Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับ ติดตาม และประสานงาน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(147)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(169)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(169)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(3)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  มีการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและความสนใจในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.  ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4.  หน่วยงานภายนอกร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.  ผู้เรียนร้อยละ 90เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
6.  ผู้เรียนร้อยละ 90เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
7.  ผู้เรียนร้อยละ 90สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในทุกด้าน เช่นกิจกรรแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาะารณประโยชน์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม เป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
14 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5   5   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 5   5   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว) 10   10   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (กิจกรรมแนะแนว) 3   3   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว) 6   6   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว) 13   13   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว) 6   6   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว) 1   1   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ุ6.9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี) 3   3   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.10 ค่าย Day camp ลูกเสือ–เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.11 ค่าย Day camp ลูกเสือ–เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 ค่าย Day camp ลูกเสือ–เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.13 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4, ป.6, ม.1 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี) 2   2   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.17 ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.18 ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.19 ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี) 1   1   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.20 ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีวิสามัญ ชั้น ม.4 ค่ายลูกเสือม่อนคำออน จ.เชียงใหม่   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.21 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือ แห่งชาติรายปี (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.22 ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.23 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายใน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.24 ร่วมกิจกรรมภายนอก (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.25 ศึกษาดูงานอบรม สัมมนากิจกรรมลูกเสือ (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.26 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( Day camp ) (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ) 3   3   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.27 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ) 3   3   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ุ6.28 กิจกรรมวางพวงมาลาจอมพลอามาตย์เอกฯ ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (นักศึกษาวิชาทหาร)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.29 กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอน และชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) 2   2   0 *** *** 151 วัน
13 ก.ค. 2563 31 ม.ค. 2564    ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร) 22   22   0 *** *** 62 วัน
27 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2564    6.31 กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูรด.ประจำปี (นักศึกษาวิชาทหาร) 1   1   0 *** *** 270 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.32 กิจกรรม รด.จิตอาสา 5   5   0 *** *** 151 วัน
07 ต.ค. 2563 11 ต.ค. 2563   D 6.33 .กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (นักศึกษาวิชาทหาร) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
04 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร) 22   22   0 *** *** 121 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.35 กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) 1   1   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.36 กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) 2   2   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.37 กิจกรรมอบรมยุวชนรักษาดินแดน   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.38 ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) 3   3   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.39 กิจกรรมชุมนุม และการจัดแสดงผลงาน (กิจกรรมชุมนุม)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.40 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.41 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์/ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา)   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.42 งานกีฬาสี 19   19   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
21 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 61 วัน
18 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
22 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 121 วัน
19 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 4   4   0 *** *** 151 วัน
16 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
29 มี.ค. 2564 09 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 130 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (147)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  14 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  14 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  22 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  14 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารครั้งที่ 1(มอบหมายผู้แทนฯ)  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.35 กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และเลื่อนชั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.38 ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนเอกชนในระบบระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบทุนอาหารกลางวันนักเรียน  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกทบทวนผกท.  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.36 กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.36 กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริกำรให้คำปรึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 1  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดบอร์ดสารสนเทศหน้าและในห้องแนะแนว  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website/facebook/line ของโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทุนช่วยเหลือการศึกษาเบื้องต้น  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์  11 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับสมัครปี 1 ใหม่  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 รายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ 2-3 (เก่า) (รอบใน)  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 รายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ 2-3(เก่า)(รอบใน)  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.38 ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และเลื่อนชั้นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.38 ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.29 กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอน และชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน มิถุนายน 2563 และมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจ จึงได้เสนอพิจารณาเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  14 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดบัญชีนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่)  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Live สด แนะแนวการศึกษาต่อจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามการกำหนดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ชุมนุม  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  14 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้ปกครองนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเซนสัญญาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลการรับสมัคร นศท.ปี1  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 พี่ศิษย์เก่าจาก ม.ธรรมศาสตร์ มช. ม.นเรศวร แนะแนวการศึกษาต่อน้อง ม.6  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปยอดการรับสมัครและรายงานตัวปี 1-5 (ห้วงที่ 1)  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 สรุปยอดการรับสมัครและรายงานตัวปี 1-5 (ห้วงที่ 1)  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 จัดโครงการแนะให้น้อง โดยครูโย  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรายตัว นศท.ปี 1ใหม่(ปฐมนิเทศผปค.(รอบใน))  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 เปิดการฝึกปี1-3รอบปกติ(การฝึกแบบ1)  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  ุ6.9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปยอดการรับสมัครและรายงานตัวปี 1-5 (ห้วงที่ 2)  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 แผนการตรวจวินัยของนศท.ชั้นปีที่1 วันอังคารที่25สิงหาคม2563 เวลา13.00-17.09 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวในหัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพิเศษ สานฝันสวนดุสิต SDU Together สู่เส้นทางสายวิชาชีพ”  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีเปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู(ศูนย์ใน)  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.31 กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูรด.ประจำปี (นักศึกษาวิชาทหาร)  27 ส.ค. 2563 - 27 ส.ค. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรายตัว นศท.ปี 2,3 ซ้ำชั้น (ห้วงที่ 2)  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลและสรุปยอดการรับสมัครและรายงานตัว(ห้วงที่ 2)  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  14 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อาจารย์ชานน ดียืน ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชุมเตรียมค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4, ป.6, ม.1 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี ป.6  26 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4, ป.6, ม.1 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน Strong Academy  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการซ้อมเข้าแถวรูปเกือกม้า  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.26 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( Day camp ) (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ )  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ปีการศึกษา 25 64 โครงการสานฝันสวนดุสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกนศท.บังคับบัญชา(ปี2,3)  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33 .กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (นักศึกษาวิชาทหาร)  7 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563
 การฝึกนศท.บังคับบัญชา(ปี2,3)  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33 .กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (นักศึกษาวิชาทหาร)  7 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563
 นำนักเรียนชุมนุม กยศ.โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบเงินสนับสนุนซื้อขนมเลี้ยงน้องบนดอย  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกนศท.บังคับบัญชา(ปี2,3)  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33 .กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (นักศึกษาวิชาทหาร)  7 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563
 การฝึกนศท.บังคับบัญชา(ปี2,3)  10 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33 .กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (นักศึกษาวิชาทหาร)  7 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563
 การฝึกนศท.บังคับบัญชา(ปี2,3)  11 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.33 .กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา (นักศึกษาวิชาทหาร)  7 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563
 ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.32 กิจกรรม รด.จิตอาสา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย  13 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.32 กิจกรรม รด.จิตอาสา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.32 กิจกรรม รด.จิตอาสา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.32 กิจกรรม รด.จิตอาสา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 และ ม.1 ร่วมกับอาจารย์ ชานน ดียืน  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.9 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกอบรมโครงการจราจรอาสาและโครงการขับขี่ปลอดภัย  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.32 กิจกรรม รด.จิตอาสา  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศ เรื่องประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.29 กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอน และชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตัดสินการออกแบบเสื้อกีฬาสี และเหรียญรางวัลกีฬาสี  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมกีฬาสี)ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.26 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( Day camp ) (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ )  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.27 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ )  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลการประกวดเสื้อกีฬาสี-เหรียญรางวัลกีฬาสี  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 25 64 รอบที่ 1 และโควตา MOU  15 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมกีฬาสี)ภาคเรียนที่1ครั้งที่2  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  นำเครื่องมือทางจิตวิทยาทดสอบ ประเมิน สำรวจ นักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริกำรให้คำปรึกษำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 2  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย)  4 ธ.ค. 2563 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่)  7 ธ.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย)  7 ธ.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท  8 ธ.ค. 2563 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท.  8 ธ.ค. 2563 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่)  8 ธ.ค. 2563 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น มีธยมปีที่ 3  9 ธ.ค. 2563 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.19 ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอบภาคปฏิบัตินศท.ปี 3  15 ธ.ค. 2563 15 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 การสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3  20 ธ.ค. 2563 20 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ปี1 สอบปฎิบัติ/การทดสอบกำลังใจ  22 ธ.ค. 2563 22 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม  22 ธ.ค. 2563 22 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ปิดการฝึก-ศึกษา รอบในภาคปกติ  22 ธ.ค. 2563 22 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ปี2สอบปฎิบัติ/การตรวจสภาพความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม  22 ธ.ค. 2563 22 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี นศท.ปี 3  27 ธ.ค. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ปี3 สอบแก้ตัวภาคทฤษฎี  5 ม.ค. 2564 36 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)  13 ก.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 1  12 ม.ค. 2564 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 2  13 ม.ค. 2564 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  14 ม.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.27 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ )  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 8  14 ม.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp )  15 ม.ค. 2564 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.26 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( Day camp ) (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ )  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  15 ม.ค. 2564 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.27 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ )  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 9  15 ม.ค. 2564 46 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 10  18 ม.ค. 2564 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3  18 ม.ค. 2564 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 11  19 ม.ค. 2564 50 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2  19 ม.ค. 2564 50 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 12  20 ม.ค. 2564 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2  20 ม.ค. 2564 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 13  21 ม.ค. 2564 52 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2  21 ม.ค. 2564 52 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 14  22 ม.ค. 2564 53 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2  22 ม.ค. 2564 53 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี ครั้งที่ 15  25 ม.ค. 2564 56 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เตรียมสนามการแข่งขันกีฬา  26 ม.ค. 2564 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4  1 ก.พ. 2564 63 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4  2 ก.พ. 2564 64 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การแข่งขันประเภทลานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา  3 ก.พ. 2564 65 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4  3 ก.พ. 2564 65 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4  4 ก.พ. 2564 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การแข่งกีฬาสี เข็มแดงเกมส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ประจำปีการศึกษา 2563  5 ก.พ. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4  5 ก.พ. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การแข่งกีฬาสี เข็มแดงเกมส์ ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  6 ก.พ. 2564 68 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5  8 ก.พ. 2564 70 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5  9 ก.พ. 2564 71 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5  10 ก.พ. 2564 72 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประเมินผลการจัดการแข่งขัน  15 ก.พ. 2564 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.42 งานกีฬาสี  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7  17 ก.พ. 2564 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7  19 ก.พ. 2564 81 วัน ไม่ได้เช็ค  6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)  4 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมกีฬาสี)ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1  25 ก.พ. 2564 87 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดอบรมครูระดับชั้นป.1-ม..6 เรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  25 มี.ค. 2564 115 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร,กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมกีฬาสี)ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 2  1 เม.ย. 2564 122 วัน ไม่ได้เช็ค  ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว)  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (169)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท. 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท. 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) 1   6.34 กิจกรรมการฝึกภาคสนาม (นักศึกษาวิชาทหาร)
  รับสมัครปี 1 ใหม่ 1   ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)
  รับสมัครปี 1 ใหม่ 1   ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)
  รายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ 2-3 (เก่า) (รอบใน) 1   ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การรับสมัครปี1 ใหม่ 1   ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)
  ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1   ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)
  การสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 1   ุ6.30 กิจกรรมพัฒนาฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 (นักศึกษาวิชาทหาร)
  ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ปีการศึกษา 25 64 โครงการสานฝันสวนดุสิต 1   6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว)
  เยี่ยมบ้านนักเรียน 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  เยี่ยมบ้านนักเรียน 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  ให้คำปรึกษานักเรียน 1   6.4 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (กิจกรรมแนะแนว)
  ให้คำปรึกษานักเรียน 1   6.4 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ป.4-6 1   
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6 1   ุ6.8 กิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  บันทึกข้อมูลนักเียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
   1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 1   ุ6.2 กิจกรรมการบริการการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3 1   
  เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  เข้าร่วมประชุม 1   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  เข้าร่วมประชุม 1   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  เข้าร่วมประชุม 1   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  ประธาน 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  กรรมการ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  กรรมการ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  กรรมการ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  กรรมการ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  กรรมการ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  กรรมการ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  กรรมการ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  กรรมการ/เลขานุการ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  เช้าร่วมประชุมสัมมนา 1   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
   แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ม.4/1-4 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ม.5/6 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 1   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 1   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 1   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 1   6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (กิจกรรมแนะแนว)
  แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน Strong Academy 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง 1   6.6 กิจกรรมการบริการสนเทศ (กิจกรรมแนะแนว)
  นำนักเรียนชุมนุม กยศ.โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบเงินสนับสนุนซื้อขนมเลี้ยงน้องบนดอย 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  จัดอบรมครูระดับชั้นป.1-ม..6 เรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 1   6.4 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (กิจกรรมแนะแนว)
  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ 1   6.3 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (กิจกรรมแนะแนว)
  ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 25 64 รอบที่ 1 และโควตา MOU 1   6.5 กิจกรรมการบริการติดตามผล (กิจกรรมแนะแนว)

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (169)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย)
ในกำหนดการ: ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) (วันที่ 4 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.เข้าร่วมซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย)
ในกำหนดการ: ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย) (วันที่ 7 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.เข้าร่วมซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท.
ในกำหนดการ: พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท. (วันที่ 8 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท.

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท.
ในกำหนดการ: พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท (วันที่ 8 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนและสวนสนาม นศท.

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.ชาย ชั้นปีที่ 3เข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 (วันที่ 19 ม.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.เข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 (วันที่ 20 ม.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.เข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 (วันที่ 21 ม.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศทงเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 2 (วันที่ 22 ม.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.ชายเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (วันที่ 1 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.หญิงเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (วันที่ 2 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.หญิงเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (วันที่ 3 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.หญิงเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (วันที่ 4 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.หญิงเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 3ผลัดที่ 4 (วันที่ 5 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.หญิงเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 (วันที่ 8 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.หญิงชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 (วันที่ 9 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.หญิงปี 2 เข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.หญิงชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 5 (วันที่ 10 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.หญิงเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 (วันที่ 17 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.ชายเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 (วันที่ 18 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.ชายเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2
ในกำหนดการ: การฝึกภาคสนาม นศท.ชายชั้นปีที่ 2ผลัดที่ 7 (วันที่ 19 ก.พ. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.ชายเข้ารับการฝึกภาคสนาม/กำกับติดตาม/สรุปผล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่)
ในกำหนดการ: ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) (วันที่ 7 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.เข้าร่วมพิธีซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมย่อย)
ในกำหนดการ: ซักซ้อมพิธีสวนสนาม นศท.(ซ้อมใหญ่) (วันที่ 8 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนศท.เข้าร่วมพิธี

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รับสมัครปี 1 ใหม่
ในกำหนดการ: รับสมัครปี 1 ใหม่ (วันที่ 14 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนศท.ชั้นปีที่ 1(โดยผ่านระบบออนไลน์/นัดหมายการมารับใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูล,การลงชื่อยินยอมของผู้ปกครองและการเตรียมเอกสารแนบ(1.สน.ทะเบียนบ้านผู้สมัคร/บิดา/มารดา,สน.หย่าถ้ามี,สน.บัตรปชช.ผู้สมัคร,สน.หลักฐานการศึกษา,ใบรับรองแพทย์(ตรวจ ณ วันรับสมัคร),สด.6/สด.35/สด.43(ถ้ามี)รูปถ่าย 2 ใบ (ชุดนักเรียน))

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รับสมัครปี 1 ใหม่
ในกำหนดการ: รายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ 2-3 (เก่า) (รอบใน) (วันที่ 14 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนศท.ชั้นปีที่ 1(โดยผ่านระบบออนไลน์/นัดหมายการมารับใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูล,การลงชื่อยินยอมของผู้ปกครองและการเตรียมเอกสารแนบ(1.สน.ทะเบียนบ้านผู้สมัคร/บิดา/มารดา,สน.หย่าถ้ามี,สน.บัตรปชช.ผู้สมัคร,สน.หลักฐานการศึกษา,ใบรับรองแพทย์(ตรวจ ณ วันรับสมัคร),สด.6/สด.35/สด.43(ถ้ามี)รูปถ่าย 2 ใบ (ชุดนักเรียน))

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : รายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ 2-3 (เก่า) (รอบใน)
ในกำหนดการ: รายงานตัวนศท.ชั้นปีที่ 2-3 (เก่า) (รอบใน) (วันที่ 14 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.รับรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร(แบบ รด.2) 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 3.สำเนาบัตรประจำตัว นศท. 4.รูปถ่าย 2 ใบ ชุด นศท. 5.หนังสือรับรองการจบแต่ละชั้นปี(กรณีย้ายสถานศึกษา)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การรับสมัครปี1 ใหม่
ในกำหนดการ: รับสมัครปี 1 ใหม่ (วันที่ 14 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.ห้วงที่1 ตั้งแต่ 1 ก.ค.-27 กค.2563 2.ห้วงที่ 2 ตั้งแต่1 ก.ย.-16 ต.ค. 2563

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในกำหนดการ: ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.นำนศท.เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3
ในกำหนดการ: การสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 (วันที่ 20 ธ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : 1.แจ้งกำหนดการการสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 2.กำกับติดตามการสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3 3.สรุปผลการสอบภาคทฤษฎี นศท.ปี 3

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ปีการศึกษา 25 64 โครงการสานฝันสวนดุสิต
ในกำหนดการ: ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ปีการศึกษา 25 64 โครงการสานฝันสวนดุสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วันที่ 5 ต.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เยี่ยมบ้านนักเรียน
ในกำหนดการ: เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เยี่ยมบ้านนักเรียน
ในกำหนดการ: เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
ในกำหนดการ: เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
ในกำหนดการ: เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ให้คำปรึกษานักเรียน
ในกำหนดการ: บริกำรให้คำปรึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ให้คำปรึกษานักเรียน
ในกำหนดการ: บริกำรให้คำปรึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ป.4-6
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.5
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6
ในกำหนดการ: จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : บันทึกข้อมูลนักเียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว
ในกำหนดการ: บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ใข้บริการห้องแนะแนว (วันที่ 1 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1
ในกำหนดการ: ประมินผลนักเรียนโดยใช้แบบประเมินตนเองSDQ ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3
ในกำหนดการ: เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3
ในกำหนดการ: เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมประชุม
ในกำหนดการ: ประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 11 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมประชุม
ในกำหนดการ: ประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 11 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เข้าร่วมประชุม
ในกำหนดการ: ประชุมโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 11 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธาน
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการ/เลขานุการ
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป,ทุนการศึกษาเซราฟิน,ทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ และทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เช้าร่วมประชุมสัมมนา
ในกำหนดการ: ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วันที่ 18 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ในกำหนดการ: กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 14 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ในกำหนดการ: กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 14 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ในกำหนดการ: กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 14 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ในกำหนดการ: กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 14 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ในกำหนดการ: กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 14 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ในกำหนดการ: กิจกรรมแนะแนะแนวการศึกษาต่อ ป.6 เข้า ม.1 และ ม.3 เข้า ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 14 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ม.4/1-4
ในกำหนดการ: แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (วันที่ 30 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ม.5/6
ในกำหนดการ: แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (วันที่ 30 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ในกำหนดการ: โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (วันที่ 29 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ในกำหนดการ: โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (วันที่ 29 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ในกำหนดการ: โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (วันที่ 29 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ในกำหนดการ: โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการแนะแนว ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (วันที่ 29 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน Strong Academy
ในกำหนดการ: แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากสถาบัน Strong Academy (วันที่ 28 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
ในกำหนดการ: แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (วันที่ 5 ต.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : นำนักเรียนชุมนุม กยศ.โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบเงินสนับสนุนซื้อขนมเลี้ยงน้องบนดอย
ในกำหนดการ: นำนักเรียนชุมนุม กยศ.โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบเงินสนับสนุนซื้อขนมเลี้ยงน้องบนดอย (วันที่ 8 ต.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดอบรมครูระดับชั้นป.1-ม..6 เรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
ในกำหนดการ: จัดอบรมครูระดับชั้นป.1-ม..6 เรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น (วันที่ 25 มี.ค. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ
ในกำหนดการ: เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาอินเดฟองซ์โซ (วันที่ 16 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 25 64 รอบที่ 1 และโควตา MOU
ในกำหนดการ: ติดตามผลนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 25 64 รอบที่ 1 และโควตา MOU (วันที่ 15 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ารถทัวร์นำนักเรียนทัศนศึกษา ม.อัสสัมชัญ และ ม.กรุงเทพ 2 *** ***
2    ค่าของที่ระลึก 5 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 30 *** ***
4    ค่ารถทัวร์นำนักเรียนไปทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 *** ***
5    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูนำนักเรียนทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40 *** ***
6    เงินสนับสนุนวัสดุออกค่ายอาสา 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายการแสดงพิธีเปิด 2 *** ***
2    พลุเปิดงาน 2 *** ***
3    ของที่ระลึกประธานในพิธี 2 *** ***
4    ค่ารถรับ-ส่งวงโยธวาทิต 2 *** ***
5    ค่ากรรมการตัดสิน 2 *** ***
6    ค่าจัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน 100 *** ***
7    ค่าตกแต่งปะรำพิธี 1 *** ***
8    ค่าตกแต่งกระถางคบเพลิง 1 *** ***
9    ค่าน้ำมันใส่กระถางคบเพลิง น้ำมันก๊าซ 1 *** ***
10    น้ำดื่ม 150 *** ***
11    ค่ารถตำรวจ 2 *** ***
12    ค่าตำรวจจราจร 8 *** ***
13    ค่าอุปกรณ์แข่งขัน 2 *** ***
14    ป้ายไวนิล ทุกรายการ 1 *** ***
15    โบว์ใช้ในการแข่งขัน 1 *** ***
16    กระดาษกาว 20 *** ***
17    สีสเปร์ย 50 *** ***
18    แผ่นไม้กระดาน 1 *** ***
19    พีพีบอร์ดแผ่นใหญ่ 1 *** ***
20    ค่าเครื่องจักรกลปรับสนาม 2 *** ***
21    ค่ารถน้ำ 2 *** ***
22    อาหารกล่อง 27 *** ***
23    น้ำดื่ม 30 *** ***
24    ค่าอาหารนักเรียน 200 *** ***
25    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 60 *** ***
26    น้ำดื่ม 4,000 *** ***
27    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 300 *** ***
28    ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 *** ***
29    ค่าเช่่าเวที 1 *** ***
30    จัดซื้อพวงมาลา 1 *** ***
31    กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารและสื่อการสอนและชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(รหัส509107) 1 *** ***
32    กิจกรรมพัฒนาฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งสู่มาตราฐานนเดียวกันของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(รหัส109101) 1 *** ***
33    กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม(รหัส509102) 1 *** ***
34    กิจกรรมรด.จิตอาสา 1 *** ***
35    กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา(รหัส509105) 1 *** ***
36    กิจกรรมการฝึกภาคสนาม(รหัส509108) 1 *** ***
37    กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 1 *** ***
38    กิจกรรมฝึดทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 1 *** ***
39    กิจกรรมอบรมยุวชนรักษาดินแดน(รหัส509104) 1 *** ***
40    ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารประจำปี(รหัส509109) 1 *** ***
41    คลิปดำ 2 ขา NO.110 12 *** ***
42    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
43    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
44    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 15 *** ***
45    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 10 *** ***
46    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 10 *** ***
47    ลวดเย็บ No.8 12 *** ***
48    คลิปดำ 2 ขา NO.108 12 *** ***
49    ลวดเย็บ No.10 12 *** ***
50    คลิปดำ 2 ขา NO.111 13 *** ***
51    คลิปดำ 2 ขา NO.112 12 *** ***
52    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
53    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 3 *** ***
54    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 12 *** ***
55    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 6 *** ***
56    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 6 *** ***
57    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
58    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 6 *** ***
59    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 50 *** ***
60    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
61    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
62    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 30 *** ***
63    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 9 *** ***
64    ปากกาไวท์บอร์ด 12 *** ***
65    หมึกเติม 10 *** ***
66    ค่ายานพาหนะเยี่ยมบ้านนักเรียน 10 *** ***
67    ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 10 *** ***
68    ค่าตอบแทนวิทยากร 4 *** ***
69    ของที่ระลึกวิทยากร 2 *** ***
70    อาหารครู 150 *** ***
71    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 200 *** ***
72    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
73    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 5 *** ***
74    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
75    ลวดเย็บ No.8 6 *** ***
76    ลวดเย็บ No.10 7 *** ***
77    ค่าโทรศัพท์บริการรายเดือน 5 *** ***
78    น้ำดื่ม 80 *** ***
79    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
80    ค่าของที่ีระลึกวิทยากร 20 *** ***
81    ป้ายประชาสัมพันธ๋์ 2 *** ***
82    ค่าที่พักเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาครู 10 *** ***
83    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูแนะแนว 10 *** ***
84    ค่ารถโดยสาร หรือน้ำมันรถในการเดินทาง ไป กลับ เพื่อร่วม อบรม สัมมนา ประชุม และร่วมกิจกรรมภายนอก 10 *** ***
85    ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียน 2,000 *** ***
86    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 39 *** ***
87    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 15 *** ***
88    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 8 *** ***
89    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 87 *** ***
90    กระดาษชาร์ท 100 *** ***
91    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 45 *** ***
92    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 140 *** ***
93    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 25 *** ***
94    ของรางวัล 5 *** ***
95    ค่าวิทยากร 5 *** ***
96    ค่าข้าวสวย 80 *** ***
97    ค่าวัตถุกิบสำหรับประกอบอาหาร 80 *** ***
98    ค่าอาหารว่าง 80 *** ***
99    ค่าน้ำสำหรับประกอบอาหาร 33 *** ***
100    ค่าอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 72 *** ***
101    ค่าลงทะเบียนนักเรียน 86 *** ***
102    ค่าลงทะเบียนครู 7 *** ***
103    ค่ารถโดยสารและค่าเข้าชมกิจกรรม 93 *** ***
104    ค่ารถบัส 2 *** ***
105    ค่าวิทยากรประจำค่าย 1 *** ***
106    ค่าเสื้อค่าย 93 *** ***
107    ค่าของรางวัล 3 *** ***
108    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
109    ค่าอาหารว่าง 465 *** ***
110    ค่าเครื่องหมายพิเศษ 87 *** ***
111    ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม 1 *** ***
112    งบสำรวจสถานที่ 10 *** ***
113    ค่ายาและอุปกรณ์ 1 *** ***
114    น้ำดื่ม 200 *** ***
115    ค่ารถทหาร/ รถชาวบ้าน 1 *** ***
116    หมึกชนิดเติมยี่ห้อ Epson 8 *** ***
117    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
118    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 10 *** ***
119    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
120    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 10 *** ***
121    ลวดเย็บ No.8 12 *** ***
122    คลิปดำ 2 ขา NO.108 14 *** ***
123    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
124    คลิปดำ 2 ขา NO.112 12 *** ***
125    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 1 *** ***
126    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 3 *** ***
127    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 4 *** ***
128    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 2 *** ***
129    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 20 *** ***
130    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 50 *** ***
131    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
132    ปากกาไวท์บอร์ด 12 *** ***
133    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 9 *** ***
134    ค่าน้ำมันรถในการเดินทางตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายนอก 10 *** ***
135    ค่าของที่ระลึกหน่วยงาน 10 *** ***
136    กระดาษถ่ายเอกสารA4 5 *** ***
137    แผ่นพีพีบอร์ด 6 *** ***
138    แฟ้มใส 2 *** ***
139    หมึกพิมพ์เอกสาร 1 *** ***
140    กระดษปก 5 *** ***
141    เข้ารูปเล่ม 20 *** ***
142    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 120 *** ***
143    ผ้ากุนสีขาว 2 *** ***
144    สายไฟสีน้ำเงิน 10 *** ***
145    ค่าจัดทำเกียรติบัตร 30 *** ***
146    เปิด – ปิดการเรียนการสอนลูกเสือ, พิธีการทางลูกเสือ 1 *** ***
147    ป้ายไวนิลขนาด 1.5*4 ม. 1 *** ***
148    สำรอง ( ลส.6 ) 24 *** ***
149    สามัญ ( ลส. 7 ) 24 *** ***
150    สามัญรุ่นใหญ่ ( ลส.8 ) 24 *** ***
151    วิสามัญ ( ลส.9 ) 12 *** ***
152    ค่าจัดทำสมุดประจำตัวลูกเสือ 1,280 *** ***
153    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
154    ป้าย Day Camp ป.1 1 *** ***
155    อาหารว่างนักเรียน 654 *** ***
156    น้ำดื่ม 500 ซีซี 27 *** ***
157    น้ำดื่มกองอำนวยการ 12 *** ***
158    รางวัลการแสดง 7 *** ***
159    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
160    อาหารว่างครู 40 *** ***
161    อาหารลูกเสือพี่เลี้ยง 1 มื้อ 20 *** ***
162    อาหารว่างลูกเสือพี่เลี้ยง1มื้อ 20 *** ***
163    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 328 *** ***
164    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 327 *** ***
165    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
166    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
167    ป้าย Day Camp ป.2 1 *** ***
168    อาหารว่างนักเรียน 654 *** ***
169    อาหารว่างครู 40 *** ***
170    อาหารลูกเสือพี่เลี้ยง 1 มื้อ 20 *** ***
171    อาหารว่างลูกเสือพี่เลี้ยง1มื้อ 20 *** ***
172    น้ำดื่ม 500 ซีซี 27 *** ***
173    น้ำดื่มกองอำนวยการ 13 *** ***
174    รางวัลการแสดง 7 *** ***
175    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
176    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 327 *** ***
177    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 327 *** ***
178    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
179    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
180    ป้าย Day Camp ป.3 1 *** ***
181    อาหารว่างนักเรียน 596 *** ***
182    อาหารว่างครู 40 *** ***
183    อาหารลูกเสือพี่เลี้ยง 1 มื้อ 20 *** ***
184    อาหารว่างลูกเสือพี่เลี้ยง1มื้อ 20 *** ***
185    น้ำดื่ม 500 ซีซี 27 *** ***
186    น้ำดื่มกองอำนวยการ 12 *** ***
187    รางวัลการแสดง 7 *** ***
188    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
189    เครื่องดาวลูกเสือ 298 *** ***
190    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 298 *** ***
191    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
192    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 3 *** ***
193    อาหาร/สถานที่นักเรียน 240 *** ***
194    อาหาร/สถานที่ครู 59 *** ***
195    อาหารว่าง 3 *** ***
196    ค่ารถสองแถว รับ – ส่ง ม.1 8 *** ***
197    ค่าเช่ารถตู้ รับ – ส่ง ป.4,ป.6 16 *** ***
198    เครื่องหมายลูกเสือชั้นตรี โท เอก ลูกเสือโลกและวิชาพิเศษ 960 *** ***
199    ยากันยุง 5 *** ***
200    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
201    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 *** ***
202    น้ำดื่ม 25 *** ***
203    ค่าบ้านพักสำหรับครู 24 *** ***
204    อาหารว่างครู ไป-กลับ 59 *** ***
205    ค่าน้ำมันรถสำรองค่าย 6 *** ***
206    ค่าตั๋วรถไฟ ม.1 ไป – กลับ 172 *** ***
207    ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 3 *** ***
208    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
209    อาหารนักเรียน 732 *** ***
210    อาหารครู 75 *** ***
211    อาหารว่างนักเรียน 732 *** ***
212    อาหารว่างครู 75 *** ***
213    เครื่องหมายลูกเสือชั้น ตรี 244 *** ***
214    น้ำดื่ม 25 *** ***
215    ค่าวิทยากร (อ.ชานน และทีมงาน) ค่าน้ำมันรถเดินทาง 3 คัน 3 *** ***
216    ค่าที่พัก 3 ห้อง ห้องละ 800 จำนวน 2 คืน 8 *** ***
217    ค่าอาหารเย็นรับรอง 2มื้อๆ ละ 1,500 2 *** ***
218    ค่าวิทยากร อ.ชานน 4,000 -ทีมงาน 3 คน ๆละ 2,000 รวม 6,000 1 *** ***
219    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
220    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
221    อาหารนักเรียน 771 *** ***
222    อาหารครู 60 *** ***
223    อาหารว่างนักเรียน 771 *** ***
224    อาหารว่างครู 60 *** ***
225    อาหารลูกเสือพี่เลี้ยง 1 มื้อ 20 *** ***
226    อาหารว่างลูกเสือพี่เลี้ยง 1 มื้อ 20 *** ***
227    น้ำดื่ม 500 ซีซี 27 *** ***
228    น้ำดื่มกองอำนวยการ 13 *** ***
229    รางวัลการแสดง 7 *** ***
230    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
231    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 800 *** ***
232    เครื่องหมายลูกเสือชั้น ตรี,โท,เอกและวิชาพิเศษ 514 *** ***
233    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
234    น้ำดื่ม 25 *** ***
235    ยากันยุง 5 *** ***
236    กิจกรรมภาคกลางคืน 6 *** ***
237    ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ 2 *** ***
238    พัฒนาบุคลากร 5 *** ***
239    พัฒนาบุคลากร 3 *** ***
240    พัฒนาบุคลากร 2 *** ***
241    ค่ารถรับ – ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2 *** ***
242    ค่ารถรับ – ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ 2 *** ***
243    น้ำดื่ม + อาหารว่าง 3 กิจกรรม 142 *** ***
244    ค่าพวงมาลา 1 *** ***
245    ค่ารถรับ – ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2 *** ***
246    ป้ายไวนิล 2 *** ***
247    มาลัยกร 4 *** ***
248    ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 2 *** ***
249    ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ 12 *** ***
250    เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติ 2,292 *** ***
251    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
252    อาหาร/สถานที่นักเรียน 40 *** ***
253    อาหาร/สถานที่ครู 14 *** ***
254    อาหารว่างครู 1 *** ***
255    ค่ารถสองแถว รับ – ส่ง 3 *** ***
256    เครื่องหมายลูกเสือ 40 *** ***
257    วิชาพิเศษ 80 *** ***
258    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
259    น้ำดื่ม 25 *** ***
260    ยากันยุง 5 *** ***
261    กิจกรรมภาคกลางคืน 6 *** ***
262    ค่าบ้านพักสำหรับครู 4 *** ***
263    ค่าตั่วรถไฟ ไป – กลับ 54 *** ***
264    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
265    ป้ายไวนิล 1 *** ***
266    อาหารนักเรียน 579 *** ***
267    อาหารครู 60 *** ***
268    อาหารว่างนักเรียน 579 *** ***
269    อาหารว่างครู 60 *** ***
270    เครื่องหมายลูกเสือโลก,ลูกเสือชั้นพิเศษ 194 *** ***
271    วิชาพิเศษ 579 *** ***
272    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
273    น้ำดื่ม 25 *** ***
274    น้ำดื่มกองอำนวยการ 13 *** ***
275    รางวัลการแสดง 7 *** ***
276    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
277    ยากันยุง 5 *** ***
278    กิจกรรมภาคกลางคืน 6 *** ***
279    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
280    ป้ายไวนิล 1 *** ***
281    อาหารนักเรียน 582 *** ***
282    อาหารว่างนักเรียน 582 *** ***
283    อาหารครู 60 *** ***
284    อาหารว่างครู 60 *** ***
285    น้ำดื่ม 500 ซีซี 27 *** ***
286    น้ำดื่มกองอำนวยการ 12 *** ***
287    รางวัลการแสดง 7 *** ***
288    วัสดุฝึกฐานทักษะลูกเสือ 7 *** ***
289    เครื่องหมายลูกเสือโลก,ลูกเสือชั้นพิเศษ 194 *** ***
290    วิชาพิเศษ 582 *** ***
291    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
292    น้ำดื่ม 25 *** ***
293    ยากันยุง 5 *** ***
294    กิจกรรมภาคกลางคืน 6 *** ***
295    ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 1 *** ***
296    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
297    ค่ากิจกรรม/อาหารนักเรียน 200 *** ***
298    ค่ากิจกรรม/อาหารครู 20 *** ***
299    อาหารว่างครูในค่าย 60 *** ***
300    ค่าอาหารครู ไป – กลับ 20 *** ***
301    ค่าตั่วรถไฟ ไป – กลับ 214 *** ***
302    ค่ารถ สองแถว รับ – ส่ง สถานีรถไฟเชียงใหม่ – ค่ายฯ 22 *** ***
303    เครื่องหมายลูกเสือโลกและวิชาพิเศษ 600 *** ***
304    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
305    น้ำดื่ม 25 *** ***
306    ยากันยุง 5 *** ***
307    ค่าน้ำมันรถ สำรองค่ายฯ 3 *** ***
308    ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 1 *** ***
309    ดอกไม้ มาลัยกร ธูปเทียน 1 *** ***
310    อาหารนักเรียน 777 *** ***
311    อาหารครู 60 *** ***
312    อาหารว่างนักเรียน 777 *** ***
313    อาหารว่างครู 60 *** ***
314    เครื่องหมายลูกเสือชั้น ตรี, โท, เอก และวิชาพิเศษ 518 *** ***
315    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
316    น้ำดื่ม 25 *** ***
317    กิจกรรมภาคกลางคืน 6 *** ***
318    ค่าวิทยากร (อ.ชานน และทีมงาน) 3 *** ***
319    ค่าวิทยากร (อ.ชานน และทีมงาน) 6 *** ***
320    ค่าวิทยากร (อ.ชานน และทีมงาน) 2 *** ***
321    ค่าวิทยากร (อ.ชานน และทีมงาน) 1 *** ***
322    ยากันยุง 5 *** ***
323    เครื่องหมายลูกเสือชั้น ตรี 244 *** ***
324    น้ำดื่ม 150 *** ***
325    ค่าที่พัก 3 ห้อง ห้อง 800 จำนวน 2 คืน 6 *** ***
326    อาหารว่างครู 120 *** ***
327    บำรุงสื่อและอุปกรรื 1 *** ***
328    ค่าจัดทำผังผูบังคับบัญชา 1 *** ***
329    การตกแต่งสถานที่นิทรรศการ 2 *** ***
330    ค่ารับรอง 2 *** ***
331     1 *** ***
332    กิจกรรมภาคกลางคืน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกค่าตอบแทน และค่าเลี้ยงรับรอง อ.ชานน ดียืน ที่ปรึกษางานลูกเสือ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 1 *** ***
2    ขอเบิกค่ารับรอง, ค่าเดินทางและค่าตอบแทน ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน อ.ชานน ดียืน วันที่ 11 มิถุนายน 2563 1 *** ***
3    ขอเบิกเงินค่ารับรอง, ค่าเดินทางและค่าตอบแทน ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน อ.ชานน ดียืน วันที่ 16, 24 มิถุนายน 2563 1 *** ***
4    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-310-005 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ สำหรับโทรติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่เรียนจบใน ปีการศึกษา 2562 1 ***