Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับปรับปรุง 2560 กำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(56)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
1.  ผู้เรียนร้อยละ 70มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 71ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านในระดับดี
4.  ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
6.  ผู้เรียนร้อยละ 90กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 95สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
8.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 90 มีการส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
9.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 80ได้รับการนิเทศติดตามการสอน ในระดับดีขึ้นไป
10.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 80 ได้รับการประเมินแผนการสอนในระดับดีขึ้นไป
11.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 80 มีผลประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 08 พ.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 341 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 379 วัน
01 มี.ค. 2563 05 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 405 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1   1   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 06 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 10   10   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 10   10   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 10   10   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 12   12   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 10   10   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมค่าย Robot 2   2   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 16 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 272 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 209 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 139 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 54 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 16 วัน
31 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 16 วัน
01 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 198 วัน
01 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 2ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 16 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 16 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (56)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยศาสตร์  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 278 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 - รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 1  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนงานของฝ่ายวิชาการ กิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครั้งที่ 1  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 229 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 1  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนแนวทางการบริหารกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครั้งที่ 2  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม SCIENCE MATH  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 2  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมค่ายRobot ป.1-3  24 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมค่าย Robot  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมค่ายRobot ป.4-6  14 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมค่าย Robot  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 2  17 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH ครั้งที่ 3  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 3  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครั้งที่ 3  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายSCIENCE MATH ครั้งที่ 4  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครั้งที่ 4  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครั้งที่ 4  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมค่ายSCIENCE MATH  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารงาน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  31 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และนำข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมค่าย SCIENCE MATH  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน งานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ลงทะเบียน 4   6.6 กิจกรรมค่าย Robot

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ลงทะเบียน
ในกำหนดการ: กิจกรรมค่ายRobot ป.1-3 (วันที่ 24 ต.ค. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รับลงทะเบียนนักเรียน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ระดับประถมศึกษา ป.4-6 100 *** ***
2    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 70 *** ***
3    ค่าย Robot ป.1-3 35 *** ***
4    ค่าย Robot ป.4-6 35 *** ***
5    ค่าย Robot ม.1-6 35 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 18 *** ***
2    เทอร์โมมิเตอร์ 36 *** ***
3    เมธานอล 450 cc 1 *** ***
4    แว่นขยาย 20 *** ***
5    บีกเกอร์ 100 ml 8 *** ***
6    บีกเกอร์ 250 ml 8 *** ***
7    แผนที่ดูดาว 10 *** ***
8    ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 8 *** ***
9    แผ่นไม้แรงเสียดทาน 2 *** ***
10    หลอดทดลอง 15x150 มม. 12 *** ***
11    ชุดทดลองเรื่องแสงประถม 2 *** ***
12    แผ่นโปร่งแสง แดง เขียว น้ำเงิน 8x8 1 *** ***
13    แผ่นโปร่งแสง ส้ม ม่วง เหลือง 8x8 1 *** ***
14    ชุดเสียงในตัวกลาง 1 *** ***
15    เอทานอล 2 *** ***
16    เมทานอล 2 *** ***
17    สารส้ม(ผง) 450 g 2 *** ***
18    กระดาษโครมาโทกราฟี 4 *** ***
19    กระดาษลิตมัสแดง (100 แถบ) 4 *** ***
20    กระดาษลิตมัสน้ำเงิน (100 แถบ) 4 *** ***
21    เครื่องชั่งสปริง 20 N 12 *** ***
22    เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 6 *** ***
23    ส้อมเสียง 8 ชิ้น/ชุด 1 *** ***
24    ตะแกรงลวด 1 *** ***
25    หลอดหยดพลาสติก 2 *** ***
26    แผ่นทองแดง 1 *** ***
27    กลีเซอรีน 2 *** ***
28    เฮกเซน 1 *** ***
29    กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 *** ***
30    ฟีนอลเรด 1 *** ***
31    ซิลเวอร์ไนเตรท 1 *** ***
32    กระดาษกรอง 6 *** ***
33    โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 *** ***
34    โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 *** ***
35    จานเพาะเชื้อพลาสติก 2 *** ***
36    เครื่องชั่งดิจิตอล 1 *** ***
37    หลอดหยดแก้ว 2 *** ***
38    หลอดหยดพร้อมจุก 8 *** ***
39    กรดไฮโดรริก 3 *** ***
40    ปิเปตแบบมีขีด 3 *** ***
41    หลอดแก้วแคปปิลลารี่ 2 *** ***
42    ค่าวิทยากร 2 *** ***
43    อาหารครู 27 *** ***
44    ค่าอาหารว่าง 54 *** ***
45    วัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
46    ค่าใบประกาศ 25 *** ***
47    ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์” 2 *** ***
48    ค่าที่พักวิทยากร 2 *** ***
49    ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 1 *** ***
50    ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสินโครงงานและวิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ในวันวิชาการ 4 *** ***
51    เงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล 3 ประเภท 3 *** ***
52    ค่าตอบแทนวิทยากรสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสู่สากล 2 *** ***
53    ค่าที่พักวิทยากร 2 *** ***
54    ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 *** ***
55    ค่าการเดินทางวิทยากร 2 *** ***
56    การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(ร่วมกับหน่วยงานภายนอก) 5 *** ***
57    ค่ารถโดยสาร 5 *** ***
58    ค่าอัดสำเนาเอกสารรูปเล่มรายงาน 25 *** ***
59    ค่าจัดส่งรูปเล่มโครงงานทางไปรษณีย์ 1 *** ***
60    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครู 1 *** ***
61    ค่ากระดาษตกแต่งผังโครงงาน 10 *** ***
62    ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล 10 *** ***
63    ค่าอุปกรณ์ทำการทดลอง 1 *** ***
64    ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ป.4-6 1 *** ***
65    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ป.4-6 250 *** ***
66    ค่าอาหารว่าง นักเรียน ป.4-6 300 *** ***
67    อาหารว่างครู ป.4-6 75 *** ***
68    ค่าวิทยากร ป.4-6 6 *** ***
69    ค่าพวงมาลัยดอกไม้ ป.4-6 2 *** ***
70    ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล ป.4-6 2 *** ***
71    ค่าที่พัก 2 คืน ม.ปลาย 80 *** ***
72    ค่าอาหาร ม.ปลาย 80 *** ***
73    ค่าอาหารว่าง ม.ปลาย 80 *** ***
74    ค่ารถบัสปรับอากาศ ม.ปลาย 2 *** ***
75    ค่าพวงมาลัยดอกไม้ ม.ปลาย 4 *** ***
76    ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล ม.ปลาย 1 *** ***
77    ค่าถุงดำ ม.ปลาย 1 *** ***
78    ค่าอุปกรณ์จัดเตรียมกิจกรรม ม.ปลาย 1 *** ***
79    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ป.1-3 45 *** ***
80    ค่าอาหารว่าง ครู นักเรียน ป.1-3 90 *** ***
81    ค่าเกียรติบัตร นักเรียน ป.1-3 35 *** ***
82    ค่าเกียรติบัตรครู ป.1-3 10 *** ***
83    ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในค่าย ป.1-3 1 *** ***
84    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
85    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 2 *** ***
86    ไวนิลประชาสัมพันธ์ค่าย ป.1-3 1 *** ***
87    ป้ายห้อยคอ ป.1-3 4 *** ***
88    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ป.4-6 45 *** ***
89    ค่าอาหารว่าง ป.4-6 90 *** ***
90    ค่าเกียรติบัตร นักเรียน ป.4-6 35 *** ***
91    ค่าเกียรติบัตรครู ป.4-6 10 *** ***
92    ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในค่าย ป.4-6 1 *** ***
93    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 2 *** ***
94    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
95    ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ค่าย ป.4-6 1 *** ***
96    ป้ายห้อยคอ ป.4-6 4 *** ***
97    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ม.1-6 45 *** ***
98    ค่าอาหารว่าง ม.1-6 90 *** ***
99    ค่าเกียรติบัตร นักเรียน ม.1-6 35 *** ***
100    ค่าเกียรติบัตรครู ม.1-6 10 *** ***
101    ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในค่าย ม.1-6 1 *** ***
102    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 2 *** ***
103    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
104    ไวนิลประชาสัมพันธ์ค่าย ม.1-6 1 *** ***
105    ป้ายห้อยคอ ม.1-6 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอเบิกเงินค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 1 *** ***
2    คืนเงิน ขอเบิกเงินค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 1 *** ***
3    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Robot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Robot อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Robot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Robot อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Lego Robot Battle Mun x 2 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าค่ายRobot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการRobot อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
7    ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าค่ายRobot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการRobot อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
8    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Lego Robot Battle Mun x 2 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร 1 *** ***
10    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
11    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Robot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Robot อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
12    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Robot ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Robot อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
13    ขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้ครู, นักเรียนและพนักงานขับรถ ในการนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 1 *** ***
14    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
15    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
16    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 ป.4-6 1 *** ***
17    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 ป.1-3 1 *** ***
18    ขออนุมัติซื้อสื่อและวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
19    ของที่ระลึก 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันวิชาการ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 1 *** ***
21    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
22    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อสื่อและวัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
23    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันวิชาการ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบตรวจสอบรายการ
 - แบบประเมินแผนการสอน
 - แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบ ( IOC )
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - 2. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - 3. แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - 4. แบบสรุปผลการสอบ O-net
 - 5. แบบสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระ
 - 6. แบบบันทึกการให้คะแนนโครงงาน
 - 7 แบบประเมินการวิจัยและนวัตกรรม
 - แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ %
กิจกรรมค่าย Robot ป.1-382.21
กิจกรรมค่าย Robot ป.4-686.75
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์83.41
บริหารการจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ85.19
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (3 )
อบรมเชิงปฎิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การได้มาซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์" วันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2563
กิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างออกเบบ catapult (เครื่องยิงก้อนหิน) นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563
กิจกรรม ค่าย Robot "แนวทางการสร้างหุ่นยนต์ อย่างมีประสิทธิภาพ" นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563