Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(116)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(58)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(58)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(1)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(19)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(25)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  จัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการและได้รับการประเมินคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2.  จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ บันทึกข้อความ การสื่อสาร ฯลฯ) ที่ชัดเจน เป็นระบบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3.  บริหารจัดการการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในงานบริหารฝ่ายวิชาการสำเร็จตามแผนที่กำหนดครบตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยผลการประเมินทุกกิจกรรมเฉลี่ยในระดับมาก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
4.  ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาสังกัดฝ่ายวิชาการร้อยละ 90.00 ได้รับการอบรมพัฒนาไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง/ ปีการศึกษา
5.  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันร้อยละ 50.00 มีผลงานจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
6.  จัดกิจกรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณ นักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้านจิตอาสา และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80.00
7.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและความถนัด เช่น กิจกรรมวันวิชาการ และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
8.  สร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ โดยรอบบริเวณโรงเรียนและได้รับผลการประเมินในระดับมากขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80.00
9.  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเช่น การลงนามความร่วมมือ (MOU) หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น
10.  บริหารจัดการงบประมาณตามกรอบงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงาน
11.  ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 80.00
12.  สอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อใช้ข้อมูลผลการประเมินที่ได้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารวิชาการ
13.  จัดระบบการบริหารและบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
14.  กำกับติดตามการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทและการเปลี่ยนแปลง ตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการ

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิด ชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก 2 2   2   2 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 เม.ย. 2563 31 มี.ค. 2565   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร   0   0 *** *** 326 วัน
31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ) 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศและวิจัย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
18 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
18 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา 16   16   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.17 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 297 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
10 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 221 วัน
11 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (116)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 493 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนด JD/JS หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 453 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 426 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำหนดค่า KRA/JS หน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้าง  1 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน  2 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 8 กลุ่มสาระฯ  13 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 391 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ระดับ Beginners  13 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 391 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 8 กลุ่มสาระฯ  15 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 389 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การอบรมการใช้ Application ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย อ.เก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล  15 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 389 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Application ในการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี  16 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 388 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใชั Application ในการจัดการเรียนรู้  17 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 387 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Application เพื่อการจัดการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย  20 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 384 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Application เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูต่างชาติ  21 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำหนดเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อทบทวนรูปแบบ จัดทำรูปแบบร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงาน  13 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จังหวัดลำปาง  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งบุคลากรและะกรรมการผู้รับชอบ  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุม มอบหมายนโยบายเป้าหมายการดำเนินงานนและแนวทางในการปฏิบัติงาน  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง  29 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดตารางเวลาสำหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประกาศแนวทางการใช้งานเอกสาร หนังสือ คำสั่งประกาศ แบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงานในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ควบคุมและบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วางแผนร่วมกับคณะกรมการฝ่ายวิชาการและงานวัดผลเพื่อกำหนดแนวทางในการวัดประเมินผล  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมเย็น  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำกับติดตาม เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระ  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมติว O-NET และ GAT  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมกำหนดขอบข่ายการวัดประเมินผู้เรียน ด้าน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.6 ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการจบการศึกษา  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูล  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก  17 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การแข่งขัน World Robot  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 วิเคราะห์มาตรการฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำนินงาน  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการขออนุมัติการเบิกจ่าย  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมการรับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ONET ปีการศึกษา 2562  19 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กำกับติดตามการจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดสร้างแหล่งเรียนรู้  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมการอบรม Accent Reduction ครูต่างชาติที่ไม่ใช่ Native Speakers  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลำปาง  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ปะชุมแจ้งผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 คัดเลือกนักเรียนเรียนดี  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมรับทราบนโยบายการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมประชุมกับงานนโยบายและแผนในการกำกับติดตามงาน  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทื่สอดคล้องกับ KRA  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2563  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสมาคมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมปรับเกณฑ์์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประสานการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียน  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำหนดการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 ธ.ค. 2563  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เข้าใช้แหล่งเรียนรู้  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ติดตามเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 คู่มือคุณภาพงานบริหารฝ่ายวิชาการ  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมวางแผนกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมพิจารณาการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ซักซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำจดหมายแจ้งการจัดงานกับทางจังหวัด  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมมอบถังขยะแยกประเภท  25 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  4 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ม.4 ม.6 และ ม.2  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 คณะกรรมการดำเนินงานประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3 ป.2 ป.5 และ CEP  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน  12 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ป.1 ป.3 ป.4 ป.6 ม.1 และ ม.5  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมวางแผนเพื่อนำผลการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู บุคลากรในฝ่าย  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประเมินผลความพึงพอใจการเข้าใช้งาน  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมวันวิชาการ  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มช. และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ซักซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติเรียนดี กิจกรรมเด่น  13 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 57 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินการดำเนินการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมวันวิชาการ  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แจ้งผลการประเมินครู และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  23 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศและวิจัย  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รายงานสรุปผลการอบรมพัฒนาตนเองของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดฝ่ายวิชาการ  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงาน  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงาน  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนา  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)  31 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา  18 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปผลการประเมินกิจกรรมตามแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  11 ก.พ. 2564 - 14 ก.พ. 2564
 สรุปผลการประเมินกิจกรรมตามแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย  1 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปแผนงานฝ่ายวิชาการ  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนางาน  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  1 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (58)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  รับรอง ผอ.สถาบันขงจื่อและคณะ 1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
   1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  งานธุรการฝ่ายวิชาการ 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  หัวหน้าสาระการเรียนรู้ 2   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน 2   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  กรรมการรายงานผลการดำเนินงาน 16   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 17   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 4   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  หัวหน้าสาระการเรียนรู้ 1   6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA
  ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 17   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 16   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน 9   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  งานหลักสูตรและการสอน 1   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร 4   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกำหนดคุณภาพและเป้าหมายหลักสูตร 1   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  จัดทำ Mental Model 7   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  จัดทำคู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ และกลุ่มสาระฯ 19   6.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ระเบียบการ เอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ)
  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน งานนิเทศประเมินผลประจำปี 2   
  สรปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 2   6.3 กำกับติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
  จัดเตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 9   6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
     6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
  ประสานครูในการเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินรายการระหว่างกิจกรรม 14   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
  จัดการอบรม Accent Reduction ให้ครูต่างชาติที่ไม่ใช่ Native Speakers 2   6.9 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1   6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น 1   6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
  จัดกิจกรรม 8 กลุ่มสาระ กลุ่มงาน 15   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
  รายงานผลการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 4   6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
  นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3 ป.2 ป.5 CEP 4   6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
  จัดบูธนิทรรศการผลงานการเรียนการสอนวิชา Robot 1   6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
  จัดทำคลิปนำเสนอผลงานที่โดดเด่นในการจัดการเรียนการสอน 19   6.15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา
  ประสานงานการจัดประชุม 1   6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลผู้เรียนให้กับผู้ปกครอง 19   6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 5   6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1   6.4 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  รายงานผลการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ม.2 ม.4 และ ม.6 5   6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 13   6.10 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมีศักยภาพโดดเด่นเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
  ซักซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น 1   6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ 1   6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
  จัดทำกำหนดการ 11   6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
  ดำเนินการตามกำหนดการ 1   6.13 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกำหนดคุณภาพและเป้าหมายหลักสูตร 5   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
  จัดเตรียมวาระการประชุม สรุปรายงานการประชุม 4   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
  จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ 4   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
  ประสานการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ให้งานบรรลุผลสำเร็จ 23   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
  สรุปรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ข้อเสนอแนะ ข้อควรพัฒนา 1   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
  ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรม 1   6.12 กิจกรรมวันวิชาการ
  จัดทำจดหมายเพื่อขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรม 2   6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
  ซักซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร เรียนดี กิจกรรมเด่น 27   6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
  ดำเนินการตามกำหนดการมอบเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น 5   6.11 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
  แจ้งผลการนิเทศและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 3   6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานนิเทศและวิจัย

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (58)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รับรอง ผอ.สถาบันขงจื่อและคณะ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ รับผิดชอบการประสานสัมพันธ์ กับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านการพัฒนาทักษะภาษาให้กับนักเรียนอย่างมีมาตรฐานสากล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 11 ก.พ. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : มิสไพบูลย์ พานเหล็ก ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา มิสธิดารัตน์ ราชสีห์ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: ควบคุมและบริหารการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการระดับปะถมศึกษาให้ครบวงจร PDCA

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 11 ก.พ. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ในกำหนดการ: คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 11 ก.พ. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของครู บุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ในกำหนดการ: นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานธุรการฝ่ายวิชาการ
ในกำหนดการ: จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานงานการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงสร้างของฝ่ายวิชาการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการดำเนินงานงานในสังกัดตามแผนปฏิบัติการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ในกำหนดการ: รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการปฏิบัติงานงานในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : หัวหน้าสาระการเรียนรู้
ในกำหนดการ: รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการรายงานผลการดำเนินงาน
ในกำหนดการ: รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (16)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุม กำกับติดตามงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายวิชาการ ให้มีคุณภาพ ต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
ในกำหนดการ: จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัดให้ครบครอบคลุมตามภาระงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ในกำหนดการ: จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดระบบโครงสร้างงานในฝ่ายให้ครอบคลุมตามบทบาทภาระหน้าที่งาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : หัวหน้าสาระการเรียนรู้
ในกำหนดการ: จัดระบบโครงสร้างงานในสังกัด (วันที่ 2 ม.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุมจัดระบบโครงสร้างงานในสังกัดให้ครอบคุลมตามบทบาทภาระหน้าที่

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุม กำกับติดตามงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายวิชาการ ให้มีคุณภาพ ต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมกำกับติดตามงานในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 (16)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประชุมกำกับติดตามงานต่างๆในฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2563 ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน (9)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : งานหลักสูตรและการสอน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร
ในกำหนดการ: วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 1 มิ.ย. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ร่วมกันวางแผน การดำเนินงานเพื่อการจัดระบบในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกำหนดคุณภาพและเป้าหมายหลักสูตร
ในกำหนดการ: แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง (วันที่ 2 มิ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : แต่งตั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบในการกำหนดคุณภาพ เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำ Mental Model
ในกำหนดการ: วางแผนกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 1 มิ.ย. 2563) (7)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ออกแบบ Mental Model เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ของโครงการพิเศษ และการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2564

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคู่มือการบริหารงาน กลุ่มงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ และกลุ่มสาระฯ
ในกำหนดการ: จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน (วันที่ 2 เม.ย. 2563) (19)
  บทพรรณนาหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ สังกัดฝ่ายวิชาการจัดทำคู่มือในนการบริหารงาน ประอบด้วย KRA JS และวางแผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนดำเนินการ นิเทศการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สรุปรายงานผลการดำเนินงาน งานนิเทศประเมินผลประจำปี
ในกำหนดการ: ติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรและการสอนนำเข้าสู่การประชุมเพื่อสรุปรายงานผล และเป็นฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สรปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ในกำหนดการ: สรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2564) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำสรุปสารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้านำเสนอในการประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อรับข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2564

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดเตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ในกำหนดการ: นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (วันที่ 17 ต.ค. 2563) (9)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ศึกษาข้อมูลการแข่งขัน จัดทำสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถในกลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ และส่งนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (วันที่ 17 ต.ค. 2563) ()
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานครูในการเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินรายการระหว่างกิจกรรม
ในกำหนดการ: กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (วันที่ 30 ต.ค. 2563) (14)
  บทพรรณนาหน้าที่ : หัวหน้าสาระแจ้งครูในกลุ่มสาระถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือกและประสานแจ้งครูให้สาะิตการสอน รวมถึงดำเนินรายการระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดการอบรม Accent Reduction ให้ครูต่างชาติที่ไม่ใช่ Native Speakers
ในกำหนดการ: กิจกรรมการอบรม Accent Reduction ครูต่างชาติที่ไม่ใช่ Native Speakers (วันที่ 30 พ.ย. 2563) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วางแผนจัดการอบรม ประสานวิทยากร เบิกจ่ายงบประมาณ จัดทำกำหนดการ ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการจัดอบรม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ในกำหนดการ: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อกำหนดภาระงานผู้รับผิดชอบ (วันที่ 9 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น
ในกำหนดการ: วิเคราะห์มาตรการฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น (วันที่ 16 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับชั้นเพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรม 8 กลุ่มสาระ กลุ่มงาน
ในกำหนดการ: กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 5 มี.ค. 2564) (15)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ได้เข้าร่วม และศึกษาเรียนรู้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รายงานผลการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้
ในกำหนดการ: นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ป.1 ป.3 ป.4 ป.6 ม.1 และ ม.5 (วันที่ 15 ก.พ. 2564) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการดำเนินงานการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ในระดับที่รับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3 ป.2 ป.5 CEP
ในกำหนดการ: นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3 ป.2 ป.5 และ CEP (วันที่ 11 ก.พ. 2564) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการจัดสร้างแหล่งเรียนรุ้ในระดับชั้นที่รับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดบูธนิทรรศการผลงานการเรียนการสอนวิชา Robot
ในกำหนดการ: จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด (วันที่ 4 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดแสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา robot

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคลิปนำเสนอผลงานที่โดดเด่นในการจัดการเรียนการสอน
ในกำหนดการ: ประชุมรับทราบนโยบายการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ (วันที่ 7 ธ.ค. 2563) (19)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดทำคลิปนำเสนอผลงานที่โดดเด่นในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานการจัดประชุม
ในกำหนดการ: ประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 9 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานการดำเนินการด้านสถานที่ (จองห้องประชุม ACL 1) ประสานแจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แจ้งวาระการประชุม เตรียมรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เตรียมใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลผู้เรียนให้กับผู้ปกครอง
ในกำหนดการ: ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียน (วันที่ 14 ธ.ค. 2563) (19)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานสร้างความเข้าใจครูในสายชั้นเพื่อสร้างความเข้าใจผู้ปกครองในแนวทางจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลของโรงเรียน ในวันประชุมผู้ปกครอง

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดทำตารางการปฏิบัติกิจกรรม และนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของครูพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ในกำหนดการ: ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นิเทศการปฏิบัติการ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รายงานผลการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ม.2 ม.4 และ ม.6
ในกำหนดการ: นิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ม.4 ม.6 และ ม.2 (วันที่ 9 ก.พ. 2564) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รายงานผลการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ม.2 ม.4 และ ม.6

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
ในกำหนดการ: แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (วันที่ 28 ธ.ค. 2563) (13)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความถนัดในกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ เพื่อต่อยอดผู้เรียนสู่การแข่งขัน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ซักซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น
ในกำหนดการ: ซักซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร (วันที่ 28 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ซักซ้อมนักเรียนในการรับเกียรติบัตร เรียนดี กิจกรรมเด่น

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ
ในกำหนดการ: จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 27 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : มอบหมายหน้าที่แต่ละฝ่ายโดยพิจารณาจากสายงานที่เกี่ยวข้องหรือความสามารถเฉพาะบุคคล หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำกำหนดการ
ในกำหนดการ: พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มช. และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 5 มี.ค. 2564) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ออกแบบกำหนดการ พิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามกำหนดการ
ในกำหนดการ: พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มช. และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 5 มี.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : คัดสรรทีมงาน ดำเนินการตามกำหนดการอย่างสมเกียรติ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกำหนดคุณภาพและเป้าหมายหลักสูตร
ในกำหนดการ: แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 26 พ.ย. 2563) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ : คัดเลือกบุคลากร ครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ละงานตามความเหมาะสม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดเตรียมวาระการประชุม สรุปรายงานการประชุม
ในกำหนดการ: ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดเตรียมวาระการประชุม สรุปรายงานการประชุม จัดทำสรุปรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอผุ้อำนวยการอนุมัติการจัดกิจกรรมตามที่คณะกรรมการด้ร่วมพิจารณา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ (วันที่ 10 ก.พ. 2564) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดเตรียมรายละเอียดเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ให้งานบรรลุผลสำเร็จ
ในกำหนดการ: คณะกรรมการดำเนินงานประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 11 ก.พ. 2564) (23)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สรุปรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ข้อเสนอแนะ ข้อควรพัฒนา
ในกำหนดการ: สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 17 มี.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สรุปรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ข้อเสนอแนะ ข้อควรพัฒนา

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรม
ในกำหนดการ: สรุปสารสนเทศผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา (วันที่ 17 มี.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน และสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการรายงานและการพัฒนาคุณภาพของงานต่อไป

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำจดหมายเพื่อขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรม
ในกำหนดการ: ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ (วันที่ 5 ก.พ. 2564) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้ทำจดหมายขออนุมัติการเลื่อนกิจกรรมออกไปเป็นวันที่ 13 มีนาคม 2564

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ซักซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร เรียนดี กิจกรรมเด่น
ในกำหนดการ: ซักซ้อมนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร (วันที่ 8 มี.ค. 2564) (27)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการตามกำหนดการมอบเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น
ในกำหนดการ: พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 (วันที่ 5 มี.ค. 2564) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ : วางแผนลงทะเบียน จัดนักเรียน จัดพิธีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่นให้สมเกียรติ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แจ้งผลการนิเทศและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ในกำหนดการ: แจ้งผลการประเมินครู และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (วันที่ 23 มี.ค. 2564) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : แจ้งผลการนิเทศและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (1)

ขั้นตอน: 6.14 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากรติว O-Net 5 *** ***
2    ค่าวิทยากรติว 9 วิชา สามัญ 9 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช่า + ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10 *** ***
2    ค่าเช่า + ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 10 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 77 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม F4 ALCOTT 2 *** ***
5    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 2 *** ***
6    กระดาษคาร์บอน ตราม้า 1 *** ***
7    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 1 *** ***
8    กระดาษโฟโต้ 1 *** ***
9    ลวดเย็บ No.10 10 *** ***
10    ลวดเย็บกระดาษ 2 *** ***
11    ซองจดหมายมาตรฐาน 100 *** ***
12    ซองสีน้ำตาล หัวโรงเรียนขนาด A4 100 *** ***
13    เชือกฟาง 2 *** ***
14    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 5 *** ***
15    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 4 *** ***
16    หมึกเติมแท่นประทับตรา 2 *** ***
17    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 3 *** ***
18    ปากกาเคมี 2 หัว 10 *** ***
19    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 20 *** ***
20    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 2 *** ***
21    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 3 *** ***
22    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 3 *** ***
23    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
24    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
25    กระดาษปรุ๊ฟ 20 *** ***
26    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 1 *** ***
27    ลวดเย็บกระดาษ 720 *** ***
28    ลวดเย็บกระดาษ 720 *** ***
29    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 66 *** ***
30    กระดาษชาร์ท 144 *** ***
31    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 72 *** ***
32    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 72 *** ***
33    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 72 *** ***
34    กระดาษโปสเตอร์ 720 *** ***
35    กระดาษโปสเตอร์ 720 *** ***
36    กระดาษบรุ๊ฟ 722 *** ***
37    กระดาษน้ำตาล 110 g 720 *** ***
38    ค่าพาหนะเดินทาง 8 *** ***
39    เบี้ยเลี้ยงคนขับ 8 *** ***
40    เบี้ยเลี้ยงครู 300 *** ***
41    ค่าที่พัก 20 *** ***
42    ค่าลงทะเบียนอบรม 40 *** ***
43    ค่าพาหนะ 30 *** ***
44    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1,000 *** ***
45    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 180 *** ***
46    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 300 *** ***
47    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
48    ค่าที่พัก 20 *** ***
49    ค่าวิทยากรติว ONET 5 *** ***
50    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
51    ค่าถ่ายรูป 600 *** ***
52    ค่าเกียรติบัตร 10 *** ***
53    ค่าเหรียญเชิดชูเกียรติ 80 *** ***
54    ค่าจัดทำสูจิบัตร 50 *** ***
55    ของที่ระลึกท่านประธาน 1 *** ***
56    ค่าอาหารว่างรับรองแขกผู้มีเกียรติ 20 *** ***
57    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
58    ไวนิล ติดเวที 1 *** ***
59    อุปกรณ์พิธีเปิด 1 *** ***
60    ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ 30 *** ***
61    ของรางวัล 8 *** ***
62    ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 10 *** ***
63    ค่าตกแต่งบูธ 8 กลุ่มสาระฯ 11 *** ***
64    ค่าใบประกาศ 20 *** ***
65    ค่าของที่ระลึกหน่วยงาน 20 *** ***
66     ค่าอาหาร 100 *** ***
67    ค่าการแสดงพิธีเปิด 3 *** ***
68    ค่าเดินทางติดต่อมหาวิทยาลัย 15 *** ***
69    ค่าของที่ระลึก 17 *** ***
70    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 17 *** ***
71    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 12 *** ***
72    ค่าที่พัก 10 *** ***
73    ค่ารับรอง 5 *** ***
74    ค่าใบอนุญาตทำงาน 1 *** ***
75    ค่าตรวจสุขภาพ 1 *** ***
76    ค่าวีซ่า 1 *** ***
77    ค่าอาหาร 1 *** ***
78    ค่าที่พัก 12 *** ***
79    ค่าวิทยากรติว 9 วิชาสามัญ 9 *** ***
80    ค่าอาหารว่าง 200 *** ***
81    ค่าอาหารกลางวัน 2,959 *** ***
82    ค่าอาหารว่าง 2,959 *** ***
83    ค่าน้ำดื่ม 2,959 *** ***
84    ค่าวิทยากรและสถานที่ 12 *** ***
85    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,875 *** ***
86    ค่าจัดทำไวนิล 12 *** ***
87    ค่าพาหนะ 60 *** ***
88    ค่าพวงมาลัย 24 *** ***
89    ของที่ระลึก 12 *** ***
90    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 24 *** ***
91    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
92    แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3 ซม. สีดำ 8 *** ***
93    คลิปดำ 2 ขา NO.111 20 *** ***
94    ลวดเย็บ No.10 5 *** ***
95    ค่าป้ายไวนิลและเอกสารการประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
96    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
97    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
98    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
99    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
100    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 2 *** ***
101    ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน 5 *** ***
102    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 10 *** ***
103    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 5 *** ***
104    กระดาษชาร์ท 10 *** ***
105    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 3 *** ***
106    กรรไกร 6 นิ้ว 5 *** ***
107    กาวลาเท็กซ์ TOA 8 ออนซ์ 1 *** ***
108    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 3 *** ***
109    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
110    ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้งาน office ศูนย์ภาษา 5 *** ***
111    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
112    คลิปดำ 2 ขา NO.110 14 *** ***
113    คลิปดำ 2 ขา NO.111 12 *** ***
114    ลวดยิง Max T3-13M Max 1x20 1 *** ***
115    คลิปดำ 2 ขา NO.112 12 *** ***
116    ลวดเย็บ No.8 2 *** ***
117    ลวดเย็บ No.10 2 *** ***
118    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
119    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 2 *** ***
120    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 2 *** ***
121    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 3 *** ***
122    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 15 *** ***
123    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 2 *** ***
124    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 3 *** ***
125    ถ่านอัลคาไลน์ AA 3 *** ***
126    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 3 *** ***
127    เป๊กกดสำหรับติดบอร์ด สีเงิน 3 *** ***
128    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 3 *** ***
129    แฟ้มสอด A4 5 *** ***
130    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
131    ปากกาไวท์บอร์ด 20 *** ***
132    อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง 3 *** ***
133     อุปกรณ์เชื่่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3 *** ***
134    ถังขยะ 4 *** ***
135    ถุงขยะสีดำ 10 *** ***
136    อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและอาคารศูนย์ภาษา 3 *** ***
137    ชั้นวางของ ชั้นวางหนังสือ 3 *** ***
138    พรมปูพื้นห้อง 3 *** ***
139    โต๊ะญี่ปุ่น 3 *** ***
140    ธงนานาชาติ 15 *** ***
141    อุปกรณ์ทำเสาธง 15 *** ***
142    ผ้าม่านห้องเรียน 1 *** ***
143    วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอาคาร ห้องเรียน 1 *** ***
144    วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ 4 *** ***
145    เงินรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นประจำคอร์สเรียน 4 *** ***
146    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปิดคอร์สเรียน 2 *** ***
147    หนังสือแบบเรียนเคมบริดจ์แต่ละระดับ 50 *** ***
148    ค่าทดสอบวัดมาตรฐาน 15 *** ***
149    ค่าทดสอบวัดระดับ 15 *** ***
150    ค่าทดสอบวัดระดัย 15 *** ***
151    ค่าทดสอบวัดระดับ 15 *** ***
152    ค่าตอบแทนครูผู้สอน 2 *** ***
153    ค่าจัดส่งข้อสอบ 2 *** ***
154    ป้ายไวนิล 2 *** ***
155    ปกแฟ้มผ้าไหมพิมพ์ทองงานรับวุฒิบัตร 80 *** ***
156    ค่าตอบแทน 14 *** ***
157    ค่าเบรก 16 *** ***
158    ค่าตำราเรียนภาษาอังกฤษ 31 *** ***
159    ค่าตำราเรียนภาษาจีน 31 *** ***
160    เอกสารประกอบการเรียน 1 *** ***
161    ค่าจัดกิจกรรมพิเศษ 1 *** ***
162    ของรางวัล 2 *** ***
163    ค่าตอบแทนครูผู้สอนและผู้ช่วยสอน 4 *** ***
164    ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน 16 *** ***
165    ค่าเอกสาร สื่อการสอน 1 *** ***
166    ค่าตอบแทนครูผู้ประสานงาน 1 *** ***
167    ค่าตอบแทนครูผู้สอน 1 *** ***
168    ค่าตอบแทนครูผู้สอน 1 *** ***
169    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3 *** ***
170    ค่าทดสอบวัดระดับภาษา 20 *** ***
171    ค่ารถโดยสาร 1 *** ***
172    ค่ากิจกรรมเรียนรู้ทักษะพิเศษ 2 *** ***
173    ค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทักษะพิเศษ 1 *** ***
174    ค่าอาหารกลางวัน 15 *** ***
175    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
176    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 *** ***
177    เอกสารโบชัวร์ใบสมัคร 50 *** ***
178    ของรางวัล 1 *** ***
179    ของที่ระลึก 1 *** ***
180    ค่าตอบแทนวิทยากร 5 *** ***
181    ค่าจ้างพิเศษนักการ 2 *** ***
182    ค่ารถโดยสารประจำทาง 1 *** ***
183    ค่ากิจกรรมเรียนรู้ทักษะพิเศษ 2 *** ***
184    ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมเรียนรู้ทักษะพิเศษ 1 *** ***
185    ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 1 *** ***
186    ค่าอาหารกลางวัน 15 *** ***
187    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
188    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 *** ***
189    เอกสารโบชัวร์ใบสมัคร 50 *** ***
190    ของรางวัล 1 *** ***
191    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
192    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
193    ของที่ระลึก 1 *** ***
194    ค่าตอบแทนครูผู้สอน 5 *** ***
195    ค่าจ้างพิเศษนักการ 2 *** ***
196    ของที่ระลึกสำหรับคณะครูนักเรียน 1 *** ***
197    ค่าแต่งหน้าพิธีกรนักเรียน 2 *** ***
198    ค่าแต่งหน้า เช่าชุด 6 *** ***
199    ค่าแต่งหน้า เช่าชุดนักแสดง 10 *** ***
200    มาลัยต้อนรับ 25 *** ***
201    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
202    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
203    ค่าอาหาร อาหารว่างงานเลี้ยงขันโตก 1 *** ***
204    ป้ายไวนิล 3 *** ***
205    ค่าเข้าชมศูนย์ฝึกลูกช้าง 1 *** ***
206    ค่านั่งรถม้า 15 *** ***
207    ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง 40 *** ***
208    ค่าตอบแทนวิทยากรฐานการเรียนรู้ท้องถิ่น 4 *** ***
209    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำกิจกรรม 1 *** ***
210    ค่าวัสดุอุปกรณ์ฐานกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 *** ***
211    ค่านั่งรถรางชมเมือง 2 *** ***
212    ค่าวิทยากรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 *** ***
213    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 17 *** ***
214    ที่พัก 17 *** ***
215    แพ็คเก็จทั่วร์ในสิงคโปร์ 17 *** ***
216    ค่าอาหารมื้อเย็น 17 *** ***
217    ค่าอาหารมื้อกลางวัน 17 *** ***
218    ค่าเดินทางในประเทศสิงคโปร์ 17 *** ***
219    ค่าดำเนินการ 1 *** ***
220    ค่าประชาสัมพันธ์ 3 *** ***
221    วัสดุอุปกรณ์การทำกิจกรรม 1 *** ***
222    ชุดเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง 15 *** ***
223    ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
2    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนพฤษภาคม 2563 1 *** ***
3    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
4    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนมิถุนายน 2563 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 1 *** ***
6    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าลงทะเบียนสำหรับตัวแทนครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงนวัตกรรม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 ท่าน 1 *** ***
7    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ก.ค. 63 1 *** ***
8    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ให้กับครูและนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้่ยเลี้ยงครูและนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 1 *** ***
10    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนกรกฏาคม 2563 1 *** ***
11    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลติดเวทีและป้ายบอกทิศทางบริเวณห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาคารเอเทียนกรางซ์ 1 *** ***
13     ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
14    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนสิงหาคม 2563 1 *** ***
15    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
16    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 1 *** ***
17    ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบรูปเหรียญเพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 1 *** ***
18    ของที่ระลึก 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (63-210-008) 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (63-210-007) 1 *** ***
21    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (63-210-008) 1 *** ***
22    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
23    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
24    ขออนุมัติซื้อสีและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย 1 *** ***
25    ปรับปรุงรายการ สื่อ Rosetta Stone เพื่อพิจารณาการบันทึกงบประมาณในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ถูกต้อง(63-210-008) 1 *** ***
26    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone (63-210-007) 1 *** ***
27    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 28 ก.ย. 63 1 *** ***
28    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E. วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 1 *** ***
29    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
30    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนตุลาคม 2563 1 *** ***
31    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 *** ***
32    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ระดับปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
33    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดกล่องชอล์ก วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
34    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Accent Reduction ครูชาวฟิลิปปินส์ 1 *** ***
35    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) เดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
36    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
37     ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนพฤศจิกายน 2563 1 *** ***
38    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการเนื่องในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 1 *** ***
39    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
40    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
41    ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์และเบี้ยเลี้ยงให้ครู, นักเรียน ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน วันที่ 9 ธันวาคม และ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 1 *** ***
42    ขออนุมัติงานติดตั้งหน้าต่าง-ประตู-กระจกเงา และงาน Built-in เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
43    ขออนุมัติซื้อเข็มโลโก้ตราคณะเซนต์คาเบรียลพร้อมกล่อง เพื่อมอบให้นักเรียนเรียนดีที่ได้ลำดับที่ 1, ลำดับที่ 2 ของสายชั้น และนักเรียนที่ได้รับ Diploma ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 1 *** ***
44    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมปรับสำเนียงภาษาอังกฤษ Accent Reduction สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์ เพิ่มเติม 1 *** ***
45    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 มกราคม 2564 1 *** ***
46    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2564 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11-19 มกราคม 2564 1 *** ***
47    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
48    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
49    ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนฟุตบอลและฟุตซอล 1 *** ***
50    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ธันวาคม 2563 1 *** ***
51    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
52    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
53    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
54    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
55    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
56    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
57    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
58    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนมกราคม 2564 1 *** ***
59    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนมกราคม 2564 1 *** ***
60    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนป้ายชื่อห้องปฏิบัติการ Robot 1 *** ***
61    ขออนุมัติซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในห้องฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
62    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ห้องเรียน Smart TECH เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 1 *** ***
63    ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในห้อง CEP Media Centre ให้กับนักเรียนโครงการ CEP 1 *** ***
64    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อเข็มโลโก้ตราคณะเซนต์คาเบรียลพร้อมกล่อง เพื่อมอบให้นักเรียนเรียนดีที่ได้ลำดับที่ 1, ลำดับที่ 2 ของสายชั้น และนักเรียนที่ได้รับ Diploma ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 1 *** ***
65    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2564 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11-19 มกราคม 2564 1 *** ***
66    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 1 *** ***
67    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนป้ายชื่อห้องปฏิบัติการ Robot (ยกเลิกรายการ) 1 *** ***
68    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายชื่อห้องปฏิบัติการ Robot 1 *** ***
69    ขออนุมัติซื้อปากกาเซ็นเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงานฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
70    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
71    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
72    ขออนุมัติงานติดตั้งกระจกนิรภัยเทมเปอร์ และซื้อเสื่อน้ำมันเพื่อปรับปรุงห้องเรียน Robot 1 *** ***
73    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ก.พ. 64 1 *** ***
74    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
75    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
76    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
77    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) มี.ค. 64 1 *** ***
78    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ระดับปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
79    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ระดับปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
80    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ม.ค. 64 1 *** ***
81    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ม.ค. 64 1 *** ***
82    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
83    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
84    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
85    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 16 ก.พ. 64 - 14 มี.ค. 64 1 *** ***
86    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R150995 วันที่ 16 ก.พ. - 14 มี.ค. 64 1 *** ***
87    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
88    ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
89    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
90    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
91    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
92    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 วันวิชาการ 1 *** ***
93    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 สอบ O-net 1 *** ***
94    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
95    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
96    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 มกราคม 2564 1 *** ***
97    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) วันวิชาการ 1 *** ***
98    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 1 *** ***
99    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
100    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ระดับปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
101    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
102    ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในห้อง CEP Media Centre ให้กับนักเรียนโครงการ CEP (TVซัมซุง) ชิชาง 1 *** ***
103    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151080 เดือนเมษายน 2564 1 *** ***
104    ค่าบริการถ่ายเอกสาร G74R151995 เดือนเมษายน 2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นผูัมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ คู่มือบริหารงานวิชาการ สรุปผลการแข่งขันทักษะ 8 กลุ่มสาระฯ สรุปรายงานการอบรมพัฒนาครู บุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ รายงานการประชุมวิชาการปีการศึกษา 2563

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (19)
หัวข้อ %
แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารงานฝ่ายวิชาการ88.08
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 83.57
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย89.00
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 287.08
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 481.67
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 690.42
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 375.00
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 591.56
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 277.50
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโครงการพิเศษ CEP89.33
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 173.44
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 383.75
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 470.38
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 675.31
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 185.67
แบบนิเทศกำกับติดตามการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 581.25
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 256389.44
แบบประเมินการจัดกิจกรรม "พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562"88.26
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือบริหารคุณภาพงานของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดฝ่ายวิชาการ90.82
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (25 )
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จ.ลำปาง วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET และ GAT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11 กันยายน 2563
พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ทีมอัสสัมชัญลำปางเก่ง อันดับที่ 8 ของโลก  World Robot Olympiad 2020 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางรับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6
ประชุมแจ้งผลการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
การประชุมทบทวน KRA และรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัดฝ่ายวิชาการ
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ สวนสาธารณหนองกระทิง
ประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2563
ฝ่ายวิชาการรับทราบแนวทางการปรับปรุงการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 จากงานนโยบายและแผน
ประชุมปรับเกณฑ์การนิเทศการจัดการเรียนรู้
ประชุมหัวหน้าสายชั้น
ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2563
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 19 ธันวาคม 2563
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขัน Science Show กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วันที่ 18 ธันวาคม 2563
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
กิจกรรมมอบถังขยะแยกประเภทให้กับตัวแทนนักเรียน และคณะครูในแต่ละอาคาร วันที่ 25 มกราคม 2564  ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 28 มกราคม 2564
ติว O-NET/ GAT / 9 วิชาสามัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ติว O-NET / GAT / 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-NET / GAT / 9 วิชาสามัญ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 มีนาคม 2564
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 13 มีนาคม 2564