Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความรู้ความสามารถ ความสนใจ มีศักยภาพในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
2.  เพื่อให้บริการงานแนะแนว 5 บริการหลัก
3.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับ ติดตาม และประสานงาน การจัดกิจกรรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารีให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ คณะลูกเสือแห่งชาติ
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของกฎและคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์
5.  เพื่อให้ผู้เรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์มีทักษะชีวิติทีเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
6.  เพื่อจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์
7.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
8.  เพื่อให้ผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมได้มีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิตตามความถนัดและความสนใจ
9.  เพื่อให้ผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นผู้นำที่ดี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ
10.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(221)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(39)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(26)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  ผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวร้อยละ 95 รู้จักและเข้าใจตนเอง มีความรู้ความสามารถ ความสนใจและมีศักยภาพในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
2.  ผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแนะแนวในระดับมากขึ้นไป
3.  ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือร้อยละ 90 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
4.  ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือร้อยละ 90 สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
5.  ผู้เรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ร้อยละ90 มีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของกฎและคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์
6.  ผู้เรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ร้อยละ 90 มีทักษะชีวิติที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
7.  นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชานักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามวัตถุประสงค์ของกรมการรักษาดินแดน
8.  นักศึกษาวิชาทหารร้อยละ 90มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
9.  ผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมร้อยละ 90 สามารถนำความรู้ที่ได้จากเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องเหมาะสม จนสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้และกล้าแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง
10.  ผู้เรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 90 เป็นผู้นำที่ดี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ
11.  ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2564   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
09 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   P 2.1 สรุปการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
01 พ.ค. 2564 17 พ.ค. 2564   P 2.1 สรุปการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 165 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P /ใ- สรุปผลการจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.4 (300003) กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.6 (320005) กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.9 (320008)ค่าย Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1,2,3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.10 (320009)ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4,ป.6,ม.1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.11 (320010)ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.12 (320011)ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.13 (320012)ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.14 (320013) ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 (ค่ายม่อนคำออน)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.15 (320014) ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.16 (320015 )ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.17 (30016) ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ม.4-6 (ค่ายม่อนคำออน)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.18 (320017)ค่าบำรุงคณะลูกเสือ แห่งชาติรายปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.19 (320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.20 (320019)กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายใน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.21 (320020)เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.22 (320021)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนากิจกรรมลูกเสือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.23 (320022)ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยเศษ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.24 (320023)กิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.25 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.26 (320024) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.27 (320025) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.28 (320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.29 (320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.30 (320028) กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.31 (320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.32 (320030)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.33 (320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.34 (320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.35 (320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.36 (320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 4.37 (320035) กิจกรรมกีฬาสี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1   1   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร 8   8   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 7   7   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล) 19   19   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 11   11   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน 10   10   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม 22   22   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน 18   18   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 7   7   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.9 (320008) ค่าย Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1,2,3   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.10 (320009)ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4,ป.6,ม.1 2   2   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.11 (320010)ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.12(320011)ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.13(320012)ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.14(320013) ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 (ค่ายม่อนคำออน)   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.15(320014) ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.16(320015 )ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.17 (30016) ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ม.4-6 (ค่ายม่อนคำออน)   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.18(320017)ค่าบำรุงคณะลูกเสือ แห่งชาติรายปี 3   3   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.19(320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ 6   6   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.20(320019)กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายใน   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.21(320020)เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือภายนอก   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.22(320021)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนากิจกรรมลูกเสือ 3   3   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.23(320022)ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยเศษ   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.24(320023)กิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษ   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.25 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2   2   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.26(320024) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) 3   3   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.27(320025) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 4   4   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน 17   17   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 8   8   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.30(320028) กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน 5   5   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร 9   9   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.32(320030)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ 6   6   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม 9   9   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม 6   6   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร 10   10   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 10   10   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี 14   14   0 *** *** 153 วัน
01 มิ.ย. 2564 29 เม.ย. 2565   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 182 วัน
12 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1วันที่ 12-16 ก.ค.64)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 105 วัน
13 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 2วันที่ 13-17 ก.ย.64 )   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
22 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 3 วันที่ 22-26 พ.ย.64)   0   0 *** *** 28 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 4 วันที่ 14-18 ก.พ.65)   0   0 *** *** 112 วัน
01 มิ.ย. 2564 31 มี.ค. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม ตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม 1 มิ.ย 2564 ถึง 31 มี.ค.2565   0   0 *** *** 153 วัน
01 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 182 วัน
20 ก.ย. 2564 24 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 1 วันที่ 20 -24 ก.ย.2564)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
21 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 2 วันที่ 21-25 ก.พ.2565)   0   0 *** *** 119 วัน
25 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (วันที่ 25- 30 มี.ค.2565)   0   0 *** *** 153 วัน
31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2564   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (221)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  24 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  1 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (แนะแนว)  24 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (แนะแนว)  24 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)(แนะแนว)  24 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน(แนะแนว)  24 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมชี้แจงครูแนะแนว และครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละระดับชั้น  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน(แนะแนว)  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการการประสานงานในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  26 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)(แนะแนว)  27 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  27 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา(แนะแนว)  27 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน(แนะแนว)  27 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม(แนะแนว)  27 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน(แนะแนว)  27 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 รายงานการประชุม หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1  28 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล) ในปีการศึกษาต่อไป(แนะแนว)  31 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  31 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละระดับชั้น ศึกษา คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวตามระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ชุมนุม)  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ป.1- ม.6  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (แนะแนว)  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ(แนะแนว)  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนในการดำเนินการร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ชุมนุม)  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (ชุมนุม)  2 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม (ชุมนุม)  2 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานค่าดำเนินการที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19(320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการการประสานงานในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานตามแผนงานและ เบิกงบประมาณค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  7 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19(320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามระดับชั้น  7 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  7 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  7 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำเอกสารในการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุม (ชุมนุม)  7 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นักเรียนฝึกปฏบัติงานโรงพยาบาลสบายใจสัตวแพทย์  7 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  8 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  8 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำเอกสารในการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนกิจกรรมลูกเสือ ร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน  10 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมชี้แจงหลักสูตรกิจกรรม ID PLAN ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฝ่ายวิชาการ  10 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและหัวหน้าสายชั้น เพื่อดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมชี้แจงครูผู้สอน (ชุมนุม)  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอนที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ(แนะแนว)  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สำรวจนักเรียนโดยใช้แบบประเมินความถนัดทางอาชีพ ความถนัดทางการเรียนเพื่อวางแผนการเรียนในอนาคต(แนะแนว)  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินการจัดหาทุน ประสาน แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ ทุนอาหารกลางวัน(แนะแนว)  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ(แนะแนว)  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยานักเรียน(แนะแนว)  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียนที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ(แนะแนว)  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคมที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ(แนะแนว)  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ(แนะแนว)  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สำรวจสื่อการสอนและชุดการสอนนักศึกษาวิชาทหาร  15 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.30(320028) กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกกิจกรรมชุมนุม (ชุมนุม)  15 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนร่วมกับผู้กำกับลูกเสือสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  15 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.22(320021)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนากิจกรรมลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสายอาชีพ (แนะแนว)  16 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในระดับอุดมศึกษา (จากกิจกรรมแนะแนวฝ่ายกิจการนักเรียน)  16 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ศึกษาต่อระดับชั่้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แนะแนว)  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตร ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับ ป.6 ครั้งที่ 2  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.22(320021)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนากิจกรรมลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมออนไลน์เรื่องทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตร ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับ ป.6  19 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.22(320021)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนากิจกรรมลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ติดต่อมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน ศิษย์เก่า มาให้ความรู้กับนักเรียน(แนะแนว)  21 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ทุนอาหารกลางวัน (แนะแนว)  21 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ (ชุมนุม)  22 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ฝึกทบทวนผู้กำกับ นศท.  24 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.32(320030)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนการชำระค่าบำรุงคณะลูกเสือ แห่งชาติรายปี  25 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18(320017)ค่าบำรุงคณะลูกเสือ แห่งชาติรายปี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ฝึกทบทวนผู้กำกับ นศท.  25 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.32(320030)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ให้คำปรึกษานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.3/5 ด.ช.เอกภัทร มหรรฆสุวรรณ  28 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม นศท.  29 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 พิธีเปิดชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  29 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.25 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน  29 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.30(320028) กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปีการศึกษา 2564  29 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ศิษย์เก่าโดย นายสิทธิพันธ์ หิรัตนพันธ์ุ ให้แนวทางการทำ PORTFOLIO สำหรับน้อง ม.6  29 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินการปรับปรุงและสร้างสื่อการสอนและชุดการสอนนักศึกษาวิชาทหาร  30 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.30(320028) กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานตามแผนการชำระค่าบำรุงคณะลูกเสือแห่งชาติ รายปี  1 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18(320017)ค่าบำรุงคณะลูกเสือ แห่งชาติรายปี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอามาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  1 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน นศท.  1 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดกิจกรรมฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายพันธสัญญา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศกึกษาปีที่ 1  2 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 (320009)ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4,ป.6,ม.1  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 (320009)ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4,ป.6,ม.1  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมออนไลน์ Update ขั้อมูล "การสมัครทุน Connect"  11 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประสานงานกับหนัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขพลศึกษา หาแนวทางจัดกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2564  12 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ฝึกซ้อมรับเข็มปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  13 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 108 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.25 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวหินแบบออนไลน์  14 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 รับสมัคร นศท. ปี ๑ (ใหม่) และรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ (เก่า) และ ชั้นปีที่ ๒  15 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนไปศึกษาและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (แนะแนว)  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 102 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพให้กับนักเรียน(แนะแนว)  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สัมมนาออนไลน์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ(กิจกรรมแนะแนว)  20 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน  20 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.30(320028) กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 อบรมออนไลน์ เรื่อง”สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning “ (แนะแนว)  24 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับงานอภิบาล บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโควิด-19  27 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอนและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.30(320028) กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหาร สื่อการสอนและชุดการสอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน(แนะแนว)  2 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สำหรับรักเรียนชั้น ม.6  4 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ทำเรื่องเสนออนุมัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอนจากฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้อำนวยการ (แนะแนว)  9 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  9 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 เปิดการฝึก นศท. ปี ๑ - ๓ รอบในภาคปกติ  10 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  11 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาและยุวชนรักษาดินแดน  17 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 รับรายงานตัว นศท. ปี ๑ ใหม่ และปฐมนิเทศเทศผู้ปกครอง (รอบใน)  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาในการเข้าร่วมกิจกรรม  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีและส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การฝึก นศท. บังคับบัญชา (ปี ๒ และ ๓)  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การฝึกยุวชนรักษาดินแดน  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การฝึก นศท. บังคับบัญชา (ปี ๒ และ ๓)  21 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การฝึกยุวชนรักษาดินแดน  21 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเรื่องการผลิตสื่อ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมแนะแนวผ่านระบบออนไลน์  21 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การฝึก นศท. บังคับบัญชา (ปี ๒ และ ๓)  22 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 เขียนรายงานการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน (แนะแนว)  23 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  25 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การ ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเรื่องการผลิตสื่อ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมแนะแนวผ่านระบบออนไลน์  28 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปแผนปฏิบัติกิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน(แนะแนว)  31 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวออนไลน์ผ่าน Zoom Application  31 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รายเก่าและรายใหม่ (แนะแนว)  2 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ส่งต่อนักเรียนเพื่อปรึกษานักจิตวิทยา(แนะแนว)  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ออนไลน์  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมเสวนาทางวิชาการแบบออนไลน์ การแนะแนวกับสุขภาพจิต:การจัดกิจกรรมแนะแนวแบบออนไลน์  9 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 พิธีเปิดการฝึกศึกษา และพิธีไหว้ครู (ศูนย์ใน)  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/4 (แนะแนว)  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยโปรแกรม Zoom  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์วิทยาลัย นา นา ชาติเซนต์เทเรซา  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการประเมิน นศท. บังคับบัญชาและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  24 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31(320029)กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยประจำชั้น(แนะแนว)  30 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมกีฬาสี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพ,ศึกษา ประชุมสรุปแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2564  30 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ที่ปรึกษางานลูกเสือ ประชุมวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2564  6 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19(320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมหัวหน้าสายชั้น และผู้ประสานงานลูกเสือสายชั้น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  7 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมหัวหน้าสายชั้น และผู้ประสานงานลูกเสือสายชั้น ระดับประถมศึกษา กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2564  18 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 (320007)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ที่ปรึกษางานลูกเสือ ประชุม กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2564  19 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19(320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ และนำผลการประเมินไปพัฒนาในภาคเรียนต่อไป  29 ต.ค. 2564 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.19(320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 งานกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี  29 ต.ค. 2564 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมค่าบำรุงคณะลูกเสือแห่งชาติ รายปี และนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  29 ต.ค. 2564 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.18(320017)ค่าบำรุงคณะลูกเสือ แห่งชาติรายปี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  3 พ.ย. 2564 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.26(320024) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3 พ.ย. 2564 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.27(320025) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมเรื่องการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาของแต่ละสี  4 พ.ย. 2564 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  5 พ.ย. 2564 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  8 พ.ย. 2564 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  9 พ.ย. 2564 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  9 พ.ย. 2564 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.26(320024) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  9 พ.ย. 2564 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.27(320025) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  12 พ.ย. 2564 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมคณะกรรมการนักเรียน สายชั้น ม.4-ม.6 เพื่อออกแบบ รูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละสี และประเภทการแข่งขันกีฬา  12 พ.ย. 2564 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาแก่นักเรียนและรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  12 พ.ย. 2564 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นศท. ปี ๓ สอบปฏิบัติ  16 พ.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  19 พ.ย. 2564 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการดำเนินงาน นศท.  23 พ.ย. 2564 25 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน  1 ธ.ค. 2564 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประกาศการประกวดการออกแบบเสื้อกีฬาสีและเหรียญรางวัล  3 ธ.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 คัดเลือกและแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารในการเข้าร่วมกิจกรรม รด. จิตอาสา  3 ธ.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค. 2564 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท. (ซ้อมใหญ่)  7 ธ.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.  8 ธ.ค. 2564 40 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน นศท.  8 ธ.ค. 2564 40 วัน ไม่ได้เช็ค  6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการประเมิน นศท.​และนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  10 ธ.ค. 2564 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.29(320027)ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 การสอบภาคทฤษฏี นศท. ชั้นปีที่ ๓  12 ธ.ค. 2564 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน  13 ธ.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นศท. ปี ๑ และ ๒ สอบปฏิบัติ  14 ธ.ค. 2564 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  15 ธ.ค. 2564 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 วันสุดท้ายของการฝึก นศท. ปี ๑-๓  21 ธ.ค. 2564 53 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (ครั้งที่ 1)(แนะแนว)  10 ม.ค. 2565 73 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  14 ม.ค. 2565 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.26(320024) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  14 ม.ค. 2565 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.27(320025) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ออกค่ายอาสาพัฒนา  15 ม.ค. 2565 78 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  15 ม.ค. 2565 78 วัน ไม่ได้เช็ค  6.27(320025) กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  17 ม.ค. 2565 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  20 ม.ค. 2565 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.36(320034) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบชุมนุมเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานชุมนุม (ชุมนุม)  20 ม.ค. 2565 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดแสดงผลงานของแต่ละชุมนุมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถ ความถนัดของตนเอง (ชุมนุม)  25 ม.ค. 2565 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  4 ก.พ. 2565 98 วัน ไม่ได้เช็ค  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(แนะแนว)  14 ก.พ. 2565 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดการแข่งขันกีฬา เข็มแดงเกมส์ ประจำปี 2564 (ระดับมัธยมศึกษา)  18 ก.พ. 2565 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(แนะแนว)  21 ก.พ. 2565 115 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (ครั้งที่ 2)(แนะแนว)  21 ก.พ. 2565 115 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา(แนะแนว)  21 ก.พ. 2565 115 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม(แนะแนว)  21 ก.พ. 2565 115 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม(แนะแนว)  21 ก.พ. 2565 115 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน(แนะแนว)  21 ก.พ. 2565 115 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปรายงานการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (แนะแนว)  25 ก.พ. 2565 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)(แนะแนว)  25 ก.พ. 2565 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปรายงานปฏิบัติงานการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (แนะแนว)ส่งฝ่ายกิจการนักเรียน  25 ก.พ. 2565 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 จัดการแข่งขันกีฬา เข็มแดงเกมส์ ประจำปี 2564 (ระดับประถมศึกษา)  25 ก.พ. 2565 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน(แนะแนว)  25 ก.พ. 2565 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน  28 ก.พ. 2565 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละระดับชั้น บันทึกแบบประเมินผลกิจกรรมแนะแนว และประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  4 มี.ค. 2565 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาสี นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  4 มี.ค. 2565 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมินการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน รายงานในคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนว  8 มี.ค. 2565 130 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบการอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  8 มี.ค. 2565 130 วัน ไม่ได้เช็ค  6.32(320030)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 คัดเลือกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  9 มี.ค. 2565 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.32(320030)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมินการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน รายงานในคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนว  11 มี.ค. 2565 133 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาสี นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  11 มี.ค. 2565 133 วัน ไม่ได้เช็ค  6.37(320035) กิจกรรมกีฬาสี  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม นศท.  15 มี.ค. 2565 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม(แนะแนว)  25 มี.ค. 2565 147 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ส่งงานวัดผล  25 มี.ค. 2565 147 วัน ไม่ได้เช็ค  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป  28 มี.ค. 2565 150 วัน ไม่ได้เช็ค  6.35(320033) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  29 มี.ค. 2565 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.32(320030)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม นศท. และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  30 มี.ค. 2565 152 วัน ไม่ได้เช็ค  6.28(320026)กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรกรมการรักษาดินแดน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ชุมนุม)  30 มี.ค. 2565 152 วัน ไม่ได้เช็ค  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ชุมนุม)  30 มี.ค. 2565 152 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินงานค่าตอบแทนที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ และนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2565 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.19(320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมส่งงานวัดผลและประเมินผล (ชุมนุม)  31 มี.ค. 2565 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการประเมินและนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป (ชุมนุม)  31 มี.ค. 2565 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการประเมินการอบรมผู้กำกับ นศท. และนำข้อเสนอไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  22 เม.ย. 2565 175 วัน ไม่ได้เช็ค  6.32(320030)ศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)(แนะแนว) ให้ฝ่ายกิจการนักเรียน  25 เม.ย. 2565 178 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำผลสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในปีการศึกษาต่อไป(แนะแนว)  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 (320001)กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในปีการศึกษาต่อไป(แนะแนว)  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 (320003)กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะกิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป(แนะแนว)  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 (320004)กิจกรรมบริการติดตามผลและประเมินผลการช่วยเหลือผู้เรียน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะกิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคมมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป(แนะแนว)  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 (320005)กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล) ในปีการศึกษาต่อไป(แนะแนว)  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 (320002)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านการศึกษา การอาชีพ ชีวิตและสังคม (จัดวางตัวบุคคล)  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป(แนะแนว)  29 เม.ย. 2565 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 (320006)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาและการดูแลนักเรียนสำหรับครูผู้สอน  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565
 นำสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป (ชุมนุม)  12 พ.ค. 2565 195 วัน ไม่ได้เช็ค  6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม  14 พ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (39)

ขั้นตอน: 6.19(320018)ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.33(320031)กิจกรรมจัดการเรียนการสอนชุมนุม
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.34(320032)กิจกรรมแสดงผลงานชุมนุม
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุอุปกรณ์การออกค่าย 1 *** ***
2    ค่าเสื้อค่าย 76 *** ***
3    ค่าเสื้อค่าย 80 *** ***
4    เก็บจากนักเรียน 100 *** ***
5    เก็บจากนักเรียน 508 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช่าเต็นท์ 15 *** ***
2    ค่าเช่าเครื่องเสียง 2 *** ***
3    ค่าเช่าเวที 2 *** ***
4    เหรียญรางวัล กีฬาสี 1,400 *** ***
5    รางวัลออกแบบเสื้อ 1 *** ***
6    รางวัลออกแบบเหรียญ 1 *** ***
7    ปูนขาว 350 *** ***
8    ฝุ่นสี 30 *** ***
9    ค่าบำรุงสี 6 *** ***
10    ค่าบำรุงสี 6 *** ***
11    ค่าตอบแทนพยาบาล/รถพยาบาล 2 *** ***
12    การแสดงพิธีเปิด 2 *** ***
13    ของที่ระลึกประะานในพิธี 2 *** ***
14    พลุเปิดงาน 2 *** ***
15    ค่ารถรับ-ส่งวงโยธวาทิต 2 *** ***
16    ค่ากรรมการตัดสินกีฬา 2 *** ***
17    การทำสูจิบัตรการแข่งขัน 80 *** ***
18    ค่าตกแต่งเวที 2 *** ***
19    ค่าตกแต่งกระถางคบเพลิง 2 *** ***
20    น้ำมันก๊าด 0 *** ***
21    น้ำดื่ม 120 *** ***
22    ค่าตอบแทนจราจร 8 *** ***
23    อุปกรณ์แข่งขัน 1 *** ***
24    ทำป้ายไวนิล 1 *** ***
25    อุปกรณ์ป้ายคะแนน 1 *** ***
26    ค่าปรับพื้นสนาม 2 *** ***
27    ค่ารถน้ำ 2 *** ***
28    สำรองค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 30 *** ***
29    น้ำดื่ม 30 *** ***
30    งบสำรวจสถานที่ 10 *** ***
31    น้ำดื่ม 200 *** ***
32    ค่ายานพาหนะ 2 *** ***
33    กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 15 *** ***
34    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 15 *** ***
35    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 5 *** ***
36    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
37    กรรไกร 8 นิ้ว 4 *** ***
38    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 5 *** ***
39    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
40    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 11 *** ***
41    คลิปดำ 2 ขา NO.111 20 *** ***
42    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 7 *** ***
43    ค่าน้ำมัน 5 *** ***
44    ค่าของที่ระลึก 10 *** ***
45    ค่าวิทยากร 4 *** ***
46    ค่าที่พัก/ ค่ารับรอง 3 *** ***
47    ค่าป้ายพร้อมขาตั้ง 5 *** ***
48    ค่าป้ายไวนิล 3m*3m 1 *** ***
49    ค่าตกแต่งสถานที่และนิทรรศการ 1 *** ***
50    ค่าเอกสารการประเมิน 1 *** ***
51    ค่าเอกสารแผ่นพับและวารสาร 1 *** ***
52    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
53    ค่ากิจกรรมการฝึกภาคสนาม 4 *** ***
54    ค่าเล่มเอกสารกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 10 *** ***
55    ค่าพวงมาลา 2 *** ***
56    ค่ายานพาหนะ (รถตู้) 1 *** ***
57    ร่วมสมทบบริจาค 1 *** ***
58    ค่าป้ายกิจกรรม 1 *** ***
59    ค่าอุปกรณ์และสัญลักษณ์ 1 *** ***
60    ค่าเกียรติบัตร 100 *** ***
61    ค่าอาหารและอาหารว่าง 30 *** ***
62    ค่าพานไหว้ครู 2 *** ***
63    ค่าอุปกรณ์ รด.พันธุ์แกร่ง 1 *** ***
64    ค่าจัดทำชุดการฝึก(ทำปืนไม้จำลอง) 10 *** ***
65    ค่าปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์การฝึก 1 *** ***
66    ค่าจัดทำผังบังคับบัญชา 1 *** ***
67    ค่าลงทะเบียน (นศท.) 20 *** ***
68    ค่าปลอกแขนนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา 30 *** ***
69    ค่าลงทะเบียน นศท. 20 *** ***
70    ค่าปลอกแขนยุวชนรักษาดินแดน 10 *** ***
71    ค่าลงทะเบียน 3 *** ***
72    ค่าฝึกอบรมผู้กำกับ 3 *** ***
73    เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติ 2,738 *** ***
74    ค่าตอบแทนอาจารญ์ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ 12 *** ***
75    ป้ายไวนิล 2 *** ***
76    มาลัยกร 4 *** ***
77    ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 2 *** ***
78    ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ 2 *** ***
79    พัฒนาบุคลากร 5 *** ***
80    พัฒนาบุคลากร 3 *** ***
81    พัฒนาบุคลากร 2 *** ***
82    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
83    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 15 *** ***
84    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 24 *** ***
85    หมึกพิมพ์เอกสาร 1 *** ***
86    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 4 *** ***
87    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
88    ค่าถ่ายเอกสาร 80 *** ***
89    ป้าย Day Camp ป.1 1 *** ***
90    ค่าอาหารว่าง 550 *** ***
91    น้ำดื่ม 500 ซีซี 27 *** ***
92    เข้ารูปเล่ม 20 *** ***
93    ค่าน้ำดื่มขนาด 100 ลิตร 20 *** ***
94    รางวัลการแสดง 7 *** ***
95    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
96    ค่าตอบแทนวิทยากร 5 *** ***
97    กระดาษชาร์ท 50 *** ***
98    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 40 *** ***
99    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 72 *** ***
100    กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 180 *** ***
101    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 50 *** ***
102    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 20 *** ***
103    แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3 ซม. สีดำ 3 *** ***
104    อาหารว่างครู 40 *** ***
105    ค่าอาหารนักเรียน 20 *** ***
106    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
107    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 275 *** ***
108    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 20 *** ***
109    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 275 *** ***
110    ค่าสถานที่ 30 *** ***
111    ค่าอาหารสด 9 *** ***
112    จัดทำเกียรติบัตร 120 *** ***
113    ค่าเช่ารถรับ-ส่ง ลำปาง-เชียงใหม่ 3 *** ***
114    ผ้ากุนสีขาว 2 *** ***
115    สนับสนุนชุมนุม 70 *** ***
116    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
117     ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
118    ค่าของรางวัล 1 *** ***
119    สานไฟสีน้ำเงิน 10 *** ***
120    ค่าดูแลนักเรียน 4 *** ***
121    ป้าย Day Camp ป.2 1 *** ***
122    ค่าเช่าเวที 1 *** ***
123    ยากันยุง 1 *** ***
124    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 30 *** ***
125    ค่าตอบแทนวิทยากร 5 *** ***
126    ค่าอาหารว่าง 570 *** ***
127    ค่ารับรองวิทยากร 5 *** ***
128    เปิด-ปิด การเรียนการสอนลูกเสือ พิธีการทางลูกเสือ 1 *** ***
129    อาหารว่างครู 40 *** ***
130    ค่าเดินทางและที่พักวิทยากร 5 *** ***
131    ค่าเอกสาร 1 *** ***
132    ค่าเกียรติบัตร 7 *** ***
133    ป้ายไวนิลขนาด 1.5*4 ม. 1 *** ***
134    ค่าอาหารนักเรียน 20 *** ***
135    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
136    สำรอง ( ลส.6) 24 *** ***
137    สามัญ ( ลส. 7 ) 24 *** ***
138    สามัญรุ่นใหญ่ ( ลส. 8 ) 24 *** ***
139    น้ำดื่ม 500 ซีซี 30 *** ***
140    น้ำดื่มกองอำนวยการ 20 *** ***
141    รางวัลการแสดง 7 *** ***
142    ชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 30 *** ***
143    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
144    ค่าจัดสมุดประจำตัวลูกเสือ 1,280 *** ***
145    ผ้าผูกคอ 30 *** ***
146    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 15 *** ***
147    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 285 *** ***
148    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 15 *** ***
149    ถุงเท้าลูกเสือ 15 *** ***
150    ถุงเท้าขาวเนตรนารี 15 *** ***
151    รองเท้าหนัง 30 *** ***
152    เกือกม้า, ประกับข้าง 30 *** ***
153    อาร์มกองร้อย 30 *** ***
154    อาร์มสังกัดโรงเรียน 30 *** ***
155    เครื่อหมายลูกเสือ และวิชาพิเศษ (ที่สอบผ่าน) 280 *** ***
156    เครื่องหมายดาวประจำการ 7 *** ***
157    ป้ายชื่อ 30 *** ***
158    สายยงยศ 30 *** ***
159    สายสะพายวิชาพิเศษ 30 *** ***
160    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 285 *** ***
161    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
162    ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 5 *** ***
163    ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 5 *** ***
164    ค่าอาหารนักเรียน 897 *** ***
165    ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ 5 *** ***
166    ค่าพวงมาลา 1 *** ***
167    ค่าพวงมาลา 1 *** ***
168    อาหารครู 75 *** ***
169    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 897 *** ***
170    น้ำดื่ม อาหารว่าง 142 *** ***
171    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
172    ป้าย Day Camp ป.3 1 *** ***
173    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
174    ค่าอาหารว่าง 666 *** ***
175    อาหารว่างครู 75 *** ***
176    อาหาร/สถานที่นักเรียน 40 *** ***
177    อาหารว่างครู 40 *** ***
178    อาหาร/สถานที่ครู 14 *** ***
179    อาหารลูกเสือพี่เลี้ยง 20 *** ***
180    อาหารว่างลูกเสือพี่เลี้ยง 20 *** ***
181    เครื่องหมายลูกเสือ ชั้นตรี 299 *** ***
182    อาหารว่างครู 1 *** ***
183    น้ำดื่ม 500 ซีซี 30 *** ***
184    น้ำดื่มกองอำนวยการ 20 *** ***
185    ค่ารถสองแถว รับ - ส่ง 3 *** ***
186    รางวัลการแสดง 7 *** ***
187    น้ำดื่ม 25 *** ***
188    เครื่องหมายลูกเสือ 40 *** ***
189    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
190    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
191    น้ำดื่ม 25 *** ***
192    ยากันยุง 5 *** ***
193    กิจกรรมภาคกลางคืน 6 *** ***
194    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 333 *** ***
195    ค่าบ้านพักสำหรับครู 4 *** ***
196    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 333 *** ***
197    กิจกรรมภาคกลางคืน 6 *** ***
198    ค่าตั๋วรถไฟ ไป-กลับ 54 *** ***
199    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
200    ป้ายไวนิล 1 *** ***
201    อาหารนักเรียน 561 *** ***
202    อาหารครู 40 *** ***
203    อาหารว่างนักเรียน 561 *** ***
204    อาหารว่างครู 60 *** ***
205    ค่าเดินทางและค่าวิทยากร ( อ.ชานน และทีมงาน ) 3 *** ***
206    เครื่องหมายลูกเสือโลก, ลูกเสือขั้นพิเศษ 187 *** ***
207    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 561 *** ***
208    ค่าเดินทางและค่าวิทยากร ( อ.ชานน และทีมงาน ) 6 *** ***
209    น้ำดื่มกองอำนวยการ 13 *** ***
210    รางวัลการแสดง 7 *** ***
211    ค่าเดินทางและค่าวิทยากร ( อ.ชานน และทีมงาน ) 2 *** ***
212    - ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
213    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
214    ยากันยุง 5 *** ***
215    กองร้อยดีเด่น 6 *** ***
216    อาหาร/สถานที่พักนักเรียน 240 *** ***
217    ค่าเดินทางและค่าวิทยากร ( อ.ชานน และทีมงาน ) 4 *** ***
218    อาหาร/สถานที่พักครู 60 *** ***
219    อาหารว่าง 3 *** ***
220    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
221    ค่ารถสองแถว 8 *** ***
222    ป้ายไวนิล 1 *** ***
223    ค่าเช่ารถตู้ 16 *** ***
224    อาหารนักเรียน 492 *** ***
225    เครื่องหมายลูกเสือชั้นตรี โท เอก ลูกเสือโลกและวิชาพิเศษ 960 *** ***
226    อาหารว่างนักเรียน 492 *** ***
227    ยากันยุง 5 *** ***
228    อาหารครู 60 *** ***
229    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
230    อาหารว่างครู 60 *** ***
231    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 *** ***
232    น้ำดื่ม 30 *** ***
233    น้ำดื่ม 25 *** ***
234    น้ำดื่มกองอำนวยการ 20 *** ***
235    ค่าบ้านพักสำหรับครู 24 *** ***
236    รางวัลการแสดง 7 *** ***
237    อาหารว่างครู 60 *** ***
238    ค่าน้ำมันรถสำรองค่าย 6 *** ***
239    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
240    เครื่องหมายลูกเสือโลก, ลูกเสือขั้นพิเศษ 164 *** ***
241    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 492 *** ***
242    ยากันยุง 5 *** ***
243    กองร้อยพิเศษ 6 *** ***
244    ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 1 *** ***
245    ค่าตั๋วรถไฟ ม.1 ไป – กลับ 172 *** ***
246    ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 3 *** ***
247    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
248    ค่ากิจกรรม/อาหารนักเรียน 176 *** ***
249    ค่ากิจกรรม/อาหารครู 20 *** ***
250    อาหารว่างครูในค่าย 60 *** ***
251    อาหารครู ไป-กลับ 20 *** ***
252    ค่าตั๋วรถไฟไป-กลับ 190 *** ***
253    ค่ารถสองแถว รับ-ส่ง สถานีรถไฟเชียงใหม่-ค่ายฯ 22 *** ***
254    เครื่องหมายลูกเสือโลกและวิชาพิเศษ 528 *** ***
255    น้ำดื่ม 25 *** ***
256    ยากันยุง 5 *** ***
257    ค่าน้ำมันรถ สำรองค่ายฯ 3 *** ***
258    ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 1 *** ***
259    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
260    ค่าอาหารนักเรียน 747 *** ***
261    อาหารครู 60 *** ***
262    อาหารว่างนักเรียน 747 *** ***
263    อาหารว่างครู 60 *** ***
264    อาหารลูกเสือพี่เลี้ยง 1 มื้อ 20 *** ***
265    อาหารว่างลูกเสือพี่เลี้ยง 1 มื้อ 20 *** ***
266    น้ำดื่ม 500 ซีซี 30 *** ***
267    น้ำดื่มกองอำนวยการ 20 *** ***
268    รางวััลการแสดง 7 *** ***
269    วัสดุฝึกฐานลูกเสือ 7 *** ***
270    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 1,245 *** ***
271    เครื่องหมายลูกเสือชั้น ตรี โท เอก และวิชาพิเศษ 1,245 *** ***
272    ยากันยุง 5 *** ***
273    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเมียน 1 *** ***
274    ค่าอาหารนักเรียน 792 *** ***
275    อาหารครู 60 *** ***
276    อาหารว่างนักเรียน 792 *** ***
277    อาหารว่างครู 60 *** ***
278    ค่าเครื่องหมายพิเศษ ชั้น ตรี โท เอก และวิชาพิเศษ 528 *** ***
279    ยากันยุง 5 *** ***
280    กองร้อยดีเด่น 6 *** ***
281    ค่าวิทยากร ( อ.ชานน และทีมงาน ) 3 *** ***
282    ค่าวิทยากร ( อ.ชานน และทีมงาน ) 6 *** ***
283    ค่าวิทยากร ( อ.ชานน และทีมงาน ) 2 *** ***
284    ค่าวิทยากร ( อ.ชานน และทีมงาน ) 1 *** ***
285    ค่าข้าวสวย 76 *** ***
286    ค่าวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร 76 *** ***
287    ค่าอาหารว่าง 76 *** ***
288    ค่าน้ำดื่มตราสิงห์ขนาด 600 ml 76 *** ***
289    ค่าน้ำดื่มถัง 5 *** ***
290    ค่าอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 76 *** ***
291    ค่าลงทะเบียน 80 *** ***
292    ค่าอาหารว่าง 80 *** ***
293    ค่ารถโดยสาร 4 ล้อ 7 *** ***
294    ค่ารถโดยสาร 2 *** ***
295    ค่าของรางวัล 3 *** ***
296    ค่าพวงมาลัยดอกไม้ 3 *** ***
297    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
298    ค่าถุงดำ 5 *** ***
299    ค่าแก้วน้ำ 500 *** ***
300    ค่าเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ 80 *** ***
301    ค่าเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ 80 *** ***
302    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 14 *** ***
303    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 3 *** ***
304    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
305    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 8 *** ***
306    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 10 *** ***
307    ลวดเย็บ No.10 16 *** ***
308    ลวดเย็บ No.8 9 *** ***
309    คลิปดำ 2 ขา NO.108 12 *** ***
310    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
311    คลิปดำ 2 ขา NO.110 12 *** ***
312    คลิปดำ 2 ขา NO.111 12 *** ***
313    คลิปดำ 2 ขา NO.112 11 *** ***
314    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 12 *** ***
315    หมึกชนิดเติมยี่ห้อ Brother 10 *** ***
316    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 3 *** ***
317    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 6 *** ***
318    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 5 *** ***
319    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 6 *** ***
320    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 50 *** ***
321    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
322    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 29 *** ***
323    ปากกาไวท์บอร์ด 12 *** ***
324    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
325    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 4 *** ***
326    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 9 *** ***
327    ค่าอาหารครู 20 *** ***
328    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
329    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
330    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 4 *** ***
331    คลิปดำ 2 ขา NO.110 2 *** ***
332    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
333    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
334    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 4 *** ***
335    ลวดเย็บ No.10 2 *** ***
336    ลวดเย็บ No.8 3 *** ***
337    ค่าโทรศัพท์ 6 *** ***
338    คลิปดำ 2 ขา NO.110 2 *** ***
339    น้ำดื่ม 85 *** ***
340    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 15 *** ***
341    ค่าของที่ระลึก 20 *** ***
342    ไวนิล 2 *** ***
343    อบรม ประชุม สัมมนา 10 *** ***
344    ประชุม อบรม สัมมนา 10 *** ***
345    ประชุม อบรม สัมมนา 10 *** ***
346    อบรมครูทางด้านจิตวิทยา 2 *** ***
347    อบรมครูทางด้าจิตวิทยา 3 *** ***
348    อาหารครู 150 *** ***
349    อาหารว่าง VIP 150 *** ***
350    ค่าเบื้ยเลี้ยงครู 30 *** ***
351    ค่าเสื้อค่าย 76 *** ***
352    ค่าเสื้อค่าย 80 *** ***
353    วัสดุอุปกรณ์การออกค่าย 1 *** ***
354    ค่ารถทัวร์ 2 *** ***
355    ของที่ระลึก 5 *** ***
356    ค่ารถทัวร์ 12 *** ***
357    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 40 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกค่ารับรอง อ.ชานน ดียืน เพื่อประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี, ค่ายพักแรม, ค่ายผู้นำและกิจกรรมพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
3    ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ สำหรับโทรติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่เรียนจบใน ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายนายหมู่-รองนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564 1 *** ***
5    ค่าเลี้ยงรับรอง ร้าน 6Decades Cafe 1 *** ***
6    ค่าเลี้ยงรับรอง มิ.ย. 64 1 *** ***
7    ค่าเลี้ยงรับรอง มิ.ย. 64 1 *** ***
8    ค่าเลี้ยงรับรอง มิ.ย. 64 1 *** ***
9    ค่าเลี้ยงรับรอง ก.ค. 64 1 *** ***
10    ค่าเลี้ยงรับรอง ก.ค. 64 1 *** ***
11    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง อ.ชานน ดียืน ที่ปรึกษางานลูกเสือ ในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เดือนตุลาคม 2564 1 *** ***
12    ปรับปรุงคืนเงิน ค่าเลี้ยงรับรอง มิ.ย. 64 1 *** ***
13    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่ารับรอง อ.ชานน ดียืน เพื่อประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี, ค่ายพักแรม, ค่ายผู้นำและกิจกรรมพันธสัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง อ.ชานน ดียืน ที่ปรึกษางานลูกเสือ ในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบทดสอบทางจิตวิทยา
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานแนะแนว
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
 - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ-เนตรนารี
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี
 - แบบประเมินการสังเกต อุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของกฎและคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์
 - แบบประเมินทักษะชีวิติของผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
 - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
 - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
 - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม
 - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 - .แบบประเมินกรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว,ชุมนุม,ลูกเสือ-เนตรนารี,บำเพ็ญประโยชน์,นศท,กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์,กีฬาสี)
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (26 )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประชุม หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศฝ.นศท.มทบ. 32
ประชุมจัดแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ประชุมครูแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร ID PLAN ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ประชุมหลักสูตรกิจกรรม ID PLAN กิจกรรมแนะแนว ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฝ่ายวิชาการ
ประชุมวางแผนกิจกรรมลูกเสือ ร่วมกับที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารสุวรรณสมโภช
ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดกาเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ร่ววมกับ ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.ชานน ดียืน วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
ประชุมชี้แจงการเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.40-17.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี หลักสูตรลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2564
การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา​ 2564​ ในวันที่​ 24-26​ มิ.ย.64​ ณ ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.๓๒
การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่ ) และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีเปิดชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การตรวจสถานที่รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม นศท. วันที่ 29 มิถุนายน 2564
การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) และการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) และการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), ชั้นปีที่ 2 และ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ค่ายนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมงานอภิบาลโรงเรียน สำนักผู้อำนวยการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
รับรายงานตัว นศท. ปี ๑ ใหม่ และปฐมนิเทศเทศผู้ปกครอง (รอบใน) ณ อาคารหอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
การฝึก นศท. บังคับบัญชา (ปี ๒ และ ๓) ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 ณ ​ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32
รับรายงานตัว นศท. ปี 1 ใหม่ และปฐมนิเทศเทศผู้ปกครอง (รอบใน) ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา สถานศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ
ประชุมสรุปแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.40 - 16.30 น. ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน และห้องประชุม Online ผ่าน Webex