Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับปรับปรุง 2560 กำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(73)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(85)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
1.  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและทีประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
1.  ผู้เรียนร้อยละ 70มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 90ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านในระดับดี
4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
6.  ผู้เรียนร้อยละ 90กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 95สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
8.  มีการส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
9.  มีการนิเทศติดตามการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.1.( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.2.( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.3.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.4.( 230010 )กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.5.( 230011 -230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.6. ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot 1   1   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 183 วัน
05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 11   11   0 *** *** 182 วัน
18 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 9   9   0 *** *** 183 วัน
18 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 9   9   0 *** *** 183 วัน
18 พ.ค. 2564 30 มี.ค. 2565   D 6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 12   12   0 *** *** 152 วัน
18 พ.ค. 2564 30 มี.ค. 2565   D 6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 12   12   0 *** *** 152 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5.1 (230011)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3   3   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5.2 (230012)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 4   4   0 *** *** 183 วัน
18 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot 9   9   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6.1 (230013)ค่าย Robot ประถม 1-3 2   2   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6.2 (230014)ค่าย Robot ประถม 4-6 1   1   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6.3 (230015)ค่าย Robot มัธยม 1-3   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6.4 (230016)ค่าย Robot มัธยม 4-6   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 183 วัน
12 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 105 วัน
13 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
22 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 28 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 112 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 183 วัน
20 ก.ย. 2564 24 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
21 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 2ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 119 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 183 วัน
31 มี.ค. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 183 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (73)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ศึกษาข้อมูล กิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 1  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครั้งที่ 1  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมจัดวางแนวทางการบริหารกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินกิจกรรมการอบรม  5 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมและวางแผนการดำเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  16 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแนวทางกาบริหาร งานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่าย Robot  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.1 (230013)ค่าย Robot ประถม 1-3  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุม วางแแผน กำนหดการ ค่ายโรบอทระดับประถมศึกษา  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4.6. ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2  21 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 - ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  25 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่าย Robot  25 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.1 (230013)ค่าย Robot ประถม 1-3  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3  1 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่าย Robot  2 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  2 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  2 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 1  30 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  6 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ทำจดหมายขออนุญาตจัดค่าย/ประสานงานบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ออกแบบการประชาสัมพันธ์  16 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 (230011)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครั้งที่ 2  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 1  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 2  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ค่าย Robot ครั้งที่ 3 (ม.1-3)ค่าย Robot ครั้งที่ 4 (ม.4-6)  21 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 (230011)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  3 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1  3 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมค่าย Robot ระดับชั้น ป.4-6  18 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6.2 (230014)ค่าย Robot ประถม 4-6  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ค่าย Robot ครั้งที่ 2 (ป.4-6)  18 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4  8 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถม  9 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  9 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5.1 (230011)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ทำจดหมายขออนุญาตจัดค่าย/ประสานงานบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ออกแบบการประชาสัมพันธ์  15 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.2 (230012)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3  20 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  8 พ.ย. 2564 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5.2 (230012)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3  10 พ.ย. 2564 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครั้งที่ 3  10 พ.ย. 2564 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 2  10 พ.ย. 2564 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 3  12 พ.ย. 2564 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ กิจกรรม ค่าย Robot ครั้งที่ 4  26 พ.ย. 2564 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4  1 ธ.ค. 2564 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารกิจกรรม ค่าย Robot  9 ธ.ค. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  10 ธ.ค. 2564 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  11 ธ.ค. 2564 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  11 ธ.ค. 2564 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5.2 (230012)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  12 ธ.ค. 2564 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  12 ธ.ค. 2564 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5.2 (230012)ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ค่าย Robot  13 ธ.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 ( 230013-230016 )กิจกรรมค่าย Robot  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินงานบริหาร กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  6 ม.ค. 2565 69 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12 ม.ค. 2565 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4  12 ม.ค. 2565 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครั้งที่ 4  12 ม.ค. 2565 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 3  12 ม.ค. 2565 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  13 ม.ค. 2565 76 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  5 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 4  2 ก.พ. 2565 96 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  3 ก.พ. 2565 97 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (230011-230012)กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  15 ก.พ. 2565 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  15 ก.พ. 2565 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  17 ก.พ. 2565 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  17 ก.พ. 2565 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  18 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  17 ก.พ. 2565 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน งานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 ก.พ. 2565 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  18 พ.ค. 2564 - 30 มี.ค. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (85)

ขั้นตอน: 6.1 ( 230008 )บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธาน
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.2 ( 230009 )ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธาน
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
  ที่ปรึกษา

ขั้นตอน: 6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธาน
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.4( 230010 ) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธาน
  ที่ปรึกษา
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 100 *** ***
2    นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 70 *** ***
3    นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 35 *** ***
4    นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 35 *** ***
5    ค่าย Robot ม.1-3 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย 35 คน@800 =(35x800) 35 *** ***
6    ค่าย Robot ม.4-5 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมค่าย 35 คน@800 =(35x800) 35 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 22 *** ***
2    กระดาษลิตมัสแดง 2 *** ***
3    กระดาษลิตมัสน้ำเงิน 2 *** ***
4    กระดาษพี.เอช.1-14 ยูนิเวอร์แซล 2 *** ***
5    เอทิลแอลกอฮอล์ 95% (เอทานอล) 2 *** ***
6    กระดาษโครมาโตรกราฟฟี 4 *** ***
7    เครื่องชั่งดิจิตอล 3 *** ***
8    เครื่องชั่งสปริงพลาสติกใส 10 *** ***
9    หลอดไฟ 6V (10 อัน/ชุด) 4 *** ***
10    หลอดหยดพลาสติก 20 อัน/ชุด 2 *** ***
11    ข้อต่อ (Clamp) 10 *** ***
12    ที่จับคอนเดนเซอร์ (Condensor Clamp) 5 *** ***
13    ไส้ตะเกียง 10 *** ***
14    แม่เหล็กแท่งเหลี่ยมคู่ 10 *** ***
15    ปอดเทียม 6 *** ***
16    สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 2 ข้าง (อย่างดี) 12 *** ***
17    ส้อมเสียง 10 *** ***
18    แว่นขยาย 3 นิ้ว ขอบพลาสติก 10 *** ***
19    เมทิลแอลกอฮอล์ 1 *** ***
20    แอลกอฮอล์, จุดไฟ (เมททิลสปิริต) 2 *** ***
21    บีกเกอร์ 10 *** ***
22    หลอดทดลองขนาดกลาง 10 *** ***
23    เครื่องวัดพลังงานเสียง 10 *** ***
24    ตัวอย่างหิน 10 *** ***
25    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า AC/DC 2 *** ***
26    ถ่านชาร์ทได้ AA พร้อมที่ชาร์ท 2 *** ***
27    ถ่ายไฟฉายขนาดเล็ก AA (4 ก้อน/แพ็ค) 5 *** ***
28    กระจกสไลด์ขอบฝน (50 แผ่น / กล่อง) 2 *** ***
29    กระจกปิดสไลด์ (cover glass) 100 แผ่น 2 *** ***
30    กลีเซอรีน 2 *** ***
31    เฮกเซน 1 *** ***
32    กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 *** ***
33    ฟีนอลเรด 1 *** ***
34    ซิลเวอร์ไนเตรท 1 *** ***
35    กระดาษกรอง 5 *** ***
36    กรดไฮโดรคลอริก 2 *** ***
37    น้ำยาล้างจาน 1 *** ***
38    สก็อตไบร์ทติดฟองน้ำ 10 *** ***
39    ถุงขยะสีดำ 2 *** ***
40    เทอร์โมมิเตอร์ 0-360 องศาเซลเซียส 5 *** ***
41    ฐานหลอดไฟ พร้อมหลอด 2.5V และ 6V 24 *** ***
42    EV3 Medium Servo Motor 10 *** ***
43    LEGO® Education SPIKE™ Prime Set 5 *** ***
44    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 1 นิ้ว 1 *** ***
45    ค่าวิทยากร 2 *** ***
46    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 25 *** ***
47    ค่าอาหารว่าง 50 *** ***
48    ค่าอุปกรณ์ในการอบรม 1 *** ***
49    ค่าใบประกาศ 25 *** ***
50    ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 *** ***
51    ค่าที่พักวิทยากร 3 *** ***
52    ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 1 *** ***
53    ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสินโครงงานและวิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ในวันวิชาการ 4 *** ***
54    เงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล 3 ประเภท 3 *** ***
55    การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(ร่วมกับหน่วยงานภายนอก) 1 *** ***
56    น้ำมันรถ 1 *** ***
57    ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1 *** ***
58    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 250 *** ***
59    ค่าอาหารว่าง 375 *** ***
60    ค่าวิทยากร 5 *** ***
61    ค่าพวงมาลัยดอกไม้ 1 *** ***
62    ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล 1 *** ***
63    ค่าที่พัก 2 คืน 80 *** ***
64    ค่าอาหาร 4 มื้อ/คน 80 *** ***
65    ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บาท จำนวน 3 มื้อ/คน 80 *** ***
66    ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 *** ***
67    ค่าพวงมาลัยดอกไม้ 4 *** ***
68    ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล 1 *** ***
69    ค่าถุงดำ 1 *** ***
70    ค่าอุปกรณ์จัดเตรียมกิจกรรม 1 *** ***
71    ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน ครู 45 *** ***
72    ค่าอาหารว่าง 90 *** ***
73    ค่าเกียรติบัตร นร. 35 *** ***
74    ค่าเกียรติบัตรครู 10 *** ***
75    ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในค่าย 1 *** ***
76    กระดาษ A4 1 *** ***
77    กระดาษทำปกสี A4 2 *** ***
78    ไวนิลประชาสัมพันธ์ค่าย 1 *** ***
79    ป้ายห้อยคอ 4 *** ***
80    ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนและครู 45 *** ***
81    ค่าอาหารว่าง 90 *** ***
82    ค่าเกียรติบัตร นร. 35 *** ***
83    ค่าเกียรติบัตรครู 10 *** ***
84    ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในค่าย 1 *** ***
85    กระดาษ A4 1 *** ***
86    กระดาษทำปกสี A4 2 *** ***
87    ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าย 1 *** ***
88    ป้ายห้อยคอ 4 *** ***
89    ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนและครู 45 *** ***
90    ค่าอาหารว่าง 90 *** ***
91    ค่าเกียรติบัตร นักเรียน 35 *** ***
92    ค่าเกียรติบัตรครู 10 *** ***
93    ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในค่าย 1 *** ***
94    กระดาษ A4 1 *** ***
95    กระดาษทำปกสี A4 2 *** ***
96    ไวนิลประชาสัมพันธ์ค่าย 1 *** ***
97    ป้ายห้อยคอ 4 *** ***
98    ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนและครู 45 *** ***
99    ค่าอาหารว่าง 90 *** ***
100    ค่าเกียรติบัตร นักเรียน 35 *** ***
101    ค่าเกียรติบัตรครู 10 *** ***
102    ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในค่าย 1 *** ***
103    กระดาษ A4 1 *** ***
104    กระดาษทำปกสี A4 2 *** ***
105    ไวนิลประชาสัมพันธ์ค่าย 1 *** ***
106    ป้ายห้อยคอ 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Lego Robot Battle Mun x 2 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Lego Robot Battle Mun x 2 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อสื่อและวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
4    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
5    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อสื่อและวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
6    ขอเบิกเงินค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 1 *** ***
7    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
8    ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้ครู, นักเรียนและพนักงานขับรถ ในการนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 1 *** ***
9    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
10    ของที่ระลึก 1 *** ***
11    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันวิชาการ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 1 *** ***
12    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันวิชาการ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 1 *** ***
13    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Robot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Robot อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
15    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Robot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Robot อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
16    ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าค่ายRobot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการRobot อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
17    ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าค่ายRobot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการRobot อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
18    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
19    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Robot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Robot อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
20    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Robot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Robot อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
21    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 ป.4-6 1 *** ***
22    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 ป.1-3 1 *** ***
23    ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์และสื่อประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ Robot ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 1 *** ***
24    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2564 1 *** ***
25    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และสารเคมี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
26    คืนเงิน ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์และสื่อประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ Robot ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 1 *** ***
27    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO Online 2021 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
28    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และสารเคมี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการให้คะแนนโครงงาน
 - แบบสรุปผลการสอบ O-net
 - แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระ
 - แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - แบบประเมินคุณภาพ - แบบทดสอบ ( IOC ) - แบบนิเทศการสอน
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
กิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์45.62
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษาข้อมูล แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
ประชุมและวางแผนการดำเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564
รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 1