Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
2.  เพื่อดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.  เพื่อให้มีการนิเทศ กำกับติดตาม ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
4.  เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
5.  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6.  เพื่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5)
7.  เพื่อเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)
8.  เพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(7)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ผู้เรียนร้อยละ 93 วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
2.  ผู้เรียนร้อยละ 93 ดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีการนิเทศ กำกับติดตาม ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
4.  สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ
5.  รายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันโดย ผ่านการทำโครงงานหรือโครงการต่าง ๆ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 93 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
03 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 244 วัน
03 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 244 วัน
03 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 244 วัน
03 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 244 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.1 กิจกรรมการบริหารงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมจัดทำเสื้อคณะกรรมการนักเรียน   0   0 *** *** กำลังเกิดขึ้น
01 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 1   1   0 *** *** 31 วัน
01 ต.ค. 2563 31 ต.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ 1   1   0 *** *** 151 วัน
01 ธ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.6 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 3   3   0 *** *** 90 วัน
01 ก.พ. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.7 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ 1   1   0 *** *** 121 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 214 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563    7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 81 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
21 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 66 วัน
23 ก.พ. 2564 27 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 89 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564    8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 121 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (7)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน  3 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน  1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  16 ธ.ค. 2563 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมสภานักเรียน (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  1 มิ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
 รับสมัครจัดตั้งพรรคคณะกรรมการนักเรียน  4 ม.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  1 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  8 ก.พ. 2564 70 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  1 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ  10 ก.พ. 2564 72 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ  1 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  23 ก.พ. 2564 85 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  1 ธ.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เสื้อคณะกรรมการนักเรียน 80 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 2 *** ***
2    ลวดยิง Max T3-13M Max 1x20 2 *** ***
3    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 4 *** ***
4    กระดาษชาร์ท 8 *** ***
5    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 20 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
7    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 2 *** ***
8    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 4 *** ***
9    ลวดเย็บ No.10 2 *** ***
10    กรรไกร 8 นิ้ว 4 *** ***
11    ใบมีดคัตเตอร์เล็ก เฉียง 30 องศา 2 *** ***
12    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 2 *** ***
13    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 *** ***
14    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 4 *** ***
15    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 4 *** ***
16    ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 18 นิ้ว 2 *** ***
17    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 30 *** ***
18    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 6 *** ***
19    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 1 *** ***
20    เข็มคณะกรรมการนักเรียน 80 *** ***
21    เสื้อคณะกรรมการนักเรียน 80 *** ***
22    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 3 *** ***
23    กระดาษชาร์ท 12 *** ***
24    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 24 *** ***
25    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
26    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 24 *** ***
27    ปากกาเคมี 2 หัว 24 *** ***
28    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
29    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
30    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
31    เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 10 *** ***
32    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
33    ของที่ระลึก 1 *** ***
34    ค่าวิทยากร 1 *** ***
35    ชุดถ้วยกาแฟ 4 *** ***
36    กระดาษชาร์ท 10 *** ***
37    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 20 *** ***
38    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
39    อาหารครู 10 *** ***
40    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
41    โปสเตอร์สมาชิกพรรค 6 *** ***
42    ค่าโปสเตอร์รณรงค์ 12 *** ***
43    ดอกไม้แสดงความยินดี 1 *** ***
44    ค่าป้ายรณรงค์ 2 *** ***
45    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
46    ค่าช่อดอกไม้ 10 *** ***
47    ค่ามาลัยกร 10 *** ***
48    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
49    ของที่ระลึก 10 *** ***
50    ค่าวิทยากร 1 *** ***
51    ของที่ระลึก 4 *** ***
52    เกียรติบัตรนักเรียน 160 *** ***
53    ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 1 *** ***
54    ค่าอาหารนักเรียน 640 *** ***
55    ค่าอาหารว่าง 160 *** ***
56    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
57    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 25 *** ***
58    ปากกาเคมี 2 หัว 36 *** ***
59    ป้ายไวนิลเวที 1 *** ***
60    ค่าเดินทาง 7 *** ***
61    ค่าที่พัก 4 *** ***
62    ค่าอาหาร เหมาจ่าย 60 *** ***
63    ค่านำมันรถ สำรอง 1 *** ***
64    เกียรติบัตรนักเรียน 60 *** ***
65    ค่าเครื่องสักการะ 1 *** ***
66    ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 1 *** ***
67    ค่าเดินทาง/เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อเข็มคณะกรรมการนักเรียน สำหรับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
2    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-310-067 1 *** ***
3    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-310-067 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 1 *** ***
5    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อเสื้อคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อใส่ร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม 2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)