Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการรับนักเรียนในระดับระดับชั้นปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น
2.  เพื่อประสานการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3.  เพื่อประสานงานจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน (Smart Card)
4.  เพื่อประสานประกันอุบัติกลุ่มของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(88)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  หลักเกณฑ์กระบวนและขั้นตอนของการรับสมัครนักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
2.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกระบวนการและขั้นตอนของการรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 ร้อยละ 80
3.  มีหลักเกณฑ์กระบวนการขั้นตอนของการรับเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
4.  มีกระบวนการขั้นตอนการจัดทำบัตรนักเรียนใหม่ และบัตรหายทำใหม่
5.  มีหลักเกณฑ์กระบวนการขั้นตอนการใช้สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตามสัญญาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
6.  ครู และบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 -   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7671 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 151 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 276 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 276 วัน
01 ก.ค. 2563 30 มี.ค. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 120 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น 46   46   0 *** *** 151 วัน
16 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 22   22   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card) 17   17   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร 3   3   0 *** *** 181 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563    7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564    7.3รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 81 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564    7.4รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 81 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 61 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564    8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 90 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564    8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 121 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 120 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (88)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน และบุคลากร ปีการศึกษา 2563  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ประชุมการบริหารจัดการนมโรงเรียน  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแจกนมโรงเรียน  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแจกนมโรงเรียน  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแจกนมโรงเรียน  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)  31 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนมิถุนายน 2563)  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.4  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.5 ระดับชั้น ห้องเรียน CEP  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.2 ป.6  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.3  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกบัตรรับรองประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 การตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.3/1 ม.4 ม.5 ม.6  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.2  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น อ.3  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.2  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.3  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.5  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.6  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับบัตรประจำตัวนักเรียน บันทึกรหัสบัตรประจำตัวนักเรียนลงในระบบงานจำหน่ายสิินค้า โรงเรียน และแจกให้นักเรียนพร้อมรูปถ่าย นักเรียน ชั้น อ.1  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.2  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ (10 สิงหาคม 2563)  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นคำร้องหรือยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนทุกรายการที่โรงเรียนยื่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับบัตรประจำตัวนักเรียน บันทึกรหัสบัตรประจำตัวนักเรียนลงในระบบงานจำหน่ายสิินค้า โรงเรียน และแจกให้นักเรียนพร้อมรูปถ่าย นักเรียน ชั้น ป.1  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.4  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ม.6  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ บันทึกสแกนรหัสบัตร แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.4  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขออนุมััติเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน และบุคลากร ให้บริษัทประกัน ตามรายชื่อนักเรียน วันที่ 20 เมษายน - 30 กรกฏาคม 2563  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ส่งแบบคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนสิงหาคม 2563)  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมกลุ่มงานธุรการ เรื่องการรับนักเรียนใหม่  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนกันยายน 2563)  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (1ตุลาคม - 11 มกราคม 2564)  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 ต.ค. 2563  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมภาษผู้ปกครอง และประเมินความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ เพื่อชำระค่าเล่าเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563 (29-30 ตุลาคม 2563)  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนตุลาคม 2563)  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ เพื่อชำระค่าเล่าเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) (2 พฤศจิกายน - 6 มกราคม 2564)  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 - แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ ของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา - ชั้น ม.4 แผนการเรียนต่าง ๆ  21 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)  30 พ.ย. 2563 กำลังเกิดขึ้น เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้น ป.1 ห้องเรียน ปกติ ห้องเรียน SMT ห้องเรียน CEP เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564  4 ธ.ค. 2563 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นคำร้องหรือยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนทุกรายการที่โรงเรียนยื่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  9 ธ.ค. 2563 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเภทโควตา - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ป.1 ปกติ ,SMT, CEP  11 ธ.ค. 2563 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 - แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ ของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา - ชั้น ป.1 SMT, CEP  14 ธ.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้น ชั้น ป.4 ห้องเรียน SMT ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน อาคารสุวรรณสมโภช  18 ธ.ค. 2563 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมประกาศผลสอบ ชั้น ป.6 ขึ้น ชั้น ม.1 ห้องเรียน ปกติ SMT ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน อาคารสุวรรณสมโภช  19 ธ.ค. 2563 19 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมประกาศผลสอบ ชั้น ม.3 ขึ้น ชั้น ม.4 แผนการเรียน วิทย์ฯ คณิตฯ อังกฤษ จีน ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน อาคารสุวรรณสมโภช  19 ธ.ค. 2563 19 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเภทโควตา - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ป.4 SMT  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเภทโควตา - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปกติ , SMT  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเภทโควตา-ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.4 (ทุกแผนการเรียน)  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับสมัครนักเรียนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา แต่มีความสนใจเข้าเรียนต่อ (สอบรอบภายใน) (วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563)  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือน ธันวาคม 2563)  28 ธ.ค. 2563 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมดำเนินงานสัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  28 ธ.ค. 2563 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์และตรวจร่างกายนักเรียน ที่มีความสนใจเข้าเรียนต่อ (สอบรอบภายใน)  5 ม.ค. 2564 36 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันสุดท้ายของการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2564  6 ม.ค. 2564 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง เรื่อง ยืนยันและแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย มอบตัวเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2564 -ชั้นเนอสเซอรี่ ซ้ำชั้น -ชั้น เนอสเซอรี่ ขี้นชั้น อ.1 CEP -ชั้น เนอสเซอรี่ ขึ้นชั้น อ.1 ปกติ -ชั้น อ.1 ขึ้นชั้น อ.2 CEP -ชั้น อ.3 ขึ้นชั้น ป.1 ปกติ และ CEP  8 ม.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศ รายชื่อ นักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น เนอสเซอรี่ , นักเรียนชั้น เนอสฯ ขึ้นชั้น อ.1 CEP , นักเรียนชั้น อ.1 ขึ้น ชั้น อ.2 CEP  8 ม.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  10 ม.ค. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เรียนต่อ (สอบรอบภายใน) แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ  11 ม.ค. 2564 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้น อ.1 ปกติ ปีการศึกษา 2564 (11-13 มกราคม 2564)  11 ม.ค. 2564 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่-อนุบาล 1 CEP/ ปีการศึกษา 2564  11 ม.ค. 2564 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (14-15 มกราคม 2564)  14 ม.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้นชั้น ป.1 CEP , SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน(14-15 มกราคม 2564)  14 ม.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบตัวนักเรียนชั้น อ.1 ขึ้นชั้น อ.2 CEP ปีการศึกษา 2564  14 ม.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้นชั้น ป.1 ปกติ CEP SMT ปีการศึกษา 2564 (14-15 มกราคม 2564)  14 ม.ค. 2564 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้นชั้น ป.4 SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 มกราคม 2564)  18 ม.ค. 2564 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นชั้น ม.1 ปกติ SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 และ 21 มกราคม 2564)  18 ม.ค. 2564 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  20 ม.ค. 2564 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (22 และ 25 มกราคม 2564)  22 ม.ค. 2564 53 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ทั้ง 2 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564)  26 ม.ค. 2564 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนมกราคม 2564)  29 ม.ค. 2564 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปจำนวนนักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1  5 ก.พ. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียน เรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1  12 ก.พ. 2564 74 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มี.ค. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินความพร้อม / ทดสอบ / สัมภาษณ์ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1 /ม.1 /ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564  6 มี.ค. 2564 96 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564  15 มี.ค. 2564 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (16 - 22 มีนาคม 2564)  16 มี.ค. 2564 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนมีนาคม 2564)  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
2    คลิปดำ 2 ขา NO.109 20 *** ***
3    คลิปดำ 2 ขา NO.110 20 *** ***
4    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 60 *** ***
5    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 2 *** ***
6    คลิปดำ 2 ขา NO.111 20 *** ***
7    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 2 *** ***
8    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 1 *** ***
9    ดินน้ำมัน 4 *** ***
10    สีไม้ยาว 12 สี 2 *** ***
11    ลวดเย็บ No.10 100 *** ***
12    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 30 *** ***
13    ปากกาไวท์บอร์ด 5 *** ***
14    แฟ้มสอด A4 30 *** ***
15    แฟ้มPVCเชือกขยายข้าง F-4 20 *** ***
16    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 3 *** ***
17    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1,000 *** ***
18    แฟ้มใส่ชุดเอกสารรับสมัครนักเรียน 1,000 *** ***
19    ค่ารับรอง 5,000 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
21    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 2 *** ***
22    ซองถนอมเอกสาร 30 *** ***
23    บัตรนักเรียนใหม่ 1,058 *** ***
24    บัตรนักเรียนกรณีสูญหาย 542 *** ***
25    ค่าลงทะเบียน 2 *** ***
26    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
27    ค่าเดินทาง 2 *** ***
28    อื่น ๆ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือ แบบรายเดือน หมายเลข 086-428-0277 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 1 *** ***
2    คืนเงิน ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือ แบบรายเดือน หมายเลข 086-428-0277 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 1 *** ***
3    ขออนุม้ติซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจกรรมงานรับนักเรียน 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 30 กรกฎาคม 2563 จำนวน 176 ราย 1 *** ***
5    ปรับปรุงรายการเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือ แบบรายเดือน หมายเลข 086-428-0277 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 เข้าค่าใช้จ่ายดำเนินการ 1 *** ***
6    ปรับปรุงรายการ ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 30 กรกฎาคม 2563 จำนวน 176 ราย เข้าค่าใช้จ่ายดำเนินการ 1 *** ***
7    ค่าถ่ายรูป, ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 1 *** ***
8    ขออนุมัติซื้อแฟ้มและเอกสารเพื่อจัดทำชุดใบสมัครเรียน เพื่อจำหน่ายในปีการศึกษา 2564 1 *** ***
9    บัตรประจำตัวนักเรียน 1 *** ***
10    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
11    ขออนุมัติซื้อ Vitamin C เพื่อแจกนักเรียนที่มาสมัครสอบระดับเนอสเซอรี่ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 1 *** ***
12    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อแฟ้มและเอกสารเพื่อจัดทำชุดใบสมัครเรียน เพื่อจำหน่ายในปีการศึกษา 2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการงานธุรการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนมโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบอาหารเสริมนม ตามโครงการ "นมโรงเรียน" สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เยาวชนมีพัฒนาที่สมวัยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.5 ระดับชั้น ห้องเรียน CEP
ประชุมกลุ่มงานธุรการเรื่องการรับนักเรียนใหม่
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และประเมินความพร้อมของนักเรียนระดับปฐมวัย เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประชุมกลุ่มงานธุรการเรื่องการรับนักเรียนใหม่
การลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563