Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการตามระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.  ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคาม
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคาม ในระดับดีขึ้นไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 มี.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
02 มี.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
03 ม.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
02 มี.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน 4   4   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 3   3   0 *** *** 18 วัน
22 มิ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 1   1   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน 1   1   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด 2   2   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 227 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ต.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
02 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
01 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 104 วัน
04 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
01 ก.พ. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข  22 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา และการใช้ระบบสารสนเทศ NISPA และ CATAS  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  6 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  7 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ภัยคุกคามผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตรวจสารเสพติดนักเรียน ม.1 – ม.6 1,100 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากร 5 *** ***
2    ค่าวัสดุฝึก 1 *** ***
3    ค่าป้ายไวนิล 3 *** ***
4    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
5    ค่าแก๊ส 1 *** ***
6    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 *** ***
7    ค่าสารเคมี น้ำยาเคมี 3 *** ***
8    ค่าเอกสาร ไวนิล 3 *** ***
9    ป้ายไวนิล 9 *** ***
10    ค่าพาหนะ 2 *** ***
11    ค่าป้ายรณรงค์ 10 *** ***
12    ค่าน้ำดื่ม 250 *** ***
13    ค่าวิทยากร 16 *** ***
14    ค่ารับรองวิทยากร 8 *** ***
15    ค่าอาหารว่างวิทยากร 40 *** ***
16    ค่าของที่ระลึก 16 *** ***
17    ค่าเกียรติบัตร 200 *** ***
18    ค่าวิทยากร 10 *** ***
19    ค่ารับรองวิทยากร 10 *** ***
20    ค่าอาหารว่างวิทยากร 40 *** ***
21    ค่าของที่ระลึก 10 *** ***
22    ค่าป้ายรณรงค์ 10 *** ***
23    ค่าน้ำดื่ม 250 *** ***
24    ค่าป้ายไวนิล 8 *** ***
25    ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ 2 *** ***
26    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
27    กระดาษชาร์ท 90 *** ***
28    ดินสอ 2B 36 *** ***
29    ดินสอ HB 36 *** ***
30    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 36 *** ***
31    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 50 *** ***
32    แฟ้มสอด A4 40 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
34    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 4 *** ***
35    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 90 *** ***
36    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
37    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 24 *** ***
38    แฟ้มPVCเชือกขยายข้าง F-4 80 *** ***
39    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 90 *** ***
40    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
41    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 24 *** ***
42    คลิปดำ 2 ขา NO.108 20 *** ***
43    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 10 *** ***
44    ค่าของว่าง 80 *** ***
45    น้ำดื่ม 600cc 144 *** ***
46    น้ำดื่ม330cc 144 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจสารเสพติดประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
2    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจสารเสพติดประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
3    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจสารเสพติดประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
6    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
7    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) มี.ค. 64 1 *** ***
8    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
9    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
10    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบรายงานผลการตรวจสารเสพติด
 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ของหน่วยงาน งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน 82.87
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
กิจกรรมให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน ในหัวข้อเรื่องปัญหายาเสพติด และการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางเพศ วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกซ้อมดับเพลิง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 1 มีนาคม 2564
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง