Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กร
3.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
5.  เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(85)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.  มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป
2.  บุคลากรของโรงเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับองค์กร
3.  บุคลากรร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.  ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.  บุคลากรงานทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ในการบริหารงานบุคคลตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
6.  บุคลากรงานทรัพยากรมนุษย์มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง
  มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
04 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 271 วัน
01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 271 วัน
04 ม.ค. 2564 28 ก.พ. 2564   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
04 ม.ค. 2564 28 ก.พ. 2564   P 4.1 (130001)กิจกรรมบริหารงานทรัพย์ฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
04 ม.ค. 2564 28 ก.พ. 2564   P 4.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
03 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564   P 4.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 29 วัน
01 ก.ย. 2564 31 ต.ค. 2564   P 4.4 (130004) กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร   0   0 *** *** 2 วัน
03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.5 (130005) กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ สมาพันธ์ฯ   0   0 *** *** 183 วัน
03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ   0   0 *** *** 183 วัน
03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.8 (130008) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.9 (130009) กิจกรรมวันครอบครัวครู   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.10 (130010) กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน   0   0 *** *** 183 วัน
01 มี.ค. 2565 30 เม.ย. 2565   P 4.11 (130011) กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน   0   0 *** *** 183 วัน
03 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564   P 4.12 (130012) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 121 วัน
03 พ.ค. 2564 30 ต.ค. 2564   P 4.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ   0   0 *** *** 1 วัน
03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.14 (130014) กิจกรรมขวัญและกำลังใจครู   0   0 *** *** 183 วัน
12 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 162 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 (130001) กิจกรรมบริหารงานทรัพย์ฯ 1   1   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ 7   7   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 3   3   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 (130004) กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 (130005) กิจกรรมศึกษาดูงาน /MOU/ สมาพันธ์ฯ   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ 16   16   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน 12   12   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 (130008) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 5   5   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.9 (130009) กิจกรรมวันครอบครัวครู 5   5   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.10 (130010) กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 5   5   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.11 (130011) กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.12 (130012) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี   0   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ 26   26   0 *** *** 183 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.14 (130014) กิจกรรมขวัญและกำลังใจครู 5   5   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 183 วัน
13 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 105 วัน
14 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
23 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 28 วัน
15 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน กำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 112 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานทรัพยากรมนุษย์   0   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 183 วัน
20 ก.ย. 2564 24 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
21 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 119 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 153 วัน
01 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 183 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (85)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ คุณเจริญ ท่นไชย คู่สมรสมิสวันเพ็ญ ท่นไชย เสียชีวิต  30 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน  3 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการครูต่างชาติ  3 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  3 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน  4 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม สวัสดิการครูต่างชาติ  4 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินงานตามกิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  5 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินงานตามกิจกรรมสวัสดิการครูต่างชาติ  5 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การสอบคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ และธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัย พยาบาล และครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ครูระดับประถมศึกษา เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564  28 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564  28 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ติดต่อยื่นเอกสาร เพื่อขอรับการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ลำปาง  28 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เยี่ยมมิสสุธาทิพย์ สินเปียง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ นางรัตน์ สอทอ พนักงานโภชนาการ  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ครูและบุคลากรฝ่ายปฐมวัย เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ฝ่ายวิชาการ เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2564  2 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์และบริหาร เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564  2 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กลุ่มงานการเงิน-บัญชี ฝ่ายกิจการนักเรียน สำนักผู้อำนวยการ เรียนรู้คู่มือพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปี 2564  2 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ยื่นขอใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จ.ลำปาง และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  8 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ติดต่อเอกสารขอใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ ณ ศาลากลาง จ.ลำปาง และ เอกสารครูต่างชาติที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  9 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ยื่นเอกสารครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จังหวัดลำปาง  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ติดต่อรับ Work Permit ครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จ.ลำปาง  17 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ติดต่อ VISA ทำงานครูต่างชาติ (นอกระบบ)  21 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ติดต่อเอกสาร Work Permit ครูต่างชาติ ณ กรมแรงงาน ศาลากลาง จ.ลำปาง  22 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ติดต่อเอกสารครูต่างชาติ ณ สำนักงานประกันสังคม ศาลากลาง จ.ลำปาง  25 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาขับร้อง และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  29 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับจัดทำเสื้อให้แก่ครู บุคลากรและนักการ  30 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 (130014) กิจกรรมขวัญและกำลังใจครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สภาการศึกษาคาทอลิก ปีการศึกษา 2564  1 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ครูต่างชาติติดต่อเรื่อง VISA ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำปาง  6 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ส่งเอกสารขอเบิกค่าการศึกษาบุตรครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  9 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมสามัญประจำปีของสภาการศึกษา คาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564  26 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ติดต่อยกเลิก VISA ครูต่างชาติ  29 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  2 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ 3% ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  2 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  3 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  4 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  5 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การประเมินทดลองงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  6 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลและเอกสารค่าการศึกษาบุตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  9 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564  19 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564  23 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564  24 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินการปฏิบัติงาน(ครูอัตราจ้างรายปี) ปีการศึกษา 2564  25 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564  15 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เยี่ยม มิสวนิดา สังขรัตน์ ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1/4  29 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564  29 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564  30 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564  1 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564  4 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 วัดขนาดไซส์เสื้อบุคลากรทางการศึกษาและครูระดับปฐมวัย  4 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 (130014) กิจกรรมขวัญและกำลังใจครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประเมินทดลองงานครูใหม่ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564  5 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 วัดขนาดไซส์เสื้อครูผู้สอนชั้น ป.1 - 6  5 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 (130014) กิจกรรมขวัญและกำลังใจครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 วัดขนาดไซส์เสื้อครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  6 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 (130014) กิจกรรมขวัญและกำลังใจครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 มอบสวัสดิการค่าคลอดบุตร มิสนัทภร มัทการ  11 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ขออนุมัติซื้อเสื้อสำหรับครู บุคลากร และนักการ  11 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 (130014) กิจกรรมขวัญและกำลังใจครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 หัวข้อ"Global Compact on Education (Attempt:2) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  13 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (130003) กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ติดต่อเอกสาร Work Permit , ขอหนังสือรับรองการขอ Visa  20 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เจ้าหน้าที่จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 เข้าตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  25 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (130001) กิจกรรมบริหารงานทรัพย์ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  25 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (130002)กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากรฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  1 พ.ย. 2564 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (130008) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครู  1 พ.ย. 2564 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (130009) กิจกรรมวันครอบครัวครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครู  5 พ.ย. 2564 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (130009) กิจกรรมวันครอบครัวครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  8 พ.ย. 2564 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (130010) กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  12 พ.ย. 2564 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (130010) กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินงานตามกิจกรรมวันครอบครัวครู  30 ธ.ค. 2564 62 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (130009) กิจกรรมวันครอบครัวครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผน ดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  3 ม.ค. 2565 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (130008) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครู  7 ม.ค. 2565 70 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (130009) กิจกรรมวันครอบครัวครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินงานตามกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  7 ม.ค. 2565 70 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (130010) กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  14 ม.ค. 2565 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (130010) กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ดำเนินงานตามกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  10 ก.พ. 2565 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (130008) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  1 มี.ค. 2565 123 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (130008) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานสวัสดิการครูต่างชาติ  1 เม.ย. 2565 154 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน  28 เม.ย. 2565 181 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (130008) กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (130010) กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครู  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (130009) กิจกรรมวันครอบครัวครู  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (130007) กิจกรรมสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการครูต่างชาติ  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (130006) สวัสดิการครูต่างชาติ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  30 เม.ย. 2565 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 (130013) กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ฯ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    หมึกเติมแท่นประทับตรา 6 *** ***
2    ลวดเย็บ No.10 24 *** ***
3    ชุดถ้วยกาแฟ 5 *** ***
4    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 30 *** ***
5    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 24 *** ***
6    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
7    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 24 *** ***
8    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 12 *** ***
9    ปากกาหมึกเจล 100 *** ***
10    ปากกาเขียนแผ่นซีดี 2 หัว 42 *** ***
11    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 12 *** ***
12    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 50 *** ***
13    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 *** ***
14    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 24 *** ***
15    คลิปดำ 2 ขา NO.108 12 *** ***
16    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 *** ***
17    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 4 *** ***
18    กระดาษโพทอิท ขนาด 3"x3" 5 *** ***
19    คลิปดำ 2 ขา NO.110 12 *** ***
20    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 5 *** ***
21    ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 *** ***
22    กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 12 *** ***
23    ปากกา ควอนตั้ม 50 *** ***
24    เครื่องเย็บกระดาษ 1 *** ***
25    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 2 *** ***
26    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 4 *** ***
27    เครื่องเจาะ 1 *** ***
28    คลิปดำ 2 ขา NO.112 1 *** ***
29    แผ่นใส A4 5 *** ***
30    กิจกรรมสัมมนาครูและบุคลากร 2 *** ***
31    อาหารครู 1,160 *** ***
32    อาหารว่างครู 2,320 *** ***
33    กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 2 *** ***
34    กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 16 *** ***
35    กิจกรรมศึกษาดูงาน / MOU / ทัศนศึกษาสมาพันธ์ฯ 1 *** ***
36    สวัสดิการครูต่างชาติ 34 *** ***
37    กิจกรรมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน 1 *** ***
38    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
39    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
40    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
41    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
42    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
43    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 4 *** ***
44    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 1 *** ***
45    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 30 *** ***
46    กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 40 *** ***
47    กิจกรรมวันครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา 160 *** ***
48    กิจกรรมวันครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 *** ***
49    กิจกรรมวันครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา 40 *** ***
50    กิจกรรมวันครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 *** ***
51    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 90 *** ***
52    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 50 *** ***
53    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 16 *** ***
54    กิจกรรมวันครอบครัวพนักงาน 90 *** ***
55    กิจกรรมมุทิตาจิตครู - บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน 50 *** ***
56    กิจกรรมมุทิตาจิตครู - บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน 1 *** ***
57    กิจกรรมมุทิตาจิตครู - บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน 6 *** ***
58    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 1 *** ***
59    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 90 *** ***
60    ค่าอาหารว่าง 360 *** ***
61    กิจกรรมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ของมูลนิธิฯ 6 *** ***
62    กิจกรรมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ของมูลนิธิฯ 1 *** ***
63    กิจกรรมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ของมูลนิธิฯ 6 *** ***
64    กิจกรรมขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 *** ***
65    กิจกรรมขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 100 *** ***
66    กิจกรรมขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 300 *** ***
67    กิจกรรมขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 90 *** ***
68    กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 2 *** ***
69    กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก 2 *** ***
70    กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 16 *** ***
71    กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 8 *** ***
72    กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 2 *** ***
73    กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร 1 *** ***
74    สวัสดิการครูต่างชาติ 35 *** ***
75    สวัสดิการครูต่างชาติ 30 *** ***
76    สวัสดิการครูต่างชาติ 12 *** ***
77    สวัสดิการครูต่างชาติ 20 *** ***
78    สวัสดิการครูต่างชาติ 30 *** ***
79    สวัสดิการครูต่างชาติ 10 *** ***
80    สวัสดิการครูต่างชาติ 9 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่าเดินทางกลับประเทศของครูต่างชาติ จำนวน 6 คน 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมเปลี่ยนประเภทวีซ่า, ค่าต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 คน 1 *** ***
3    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2564 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อ VISA / Work permit และค่าตรวจสุขภาพครูต่างชาติ 1 *** ***
5    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติ เดือนพฤษภาคม 2564 1 *** ***
6    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นางรัตน์ สอทอ พนักงานโภชนาการ 1 *** ***
7    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ มิสสุธาทิพย์ สินเปียง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 *** ***
8    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการต่อวีซ่าทำงานและตรวจสอบประวัติครูต่างชาติประจำปี 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
10    ค่าอาหาร - น้ำและอาหารว่าง 1 *** ***
11    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เดือนพฤษภาคม 2564 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมค่าต่อวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและใบอนุญาตทำงาน สำหรับครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
13    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ เดือนมิถุนายน 2564 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ มิสรวีวรรณ ไชยเมือง 1 *** ***
15    ขออนุมัติเบิกค่าทำบัตรประจำตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (เพิ่มเติม) จำนวน 100 ราย 1 *** ***
16    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ เดือนมิถุนายน 2564 1 *** ***
17    ขออนุมัติเบิกค่าต่อวีซ่าทำงานของครูต่างชาติ จำนวน 4 คน 1 *** ***
18    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ มิสศิริลักษณ์ ม่วงตาด ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1/6 (CEP) 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกค่าต่อวีซ่าทำงานของครูต่างชาติ จำนวน 3 คน 1 *** ***
20    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 1 *** ***
21    ค่าเลี้ยงรับรอง ร้าน 6Decades Cafe 1 *** ***
22    ขออนุมัติเบิกค่าต่อวีซ่าทำงานของครูต่างชาติ จำนวน 3 คน 1 *** ***
23    ค่าเช่าบ้านครูต่างชาติครูใหม่อัตราทดแทนครูลาออก เดือนกรฎาคม 2564 (ระยะเวลาครึ่งเดือน) 1 *** ***
24    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 1 *** ***
25    ขออนุมัติเบิกค่าต่อวีซ่าทำงานของครูต่างชาติ จำนวน 3 คน 1 *** ***
26    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
27    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมค่าต่อวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและใบอนุญาตทำงาน สำหรับครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
28    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 1 *** ***
29    ค่าเช่าบ้านเดือนสิงหาคม 2564 1 *** ***
30    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
31    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมค่าต่อวีซ่า 1 ปี สำหรับครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
32    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ ประจำเดือนกันยายน 2564 1 *** ***
33    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมค่าต่อวีซ่า 1 ปี, ค่าตรวจสุขภาพและใบอนุญาตทำงาน สำหรับครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
34    ค่าเลี้ยงรับรอง พ.ค. 64 1 *** ***
35    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมค่าต่อวีซ่า 1 ปี สำหรับครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
36    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ มิสวนิดา สังขรัตน์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 *** ***
37    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของเยี่ยมไข้ นายพงษ์พันธ์ จันทร์โรจน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 *** ***
38    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ ประจำเดือนกันยายน 2564 1 *** ***
39    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า 1 ปี สำหรับครูชาวต่างชาติ จำนวน 7 คน 1 *** ***
40    ขออนุมัติเบิกเงินค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของมิสนัทภร มัทการ ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 *** ***
41    ปรับปรุง คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของมิสนัทภร มัทการ (กองทุนสวัสดิการครู) 1 *** ***
42    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ให้กับ หสม.เอ็ม ไอ ที ซัพพลาย เชียงใหม่ 1 *** ***
43    ขออนุมัติซื้อเสื้อสำหรับครู-บุคลากรทางการศึกษา, นักการและนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2564 1 *** ***
44    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า, ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและค่าส่งเอกสาร ของครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
45    ค่าเช่าบ้าน ครูต่างชาติ ประจำเดือนตุลาคม 2564 1 *** ***
46    ขออนุมัติเบิกเงินค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของมิสมิสศิริพร ท้าวคำ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 *** ***
47    ปรับปรุงรายการเบิกเงินค่าช่วยเหลือสมาชิกกรณีคลอดบุตร ของมิสมิสศิริพร ท้าวคำ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้ากองทุนครู 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามคู่มือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ของหน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
การสอบคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ และธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ อาคารสุวรรณสมโภช
มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ คุณเจริญ ท่นไชย คู่สมรสมิสวันเพ็ญ ท่นไชย เสียชีวิต วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ วัดบ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานอนามัย พยาบาล และครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
เยี่ยมมิสสุธาทิพย์ สินเปียง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ นางรัตน์ สอทอ พนักงานโภชนาการ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
การสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาขับร้อง และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
เยี่ยมมิสวนิดา สังขรัตน์ ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1/4
มอบเงินสวัสดิการค่าคลอดบุตร มิสนัทภร มัทการ
การประชุมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564