Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(64)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(33)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(33)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ
2.  มีคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ บันทึกข้อความ การสื่อสาร ฯลฯ) ที่ชัดเจน เป็นระบบ
3.  ทุกแผนงานโครงการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดครบตามวงจรคุณภาพ PDCA
4.  ครู บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 80.00 ได้รับการอบรมพัฒนาไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง/ ปีการศึกษา
5.  ครู บุคลากรในฝ่ายวิชาการร้อยละ 90.00 มีคุณภาพการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
6.  นักเรียนร้อยละ 80.00 มีผลงานจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
7.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณ นักเรียนดีเด่น และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80.00
8.  มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและความถนัด เช่น กิจกรรมวันวิชาการ และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
9.  มีการสร้างและใช้แหล่งเรียนรู้ และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้งาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80.00
10.  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
11.  มีการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
12.  มีการนิเทศกำกับติดตาม นำผลการนิเทศกำกับติดตามมาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
13.  มีกิจกรรมให้ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิด ชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 126 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 126 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 126 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก 1 2   1   2 *** *** 126 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 156 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 11   11   0 *** *** 156 วัน
31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ) 8   8   0 *** *** 126 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 5   5   0 *** *** 126 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 2   2   0 *** *** 126 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 7   7   0 *** *** 156 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน 2   2   0 *** *** 126 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศและวิจัย   0   0 *** *** 126 วัน
18 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย 6   6   0 *** *** 126 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 1   1   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 2   2   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 1   1   0 *** *** 156 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ 6   6   0 *** *** 126 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 1   1   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา 11   11   0 *** *** 126 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.17 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 156 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 1 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 86 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 156 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 156 วัน
10 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 56 วัน
11 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 81 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 156 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 126 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (64)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดค่า KRA/JS หน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้าง  1 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน  2 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำหนดเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อทบทวนรูปแบบ จัดทำรูปแบบร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน  13 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดลำปาง  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งบุคลากรและะกรรมการผู้รับชอบ  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุม มอบหมายนโยบายเป้าหมายการดำเนินงานนและแนวทางในการปฏิบัติงาน  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  29 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประกาศแนวทางการใช้งานเอกสาร หนังสือ คำสั่งประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงานในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ควบคุมและบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วางแผนร่วมกับคณะกรมการฝ่ายวิชาการและงานวัดผลเพื่อกำหนดแนวทางในการวัดประเมินผล  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมเย็น  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำกับติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมติว O-NET และ GAT  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมกำหนดขอบข่ายการวัดประเมินผู้เรียน ด้าน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.6 ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการจบการศึกษา  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูล  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก  17 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การแข่งขัน World Robot  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 วิเคราะห์มาตรการฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำนินงาน  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการขออนุมัติการเบิกจ่าย  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ  26 พ.ย. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดสร้างแหล่งเรียนรู้  30 พ.ย. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคระกรรมการดำเนินงาน  2 ธ.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 คณะกรรมการดำเนินงานประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  3 ธ.ค. 2563 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 เข้าใช้แหล่งเรียนรู้  21 ธ.ค. 2563 26 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำหนดการพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดี กิจกรรมเด่น  9 ม.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  11 ม.ค. 2564 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12 ม.ค. 2564 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  13 ม.ค. 2564 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  14 ม.ค. 2564 50 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  15 ม.ค. 2564 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน  20 ม.ค. 2564 56 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมวันวิชาการ  22 ม.ค. 2564 58 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงาน  27 ม.ค. 2564 63 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปผลการดำเนินงาน  27 ม.ค. 2564 63 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา  1 ก.พ. 2564 68 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนา  12 ก.พ. 2564 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน  12 ก.พ. 2564 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมวางแผนเพื่อนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  24 ก.พ. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประเมินผลความพึงพอใจการเข้าใช้งาน  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ  15 มี.ค. 2564 110 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงาน  31 มี.ค. 2564 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  31 มี.ค. 2564 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  31 มี.ค. 2564 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนางาน  7 เม.ย. 2564 133 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (33)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  รับรอง ผอ.สถาบันขงจื่อและคณะ 1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  งานธุรการฝ่ายวิชาการ 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  หัวหน้าสาระการเรียนรู้ 2   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน 2   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  กรรมการรายงานผลการดำเนินงาน 16   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 17   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 4   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  หัวหน้าสาระการเรียนรู้ 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 17   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 16   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน 9   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  งานหลักสูตรและการสอน 1   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร 4   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกำหนดคุณภาพและเป้าหมายหลักสูตร 1   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  จัดทำ Mental Model 7   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  จัดทำคู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ และกลุ่มสาระฯ 19   6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)
  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน งานนิเทศประเมินผลประจำปี 2   
  สรปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 2   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  จัดเตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 9   6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
     6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
  ประสานครูในการเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินรายการระหว่างกิจกรรม 14   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1   6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น 1   6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
  จัดกิจกรรม 8 กลุ่มสาระ กลุ่มงาน 15   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (33)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รับรอง ผอ.สถาบันขงจื่อและคณะ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ รับผิดชอบการประสานสัมพันธ์ กับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านการพัฒนาทักษะภาษาให้กับนักเรียนอย่างมีมาตรฐานสากล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 11 ก.พ. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : มิสไพบูลย์ พานเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา มิสธิดารัตน์ ราชสีห์ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: ควบคุมและบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการระดับปะถมศึกษาให้ครบวงจร PDCA

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 11 ก.พ. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ในกำหนดการ: คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 11 ก.พ. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของครู บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ในกำหนดการ: นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานธุรการฝ่ายวิชาการ
ในกำหนดการ: จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานงานการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงสร้างของฝ่ายวิชาการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการดำเนินงานงานในสังกัดตามแผนปฏิบัติการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ในกำหนดการ: รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการปฏิบัติงานงานในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : หัวหน้าสาระการเรียนรู้
ในกำหนดการ: รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการรายงานผลการดำเนินงาน
ในกำหนดการ: รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (16)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุม กำกับติดตามงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายวิชาการ ให้มีคุณภาพ ต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัดให้ครบครอบคลุมตามภาระงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ในกำหนดการ: จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดระบบโครงสร้างงานในฝ่ายให้ครอบคลุมตามบทบาทภาระหน้าที่งาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : หัวหน้าสาระการเรียนรู้
ในกำหนดการ: จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุมจัดระบบโครงสร้างงานในสังกัดให้ครอบคุลมตามบทบาทภาระหน้าที่

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุม กำกับติดตามงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายวิชาการ ให้มีคุณภาพ ต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 (16)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุมกำกับติดตามงานต่างๆในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน (9)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานหลักสูตรและการสอน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร
ในกำหนดการ: วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 1 มิ.ย. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ร่วมกันวางแผน การดำเนินงานเพื่อการจัดระบบในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกำหนดคุณภาพและเป้าหมายหลักสูตร
ในกำหนดการ: แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง (วันที่ 2 มิ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : แต่งตั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบในการกำหนดคุณภาพ เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำ Mental Model
ในกำหนดการ: วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 1 มิ.ย. 2563) (7)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ออกแบบ Mental Model เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ของโครงการพิเศษ และการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2564

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ และกลุ่มสาระฯ
ในกำหนดการ: จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน (วันที่ 2 เม.ย. 2563) (19)
  บทพรรณนาหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ สังกัดฝ่ายวิชาการจัดทำคู่มือในนการบริหารงาน ประอบด้วย KRA JS และวางแผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนดำเนินการ นิเทศการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สรุปรายงานผลการดำเนินงาน งานนิเทศประเมินผลประจำปี
ในกำหนดการ: ติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรและการสอนนำเข้าสู่การประชุมเพื่อสรุปรายงานผล และเป็นฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สรปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในกำหนดการ: สรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำสรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้านำเสนอในการประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อรับข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2564

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดเตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ในกำหนดการ: นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (วันที่ 17 ต.ค. 2563) (9)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ศึกษาข้อมูลการแข่งขัน จัดทำสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถในกลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ และส่งนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (วันที่ 17 ต.ค. 2563) ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานครูในการเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินรายการระหว่างกิจกรรม
ในกำหนดการ: กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (วันที่ 30 ต.ค. 2563) (14)
  บทพรรณนาหน้าที่ : หัวหน้าสาระแจ้งครูในกลุ่มสาระถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือกและประสานแจ้งครูให้สาะิตการสอน รวมถึงดำเนินรายการระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ในกำหนดการ: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ (วันที่ 9 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น
ในกำหนดการ: วิเคราะห์มาตรการฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น (วันที่ 16 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับชั้นเพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรม 8 กลุ่มสาระ กลุ่มงาน
ในกำหนดการ: กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 22 ม.ค. 2564) (15)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ได้เข้าร่วม และศึกษาเรียนรู้

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: 6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากรติว O-Net 5 *** ***
2    ค่าวิทยากรติว 9 วิชา สามัญ 9 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช่า + ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10 *** ***
2    ค่าเช่า + ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 77 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม F4 ALCOTT 2 *** ***
5    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 2 *** ***
6    กระดาษคาร์บอน ตราม้า 1 *** ***
7    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 1 *** ***
8    กระดาษโฟโต้ 1 *** ***
9    ลวดเย็บ No.10 10 *** ***
10    ลวดเย็บกระดาษ 2 *** ***
11    ซองจดหมายมาตรฐาน 100 *** ***
12    ซองสีน้ำตาล หัวโรงเรียนขนาด A4 100 *** ***
13    เชือกฟาง 2 *** ***
14    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 5 *** ***
15    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 4 *** ***
16    หมึกเติมแท่นประทับตรา 2 *** ***
17    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 3 *** ***
18    ปากกาเคมี 2 หัว 10 *** ***
19    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 20 *** ***
20    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 2 *** ***
21    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
22    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 3 *** ***
23    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
24    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
25    กระดาษปรุ๊ฟ 20 *** ***
26    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 1 *** ***
27    ลวดเย็บกระดาษ 720 *** ***
28    ลวดเย็บกระดาษ 720 *** ***
29    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 66 *** ***
30    กระดาษชาร์ท 144 *** ***
31    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 72 *** ***
32    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 72 *** ***
33    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 72 *** ***
34    กระดาษโปสเตอร์ 720 *** ***
35    กระดาษโปสเตอร์ 720 *** ***
36    กระดาษบรุ๊ฟ 722 *** ***
37    กระดาษน้ำตาล 110 g 720 *** ***
38    ค่าพาหนะเดินทาง 8 *** ***
39    เบี้ยเลี้ยงคนขับ 8 *** ***
40    เบี้ยเลี้ยงครู 300 *** ***
41    ค่าที่พัก 20 *** ***
42    ค่าลงทะเบียนอบรม 40 *** ***
43    ค่าพาหนะ 30 *** ***
44    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1,000 *** ***
45    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 180 *** ***
46    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 300 *** ***
47    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
48    ค่าที่พัก 20 *** ***
49    ค่าวิทยากรติว ONET 5 *** ***
50    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
51    ค่าถ่ายรูป 600 *** ***
52    ค่าเกียรติบัตร 10 *** ***
53    ค่าเหรียญเชิดชูเกียรติ 80 *** ***
54    ค่าจัดทำสูจิบัตร 50 *** ***
55    ของที่ระลึกท่านประธาน 1 *** ***
56    ค่าอาหารว่างรับรองแขกผู้มีเกียรติ 20 *** ***
57    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
58    ไวนิล ติดเวที 1 *** ***
59    อุปกรณ์พิธีเปิด 1 *** ***
60    ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ 30 *** ***
61    ของรางวัล 8 *** ***
62    ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 10 *** ***
63    ค่าตกแต่งบูธ 8 กลุ่มสาระฯ 11 *** ***
64    ค่าใบประกาศ 20 *** ***
65    ค่าของที่ระลึกหน่วยงาน 20 *** ***
66     ค่าอาหาร 100 *** ***
67    ค่าการแสดงพิธีเปิด 3 *** ***
68    ค่าเดินทางติดต่อมหาวิทยาลัย 15 *** ***
69    ค่าของที่ระลึก 17 *** ***
70    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 17 *** ***
71    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 12 *** ***
72    ค่าที่พัก 10 *** ***
73    ค่ารับรอง 5 *** ***
74    ค่าใบอนุญาตทำงาน 1 *** ***
75    ค่าตรวจสุขภาพ 1 *** ***
76    ค่าวีซ่า 1 *** ***
77    ค่าอาหาร 1 *** ***
78    ค่าที่พัก 12 *** ***
79    ค่าวิทยากรติว 9 วิชาสามัญ 9 *** ***
80    ค่าอาหารว่าง 200 *** ***
81    ค่าอาหารกลางวัน 2,959 *** ***
82    ค่าอาหารว่าง 2,959 *** ***
83    ค่าน้ำดื่ม 2,959 *** ***
84    ค่าวิทยากรและสถานที่ 12 *** ***
85    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,875 *** ***
86    ค่าจัดทำไวนิล 12 *** ***
87    ค่าพาหนะ 60 *** ***
88    ค่าพวงมาลัย 24 *** ***
89    ของที่ระลึก 12 *** ***
90    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 24 *** ***
91    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
92    แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3 ซม. สีดำ 8 *** ***
93    คลิปดำ 2 ขา NO.111 20 *** ***
94    ลวดเย็บ No.10 5 *** ***
95    ค่าป้ายไวนิลและเอกสารการประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
96    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
97    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
98    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
99    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
100    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
101    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 5 *** ***
102    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 10 *** ***
103    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 5 *** ***
104    กระดาษชาร์ท 10 *** ***
105    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 3 *** ***
106    กรรไกร 6 นิ้ว 5 *** ***
107    กาวลาเท็กซ์ TOA 8 ออนซ์ 1 *** ***
108    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 3 *** ***
109    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
110    ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้งาน office ศูนย์ภาษา 5 *** ***
111    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
112    คลิปดำ 2 ขา NO.110 14 *** ***
113    คลิปดำ 2 ขา NO.111 12 *** ***
114    ลวดยิง Max T3-13M Max 1x20 1 *** ***
115    คลิปดำ 2 ขา NO.112 12 *** ***
116    ลวดเย็บ No.8 2 *** ***
117    ลวดเย็บ No.10 2 *** ***
118    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
119    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 2 *** ***
120    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 2 *** ***
121    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 3 *** ***
122    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 15 *** ***
123    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 2 *** ***
124    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 3 *** ***
125    ถ่านอัลคาไลน์ AA 3 *** ***
126    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 3 *** ***
127    เป๊กกดสำหรับติดบอร์ด สีเงิน 3 *** ***
128    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 3 *** ***
129    แฟ้มสอด A4 5 *** ***
130    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
131    ปากกาไวท์บอร์ด 20 *** ***
132    อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง 3 *** ***
133     อุปกรณ์เชื่่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3 *** ***
134    ถังขยะ 4 *** ***
135    ถุงขยะสีดำ 10 *** ***
136    อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและอาคารศูนย์ภาษา 3 *** ***
137    ชั้นวางของ ชั้นวางหนังสือ 3 *** ***
138    พรมปูพื้นห้อง 3 *** ***
139    โต๊ะญี่ปุ่น 3 *** ***
140    ธงนานาชาติ 15 *** ***
141    อุปกรณ์ทำเสาธง 15 *** ***
142    ผ้าม่านห้องเรียน 1 *** ***
143    วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอาคาร ห้องเรียน 1 *** ***
144    วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ 4 *** ***
145    เงินรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นประจำคอร์สเรียน 4 *** ***
146    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปิดคอร์สเรียน 2 *** ***
147    หนังสือแบบเรียนเคมบริดจ์แต่ละระดับ 50 *** ***
148    ค่าทดสอบวัดมาตรฐาน 15 *** ***
149    ค่าทดสอบวัดระดับ 15 *** ***
150    ค่าทดสอบวัดระดัย 15 *** ***
151    ค่าทดสอบวัดระดับ 15 *** ***
152    ค่าตอบแทนครูผู้สอน 2 *** ***
153    ค่าจัดส่งข้อสอบ 2 *** ***
154    ป้ายไวนิล 2 *** ***
155    ปกแฟ้มผ้าไหมพิมพ์ทองงานรับวุฒิบัตร 80 *** ***
156    ค่าตอบแทน 14 *** ***
157    ค่าเบรก 16 *** ***
158    ค่าตำราเรียนภาษาอังกฤษ 31 *** ***
159    ค่าตำราเรียนภาษาจีน 31 *** ***
160    เอกสารประกอบการเรียน 1 *** ***
161    ค่าจัดกิจกรรมพิเศษ 1 *** ***
162    ของรางวัล 2 *** ***
163    ค่าตอบแทนครูผู้สอนและผู้ช่วยสอน 4 *** ***
164    ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน 16 *** ***
165    ค่าเอกสาร สื่อการสอน 1 *** ***
166    ค่าตอบแทนครูผู้ประสานงาน 1 *** ***
167    ค่าตอบแทนครูผู้สอน 1 *** ***
168    ค่าตอบแทนครูผู้สอน 1 *** ***
169    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3 *** ***
170    ค่าทดสอบวัดระดับภาษา 20 *** ***
171    ค่ารถโดยสาร 1 *** ***
172    ค่ากิจกรรมเรียนรู้ทักษะพิเศษ 2 *** ***
173    ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทักษะพิเศษ 1 *** ***
174    ค่าอาหารกลางวัน 15 *** ***
175    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
176    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 *** ***
177    เอกสารโบชัวร์ใบสมัคร 50 *** ***
178    ของรางวัล 1 *** ***
179    ของที่ระลึก 1 *** ***
180    ค่าตอบแทนวิทยากร 5 *** ***
181    ค่าจ้างพิเศษนักการ 2 *** ***
182    ค่ารถโดยสารประจำทาง 1 *** ***
183    ค่ากิจกรรมเรียนรู้ทักษะพิเศษ 2 *** ***
184    ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมเรียนรู้ทักษะพิเศษ 1 *** ***
185    ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 1 *** ***
186    ค่าอาหารกลางวัน 15 *** ***
187    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
188    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 *** ***
189    เอกสารโบชัวร์ใบสมัคร 50 *** ***
190    ของรางวัล 1 *** ***
191    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
192    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
193    ของที่ระลึก 1 *** ***
194    ค่าตอบแทนครูผู้สอน 5 *** ***
195    ค่าจ้างพิเศษนักการ 2 *** ***
196    ของที่ระลึกสำหรับคณะครูนักเรียน 1 *** ***
197    ค่าแต่งหน้าพิธีกรนักเรียน 2 *** ***
198    ค่าแต่งหน้า เช่าชุด 6 *** ***
199    ค่าแต่งหน้า เช่าชุดนักแสดง 10 *** ***
200    มาลัยต้อนรับ 25 *** ***
201    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
202    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
203    ค่าอาหาร อาหารว่างงานเลี้ยงขันโตก 1 *** ***
204    ป้ายไวนิล 3 *** ***
205    ค่าเข้าชมศูนย์ฝึกลูกช้าง 1 *** ***
206    ค่านั่งรถม้า 15 *** ***
207    ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง 40 *** ***
208    ค่าตอบแทนวิทยากรฐานการเรียนรู้ท้องถิ่น 4 *** ***
209    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำกิจกรรม 1 *** ***
210    ค่าวัสดุอุปกรณ์ฐานกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 *** ***
211    ค่านั่งรถรางชมเมือง 2 *** ***
212    ค่าวิทยากรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 *** ***
213    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 17 *** ***
214    ที่พัก 17 *** ***
215    แพ็คเก็จทั่วร์ในสิงคโปร์ 17 *** ***
216    ค่าอาหารมื้อเย็น 17 *** ***
217    ค่าอาหารมื้อกลางวัน 17 *** ***
218    ค่าเดินทางในประเทศสิงคโปร์ 17 *** ***
219    ค่าดำเนินการ 1 *** ***
220    ค่าประชาสัมพันธ์ 3 *** ***
221    วัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรม 1 *** ***
222    ชุดเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง 15 *** ***
223    ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
2    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
3    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
4    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 1 *** ***
6    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าลงทะเบียนสำหรับตัวแทนครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงนวัตกรรม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 ท่าน 1 *** ***
7    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ก.ค. 63 1 *** ***
8    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ให้กับครูและนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้่ยเลี้ยงครูและนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 1 *** ***
10    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนกรกฏาคม 2563 1 *** ***
11    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลติดเวทีและป้ายบอกทิศทางบริเวณห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาคารเอเทียนกรางซ์ 1 *** ***
13     ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
14    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
15    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
16    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 1 *** ***
17    ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบรูปเหรียญเพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 1 *** ***
18    ของที่ระลึก 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (63-210-008) 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (63-210-007) 1 *** ***
21    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (63-210-008) 1 *** ***
22    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
23    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
24    ขออนุมัติซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 1 *** ***
25    ปรับปรุงรายการ สื่อ Rosetta Stone เพื่อพิจารณาการบันทึกงบประมาณในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ถูกต้อง(63-210-008) 1 *** ***
26    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (63-210-007) 1 *** ***
27    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 28 ก.ย. 63 1 *** ***
28    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E. วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 1 *** ***
29    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
30    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
31    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 *** ***
32    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ระดับปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
33    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดกล่องชอล์ก วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
34    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Accent Reduction ครูชาวฟิลิปปินส์ 1 *** ***
35    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) เดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบนิเทศการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน แบบประเมินความพึงพอใจ สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน สรุปผลการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา และรายงานสรุปการขยายผลจากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา สรุปรายงานผลนิเทศการจัดการเรียนรู้

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 83.57
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จ.ลำปาง วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET และ GAT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11 กันยายน 2563
พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ทีมอัสสัมชัญลำปางเก่ง อันดับที่ 8 ของโลก  World Robot Olympiad 2020 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563