Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานห้องสมุด: รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง บริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อผู้เรียน
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากห้องสมุด
3.  เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดให้จูงใจแก่ครูและผู้เรียนในการเข้าใช้บริการ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(88)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(6)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(6)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(16)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานห้องสมุด: รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง บริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน
1.  บริหารจัดการห้องสมุดให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางตามแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานห้องสมุด: รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง บริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน
1.  ร้อยละ85ของผู้เรียนได้รับสื่อและสารสนเทศอย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2.  ร้อยละ85ของผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3.  สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีร้อยละ85
4.  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการร้อยละ85

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานห้องสมุด: รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง บริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 123 วัน
01 ก.ค. 2563 30 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 120 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.1 สรุปรายงานประจำภาคเรียน   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.2 สรุปรายงานประจำปีการศึกษา   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 4.5 การเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด 22   22   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 งานเทคนิคห้องสมุด 11   11   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 12   12   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด 14   14   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 งานห้องสมุดCEP   0   0 *** *** 151 วัน
21 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R) 11   11   0 *** *** 151 วัน
01 ต.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 13   13   0 *** *** 121 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานห้องสมุด   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2563เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (88)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิิทินการปฏิบัติงานห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริการห้องสมุด นักเรียนทุกระดับชั้น  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การให้บริการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิิทินการปฏิบัติงาน  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานห้องสมุด  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดเตรียมสถานที่ ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการห้องสมุด  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรห้องสมุด  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด (UlibM)  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน -กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์13-21กรกฎาคม 2563  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book -TK Public Online Library ทางเว็บเพจห้องสมุดhttps://www.facebook.com/aclslibrary / The 1book E-library และ2 e bookของหอสมุดแห่งชาติ  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แนะนำห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติe -bookบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด-ลงทะเบียนหนังสือ  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงาน การใช้ห้องสมุดอัตโนมัติUlibMและลงฐานข้อมูลหนังสือ  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ซ่อมหนังสือ เย็บเล่มวารสารนิตยสาร  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานเทคนิคห้องสมุด-ลงทะเบียนวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เตรียมหนังสือทรัพยากรสารสนเทศ -(หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์) ก่อนออกบริการ  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เนื่องในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ฯ  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจและจำหน่ายหนังสือ  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานเว็บเพจห้องสมุด  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมDrop Everything And Read :D-E-A-R  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดหนังสือขึ้นชั้น  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิิทินการปฏิบัติงานกิจกรรม Drop Everything And Read: D-E-A-R  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำหนังสือขออนุญาตและขอแสดงความประสงค์รับรหัสการใช้งานห้องสมุดโครงการ The 1Book-E-Libraryจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับรหัส  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แนะนำThe 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนรหัสสมาชิกห้องสมุด คือ OLB1152100007F  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมแนะนำห้องสมุด  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดครั้งที่ 1  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 1  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริการห้องสมุดดิิจิทัล(ฟรีออนไลน์)  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและจัดทำฐานข้อมูลหนังสือและดรรชนีวารสารในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติUlibM  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 1  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการหนังสือสำหรับอ่านในแต่ละระดับชั้น สนับสนุนการอ่านและการบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน(ป.1-ม.6)  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำ JD (Job Description)  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน-กิจกรรม ไหว้ครู (เตรียมหนังสือ และอุปกรณ์เจิมหนังสือ)  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rครั้งที่ 1  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rครั้งที่ 2  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดครั้งที่ 2  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 2  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดดำเนิินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำคู่มือคุณภาพงานห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำปฏิิทินกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ทำหนังสือขออนุมัติกิจกรรมและเบิกพัสดุและงบประมาณการจัดกิจกรรม  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 2  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563  30 พ.ย. 2563 กำลังเกิดขึ้น เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริการการอ่านและช่วยการค้นคว้า  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริการยืม-คืน  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริการห้องสมุดมัลติมีเดีย  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และFree WiFi : Library Hotspot  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การจัดนิทรรศการ แนะนำหนังสือ บรรณนิทัศน์ รายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่)  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 1  4 ธ.ค. 2563 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  7 ธ.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดหนังสือหมุนเวียนสำหรับการให้บริการการอ่านภายในห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น  7 ธ.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจความต้องการของครูและนักเรียนด้านทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทเข้าห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563  9 ธ.ค. 2563 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  10 ธ.ค. 2563 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ห้องสมุดในฝัน"  10 ธ.ค. 2563 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แข่งขันเปิดพจนานุกรม  11 ธ.ค. 2563 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประกวดภาพถ่าย"แนะนำหนังสือในดวงใจ"  11 ธ.ค. 2563 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 2  14 ธ.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  15 ธ.ค. 2563 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 3  18 ธ.ค. 2563 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 1  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าห้องสมุด  23 ธ.ค. 2563 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  28 ม.ค. 2564 59 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 2  29 ม.ค. 2564 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศครั้งที่ 3  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-Rครั้งที่ 3  15 มี.ค. 2564 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริการและกิจกรรมห้องสมุดครั้งที่ 3  29 มี.ค. 2564 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดครั้งที่ 3  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือก จัดทำเกียรติบัตรและของรางวัลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R และการจัดทำสมุดบันทึกรักการอ่าน  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องสมุดครั้งที่ 3  5 เม.ย. 2564 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำสถิติและรายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2ปี2563  9 เม.ย. 2564 130 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  9 เม.ย. 2564 130 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6กิจกรรมDrop Everything And Read (D-E-A-R)  21 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  19 เม.ย. 2564 140 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  19 เม.ย. 2564 140 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 งานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  29 เม.ย. 2564 150 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานเทคนิคห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (6)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
   1   6.2 งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
  คณะกรรมการห้องสมุด 1   6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด
  งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากร 2   6.2 งานเทคนิคห้องสมุด
  มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง 1   6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด
   1   6.1 งานบริหารจัดการห้องสมุด
   1   6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (6)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการห้องสมุด (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากร (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.จัดท ำแผนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจ ำปี 2. รับผิดชอบการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสือ 3. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล 4. รับผิดชอบงานขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 5. รับผิดชอบงานประสานงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 6. ประสานงานร้านค้าต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ และเพื่อให้การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ 7. ปฏิบัติงานลงทะเบียน พร้อมทั้งติด Barcode ทั้งหนังสือซื้อและหนังสือบริจาค 8. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 15 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (16)

ขั้นตอน: 6.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  ประธานที่ปรึกษา
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 6 *** ***
2    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 2 *** ***
3    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 3 *** ***
4    ปากกาเคมี 2 หัว 6 *** ***
5    ลวดเย็บ No.10 12 *** ***
6    กรรไกร 8 นิ้ว 4 *** ***
7    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 2 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 12 *** ***
9    จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 4 *** ***
10    จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) 1 *** ***
11    จัดซื้อสื่อสิ่งตีพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ 1 *** ***
12    จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร วารสาร 1 *** ***
13    จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ 1 *** ***
14    อบรมพัฒนาบุคลากรห้องสมุด 1 *** ***
15    ค่าซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนวัสดุและกล้องวงจรปิด 1 *** ***
16    รางวัลประเภทที่1 1 *** ***
17    รางวัลประเภทที่2 1 *** ***
18    เกียรติบัตร 200 *** ***
19    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 3 *** ***
20    ปากกาเคมี 2 หัว 6 *** ***
21    ลวดเย็บ No.10 12 *** ***
22    กรรไกร 8 นิ้ว 4 *** ***
23    รางวัลประเภทที่ 1 1 *** ***
24    รางวัลประเภทที่ 2 1 *** ***
25    รางวัลประเภทที่ 3 1 *** ***
26    เกียรติบัตร 1 *** ***
27    รางวัลประเภทที่3 1 *** ***
28    แท่นตัดเทปตราม้า 2 *** ***
29    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 12 *** ***
30    ปืนยิงกาว ใหญ่ 1 *** ***
31    พลาสติกม้วน ขนาด 0.8 มม. 48*85 หลา 1 *** ***
32    กาวแท่งซิลิโคนใหญ่ ใส่ปืนกาว 2 *** ***
33    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 3 *** ***
34    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 6 *** ***
35    ชุดนิทรรศการและหนังสือชุดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 8 *** ***
36    กระดาษเทาขาว 250 g 31*44 60 *** ***
37    สีชอล์ก 25สี เพนเทล 5 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - สรุปรายงานสถิติการใช้บริการห้องสมุด
 - การประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด
 - การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุด

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานห้องสมุด: รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง บริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานห้องสมุด
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )