Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(16)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(2)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(11)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
1.  มีระเบียบ ขั้นตอน ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ ชัดเจน
2.  มีการจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนทุกรายการ
3.  ผู้ใช้บริการร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในงานจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับมากขึ้นไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   P 4.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 4.2 (160005) การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง   0   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4.3 (160006) การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 16   16   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 (160005) การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง   0   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 (160006) การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564   0   0 *** *** 183 วัน
13 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 105 วัน
14 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
23 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 28 วัน
15 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 112 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง   0   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 183 วัน
20 ก.ย. 2564 24 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
21 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 119 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 153 วัน
01 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 183 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (16)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมวางแผนร่วมกับงานอาคารสถานที่  13 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2564  14 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมวางแผนร่วมกับงานโภชนาการ  21 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 2/2564  25 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2564  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 4/2564  30 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 5/2564  6 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 6/2564  20 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประกาศผลการประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำปี 2564  23 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 7/2564  27 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 รับมอบน้ำดื่มสนันสนุนตามสัญญา จากบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด  19 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 8/2564  15 พ.ย. 2564 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 9/2564  7 ธ.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 10/2564  10 ม.ค. 2565 73 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 11/2564  10 ก.พ. 2565 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ และ ตรวจรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565  15 มี.ค. 2565 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (2)

ขั้นตอน: 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนอบรม 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
3    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 1 *** ***
4    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 2 *** ***
5    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 2 *** ***
6    กระดาษโพทอิท 12x50 มม. 4 *** ***
7    ลวดเย็บ No.10 4 *** ***
8    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
9    ซองถนอมเอกสาร 8 *** ***
10    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 4 *** ***
11    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 4 *** ***
12    หมึกเติมแคนนอน 4 *** ***
13    ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ 1 *** ***
14    ค่าโทรศัพท์รายเดือน 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 - คู่มือการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 - ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานจัดซื้อ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (11 )
ประชุมวางแผนร่วมกับงานอาคารสถานที่
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 พ.ค.2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ACL1
ประชุมวางแผนร่วมกับงานอาคารสถานที่
ประชุมวางแผนร่วมกับงานโภชนาการ
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง คร้้งที่ 5/2564
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 6/2564
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง ครั้งที่ 7/2564
รับมอบน้ำดื่มสนับสนุนตามสัญญา จากบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 350 แพ็ค