Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้โครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูโครงการพิเศษ Smart TECH ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(5)
-มอบหมายหน้าที่งาน(6) / กิจกรรม(3)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(9)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(72)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของโครงการพิเศษ Smart TECH โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  โรงเรียนวางแผนบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโครงการพิเศษ Smart TECH
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้สามารถ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อการแข่งขันในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ
3.  โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในโครงการพิเศษ Smart TECHได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 24ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
6.  มีแผนการสอน ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.  มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
8.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโครงการพิเศษ Smart TECH
9.  โรงเรียนสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 2   0   2 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 1   1   0 *** *** 126 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
18 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 3 6   3   6 *** *** 186 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด 1   1   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตรโครงการพิเศษ Smart TECH ให้มีคุณภาพ   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน โครงการพิเศษ Smart TECH ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน โครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน โครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECH ให้มีคุณภาพ   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECHให้ได้รับการพัฒนา   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 156 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
00 543 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 1 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 86 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 156 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 156 วัน
01 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1   0   0 *** *** 294 วัน
01 ก.พ. 2564 15 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2   0   0 *** *** 82 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 126 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 156 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (5)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์"  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการ Smart TECH ครั้งที่ 2/2563  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการโครงพิเศษ Smart TECH ครั้งที่ 3/2563  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  18 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (6) /กิจกรรม (3)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Tech 1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   34   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าโครงการพิเศษ Smart TECH 1   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   1   6.1 บริหารจัดการงานบริหารโครงการพิเศษ Smart TECHให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
   1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  ผู้รัประสานงานโครงการ Smart Tech 1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  คณะกรรมการดำเนินงาน 6   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (9)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Tech
ในกำหนดการ: นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์" (วันที่ 20 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: นักเรียนโครงการ SMART TECH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข้าร่วกิจกรรม "ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์" (วันที่ 20 ส.ค. 2563) (34)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าโครงการพิเศษ Smart TECH (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้รัประสานงานโครงการ Smart Tech (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงาน
ในกำหนดการ: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH (วันที่ 20 ต.ค. 2563) (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (72)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  ประธานที่ปรึกษา
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
  หัวหน้าโครงการพิเศษ Smart TECH
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
  หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
  รองหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน/ผู้ประสานงานโครงการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  ผู้ประสานงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ผู้ประสานงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  ผู้ช่วยผู้ประสานงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  ผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  ผู้ช่วยผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  ผู้ช่วยผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
2    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 1 *** ***
3    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 3 นิ้ว 2 *** ***
4    ลวดเย็บ No.10 10 *** ***
5    ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงาน STEM 2 *** ***
6    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 16 *** ***
7    ค่าอาหารว่างอาจารย์ที่ปรึกษา 16 *** ***
8    ค่าอุปกรณ์กิจกรรม STEM 153 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
10    ลวดเย็บ No.10 10 *** ***
11     ค่าเกียรติบัตร 153 *** ***
12    ค่าดำเนินการรับรองวิทยากร 1 *** ***
13    ค่าพัฒนาครูผู้สอนในการส่งเข้าร่วมอบรม 1 *** ***
14    ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมอบรมของครูผู้สอน 1 *** ***
15    ชุดสื่อการเรียนการสอนพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ (Cubetto) 1 *** ***
16    ชุดบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM School Kit 1 *** ***
17    ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 7 – 9 ปี 1 *** ***
18    ค่าพาหนะเดินทาง 14 *** ***
19    ค่าของที่ระลึก 14 *** ***
20    ค่าประกาศนียบัตร 153 *** ***
21    ค่าพาหนะเดินทาง 6 *** ***
22    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 306 *** ***
23    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 40 *** ***
24    ค่าเอกสารใบงาน 306 *** ***
25    ค่าพาหนะเดินทาง 3 *** ***
26    ค่าที่พัก 87 *** ***
27    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
28    ค่าใช้บริการห้องประชุม 1 *** ***
29    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
30    ค่าอาหารครู 80 *** ***
31    ค่าอาหารนักเรียน 612 *** ***
32    ค่าหารว่างครู 80 *** ***
33    ค่าอาหารว่างนักเรียน 612 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงครูในการนำนักเรียนโครงการ Smart Tech เข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา จังหวัดลำปาง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 1 *** ***
2    ขออนุมัติซื้อสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและประกอบการเรียนการสอน โครงการพิเศษ Smart TECH 1 *** ***
3    ขออนุมัติซ่อม iPad เนื่องจากลืมรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอ 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองและตอบแทนวิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
5    คืนเงิน ขออนุมัติซ่อม iPad เนื่องจากลืมรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอ 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
7    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองและตอบแทนวิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
8    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและประกอบการเรียนการสอน โครงการพิเศษ Smart TECH 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการพิเศษ Smart TECH ปีการศึกษา 2563
 - . แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการพิเศษ Smart TECH ปีการศึกษา 2563

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการโครงการพิเศษ Smart TECH ให้บรรลุเป้า หมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานโครงการพิเศษ Smart Tech
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (3 )
กิจกรรมมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 20 สิงหาคม 2563
กิจกรรม “ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์” นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH วันที่ 20 สิงหาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH วันที่ 20 ตุลาคม 2563