Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์กับชีวิตประจำวัน
2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและมีการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ
3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.  เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(2)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป
1.  ร้อยละ 90 นักเรียนมีการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
2.  ร้อยละ 80 นักเรียนรู้จักการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
3.  ร้อยละ 90 นักเรียนพนักงานธนาคารรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนพนักงานธนาคารมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.กิจกรรมส่งเสริมการออม 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (2)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมส่งเสริมการออม  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.กิจกรรมส่งเสริมการออม  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ของหน่วยงาน งานธนาคารโรงเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (2 )
กิจกรรมส่งเสริมการออม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ส่งเสริมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดํารงชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 สิงหาคม 2562
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 9 “โครงการเยาวชน จิตอาสารักษ์สังคมไทย” ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562