Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน มีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่างๆของไทย ของท้องถิ่นและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม กำกับ ติดตาม และประสานงาน การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและวันสำคัญให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(7)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(5)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(16)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน มีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่างๆของไทย ของท้องถิ่นและประเทศชาติ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน มีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่างๆของไทย ของท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย ที่โรงเรียนและหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือจัดขึ้นทุกกิจกรรม

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน มีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่างๆของไทย ของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คูมือคุณภาพงานกิจกรรมงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
04 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 317 วัน
20 เม.ย. 2563 18 พ.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 328 วัน
27 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
01 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 328 วัน
01 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 328 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 พิธีไหว้ครู 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2   2   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณ นักบุญหลุยส์ และวันภราดา 2   2   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมวันรพี 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญและกิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2   2   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 กิจกรรมวันครสิต์มาสวันขึ้นปีใหม่ 6   6   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1   1   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 19 วัน
05 ต.ค. 2563 09 ต.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
23 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 19 วัน
12 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 8 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมทาง วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวันสำคัญ ฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** 19 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 19 วัน
19 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
22 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 19 วัน
08 มี.ค. 2564 16 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย 2   2   0 *** *** 5 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 19 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์( วันที่ 13-21 ก.ค. 2563)  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณ นักบุญหลุยส์ และวันภราดา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณ นักบุญหลุยส์ฯ และวันภราดา  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณ นักบุญหลุยส์ และวันภราดา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรม พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 258 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันรพี  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมวันรพี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญและกิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีไหว้ครู  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีไหว้ครู  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดห้องเรียน และภายในอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศ ในเทศกาลวันคริสตมาส และวันปีใหม่  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันครสิต์มาสวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 4 ธันวาคม 2563 )  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันครสิต์มาสวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันครสิต์มาสวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามการจัดกิจกรรม  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันครสิต์มาสวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสุข วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ การแลกของขวัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักเรียนในชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและชั้น มัธยมศึกษา ในแต่ละห้อง  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันครสิต์มาสวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันครสิต์มาสวันขึ้นปีใหม่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันเด็ก  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ปีการศึกษา 2563 ฝ่าย กิจการนักเรียน  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ปีการศึกษา 2563 แผนงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฝ่าย กิจการนักเรียน  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย  8 มี.ค. 2564 - 16 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ ปีการศึกษา 2563 ฝ่าย กิจการนักเรียน  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย  8 มี.ค. 2564 - 16 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
2    ค่าจัดทำป้ายไวนิลของงาน 1 *** ***
3    จัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา 1 *** ***
4    ชุดเครื่องถวายพระพร 1 *** ***
5    เครื่องถวายราชสักการะ 1 *** ***
6    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
7    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 20 *** ***
8    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
9    พานดอกไม้ธูปเทียน 6 *** ***
10    เครื่องสักการะ 1 *** ***
11    ข้อความ ป้ายเวที 1 *** ***
12    ค่าเงินรางวัลประกวดพานไหว้ครูระดับ ป.5-ม.6 จำนวน 8 ระดับจำนวน 24 รางวัล 8 *** ***
13    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 100 *** ***
14    อุปกรณ์เจิมหนังสือ 1 *** ***
15    ค่าป้ายไวนิล 4 *** ***
16    ขี้ผึ้งหล่อเทียน 20 *** ***
17    อุปกรณ์ขาตั้งเทียน 2 *** ***
18    ถังน้ำทำฐานหล่อเทียน 4 *** ***
19    ธงศาสนา 2 *** ***
20    พานธูปเทียนดอกไม้ 2 *** ***
21    ผ้าอาบน้ำฝน 4 *** ***
22    ต้นเทียนถวายวัด 2 *** ***
23    ปัจจัยถวายพระ 2 *** ***
24    ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการพิธีการ 2 *** ***
25    สังฆทาน 2 *** ***
26    ตกแต่งรถแห่เทียน 2 *** ***
27    ต้นเทียน 2 *** ***
28    ตกแต่งฐานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
29    ตกแต่งดอกไม้สด 2 *** ***
30    มาลัยพระกร 1 *** ***
31    กระเช้าดอกไม้ 15 *** ***
32    บุษบกนักบุญหลุยส์ฯ 1 *** ***
33    ดอกไม้สักการะ 5 *** ***
34    มาลัยกรเล็ก 8 *** ***
35    ค่าจัดทำเอกสาร 1 *** ***
36    ค่าของรางวัลตอบปัญหาวันสถาปนานักบุญหลุยส์ 30 *** ***
37    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
38    ตอบแทนพระสงฆ์ พิธีมิสซา 1 *** ***
39    - กระเช้าสุขภาพ 1 *** ***
40    ข้อความป้ายพิธีการ 1 *** ***
41    ตกแต่งสถานที่ปะรำพิธี จัดพิธีถวายพระพร 1 *** ***
42    ประดับธงชาติ 10 *** ***
43    ประดับธงตราสัญลักษณ์ 10 *** ***
44    จัดทำและตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ 1 *** ***
45    เครื่องถวายราชสักการะ 2 *** ***
46    ผ้าสีเหลือง-สีขาว 1 *** ***
47    น้อมรำลึกร่วมกับหน่วยงานราชการ วันระพี 1 *** ***
48    -ตกแต่งปะรำพิธี จัดพิธีถวายพระพร 3 *** ***
49    พุ่มดอกไม้โต๊ะหมู่ 5 *** ***
50    รางวัลการประกวดเขียนเรียงความวันแม่ 1 *** ***
51    พานพุ่มมะลิสด 1 *** ***
52    ค่าอาหารว่าง 40 *** ***
53    กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการทำความสะอาดโดยรอบโรงเรียน 1 *** ***
54    ตกแต่งพระแม่มารี กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ 1 *** ***
55    มาลัยกรถวายพระแม่มารี 1 *** ***
56    มาลัยกรถวายพระแม่มารี 7 *** ***
57    พิธีสดุดีพระแม่มารี 15 *** ***
58    ตกแต่งเสลี่ยง 1 *** ***
59    ดอกไม้สด 5 *** ***
60    พิธีมิสซา 1 *** ***
61    กระเช้าสุขภาพ 1 *** ***
62    ฉากเวทีและตกแต่งเวที 1 *** ***
63    - ดอกไม้โปรย 1 *** ***
64    รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี 12 *** ***
65    ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
66    ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน 3 *** ***
67    น้ำดื่ม 100 *** ***
68    ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 *** ***
69    ของที่ระลึก 1 *** ***
70    ป้ายเวทีฉาก งานกีฬาสัมพันธ์ 1 *** ***
71    งานเลี้ยงนักกีฬา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 1 *** ***
72    สนับสนุนค่าเสื้อนักกีฬาครูชาย-ครูหญิง 60 *** ***
73    ตกแต่งขาตั้งแม่พระ 2 *** ***
74    พิธีทำบุญ ถวายเป็นราชกุศล ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
75    ฉากเวทีและข้อความ 1 *** ***
76    - จัดโต๊ะหมู่บูชา (ดอกไม้ ธูปเทียน) 1 *** ***
77    - เครื่องไทยทาน (ปัจจัย สังฆทานปิ่นโต) 10 *** ***
78    ถวายพระพุทธ 1 *** ***
79    ผ้าไตรชุดเล็ก 10 *** ***
80    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
81    พิธีน้อมรำลึกพระคุณ พานพุ่มดอกไม้ 7 *** ***
82    โต๊ะหมู่บูชา พานดอกไม้สด 7 *** ***
83    กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการทำความสะอาดโดยรอบโรงเรียน 1 *** ***
84    ตกแต่งปะรำพิธีกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 1 *** ***
85    ขบวน SANTA CLAUS 1 *** ***
86    พิธีเปิด 1 *** ***
87    - ฉากเวทีเปิด 1 *** ***
88    ตกแต่ง LUCKY DRAW 1 *** ***
89    ค่าใช้จ่ายพิธีการ 1 *** ***
90    ร้านเกมสายชั้น - อนุบาล อ.1-3 1 *** ***
91     ร้านเกมสายชั้น ป.1-ม.6 และ CEP 13 *** ***
92    ตกแต่งปะรำพิธี 1 *** ***
93    จัดทำคูปองร้านเกมส์ 400 *** ***
94    จัดทำบัตร LUCKY DRAW 2,000 *** ***
95    รางวัล LUCKY DRAW 1 *** ***
96    ค่าตอบแทนพระสงฆ์ 2 *** ***
97    ของที่ระลึก 4 *** ***
98    ค่าตอบแทน กระเช้า 4 *** ***
99    ทำป้ายประชาสัมพันธ์รางวัล 5 *** ***
100    ต่า เช่าเวที/แสง/สี/เสียง 1 *** ***
101    ของขวัญวันเด็กรายหัว 3,500 *** ***
102    ป้ายฉากเวที 1 *** ***
103    ค่าตอบแทนหน่วยงานที่มาแสดงในงาน วันเด็ก 2 *** ***
104    ค่าเกมส์สายชั้น 13 *** ***
105    - เครื่องไทยทาน (ปิ่นโต สังฆทาน ปัจจัย) 10 *** ***
106    ค่าน้ำมันรถพระ 10 *** ***
107    ค่าบำรุงวัด 1 *** ***
108    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 100 *** ***
109    ค่าอาจารย์ น้ำปานะ 1 *** ***
110    ค่าทำป้ายงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้สดตกแต่งฐานนักบุญหลุยส์ ค่ามาลัยและกระเช้าดอกไม้ เพื่อจัดกิจกรรมสักการะนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
2    ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่และเครื่องสักการะ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 1 *** ***
3    ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่และค่าดำเนินการกิจกรรมวันอัสสัมชัญ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาเพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันรพี ประจำปี 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 1 *** ***
6    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้สดตกแต่งฐานนักบุญหลุยส์ ค่ามาลัยและกระเช้าดอกไม้ เพื่อจัดกิจกรรมสักการะนักบุญหลุยส์ 1 *** ***
7    คืนเงิน ขออนุม้ติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่และเครื่องสักการะ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 1 *** ***
8    ขออนุม้ติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลงานวันอัสสัมชัญ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 1 *** ***
10    สมุดเล่มบาง, สมุดเล่มหนา 63-310-049 1 *** ***
11    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อเทียนหอมพิลล่าใส่ตะเกียงคู่ เพื่อใช้ในงานพิธีการสำคัญทางศาสนาของโรงเรียน 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 1 *** ***
13    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 1 *** ***
14    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 1 *** ***
15    โบว์ 1 *** ***
16    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาเพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันรพี ประจำปี 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 1 *** ***
17    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
18    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม Christmas Fair 2020 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 1 *** ***
21    ขออนุมัติซื้อของรางวัล Lucky draw 2020 ในกิจกรรมวันคริสต์มาส 1 *** ***
22    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลสำหรับจัดสถานที่พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 1 *** ***
23    ขออนุมัติงานสั่งทำคูปองเล่นเกมกิจกรรมวันคริสต์มาส และจัดทำบัตร Lucky Draw 2020 1 *** ***
24    ขออนุมัติซื้อของรางวัล Lucky draw 2020 ในกิจกรรมวันคริสต์มาส 1 *** ***
25    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัล Lucky draw 2020 ในกิจกรรมวันคริสต์มาส 1 *** ***
26    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 63-310-047 1 *** ***
27    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 63-310-052 1 *** ***
28    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 63-310-053 1 *** ***
29    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 1 *** ***
30    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 1 *** ***
31    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันคริสต์มาส และป้าย Lucky Draw ACL Christmas Fair 2020 1 *** ***
32    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 1 *** ***
33    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัล Lucky draw 2020 ในกิจกรรมวันคริสต์มาส 1 *** ***
34    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม Christmas Fair 2020 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 1 *** ***
35    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
36    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช 1 *** ***
37    ขออนุมัติเบิกเงินค่าแผ่นป้ายรางวัล PP บอร์ด ใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2563 1 *** ***
38    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
39    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
40    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มกราคม 2564 1 *** ***
41    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
42    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
43    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
44    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
45    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
46    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน มีคุณธรรมพื้นฐาน เห็นความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญต่างๆของไทย ของท้องถิ่นและประเทศชาติ ของหน่วยงาน งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และวันสำคัญ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (7)
หัวข้อ %
แบบประเมินความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 256382.43
แบบประเมินความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563 83.33
แบบประเมินความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรมวันอัสสัมชัญ พิธีสดุดีแมพระมารีย์ ( วันที่ 15 สิงหาคม ) 86.01
แบบประเมินความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรม วันไหว้ครู และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256385.52
:แบบประเมินความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรม ทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและวันสำคัญ83.44
แบบประเมินความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 256382.83
แบบประเมินการจัดกิจกรรมงาน 82.28
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (5)
พิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 27/08/53
เทปบันทึกการถ่ายทอดสด - พิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ประกาศรางวัล Lucky draw 2020 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2563
การแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (16 )
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี และคณูปการของ พระองค์เจ้ารพีฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2563
พิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 สิงหาคม 2563
พิธีไหว้ครู "ดั่งแสงทองส่องสว่างสร้างปัญญา น้อมบูชาด้วยดวงจิตศิษย์กราบกราน" ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่ 2021
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่ 2021
“สังสรรค์ สนุกสนาน สีสันเปิดเทศกาลแห่งความสุข” งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ & วันคริสต์มาส 2020 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ และอาคารอัสสัมชัญ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
“สังสรรค์ สนุกสนาน สีสันเปิดเทศกาลแห่งความสุข” งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ & วันคริสต์มาส 2020 ณ อาคารเซนต์ฟิลิป และอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 23 ธันวาคม 2563
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New year 2021 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (Part 1)
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New year 2021 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (Part 2)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม" วันที่ 20 มกราคม 2564