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด และให้ข้อเสนอแนะ/แก้ไข  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  4 พ.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 นำข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไขจากคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องมาแก้ไขร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 -2566  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  4 พ.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดโครงการ กิจกรรม  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 ฝ่ายที่รับผิดชอบตามมาตรฐานแก้ไขยืนยันผลและจัดทำแผนการตามข้อเสนอแนะการประเมินฯ  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน ไม่ได้เช็ค  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563  17 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2564
 การนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับหนังสือเชิญเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 เข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  8 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564  17 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 บันทึกคู่มือคุณภาพงานนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพ  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบ การ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลัก ดังนี้  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วางแผนการดำเนินการเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมเบิกค่าใช้จ่าย  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 เข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  8 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แก้ไข/จัดพิมพ์/รวบรวมจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  9 มี.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564
 แต่ละฝ่ายนำเสนองบประมาณให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาครั้งที่ 1  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 การนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  17 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563  17 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID -19  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  7 ก.ย. 2563 - 2 มี.ค. 2564
 การตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 เข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  8 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายที่รับผิดชอบตามมาตรฐานแก้ไขยืนยันผลและจัดทำแผนการตามข้อเสนอแนะการประเมินฯ  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 เข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  8 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการเข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 เข้าร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  8 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นำข้อมูลที่รวบรวมได้ มาสรุปและเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง  29 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  9 มี.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินงาน  1 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  9 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มิสรวีวรรณ ไชยเมือง และมิสชนิตา องค์สวัสดิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง ปรับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2564  3 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำ(ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  9 มี.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (7)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ประสานผู้เข้าร่วมประชุม 1   6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก
  ประสานผู้เข้าร่วมประชุม 1   6.8 รับการประเมินคุณภาพ มาตรฐานภายในจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก
  ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน 1   6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
  ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน 1   6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
  ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน 1   6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
  ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน 1   6.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
  เข้าร่วมอบรม 2   6.12 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (7)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
ในกำหนดการ: การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4 (วันที่ 25 พ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานผู้เข้าร่วมประชุม
ในกำหนดการ: การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4 (วันที่ 25 พ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน
ในกำหนดการ: ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน (วันที่ 20 ต.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน ระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน
ในกำหนดการ: ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน (วันที่ 19 ต.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน
ในกำหนดการ: การดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน (วันที่ 21 ต.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน ของทุกระดับชั้น ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน
ในกำหนดการ: ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน (วันที่ 22 ต.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด 3 มาตรฐาน ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมอบรม
ในกำหนดการ: มิสรวีวรรณ ไชยเมือง และมิสชนิตา องค์สวัสดิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง ปรับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2564 (วันที่ 3 เม.ย. 2564) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเข้าเล่มสรุปแผนพัฒนาฯ 6 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 *** ***
4    ค่าจัดทำสำเนารายงาน 20 *** ***
5    ค่าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 2 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 *** ***
7    แผ่น DVD 5 *** ***
8    กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 1 *** ***
9     ค่าถ่ายสำเนารายงาน 300 *** ***
10    ค่าถ่ายสำเนารายงาน 36 *** ***
11    ค่าเข้าเล่มรายงาน 50 *** ***
12    ค่าจัดส่งรายงานต้นสังกัด 3 *** ***
13    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
14    กระดาษโพทอิท ขนาด 3"x3" 1 *** ***
15    แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3 ซม. สีดำ 1 *** ***
16    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
17    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
18    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 1 *** ***
19    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 180 *** ***
20    ค่าอาหารว่าง 120 *** ***
21    น้ำดื่ม 100 *** ***
22    ค่าของที่ระลึก 15 *** ***
23    ค่าที่พักกรรมการ 21 *** ***
24    ป้ายไวนิล 3 *** ***
25    ค่าจัดดอกไม้ 2 *** ***
26    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
27    ค่ารถไปกลับ 2 *** ***
28    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
29    ค่าแท็กซี่ 2 *** ***
30    ค่าที่พัก 2 *** ***
31    ค่ารถไปกลับ 6 *** ***
32    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 6 *** ***
33    ค่าแท็กซี่ 3 *** ***
34    ค่าที่พัก 6 *** ***
35    ค่าลงทะเบียน 6 *** ***
36    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 6 *** ***
37    ค่าแท็กซี่ 3 *** ***
38    ค่าที่พัก 6 *** ***
39    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
40    แฟ้มสอด A4 10 *** ***
41    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 20 *** ***
42    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 10 *** ***
43    ปากกา ควอนตั้ม 10 *** ***
44    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
45    ค่าเข้าเล่ม 5 *** ***
46    ค่าเข้าเล่ม 12 *** ***
47    ค่าจัดส่งทางไปษณีย์ 8 *** ***
48    อาหารว่างครู 120 *** ***
49    อาหารกล่อง 120 *** ***
50    ค่ารถไปกลับ 3 *** ***
51    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 *** ***
52    ค่าเท็กซี่ 2 *** ***
53    ค่าเข้าเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 300 *** ***
54    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติติดตั้งแท็งค์เครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน 1 *** ***
2    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-110-006 1 *** ***
3    ขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงครูและค่ารับรอง ในการเข้าพบคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อชุดกระเช้าสุขภาพ มอบให้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
5    คืนเงิน ขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงครูและค่ารับรอง ในการเข้าพบคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 *** ***
6    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-110-006 1 *** ***
7    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-110-008 1 *** ***
8    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
9    คืนเงิน วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-110-008 1 *** ***
10    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการยุคใหม่แบบมุ่งผลลัพธ์" วันที่ 26-27 กันยายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน1 ท่าน 1 *** ***
11    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 1 *** ***
13    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 23 - 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
15    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
16    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
17    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 1 *** ***
18    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 (เล่มใหญ่) 1 *** ***
19    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินค่าที่พักเพิ่มเติม (ในการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564) 1 *** ***
21    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
22    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - รายงานสรุปผลการจัด ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
 - รายงานการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
 - รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี
 - รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 - เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม
 - การสังเกตสภาพจริง/การ สัมภาษณ์บุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องในการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียน
 - รายงาน/ผลการประเมิน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ
 - รายงานการแจ้งข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ และร่วม ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน กำกับระบบประกันคุณภาพ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง และนโยบายการ ประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่ การยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบถามถามความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง85.31
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน กำกับระบบประกันคุณภาพ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง และนโยบายการ ประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่ การยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียน86.01
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอก( สมศ.) รอบ 4 ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารการศึกษา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์ ในการแก้ไขรายงานประเมินตนเอง SAR
ประชุมคณะกรรมการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาฯ
ประชุมกับที่ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์
ประชุมกับที่ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์
คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ SWOT จากการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ(วิชาการ) และ 4 กลุ่ม ปฐมวัย สถานที่ ห้องศูนย์ภาษา
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWOT
รับการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนโดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือคุณภาพงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 กันยายน 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการ
ประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564