Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.6

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(7)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.6

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.6

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.6
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 3106   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** 197968 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 3106   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 197968 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 3106   D 6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานแนะแนวดังต่อไปนี้   0   0 *** *** 197968 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 3106   D 6.2ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ 3   3   0 *** *** 197968 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.4 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 327 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.5 ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เรียนทั้งชีวิตและการเรียนด้วยความเสมอภาค   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 327 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคมของผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 สรุปผลการดำเนินงานแนะแนวตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ร่วมประชุมสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 602 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 3106
 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 581 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 3106
 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 574 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 3106

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้น ม.6 ของหน่วยงาน งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )