Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการ การรับนักเรียนในระดับระดับชั้นปฐมวัย ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น
2.  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3.  เพื่อดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
4.  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการประกันอุบัติกลุ่มของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(106)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(11)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(27)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  จำหน่ายใบสมัครได้จำนวน 700 ชุดต่อ 1 ปีการศึกษา
2.  จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และวันที่ 10 พ.ย. ของทุกปี เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3.  นักเรียน จำนวน 700 คน ได้รับบัตรประจำตัวนักเรียน ครบทุกคนตามวันเวลาที่กำหนด
4.  นักเรียน และบุคลากรทุกคนได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่บริษัทประกันฯ กำหนด
5.  ผู้รับบริการงานธุรการ ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการรับบริการในระดับดีขึ้นไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานธุรการ

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 -   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7875 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 508 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 480 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 480 วัน
01 ก.ค. 2563 30 มี.ค. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น 61   61   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
16 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 24   24   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card) 17   17   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 23 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 278 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563    7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564    7.3รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 123 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564    7.4รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 123 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564    8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 114 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564    8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 84 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (106)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน และบุคลากร ปีการศึกษา 2563  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ประชุมการบริหารจัดการนมโรงเรียน  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแจกนมโรงเรียน  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแจกนมโรงเรียน  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแจกนมโรงเรียน  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)  31 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนมิถุนายน 2563)  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 357 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.4  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.5 ระดับชั้น ห้องเรียน CEP  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.2 ป.6  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.3  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกบัตรรับรองประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 การตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.3/1 ม.4 ม.5 ม.6  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น เนอสเชอรี่ อ.2  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น อ.3  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.2  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.3  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.5  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.6  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับบัตรประจำตัวนักเรียน บันทึกรหัสบัตรประจำตัวนักเรียนลงในระบบงานจำหน่ายสิินค้า โรงเรียน และแจกให้นักเรียนพร้อมรูปถ่าย นักเรียน ชั้น อ.1  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.2  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนในระบบ (10 สิงหาคม 2563)  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นคำร้องหรือยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนทุกรายการที่โรงเรียนยื่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับบัตรประจำตัวนักเรียน บันทึกรหัสบัตรประจำตัวนักเรียนลงในระบบงานจำหน่ายสิินค้า โรงเรียน และแจกให้นักเรียนพร้อมรูปถ่าย นักเรียน ชั้น ป.1  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.3 ม.4  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ม.6  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับรูปถ่ายนักเรียนจากร้านเลเซอร์ บันทึกสแกนรหัสบัตร แยกให้ งานทะเบียน และแจกให้ นักเรียน ระดับชั้น ป.4  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ((Smart Card)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขออนุมััติเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน และบุคลากร ให้บริษัทประกัน ตามรายชื่อนักเรียน วันที่ 20 เมษายน - 30 กรกฏาคม 2563  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ส่งแบบคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนสิงหาคม 2563)  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมกลุ่มงานธุรการ เรื่องการรับนักเรียนใหม่  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนกันยายน 2563)  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (1ตุลาคม - 11 มกราคม 2564)  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับ ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 ต.ค. 2563  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมภาษผู้ปกครอง และประเมินความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลประเมินความพร้อมระดับปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ เพื่อชำระค่าเล่าเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563 (29-30 ตุลาคม 2563)  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล(ประจำเดือนตุลาคม 2563)  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ เพื่อชำระค่าเล่าเรียน ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) (2 พฤศจิกายน - 6 มกราคม 2564)  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 - แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ ของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา - ชั้น ม.4 แผนการเรียนต่าง ๆ  21 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.3 ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ยื่นคำร้องหรือยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนทุกรายการที่โรงเรียนยื่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเภทโควตา - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ป.1 ปกติ ,SMT, CEP  11 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 - แจ้งกำหนดการลงทะเบียนมอบตัว แบบตอบรับ ของนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ประเภทโควตา - ชั้น ป.1 SMT, CEP  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสมโภช  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หอประชุมสุวรรณสมโภช อาคารสุวรรณสม  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา เซนต์ฟิลิป และ ทุนเซราฟิน ปีการศึกษา 2564  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  แจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียนระดับ เตรียมอนุบาล ขึ้นชั้น อนุบาลปีที่ 1 และซ้ำชั้นในระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2564  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือน ธันวาคม 2563)  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียน  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันสุดท้ายของการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2564  6 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้นอนุบาล 2( CEP)  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง เรื่อง ยืนยันและแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย มอบตัวเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2564 -ชั้นเนอสเซอรี่ ซ้ำชั้น -ชั้น เนอสเซอรี่ ขี้นชั้น อ.1 CEP -ชั้น เนอสเซอรี่ ขึ้นชั้น อ.1 ปกติ -ชั้น อ.1 ขึ้นชั้น อ.2 CEP -ชั้น อ.3 ขึ้นชั้น ป.1 ปกติ และ CEP  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (รอบภายใน) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  10 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564)  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564)  12 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ขึ้นชั้นอนุบาล 1 (CEP) และ ปกติ ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นชั้น อนุบาล 2(CEP) ปีการศึกษา 2564 ( วันที่ 11-13 มกราคม 2564)  13 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (14-15 มกราคม 2564)  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์และตรวจร่างกายนักเรียน ที่มีความสนใจเข้าเรียนต่อ (สอบรอบภายใน)  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น อ.3 ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (14-15 มกราคม 2564)  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้นชั้น ป.4 SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 มกราคม 2564)  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นชั้น ม.1 ปกติ SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 และ 21 มกราคม 2564)  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รายชื่อนักเรียนสอบผ่าน(รอบภายใน) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นชั้น ม.1 ปกติ SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน( 18 และ 21 มกราคม 2564)  21 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (22 และ 25 มกราคม 2564)  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (22 และ 25 มกราคม 2564)  25 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564)  26 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564)  27 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564)  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนมกราคม 2564)  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (26-29 มกราคม 2564)  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปจำนวนนักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าตรวจติดตาม และตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ACL 1 อาคารอัสสัมชัญ (ภาคเรียนที่ 2/2563)  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียน เรียนต่อ อ.3 ขึ้น ป.1  12 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบนักเรียนใหม่ (ทุกระดับชั้นในวันที่ 6 มีนาคม 2564) ปีการศึกษา 2564  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับปฐมวัย และสอบวัดความรู้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564  6 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่เพื่อเข้าเรียนชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) (16 มีนาคม 2564)  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (17 มีนาคม 2564)  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (18 มีนาคม 2564)  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (19 มีนาคม 2564)  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับมอบตัวนักเรียนใหม่เข้าเรียน แทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 (22 มีนาคม 2564)  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง / ประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 มี.ค. 2564  23 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564)  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564)  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งเงินอุดหนุนรายบุคคล (ประจำเดือนมีนาคม 2564)  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  16 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สอบวันที่ 23 มีนาคม 2564)  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 เมษายน - 30 เมษายน 2564)  19 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประสานการรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
2    คลิปดำ 2 ขา NO.109 20 *** ***
3    คลิปดำ 2 ขา NO.110 20 *** ***
4    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 60 *** ***
5    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 2 *** ***
6    คลิปดำ 2 ขา NO.111 20 *** ***
7    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 2 *** ***
8    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 1 *** ***
9    ดินน้ำมัน 4 *** ***
10    สีไม้ยาว 12 สี 2 *** ***
11    ลวดเย็บ No.10 100 *** ***
12    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 30 *** ***
13    ปากกาไวท์บอร์ด 5 *** ***
14    แฟ้มสอด A4 30 *** ***
15    แฟ้มPVCเชือกขยายข้าง F-4 20 *** ***
16    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 3 *** ***
17    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1,000 *** ***
18    แฟ้มใส่ชุดเอกสารรับสมัครนักเรียน 1,000 *** ***
19    ค่ารับรอง 5,000 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 *** ***
21    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 2 *** ***
22    ซองถนอมเอกสาร 30 *** ***
23    บัตรนักเรียนใหม่ 1,058 *** ***
24    บัตรนักเรียนกรณีสูญหาย 542 *** ***
25    ค่าลงทะเบียน 2 *** ***
26    ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 *** ***
27    ค่าเดินทาง 2 *** ***
28    อื่น ๆ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือ แบบรายเดือน หมายเลข 086-428-0277 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 1 *** ***
2    คืนเงิน ขอเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือ แบบรายเดือน หมายเลข 086-428-0277 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 1 *** ***
3    ขออนุม้ติซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกิจกรรมงานรับนักเรียน 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 30 กรกฎาคม 2563 จำนวน 176 ราย 1 *** ***
5    ปรับปรุงรายการเบิกเงินค่าโทรศัพท์มือถือ แบบรายเดือน หมายเลข 086-428-0277 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 เข้าค่าใช้จ่ายดำเนินการ 1 *** ***
6    ปรับปรุงรายการ ขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 30 กรกฎาคม 2563 จำนวน 176 ราย เข้าค่าใช้จ่ายดำเนินการ 1 *** ***
7    ค่าถ่ายรูป, ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 1 *** ***
8    ขออนุมัติซื้อแฟ้มและเอกสารเพื่อจัดทำชุดใบสมัครเรียน เพื่อจำหน่ายในปีการศึกษา 2564 1 *** ***
9    บัตรประจำตัวนักเรียน 1 *** ***
10    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
11    ขออนุมัติซื้อ Vitamin C เพื่อแจกนักเรียนที่มาสมัครสอบระดับเนอสเซอรี่ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 1 *** ***
12    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อแฟ้มและเอกสารเพื่อจัดทำชุดใบสมัครเรียน เพื่อจำหน่ายในปีการศึกษา 2564 1 *** ***
13    ขออนุมัติซื้อขนม, ของเล่นและวัสดุ-อุปกรณ์ประเมินความพร้อม ในการรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 10 มกราคม 2564 1 *** ***
14    ขออนุมัติซื้อเครื่องใช้สำนักงานเพื่อใช้ในงานรับนักเรียน 1 *** ***
15    ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวันให้ครูและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
16    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน Re เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
17    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
18    ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวันให้ครูและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
19    ค่าทำบัตรประจำตัวนักเรียน 1 *** ***
20    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อเครื่องใช้สำนักงานเพื่อใช้ในงานรับนักเรียน 1 *** ***
21    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
22    ขออนุมัติเบิกเงินค่าขนมและวัสดุอุปกรณ์ ในการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (เพิ่มเติม) 1 *** ***
23    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวันให้ครูและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
24    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
25    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
26    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบัตรประจำตัวและค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูปทำบัตรครูและนักเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการงานธุรการ
 - แบบบันทึกการจำหน่ายใบสมัครประจำปีการศึกษา 2563
 - หนังสือรับรองจำนวนนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล
 - แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารและบริการด้านงานธุรการให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (11)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นเนอสเซอรี่ และอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ (ระบบโควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป และทุนการศึกษาเซราฟิน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (รอบภายใน) โครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนโครงการ Comprehensive English Program (CEP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปฐมวัย (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเซนต์ฟิลิป (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และทุนการศึกษาเซราฟิน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (รอบภายใน) เข้าศึกษาต่อโครงการ SMART TECH ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน (รอบภายใน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2564   (นักเรียนสอบรอบวันที่ 23 มีนาคม 2564)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (27 )
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนมโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบอาหารเสริมนม ตามโครงการ "นมโรงเรียน" สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เยาวชนมีพัฒนาที่สมวัยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ป.5 ระดับชั้น ห้องเรียน CEP
ประชุมกลุ่มงานธุรการเรื่องการรับนักเรียนใหม่
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และประเมินความพร้อมของนักเรียนระดับปฐมวัย เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประชุมกลุ่มงานธุรการเรื่องการรับนักเรียนใหม่
การลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
การประชุมผู้ปกคองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.3 เพื่อชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และโครงการห้องเรียน Smart Tech วันที่ 18 ธันวาคม 2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2563
การประเมินความพร้อมของนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มกราคม 2564
การมอบตัวนักเรียน (นักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2563) ระดับปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11 - 15 มกราคม 2564
งานรับนักเรียน รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.3 ขึ้นชั้น ป.4 SMT และนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นชั้น ม.1 ปกติ SMT วันที่ 18 มกราคม 2564
ภาพบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 มกราคม 2564
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้น ชั้น ม.1 ปกติ SMT ปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และประเภทสอบรอบภายใน (18 และ 21 มกราคม 2564)
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียนปีการศึกษา 2564 ทั้งประเภทโควตา และสอบรอบภายใน(22 และ 25 มกราคม 2564)
การมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26-29 มกราคม 2564 ณ ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าตรวจติดตาม และตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
การประเมินความพร้อม และสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 มีนาคม 2564
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
รับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
รับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง