Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้บริการด้านโภชนาการด้านการผลิตและจำหน่ายที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลของโภชนาการและการมอบหมายของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายอาหารของงานโภชนาการ การจำหน่ายขนมเบเกอรี่และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(41)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ป.4 และบุคลากรทุกคนได้รับบริการอาหาร ขนมเบเกอรี่ ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาล
2.  มีการจัดอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาล บริการและจำหน่ายให้แก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนที่ต้องการ
3.  มีบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ของทุกแผนงาน/โครงการ และการมอบหมายของโรงเรียน
4.  โรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของงานโภชนาการ งานเบเกอรี่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
5.  ทุกหน่ายงานในโรงเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่องานโภชนาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 159 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจับันของการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ)ดังนี้ ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก 1   1   0 *** *** 151 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน 38   38   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 งานสำรวจ จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ ตรวจรับสินค้า ผลิต จำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ 2   2   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 งานเอกสาร การสรุปยอดจำหน่าย สรุปสินค้าคงเหลือ สรุปผลการดำเนินงาน   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหน้าที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน   0   0 *** *** 151 วัน
15 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 81 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการ งานนโยบาย   0   0 *** *** 151 วัน
12 ส.ค. 2563 22 เม.ย. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 143 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 151 วัน
06 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (41)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เลี้ยงรับรองคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมบอร์ดบริหาร  4 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดอาหารเลี้ยงรับรองทีมประเมิน  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เลี้ยงรับรองคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เลียงรับรองคณะกรรมการ (แผนกอนุบาล)  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เลี้ยงรับรองการอบรม การจัดทำ Application  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เลี้ยงรับรองการอบรม การจัดทำ Application 3-4 มิ.ย 63  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เลี้ยงรับรองคณะกรรมการจำหน่ายหนังสือเรียน ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เลี้ยงรับรองอบรมครูผู้สอน (ฝ่ายวิชาการ) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมนักการงานโภชนาการ  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมงานโภชนาการ  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล (บริการน้ำดื่ม )  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมผู้ประกอบอาหารโดยนักโภชนการ  8 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การใช้ทักษะและฝึกฝนการเตรียมวัตถุดิบ 10 สิงหาคม 2563 - 7 กันยายน 2563  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การใช้ทักษะและฝึกฝนการเตรียมวัตถุดิบ 11 สิงหาคม 2563  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การใช้ทักษะและฝึกฝนการเตรียมวัตถุดิบ 13 สิงหาคม 2563  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การใช้ทักษะและฝึกฝนการเตรียมวัตถุดิบ 14 สิงหาคม 2563  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การใช้ทักษะและฝึกฝนการเตรียมวัตถุดิบ 17 สิงหาคม 2563  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2563  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การใช้ทักษะและฝึกฝนการเตรียมวัตถุดิบ 18 สิงหาคม 2563  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมงานโภชนาการ  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2 (09.55 - 10.45 น.)  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 (10.00 - 11.20 น.)  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 (08.30 - 9.55 น.)  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม 10.15 ( ป.2และ ป.3- 13.45 น.  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ป.4 - ป.6 ( 09.05 - 11.55 )  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการในการประชุมหลักการจัดทำคู่มือภุณภาพหน่วยงาน( 08.30 - 12.00 น.)  12 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ( ม.4 - ม.6 09.22 - 15.30 น.)  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมงานโภชนการ  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมงานโภชนการ  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แผนงานปฎิบัติงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 ก.ย. 2563  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานสำรวจ จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ ตรวจรับสินค้า ผลิต จำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้บริการในการจัดกิจกรรมค่าย นายหมู่ - รองนายหมู ลูกเสือ เนตรนารี ป.6 (8.30 - 16.00 น.)  26 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แผนงานปฎิบัติงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 ก.ย. 2563  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานสำรวจ จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ ตรวจรับสินค้า ผลิต จำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมงานโภชนาการ  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมงานโภชนาการ  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมนักการงานโภชนาการ  10 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมติดตามงานดำเนินงานของงานโภชนาการ  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมงานโภชนาการ  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจภาชนะ อุปกรณ์  14 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 16 วัน ไม่ได้เช็ค  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ)ดังนี้ ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการทำเบเกอรี่  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 13 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการทำเบเกอรี่  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการทำเบเกอรี่  19 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและงานเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สำรวจ จัดหา จัดซื้อ ตรวจสอบ ผลิต จำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ 1 *** ***
2    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 1 *** ***
3    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 100 *** ***
4    สมุดบัญชีปกน้ำเงิน No.2 100 *** ***
5    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 100 *** ***
6    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 50 *** ***
7    ลวดเย็บ No.10 100 *** ***
8     1 *** ***
9    หมึกพิมพ์ 4 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 12 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์โภชนาการ เพื่อใช้งานบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ระดับปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 *** ***
2    ขออนุมัติงานซ่อม ตู้อุ่นอาหารใช้ในงานเบเกอรี่ เพื่อผลิตอาหารว่างบริการนักเรียนและผลิตเพื่อจำหน่าย 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อภาชนะใส่เศษอาหารและอุปกรณ์งานโภชนาการ เพื่อบริการนักเรียน 1 *** ***
4    ขออนุมัติซื้อรถเข็นล้อยาง 1ชั้น เพื่อบริการขนส่งอาหารภายในอาคารเรียน 1 *** ***
5    ขออนุมัติซื้อกล่องโฟมเพื่อบรรจุกล่องใส่อาหารบริการนักเรียนตามห้องเรียน 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อหม้อสำหรับใส่อาหารบริการนักเรียนตามห้องเรียน 1 *** ***
7    หน้ากาก Face Shield 1 *** ***
8    ปรับปรุงรายการขออนุมัติซื้อกล่องโฟมเพื่อบรรจุกล่องใส่อาหารบริการนักเรียนตามห้องเรียน 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัตถุดิบผลิตอาหารจากร้านเคฟู้ดส์แอนด์เบเกอรี่ เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
10    ขออนุมัติเบิกเงินค่าข้าวสารจากร้านวันวิสา เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
11    ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัตถุดิบผลิตอาหารจากร้านลี้รุ่งเรือง เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัตถุดิบผลิตอาหารจากบริษัทนครกิโล เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
13    ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัตถุดิบผลิตอาหารจากบริษัทรุ่งกิจ เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
14    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าข้าวสารจากร้านวันวิสา เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
15    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าข้าวสารจากร้านวันวิสา เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
16    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัตถุดิบผลิตอาหารจากร้านลี้รุ่งเรือง เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
17    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัตถุดิบผลิตอาหารจากบริษัทนครกิโล เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
18    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัตถุดิบผลิตอาหารจากบริษัทรุ่งกิจ เพื่อจำหน่ายและบริการครู, นักเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 1 *** ***
19    ขออนุมัติซื้อหัวแก๊สเพื่อใช้งานในโรงอาหารใหญ่ทดแทนของเดิมที่มีสภาพชำรุด 1 *** ***
20    ขออนุมัติซื้อกล่องใส่ผลไม้บริการนักเรียนและอุปกรณ์โภชนาการ 1 *** ***
21    ขออนุมัติซื้อชุดพ่อครัวแม่ครัวทำอาหาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขอนามัย 1 *** ***
22    ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เชฟธวัลรัตน์ อินต๊ะสุวรรณ 1 *** ***
23    ขออนุมัติซื้อเครื่องกรองน้ำชนิด 2 ท่อ ติดตั้งในโรงอาหาร จำนวน 2 ชุด 1 *** ***
24    ขออนุมัติซื้อหัวแก๊สเพื่อใช้งานในโรงอาหารทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1 *** ***
25    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
26    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อใช้ในงานโภชนาการ 1 *** ***
27    ขออนุมัติซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์เพื่อใช้ล้างภาชนะในงานโภชนาการ 1 *** ***
28    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
29    สินค้างานโภชนาการ 1 *** ***
30    วัสด-อุปกรณ์โภชนาการ 1 *** ***
31    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อใช้ในงานโภชนาการ 1 *** ***
32    ขออนุมัติซื้อรถเข็นเพื่อบริการขนส่งอาหารและภาชนะ ส่งตามอาคารอัสสัมชัญ, อาคารเซนต์หลุยส์และอาคารเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
33    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อรถเข็นเพื่อบริการขนส่งอาหารและภาชนะ ส่งตามอาคารอัสสัมชัญ, อาคารเซนต์หลุยส์และอาคารเซนต์ฟิลิป 1 *** ***
34    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 20 ต.ค. 63 รับรอง เชฟและ ภ.จรัญ 1 *** ***
35    ขออนุมัติงานซ่อมตู้แช่แข็ง เพื่อใช้แช่วัตถุดิบการผลิต ในโรงอาหารระดับอนุบาล 1 *** ***
36    ขออนุมัติซื้อเตาแก๊ส, หัวแก๊สและอุปกรณ์ เพื่อใช้งานในโรงอาหารทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1 *** ***
37    ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เชฟธวัลรัตน์ อินต๊ะสุวรรณ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
38    ปรับปรุงเพิ่มค่าวัสดุ-อุปกรณ์โภชนาการ (หม้อสตูว์) 1 *** ***
39    ขออนุมัติงานซ่อมตู้แช่ผัก เพื่อใช้แช่วัตถุดิบการผลิตในโรงอาหารระดับอนุบาล 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโภชนาการ
 - แบบตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ของงานโภชนาการจ่ายหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 - แบบตรวจสอบการจัดซื้อสินค้า Stock ทรัพย์สินของงานโภชนาการ เบเกอรี่จากผู้ตรวจสอบภายนอก
 - ผลการประเมินผลการรับรองโรงอาหารมาตรฐานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง
 - แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานโภชนาการ
 - สรุปผลการดำเินินงาน ของงานโภชนาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานโภชนาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง79.82
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง72.04
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการอาหารกลางวันของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง72.47
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มั่นใจเปิดเทอมใหม่ ตามมาตรการในการป้องกัน และดูแลนักเรียน “รู้ให้ทัน ป้องกันไวรัสโควิด-19” วันที่ 18 มิถุนายน 2563
ประชุมทีมงานโภชนาการ
ประชุมนักการโภชนาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ความหลากหลายทางอาหาร สุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยในสถานประกอบการ วันที่ 8 สิงหาคม 2563
ประชุมวางแผนการบริหารการสั่งวัตถุดิบเข้าสต๊อก การเบิก สินค้าคงเหลือ
แผนงานปฎิบัติงานโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 ก.ย. 2563
ประชุมทีมงานโภชนาการ
ประชุมทีมงานโภชนาการ
ประชุมนักการโภชนาการ
ประชุมทีมงานโภชนาการ
ประชุมติดตามงานโภชนการ
ประชุมติดตามงานโภชนการ
ประชุมติดตามงานโภชนการ