Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง เหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น และการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
2.  เพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ และมีการจัดหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.  เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและอื่นๆ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(34)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(41)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(41)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(33)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(2)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(9)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
1.  บริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
1.  มีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2.  มีการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
3.  มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
4.  มีการจัดหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
6.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอบ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
9.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
10.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค อยู่ในระดับดีขึ้นไป
11.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป
12.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและอื่นๆ ที่ได้รับจากการพัฒนา ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
13.  ครูผู้สอนร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมการส่งเสริมกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ที่ดีเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
14.  ครูร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานหลักสูตรและการสอน 2563

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 374 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1   0   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 20 4   20   4 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
03 เม.ย. 2563 20 ก.พ. 2564   D 6.1 งานหลักสูตรและการสอน 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
19 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 191 วัน
13 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 296 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 297 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
01 ก.ย. 2563 15 ก.พ. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 226 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (34)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 401 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 วางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับแก้ไขหลักสูตร  29 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM)  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM)  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM)  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM)  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme Based Learning  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme Based Learning  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเทคโนโลยี  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วางแผนกิจกรรม STEM ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  9 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 กำกับติดตามการใช้หลักสูตร  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 กิจกรรมเปิดห้องเรียนตหลักสตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) และ พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW พร้อมส่งมอบสื่อการเรียนการสอน  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 วัดและประเมินผล- วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผล สรุปปัญหา หาแนวทางการแก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด สรุปผลเพื่อนำมาใช้พัฒนาต่อไป  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 การอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิเคราะห์ ปรับเกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2564  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 ผู้อำนวยการให้คำแนะนำ นักเรียนห้องเรียน ม.4/1 ในการออกแบบแผนการตลาด  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้/การใช้หลักสูตร  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานหลักสูตรและการสอน  3 เม.ย. 2563 - 20 ก.พ. 2564
 กิจกรรมการอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex ให้กับนักเรียนห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ (MTE)  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex ให้กับนักเรียนห้องเรียนศิลป์-ธุรกิจ (MTE) วันที่ 23 ก.พ. 2564  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมบรรยายพิเศษให้แก่ นักเรียนหลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปแผนงานหลักสูตรและการสอน  14 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 ก.ย. 2563 - 15 ก.พ. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (41)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
   1   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
   1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  นิเทศการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
  กรรมการงานหลักสูตรและการสอน 15   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
  กรรมการงานหลักสูตรและการสอน 15   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
  กรรมการงานหลักสูตรและการสอน 15   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
  กรรมการงานหลักสูตรและการสอน 15   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
  กรรมการงานหลักสูตรและการสอน 15   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
  กรรมการงานหลักสูตรและการสอน 15   6.1 งานหลักสูตรและการสอน
   1   6.1 งานหลักสูตรและการสอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (41)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: วางแผนกิจกรรม STEM ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร ตรวจเชคหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 10 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : นิเทศการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: วางแผนดำเนินงานพัฒนาและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 29 พ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กำกับติดตามการใช้หลักสูตร (วันที่ 13 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการงานหลักสูตรและการสอน
ในกำหนดการ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 3 เม.ย. 2563) (15)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 3 เม.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 3 เม.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 3 เม.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการงานหลักสูตรและการสอน
ในกำหนดการ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 3 เม.ย. 2563) (15)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 3 เม.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 1 มิ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 15 มิ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 17 ก.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 10 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 27 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับแก้ไขหลักสูตร (วันที่ 9 มิ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการงานหลักสูตรและการสอน
ในกำหนดการ: อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2563) (15)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการงานหลักสูตรและการสอน
ในกำหนดการ: อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2563) (15)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: อบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการงานหลักสูตรและการสอน (15)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กรรมการงานหลักสูตรและการสอน (15)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (33)

ขั้นตอน: 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
  ที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     0 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากร 18 *** ***
2    ค่าดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบงานวิชาการ 9 *** ***
3    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 3 นิ้ว 3 *** ***
4    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 6 *** ***
5    แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3 ซม. สีดำ 9 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
7    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 6 *** ***
8    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 1 นิ้ว 8 *** ***
9    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 2,008 *** ***
10    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 2,004 *** ***
11    เกียรติบัตร 2,003 *** ***
12    อบรมงานหลักสูตรการเรียนการสอน 8 *** ***
13    ค่าเดินทาง 8 *** ***
14    ค่าโรงแรม 8 *** ***
15    เบี้ยเลี้ยครู 8 *** ***
16    ครูผู้จัดแผนการเรียนรู้ดีเด่น 2563 8 *** ***
17    ปากกาลูกลื่น SPIRAL 825 ขนาด 0.5 มม. 1 *** ***
18    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม การใช้ Application การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วันที่ 1 - 2 และ 4 - 6 มิถุนายน 2563 1 *** ***
2    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-210-009 1 *** ***
3    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การตรวจประเมินและให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 จากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและด้านหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
4    ของที่ระลึก 63-210-019 1 *** ***
5    ของที่ระลึก 1 *** ***
6    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิดหลักสูตรแผนการเรียน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) วันที่ 27 สิงหาคม 2563 1 *** ***
7    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone 1 *** ***
8    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางและค่าที่พักในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ วันที่ 25 กันยายน 2563 1 *** ***
9    วัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
10    ค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์Rosetta Stone 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การตรวจประเมินและให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 1 *** ***
12    ค่าตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดหลักสูตรแผนการเรียน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) 27 สิงหาคม 2563 1 *** ***
13    ค่าป้ายไวนิลจัดสถานที่พิธีมอบสื่อการเรียน Rosetta Stone และของที่ระลึกพิธีเปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) 1 *** ***
14    คืนเงิน วัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
15    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคณะครูในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 1 *** ***
16    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
17    ค่าสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge ESOL Examinations 1 *** ***
18    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเขียนงานวิจัย วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
19    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคณะครูในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 1 *** ***
20    คืนเงิน ค่าสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge ESOL Examinations 1 *** ***
21    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
22    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเขียนงานวิจัย วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
23    คืนเงิน ค่าสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge ESOL Examinations 1 *** ***
24    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน Re เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
25    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
26    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
27    ขออนุมัติจัดทำปกแฟ้มใส่ Certificate ผลสอบ Cambridge ESOL เก็บค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว 1 *** ***
28    ปรับปรุงเพิ่ม ค่าปกใส่ใบประกาศ CEP 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - แบบประเมินการใช้หลักสูตร
 - แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม สัมมนา ดูงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ของหน่วยงาน งานหลักสูตรและการสอน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ %
แบบประเมินการจัดอบรมสัมมนางานหลักสูตรและการสอน82.86
แบบสอบถามครูผู้สอนเพื่อการประเมินการจัดทำหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 256387.28
แบบสอบถามครูผู้สอนเพื่อการประเมินการจัดทำหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 256383.94
แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียน เพื่อการประเมินหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 256381.03
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

ผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้


ผลการนิเทศการสอนเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (9 )
กิจกรรมเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW และพิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4/1 หลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) วันที่ 27 สิงหาคม 2563
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ Theme-Based Learning วันที่ 23-26 มิถุนายน 2563
การอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ Technology Integrated Matrix (TIM)
งานหลักสูตรและการสอน รับเกียรติจากที่ปรึกษางานหลักสูตรและการสอน อาจารย์พรทิพย์ แข็งขัน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กันยายน 2563
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
การอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู้แบบ Competency Based Learning วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
การอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนศิลป์ - ธุรกิจ (MTE) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมด้านธุรกิจผ่านระบบ Webex นักเรียนห้องเรียนศิลป์ - ธุรกิจ (MTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมบรรยายพิเศษโรงเรียนมัธยมเครือข่าย หลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTE) วันที่ 1 มีนาคม 2564