Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยน ยกระดับพฤติกรรมผู้เรียน เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(14)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(11)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 30 ส.ค. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
01 มี.ค. 2563 30 ส.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 409 วัน
01 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กิจกรรมบริหารงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 2   2   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person 8   8   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Community   0   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment 2   2   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Leader 1   1   0 *** *** 18 วัน
02 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
01 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
01 ก.พ. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (14)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนได้รับรางวัล ลูกดีเด่น ประจำปี 2563  30 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ  19 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Leader  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Environment  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รางวัลคนดีของแผ่นดิน สาขา "เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น" ในงาน "เทิดทูนพระคุณพ่อของแผ่นดิน"  20 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รางวัล "เยาวชนดีเด่น"และ"ลูกที่ทำความดีต่อพ่อแม่" ในงานประกาศรางวัล “เทพศิลป์ทองคำ” ครั้งที่ 2  26 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมบริหารงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  8 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีกราบบูรพาจารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ น้ำเงิน และขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  12 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD 2021 สาขา “เยาวชนดีเด่น” ในโครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ คนดีศรีสังคม แห่งสยามประเทศ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  26 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ Good Person  2 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น้ำดื่ม 144 *** ***
2    น้ำดื่ม 144 *** ***
3    ค่าของว่าง 80 *** ***
4    กระดาษชาร์ท 90 *** ***
5    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 50 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
7    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 10 *** ***
8    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 90 *** ***
9    ดินสอ 2B 36 *** ***
10    ดินสอ HB 36 *** ***
11    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 36 *** ***
12    แฟ้มสอด A4 40 *** ***
13    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 4 *** ***
14    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 24 *** ***
15    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
16    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 80 *** ***
17    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 90 *** ***
18    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
19    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 24 *** ***
20    คลิปดำ 2 ขา NO.108 20 *** ***
21    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 200 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
23    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
24    กระดาษชาร์ท 90 *** ***
25    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 90 *** ***
26    คลิปดำ 2 ขา NO.108 180 *** ***
27    ปากกาเคมี 2 หัว 30 *** ***
28    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 90 *** ***
29    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 20 *** ***
30    ค่าจัดทำสมุดบันทึก 180 *** ***
31    ค่าเกียรติบัตร 78 *** ***
32    ค่าของรางวัล 26 *** ***
33    เอกสารประกอบการกิจกรรม 5 *** ***
34    อาหารว่าง 10 *** ***
35    น้ำดื่ม 10 *** ***
36    ค่าจัดทำสมุดบันทึก 180 *** ***
37    ธงดีเด่นประจำห้อง 13 *** ***
38    ค่าของรางวัล 26 *** ***
39    ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 8 *** ***
40    ค่าเกียรติบัตร 78 *** ***
41    กระดาษชาร์ท 90 *** ***
42    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 24 *** ***
43    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 24 *** ***
44    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
45    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 10 *** ***
46    คลิปดำ 2 ขา NO.108 20 *** ***
47    ค่าของรางวัล 26 *** ***
48    ค่าน้ำดื่ม 250 *** ***
49    เกียรติบัตร 78 *** ***
50    ถุงขยะสีดำ 55 *** ***
51    ไม้กวาดทางมะพร้าว 52 *** ***
52    ไม้กวาดดอกหญ้า 52 *** ***
53    ที่ตักขยะ 52 *** ***
54    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 32 *** ***
55    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 8 *** ***
56    ปากกาเคมี 2 หัว 24 *** ***
57    คลิปดำ 2 ขา NO.108 36 *** ***
58    ค่าวิทยากร 5 *** ***
59    อาหารว่าง 40 *** ***
60    ค่าของที่ระลึก 5 *** ***
61    ค่ารับรองวิทยากร 8 *** ***
62    ค่ายานพาหนะ 16 *** ***
63    ค่าเกียรติบัตร 150 *** ***
64    ค่าของรางวัล 26 *** ***
65    ป้ายไวนิล 8 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ รอบบริเวณโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 1 *** ***
2    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
3    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติ
 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ของหน่วยงาน งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ และระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา82.40
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (11 )
รางวัล ลูกดีเด่น ประจำปี 2563 สาขา ด้านทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติดีเด่น จัดโดย ชมรมเด็กเก่ง 9AM วันที่ 30 สิงหาคม 2563
รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ในงานประกาศรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 19 กันยายน 2563
กิจกรรม Good Environment เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2563
รางวัลประกาศเกียรติคุณแด่คนดีของแผ่นดิน สาขา "เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น" ในงาน "เทิดทูนพระคุณพ่อของแผ่นดิน" วันที่ 20 ธันวาคม 2563
รางวัล "เยาวชนดีเด่น" และ"ลูกที่ทำความดีต่อพ่อแม่" ในงานประกาศรางวัล “เทพศิลป์ทองคำ” ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2563
พิธีกราบบูรพาจารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 10 มีนาคม 2564
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ น้ำเงิน และขาว นักเรียน ชั้น ม.5 และ ม.6 ณ ลานกิจกรรม La Providence วันที่ 10 มีนาคม 2564
กิจกรรมฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์ น้องพี่น้ำเงิน และขาว ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10 มีนาคม 2564
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564 (Part 1)
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564 (Part 2)
รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD 2021 สาขา “เยาวชนดีเด่น” วันที่ 26 มีนาคม 2564