Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
2.  เพื่อจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(340)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(161)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(187)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
1.  มีหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และครูสามารถนำไปใช้ได้จริง
2.  ครูร้อยละ 94 มีการนำหลักสูตรไปใช้ ในระดับดีขึ้นไป
3.  ทุกกิจกรรมตามหลักสูตรตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของเด็ก
4.  ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 94 มีความพึงพอใจต่อการจัดศึกษาระดับปฐมวัย ในระดับดีขึ้นไป
5.  เด็กร้อยละ 94 มีความร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
6.  เด็กร้อยละ 94 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
7.  เด็กร้อยละ 94 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
8.  เด็กร้อยละ 94 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
9.  เด็กร้อยละ 94 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
10.  เด็กร้อยละ 94 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
11.  เด็กร้อยละ 94 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
12.  เด็กร้อยละ 94 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
13.  เด็กร้อยละ 94 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
14.  เด็กร้อยละ 94 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
10 พ.ค. 2564 14 พ.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 168 วัน
17 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 161 วัน
04 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 273 วัน
04 ม.ค. 2564 26 ก.พ. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 245 วัน
16 มี.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.6 (420006) กิจกรรม English is fun   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.8 (420008) กิจกรรม Morning Program   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 4.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย 155   155   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 23   23   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 15   15   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 12   12   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 16   16   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.6 (420006) กิจกรรม English is fun 18   18   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp 13   13   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program 28   28   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี 17   17   0 *** *** 182 วัน
11 พ.ค. 2564 14 พ.ค. 2564   D 6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ 15   15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 168 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL. 13   13   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   D 6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย 15   15   0 *** *** 182 วัน
10 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 182 วัน
12 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 105 วัน
13 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
22 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 28 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 112 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** 182 วัน
17 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 182 วัน
20 ก.ย. 2564 24 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
21 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 119 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 153 วัน
01 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 182 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (340)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อยฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อยฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 1  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย เพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายงาน ครั้งที่ 1  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน english is fun ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม English is fun ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 1 ปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  12 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Morning Programครั้งที่1 ฝ่ายปฐมวัย  12 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่่อมอบหมายงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  12 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 วิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 โดยนำ 5G เพิ่มเติมลงไป ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ก่อนเริ่มดำเนินการ ครั้งที่ 2  14 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 วางแผนร่วมกับหัวหน้าสายชั้น งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดตารางกิจกรรมประจำวัน ตารางสอนเสริม ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรม Cool Kids ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  17 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อยฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมMorning Program ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัยและครูที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคู่มือปฏิรูปคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  21 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม English is fun ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  21 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  21 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์  21 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 รับแบบฝึกหัดทักษะความพร้อมด้านสติปัญญา  27 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และเนอสเซอรี่ รับแบบฝึกหัดทักษะความพร้อมด้านสติปัญญา  28 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ just speak out ให้กับครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ ฝ่ายปฐมวัย  28 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  9 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  10 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการจัดกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  28 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  28 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการติดต่อผู้เชี่ยวชาญการทำคลิปวิดีโอตามแผนกิจกรรมที่กำหนด (รถม้า , แคบหมู)  29 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 122 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลตามแผนที่กำหนดไว้ กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word และเริ่มใช้หนังสือ ฝ่ายปฐมวัย  5 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1  5 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 2  6 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 3  7 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4  8 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5  9 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 1 ปฐมวัย  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 6  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 7  13 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 8  14 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมออนไลน์คณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย เพื่อวางแผนการรับชุดแบบฝึกหัด ชั้นอนุบาล 2 และการสอนออนไลน์ ในวันที่ 19-23 และ 27 กรกฎาคม 2564  14 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 9  15 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 รับชุดแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ชั้นอนุบาล 2  16 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 10  16 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12  20 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13  21 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 14  22 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 15  23 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 16  27 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และอนุบาล 1 รับแบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน  29 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 17  29 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ส่งรายชื่อนักเรียนประจำฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.1 , อ.2 และ อ.3 โดยครูส่งรายชื่อให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งทางระบบไลน์  29 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18  30 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 1  2 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19  2 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20  3 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21  4 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 2  4 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สาระน่ารู้เรื่อง การปฏิบัติตนในช่วงฤดูฝน  4 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สาระน่ารู้เรื่อง ความรู้เรื่องยุงลาย  5 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22  5 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 23  6 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 3  6 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 24  9 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 4  9 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 25  10 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26  11 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 5  11 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเก็บของใช้ส่วนตัว  11 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้  12 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27  13 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 6  13 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 7  16 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/1 และอนุบาล 3/1 วันที่ 1  16 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 28  16 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/2 และอนุบาล 3/2 วันที่ 1  17 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 29  17 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 8  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/3 และอนุบาล 3/3 วันที่ 1  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 30  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (รถม้า)  19 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/4 และอนุบาล3/4 วันที่ 1  19 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 31  19 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สาระน่ารู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก  19 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (แคบหมู)  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 9  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/5 และอนุบาล 3/5 วันที่ 1  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 32  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 33  23 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 10  23 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/1 และอนุบาล 3/1 วันที่ 2  23 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 34  24 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/2 และอนุบาล 3/2 วันที่ 2  24 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 35  25 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 11  25 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/3 และอนุบาล 3/3 วันที่ 2  25 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " สมาธิกับเด็ก "  25 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 36  26 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/4 และอนุบาล3/4 วันที่ 2  26 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง "  26 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 37  27 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 12  27 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/5 และอนุบาล 3/5 วันที่ 2  27 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 38  30 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 13  30 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/1 และอนุบาล 3/1 วันที่ 3  30 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  31 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 39  31 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/2 และอนุบาล 3/2 วันที่ 3  31 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 40  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 14  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/3 และอนุบาล 3/3 วันที่ 3  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การถนอมสายตา "  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 41  2 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/4 และอนุบาล3/4 วันที่ 3  2 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของการดื่มน้ำ "  2 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  3 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 42  3 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 15  3 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/5 และอนุบาล 3/5 วันที่ 3  3 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 43  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 16  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/1 และอนุบาล 3/1 วันที่ 4  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/1 วันที่ 1  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 44  7 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/2 และอนุบาล 3/2 วันที่ 4  7 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 1  7 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 17  7 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 45  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 18  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/3 และอนุบาล 3/3 วันที่ 4  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/3 วันที่ 1  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของน้ำเปล่า "  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 46  9 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/4 และอนุบาล3/4 วันที่ 4  9 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/4 วันที่ 1  9 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 19  9 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์ของอาหารเช้า "  9 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 47  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 20  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/5 และอนุบาล 3/5 วันที่ 4  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/5 วันที่ 1  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอนุบาล 3 เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ชิ้นงานดีเด่น ในโครงการนวัตกรรมเปลี่ยนโลก  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตามครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อยฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมEnglish is fun ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 2 ปฐมวัย  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 48  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 21  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/1 และอนุบาล 3/1 วันที่ 5  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/1 วันที่ 2  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 49  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/2 และอนุบาล 3/2 วันที่ 5  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 2  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 22  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ผู้ปกครองส่งผลงานให้กับครูประจำชั้น  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 50  15 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 23  15 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/3 และอนุบาล 3/3 วันที่ 5  15 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/3 วันที่ 2  15 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " การคัดแยกขยะ "  15 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 51  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/4 และอนุบาล3/4 วันที่ 5  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/4 วันที่ 2  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 24  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ่เล่าสาระน่ารู้เรื่อง "4วิธีง่ายๆในการดูแลตนเองเมื่อเรามีอาการสะอึก "  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้่องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตัดสิน กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ดำเนินการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ โลกใต้ทะเล ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 นักเรียนส่งคลิป VDO โดยครูอนุบาล 3 เป็นคณะกรรมการ การตัดสิน ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 52  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 25  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/5 และอนุบาล 3/5 วันที่ 5  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/5 วันที่ 2  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตัดสิน กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ดำเนินการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ zoo ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 นักเรียนส่งคลิป VDO โดยครูอนุบาล 1 เป็นคณะกรรมการ การตัดสิน ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  20 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/1 วันที่ 3  20 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 26  20 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 53  20 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/1 และอนุบาล 3/1 วันที่ 6  20 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการตัดสิน กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ดำเนินการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ หัวข้อ สวนดอกไม้ของหนู ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 นักเรียนส่งคลิป VDO โดยครูอนุบาล 2 เป็นคณะกรรมการ การตัดสิน ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  21 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/2 วันที่ 3  21 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 27  21 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 54  21 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/2 และอนุบาล 3/2 วันที่ 6  21 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/3 วันที่ 3  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 28  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 55  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/3 และอนุบาล 3/3 วันที่ 6  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สาระน่ารู้เรื่อง " การดูแลช่องปากให้สะอาด "  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 1/4 วันที่ 3  23 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ห้องเรียน CEP. K1-K3 วันที่ 29  23 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 56  23 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการสอน Cisco Webex ชั้นอนุบาล 2/4 และอนุบาล3/4 วันที่ 6  23 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " ประโยชน์และผลเสียของนม "  23 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  24 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  30 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  30 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย  30 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยระดับอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิืทานเล่มโปรดของหนู ฝ่ายปฐมวัย (แข่งขันเล่านิทานออนไลน์)  1 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย  8 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนการเริ่มดำเนินการกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  8 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ระดับชั้นอนุบาล 3 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู ฝ่ายปฐมวัย (แข่งขันเล่านิทานออนไลน์)  8 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 วางแผนดำเนินงานกับฝ่ายต่างๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  12 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มกิจกรรม Cool Kids ครั้งที่่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  12 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แข่งขันการออกแบบประกอบ Robot ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย  15 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ระดับปฐมวัย ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  22 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ครูฝ่ายปฐมวัยร่วมวิเคราะห์หลักสูตรระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  25 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมวันวิชาการครั้งที่1  26 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 ระดับปฐมวัยเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  1 พ.ย. 2564 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการซื้อของรางวัล กิจกรรม english is fun ฝ่ายปฐมวัย  5 พ.ย. 2564 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 มอบรางวัลกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3  5 พ.ย. 2564 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 2  10 พ.ย. 2564 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  13 พ.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆในกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  18 พ.ย. 2564 20 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 รับนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตามครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อยฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมEnglish is funฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนแลพกำกับติดตามครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินงานตามปฏิทิน กิจกรรม Cool Kids ที่จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของนักเรียนและตามสถานการ Covid19 ฝ่ายปฐมวัย  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 3 ปฐมวัย  22 พ.ย. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  26 พ.ย. 2564 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย  29 พ.ย. 2564 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  9 ธ.ค. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 2 ปฐมวัย  13 ธ.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการจัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  4 ม.ค. 2565 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3  7 ม.ค. 2565 70 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 แข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นอนุบาล 2, 3 ฝ่ายปฐมวัย  14 ม.ค. 2565 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการจัดงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  21 ม.ค. 2565 84 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
  ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2  25 ม.ค. 2565 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  28 ม.ค. 2565 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2  28 ม.ค. 2565 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่3 (หลังการจัดกิจกรรมวันวิชาการ)  28 ม.ค. 2565 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 ดำเนินการแข่งขันตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2  28 ม.ค. 2565 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล  4 ก.พ. 2565 98 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program  11 ก.พ. 2565 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงาน กิจกรรม English is fun ครั้งที่ 3  11 ก.พ. 2565 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตามครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อยฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมEnglish is fun ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มงานนดยบายและกำกับติดตามครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินกิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 4 ปฐมวัย  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 จัดสถานที่สำหรับกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ปฐมวัย  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินงานมอบเกียรติบัตรกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ปฐมวัย  17 ก.พ. 2565 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  18 ก.พ. 2565 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย หน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program  18 ก.พ. 2565 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 ก.พ. 2565 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรม Morning Programครั้งที่3 ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.พ. 2565 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังดำนเนินงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ครั้งที่ 3 ปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564
 ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  5 มี.ค. 2565 127 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ระดับปฐมวัย ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  5 มี.ค. 2565 127 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  8 มี.ค. 2565 130 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  8 มี.ค. 2565 130 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลและจัดทำรายการกิจกรรมบัณฑิตน้อยฝ่ายปฐมวัย  11 มี.ค. 2565 133 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย  25 มี.ค. 2565 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนกำกับติดตาม  30 มี.ค. 2565 152 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  30 มี.ค. 2565 152 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  30 มี.ค. 2565 152 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (420006) กิจกรรม English is fun  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรม Cool Kids ฝ่ายปฐมวัย  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.  10 พ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565
 นำผลการประเมินกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ  11 พ.ค. 2564 - 14 พ.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (161)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.1 (420001) งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.2 (420002) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.3 (420003) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.4 (420004) กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.5 (420005) กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.6 (420006) กิจกรรม English is fun
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.7 (420007) กิจกรรม Cool Kids Camp
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.8 (420008) กิจกรรม Morning Program
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.9 (420009) กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.10 (420010) กิจกรรมวันวิชาการ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.11 (420011) กิจกรรมศิลปินน้อย ACL.
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.12 (420012) กิจกรรมบัณฑิตน้อย
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    แผ่น DVD 30 *** ***
2    แฟ้มสอด A4 72 *** ***
3    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
4    แผ่นใส A4 100 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 40 *** ***
6    กระดาษโฟโต้ A4 180G 10 *** ***
7    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 2 *** ***
8    แฟ้มโชว์เอกสาร 3 *** ***
9    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 10 *** ***
10    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 10 *** ***
11    ซองถนอมเอกสาร 28 *** ***
12    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 40 *** ***
13    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 10 *** ***
14    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 10 *** ***
15    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 10 *** ***
16    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
17    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 4 *** ***
18    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 10 *** ***
19    ค่าอาหารว่าง 100 *** ***
20    เอกสารวิชาการ 10,800 *** ***
21    หมึกพิมพ์ 3 *** ***
22    หมึกเติม 8 *** ***
23    หมึกเติม 8 *** ***
24    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 4 *** ***
25    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 10 *** ***
26    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 8 *** ***
27    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
28    คลิปดำ 2 ขา NO.110 12 *** ***
29    คลิปดำ 2 ขา NO.111 12 *** ***
30    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
31    คลิปดำ 2 ขา NO.108 12 *** ***
32    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 10 *** ***
33    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 10 *** ***
34    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
35    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 1 *** ***
36    เอกสารหลักสูตร 11 *** ***
37    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 1 *** ***
38    ริบบิ้น เบอร์ 5 2 *** ***
39    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
40    ริบบิ้น เบอร์ 9 2 *** ***
41    สเปรย์ปรับอากาศ 2 *** ***
42    ลวดเย็บ No.10 5 *** ***
43    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
44    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 5 *** ***
45    สีไม้ยาว 36 สี 4 *** ***
46    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
47    สีไม้ยาว 12 สี 4 *** ***
48    ดินน้ำมัน 4 *** ***
49    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 4 *** ***
50    เลโก้กล่องใหญ่ 4 *** ***
51    กระดาษห่อของขวัญ 5 *** ***
52    เลโก้กล่องกลาง 4 *** ***
53    เลโก้กล่องเล็ก 4 *** ***
54    เลโก้ กล่องเล็กกว่า 4 *** ***
55    เกียรติบัตร 28 *** ***
56    ถ่ายเอกสาร 12 *** ***
57    หมึกชนิดเติม Cannon 12 *** ***
58    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 3 *** ***
59    ถ่านอัลคาไลน์ AA 12 *** ***
60    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 10 *** ***
61    เกียรติบัตร 60 *** ***
62    ริบบิ้น เบอร์ 3 6 *** ***
63    หนังสือนิทาน 70 *** ***
64    หนังสือนิทาน 70 *** ***
65    หนังสือนิทาน 50 *** ***
66    หนังสือนิทาน 50 *** ***
67    สมุดบันทึกรักการอ่าน 560 *** ***
68    กระเป๋าผ้า 80 *** ***
69    สีไม้ยาว 36 สี 2 *** ***
70    กระดาษห่อของขวัญเนื้อมัน 8 *** ***
71    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 2 *** ***
72    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
73    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 2 *** ***
74    สีไม้ยาว 24 สี 4 *** ***
75    ริบบิ้น เบอร์ 3 1 *** ***
76    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 1 *** ***
77    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
78    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
79    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 5 *** ***
80    เกียรติบัตร 14 *** ***
81    ถ่ายเอกสาร 180 *** ***
82    ของที่ระลึกนักเรียนอนุบาล 3 265 *** ***
83    ถ่านอัลคาไลน์ AA 38 *** ***
84    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 14 *** ***
85    ค่าซ่อมไมค์และเครื่องเสียง 2 *** ***
86    ค่าซ่อมฉากป้ายไวนิล 1 *** ***
87    ตกแต่งสวนอาเซียน 1 *** ***
88    วุฒิบัตร 265 *** ***
89    ปกวุฒิบัตรผ้าไหม 265 *** ***
90    รูปถ่าย 265 *** ***
91    รูปถ่ายหมู่ 265 *** ***
92    ค่าซักชุดคลุม 265 *** ***
93    ค่าซ่อมชุดคลุม,เข็ม 5 *** ***
94    ถุงใส่ชุดคลุม 60x90 ซม. 50 *** ***
95    เจลใส่ผม 7 *** ***
96    กิ๊ฟติดผม 7 *** ***
97    ค่าอาหารว่าง 70 *** ***
98    ดอกไม้หน้าเวที 1 *** ***
99    ซุ้มถ่ายภาพ 5 *** ***
100    ซุ้มลูกโป่ง 2 *** ***
101    กระดาษโฟโต้ A4 180G 1 *** ***
102    สมุดวาดเขียน 5 *** ***
103    สมุดวาดเขียน(เล็ก) 12 *** ***
104    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 36 *** ***
105    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 1 *** ***
106    ริบบิ้น เบอร์ 5 4 *** ***
107    ซองจดหมายสีน้ำตาลF4 10 *** ***
108    แบบประเมินในการแข่งขัน 510 *** ***
109    ซองจดหมายมาตรฐาน(หัวโรงเรียน) 10 *** ***
110    กระดาษร้อยปอนด์ A1 10 *** ***
111    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 1 *** ***
112    กระดาษร้อยปอนด์ A4 10 *** ***
113    ขอบบอร์ดสำเร็จรูป 12 *** ***
114    กระดาษสาแต่งพื้นบอร์ด 12 *** ***
115    หนังสือนืทาน 29 *** ***
116    โบว์สำเร้จรูปใหญ่ 15 *** ***
117    กล่องดินสออย่างดี 35 *** ***
118    เกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียน 87 *** ***
119    กระดาษห่อของขวัญเนื้อมัน 20 *** ***
120    สีไม้ยาว 12 สี 35 *** ***
121    ร่มผ้าเคลือบน้ำมัน 50 นิ้ว 2 *** ***
122    ริบบิ้น เบอร์ 5 4 *** ***
123    ถุงขยะสีดำ 36x45 นิ้ว 3 *** ***
124    ช่อดอกดาวเรือง 10 *** ***
125    สติกเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 5 *** ***
126    ค่าถ่ายเอกสาร 1,673 *** ***
127    เชือกไนล่อน 1 *** ***
128    ค่าอาหารว่าง 35 *** ***
129    กระดาษห่อของขวัญเนื้อมัน 60 *** ***
130    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 12 *** ***
131    กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 50 *** ***
132    กระดาษมันปู 100 *** ***
133    กระดาษมันปู 10 *** ***
134    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 4 *** ***
135    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 1 *** ***
136    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 *** ***
137    กระดาษเทาขาว 250 g 31*44 15 *** ***
138    สีเทียน 50 *** ***
139    สีไม้ยาว 12 สี 38 *** ***
140    สีเทียน 38 *** ***
141    ดินสอ HB 10 *** ***
142    สีเทียน 5 *** ***
143    ค่าอัดสำเนาเอกสารการประเมินผลการแข่งขัน 750 *** ***
144    ค่าเดินทาง 3 *** ***
145    ค่าตอบแทนวิทยากร/อุปกรณ์ 2 *** ***
146    ค่าเช่ารถม้า 10 *** ***
147    อาหารว่าง 30 *** ***
148    ป้ายไวนิลขนาด 200x400 2 *** ***
149    ถุงซิปล็อก 8*12 ซม 2 *** ***
150    สีผสมอาหาร 5 *** ***
151    ตีนตุ๊กแกหรือเวลโกเทป 4*45 2 *** ***
152    หมึกเติม canon 4 *** ***
153    ลูกโป่ง 2 *** ***
154    ก้านลุูกโป่ง 2 *** ***
155    จุกลูกโป่ง 2 *** ***
156    กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 20 *** ***
157    ลวดเย็บกระดาษ NO.3 5 *** ***
158    ปากกาไวท์บอร์ด 20 *** ***
159    ดินน้ำมัน 30 *** ***
160    สีไม้ยาว 36 สี 1 *** ***
161    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 3 *** ***
162    กระดาษชาร์ท 10 *** ***
163    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 2 *** ***
164    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 20 *** ***
165    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 5 *** ***
166    เชือกฟาง 2 *** ***
167    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
168    กาวแท่งซิลิโคนใหญ่ ใส่ปืนกาว 1 *** ***
169    ปืนยิงกาว ใหญ่ 1 *** ***
170    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 20 *** ***
171    สีโปสเตอร์ ซากุระ ขนาด 30 CC 5 *** ***
172    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 3 *** ***
173    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 10 *** ***
174    สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด A1 15 *** ***
175    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 15 *** ***
176    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 10 *** ***
177    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 10 *** ***
178    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 5 *** ***
179    ปากกาเคมี 2 หัว 20 *** ***
180    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
181