Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ให้บริการด้านงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับการเบิกจ่ายพัสดุเป็นไปตามขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
2.  เพื่อให้มีข้อมูลรายการทรัพย์สินของโรงเรียนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(23)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(4)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ให้บริการด้านงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ให้บริการด้านงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
1.  การเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์มีขั้นตอนที่ชัดเจน
2.  การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการทุกรายการ
3.  มีทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบได้
4.  ทรัพย์สินของโรงเรียนทุกรายการมีการดูแลบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5.  ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ในระดับดีขึ้นไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ให้บริการด้านงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 409 วัน
01 เม.ย. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค 22   22   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านพัสดุและด้านทรัพย์สินให้กับบุคลากรในโรงเรียน   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
23 ก.พ. 2564 27 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 44 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (23)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำหน่ายหนังสือเรียน  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ป.1-ป.2  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ป.3-ป.4  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ป.5-ป.6  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ม.1-ม.3  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับและจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับ ม.4-ม.6  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับและตรวจเช็ครายการหนังสือร่วมกับบริษัทฯ ขึ้นบนชั้นเรียน  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี APPLE IPAD  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดรหัสครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น อาคารอัสสัมชัญ  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารอัสสัมชัญ)  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารรัชตสมโภช)  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับเครื่องสแกนใบหน้า  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์หลุยส์)  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์ฟิลิปส์)  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซนต์แมรี่/อาคารสุวรรณสมโภช)  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารเซราฟิน)  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีห้องปฏิบัติการ office (อาคารหลุยส์มารีย์/ศูนย์ดนตรีอินเดอฟองโซ/อาคารทั่วไป  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับชุดลำโพงล้อลากพร้อมไมโครโฟน  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับและจ่ายเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2563  25 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับถ้วยรางวัลกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ 2020  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับหนังสือเรียนระดับ อนุบาล 1-ม.6 ปีการศึกษา 2564  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2563  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (4)

ขั้นตอน: 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในคลังตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย และการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษต่อเนื่อง 3 *** ***
2    ลวดเย็บ No.10 10 *** ***
3    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
4    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 1 *** ***
5    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 2 *** ***
6    ปากกาเคมี 2 หัว 3 *** ***
7    ปากกาเพ้นท์ 2.2-2.8 มม. 2 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
9    ถุงใส่ของ 6 *** ***
10    ผ้าหมึก 3 *** ***
11    หมึกชนิดเติม 2 *** ***
12    เข้าเล่มเอกสาร 15 *** ***
13    ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 1 *** ***
14    ค่าลงทะเบียน 1 *** ***
15    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
16    ค่าเดินทาง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
2    ขออนุมัติซื้อกระดาษต่อเนื่องเพื่อใช้พิมพ์รายงานการตรวจรับในงานพัสดุครุภัณฑ์ 1 *** ***
3    ปรับปรุงเพิ่มค่ากระดาษต่อเนื่อง 1 *** ***
4    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
5    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานพัสดุครุภัณฑ์ 1 *** ***
7     ขออนุมัติซื้อกระดาษต่อเนื่องเพื่อใช้พิมพ์รายงานการตรวจรับในงานพัสดุครุภัณฑ์ 1 *** ***
8    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก
 - แบบบันทึกรายการทรัพย์สิน
 - คู่มืองานพัสดุ-ครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
 - แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามขั้นตอนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ให้บริการด้านงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(งานพัสดุ-ครุภัณฑ์) ของหน่วยงาน งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานพัสดุ – ครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง88.96
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
จ่ายหนังสือเรียนระดับ ป.1-ป.2 ปีการศึกษา2563
จ่ายหนังสือเรียนระดับ ป.3-ป.4 ปีการศึกษา2563
จ่ายหนังสือเรียนระดับ ป.5-ป.6 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ส่งมอบหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ส่งมอบหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
สำรวจครุภัณฑ์ APPLE IPAD
การตรวจรับเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน 4 เครื่อง พร้อมกับทำการติดตั้ง วันที่ 14 ตุลาคม 2563
การประมูล และขายทอดตลาดรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) วันที่ 28 ตุลาคม 2563
การตรวจรับ และจ่ายเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2563 วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ อาคารเซนต์หลุยส์ (ใต้ถุนอาคารเซนต์หลุยส์) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ตรวจรับและจ่ายเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2563 วันที่ 25 ม.ค.2564 บริเวณใต้อาคารเซนต์หลุยส์
ติดรหัสครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 11 ก.ย.63
ตรวจรับถ้วยรางวัลกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ 2020 วันที่ 1 ก.พ.2564 ณ ห้องจัดซื้อ-พัสดุ
ตรวจรับหนังสือเรียนระดับ อนุบาล 1-ม.6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564