Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำกับและติดตามให้ครูโครงการพิเศษ CEP ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(10)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(3)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(3)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  โครงการพิเศษ CEP ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงานครบตามวงจร PDCA
2.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 95
3.  มีหลักสูตรโครงการพิเศษ CEP สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มูลนิธิและหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
4.  มีแผนการสอน/syllabus ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.  มีการจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
6.  มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
7.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
8.  บุคลากรในโครงการพิเศษ CEP ได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 20ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
9.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโครงการพิเศษ CEP

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานโครงการพิเศษ CEP   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 2 2   2   2 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8 1   8   1 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 บริหารจัดการโครงการพิเศษ CEP ให้ครบวงจร PDCA   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตรโครงการพิเศษ CEP ให้มีคุณภาพ   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอนโครงการพิเศษ CEPให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานโครงการพิเศษ ให้มีคุณภาพ   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรโครงการพิเศษ CEP ให้ได้รับการพัฒนา   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุมกิจกรรม แผนงาน โครงการฯลฯ   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 18 พ.ค. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2564   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1  16 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Vocabulary building "Crossword Game"  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 CEP Vocabulary building activity "Crossword Game"  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  CEP Outdoor Exploring Camp20  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน กำลังดำเนินการ  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน กำลังดำเนินการ  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ครั้งที่ 1/2563 งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563  28 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Filipino Teacher training “Accent Reduction”  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมจิตวิทยาเบื้องสำหรับการสอนและดูแลเด็กสำหรับครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  27 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่2  16 เม.ย. 2564 4 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (3)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ฝ่ายประสานงานทั่วไป 1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
  ฝ่ายประสานงานทั่วไป 1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
  หัวหน้างานสัมนา 1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (3)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ในกำหนดการ: การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1 (วันที่ 13 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : -ประสานงานนักเรียนคอร์สเรียนเคมบริดจ์เย็น ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามจำนวนนักเรียนเข้าสอบ -ประสานงานนักเรียนโครงการ CEP ระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามจำนวนนักเรียนเข้าสอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ในกำหนดการ: การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่2 (วันที่ 16 เม.ย. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : -ประสานงานนักเรียนคอร์สเรียนเคมบริดจ์เย็น ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามจำนวนนักเรียนเข้าสอบ -ประสานงานนักเรียนโครงการ CEP ระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามจำนวนนักเรียนเข้าสอบ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : หัวหน้างานสัมนา
ในกำหนดการ: Filipino Teacher training “Accent Reduction” (วันที่ 30 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ประสานงานด้านการจัดกิจกรรม กำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรม

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    - ค่า Account User โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Rosetta Stone 170 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อาหารว่างครู 192 *** ***
2    เอกสารการประชุม 2,000 *** ***
3    ค่าดำเนินการสอบ Cambridge Test 30 *** ***
4    ค่าดำเนินการสอบ Cambridge Test 23 *** ***
5    ค่าดำเนินการสอบ Cambridge Test 18 *** ***
6    ค่าดำเนินการสอบ Cambridge Test 8 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 40 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 5 *** ***
9    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
10    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 50 *** ***
11    กระดาษปรุ๊ฟ 60 *** ***
12    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 140 *** ***
13    กระดาษเทาขาว 250 g 31*44 50 *** ***
14    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 340 *** ***
15    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
16    กระดาษอังกฤษ(กระดาษตะกั่ว) คละสี 30 *** ***
17    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 2 *** ***
18    กาวลาเท็กซ์ TOA 8 ออนซ์ 5 *** ***
19    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 32 *** ***
20    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 20 *** ***
21    กรรไกร 8 นิ้ว 17 *** ***
22    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 40 *** ***
23    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 30 *** ***
24    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 20 *** ***
25    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 30 *** ***
26    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 30 *** ***
27    คลิปดำ 2 ขา NO.110 60 *** ***
28    คลิปดำ 2 ขา NO.109 30 *** ***
29    คลิปดำ 2 ขา NO.111 60 *** ***
30    คลิปดำ 2 ขา NO.112 30 *** ***
31    ลวดยิง Max T3-13M Max 1x20 4 *** ***
32    ลวดเย็บ No.10 30 *** ***
33    ลวดเย็บ No.8 30 *** ***
34    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 50 *** ***
35    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 17 *** ***
36    ใบมีดคัตเตอร์เล็ก เฉียง 30 องศา 3 *** ***
37    ถ่านอัลคาไลน์ AA 3 *** ***
38    แปรงลบกระดาน 20 *** ***
39    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 8 *** ***
40    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 3 *** ***
41    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 15 *** ***
42    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 35 *** ***
43    เป๊กกดสำหรับติดบอร์ด สีเงิน 10 *** ***
44    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 7 *** ***
45    แฟ้มสอด A4 100 *** ***
46    แฟ้มเสนอเซ็น 1 *** ***
47    ปากกาไวท์บอร์ด 60 *** ***
48    ปากกาเคมี 2 หัว 60 *** ***
49    สื่อการสอน 48,998 *** ***
50    ไหมพรม 100 *** ***
51    หมึกชนิดเติม 12 *** ***
52    ค่าเดินทาง 5 *** ***
53    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 190 *** ***
54    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 380 *** ***
55    ค่าเอกสารใบงาน 170 *** ***
56    ค่าเข้าสถานที่ 190 *** ***
57    ค่าวิทยากร 2 *** ***
58    ค่าประกาศนียบัตร 190 *** ***
59    ชุดถ้วยกาแฟ 9 *** ***
60    ค่าเอกสารดำเนินการ 155 *** ***
61    ค่าเดินทาง 2 *** ***
62    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 140 *** ***
63    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 60 *** ***
64    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 280 *** ***
65    ค่าเอกสารใบงาน 40 *** ***
66    ค่าเข้าสถานที่ 70 *** ***
67    ค่าที่พัก 70 *** ***
68    ค่าวิทยากร 2 *** ***
69    ค่าใช้บริการห้องประชุม 1 *** ***
70    ค่าประกาศนียบัตร 70 *** ***
71    ชุดถ้วยกาแฟ 4 *** ***
72    ค่าเอกสารดำเนินงาน 180 *** ***
73    ค่าเดินทาง 2 *** ***
74    ค่าที่พัก 2 *** ***
75    ค่าอาหารนักเรียน 280 *** ***
76    ค่าประกาศนียบัตร 60 *** ***
77    ค่าของรางวัลการแข่งขันภายใน รร 60 *** ***
78    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 40 *** ***
79    ค่าอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ 15 *** ***
80    ค่าพัฒนาครูผู้สอนในการส่งเข้าร่วมอบรม 15 *** ***
81    ค่าเดินทาง 2 *** ***
82    ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมอบรมของครูผู้สอน 20 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
2    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
3    ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขัน ACL Crossword Competition ระดับประถมศึกษา 1 *** ***
4    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโครงการพิเศษ CEP 1 *** ***
5    ขอเบิกเงินค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมครูโครงการ CEP เรื่องจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับเด็ก วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
6    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
7    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
8    ขออนุมัติซื้อของรางวัลมอบให้นักเรียนในกิจกรรม Story Time เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โครงการพิเศษ CEP 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขัน ACL Crossword Competition ระดับประถมศึกษา 1 *** ***
10    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
11    ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 1 *** ***
13    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโครงการพิเศษ CEP 1 *** ***
14    ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขัน ACL Crossword Competition ระดับประถมศึกษา ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
15    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ม.ค. 64 1 *** ***
16    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งห้องปฏิบัติการ CEP 1 *** ***
17    ปรับปรุง ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ CEP เข้าแหล่งเรียนรู้ 1 *** ***
18    ปรับปรุง ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งห้องปฏิบัติการ CEP เข้า 1 *** ***
19    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัลมอบให้นักเรียนในกิจกรรม Story Time เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โครงการพิเศษ CEP 1 *** ***
20    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
21    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบประเมินแผนการสอนและสรุป
 - แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุป
 - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานโครงการพิเศษ CEP
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ x-bar SD %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 0.00 0.00 0.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)