Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รับทราบ เข้าใจ และร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(382)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(4)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(72)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
1.  สื่อสารสร้างความเข้าใจ และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน กับผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
1.  มีการจัดทำวารสาร อิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 เล่ม ต่อ ปีการศึกษา
2.  ร้อยละ 85 มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเสร็จตามกำหนดเวลา
3.  ร้อยละ 85 มีการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ กิจกรรมตามปฏิทิน และตามคำสั่งของโรงเรียน
4.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานสื่อสารมวลชน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารมวลชน   0   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น 60   60   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์ 16   16   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับโบรชัวร์แนะนำโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรม 5   5   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (ส.ค.ส.) 1   1   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 จัดทำป้ายโฆษณากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 3   3   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ 114   114   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL 127   127   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4 17   17   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน 38   38   0 *** *** 187 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 157 วัน
01 ก.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.11 ประกวด Infographic ACL is Good : The "5Gs" 1   1   0 *** *** 127 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 157 วัน
09 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
10 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 68 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 2 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 87 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานสื่อสารมวลชน   0   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 157 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 157 วัน
01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 157 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (382)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ถ่ายภาพ โครงการช่วยเหลือบุคลากร และเจ้าหน้าที่  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update วีดีโอ ACL ร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID - 19 ลง Facebook  3 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner ACL ร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID - 19 ลง Facebook  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update แผนการปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา สู่ฐานข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์  9 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner ACL ร้อยดวงใจ สู้ภัย COVID - 19 ลง Facebook  12 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และถ่ายภาพครูใหม่  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สแกนนิ้วครูใหม่ลงฐานข้อมูล SWIS  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update ประกาศรับสมัครคุณครูผู้สอน  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner ต้อนรับเทศบาลลำปาง ตรวจอาคาร  16 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุม Webex เรื่อง ต้อนรับทีมงานตรวจอาคารโรงเรียน  16 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner การจำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563  17 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update วีดีโอล้างมือปลอดภัย โควิด – 19 คุณครูชั้น อ.1 ลง YouTube  17 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางเข้าตรวจสถานที่ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมรวม  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner การแจกนมโรงเรียน  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิเคราะห์แผนงานสื่อสารมวลชนส่ง หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update ประกาศรับสมัครงาน  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ สมาคมผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และการแจกนมโรงเรียนวันแรก  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานกลุ่มงานธุรการในรูปแบบ Power point ส่ง หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การแจกนมโรงเรียนวันที่สอง  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การแจกนมโรงเรียนวันที่สาม  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ การแจกนมโรงเรียน วันสุดท้าย  28 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ลง FAQ ในระบบ SWIS ของโรงเรียน  29 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสำนักผู้อำนวยการ เตรียมความพร้อมป้องกัน โควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน  29 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การอบรมครูผู้สอน เรื่อง แอปพลิเคชั่นการสอน  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอ การอบรมครูผู้สอน เรื่อง แอปพลิเคชั่นการสอน  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner ถวายพระพรราชินี  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา ฯ พระบรมราชินี  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 Update รับสมัครครูผู้สอน  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม กลุ่มงานธุรการ  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การอบรมครูผู้สอน เรื่อง แอปพลิเคชั่นการสอน  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เตรียมงาน Live Facebook ผู้อำนวยการโรงเรียน  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เตรียมงาน Live Facebook ผู้อำนวยการโรงเรียน  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การอบรมครูผู้สอน เรื่อง แอปพลิเคชั่นการสอน  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ป.1 - ป.2  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เตรียมงาน Live Facebook ผู้อำนวยการโรงเรียน  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ป.3 - ป.4  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner งาน Live Facebook ผู้อำนวยการโรงเรียน  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ป.5 - ป.6  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดแต่ง เพิ่มภาพประกอบ คู่มือสู้โควิด - 19  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบ Live Facebook กับผู้อำนวยการโรงเรียน  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ม.1 – ม.3  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Live Facebook ผู้อำนวยการชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกเสียงประกอบวิดิโอ แนะนำโรงเรียน รอบการรับการตรวจประเมิน สมศ รอบที่ 4  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การแจกหนังสือเรียน ชั้น ม.4  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ การแจกหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเสียง ให้พร้อมใช้งาน  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำตารางการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนทีมงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกเสียงประกอบวิดิโอ แนะนำโรงเรียน รอบการรับการตรวจประเมิน สมศ รอบที่ 4  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ อบรมครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคาร  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สแกนนิ้วครูใหม่ปีการศึกษา 2563  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดทำ วิดิโอ แนะนำโรงเรียน เพื่อเข้ารับการตรวจ สมศ รอบ 4  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การซ้อมวันเปิดภาคเรียน ระดับปฐมวัย  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ประชุมกับ ผอ. เรื่องเปิดโรงเรียน โควิด – 19 และมอบเงินช่วยเหลือ ครูนิตยา  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำวีดีโอ สมศ. รอบที่ 4 (คัดรูป, คัด VDO)  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ อบรมโควิด – 19 ให้กับเจ้าหน้าที่นักการ และคณะครู  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 1”  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 1”  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การซ้อมเปิดเทอมสถานการณ์โควิด  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำวีดีโอ สมศ. รอบที่ 4 (คัดรูป, คัด VDO)  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอนักเรียน เพื่อทำวีดีโอแนะนำการปฏิบัติตนช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์โควิด - 19  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 2  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอนักเรียน การซ้อมเปิดเทอมสถานการณ์โควิด  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอการจราจรในเส้นทาง รับ – ส่งนักเรียน 6 เส้นทาง  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำเสนอความคืบหน้าการจัดทำวีดีโอ สมศ. รอบที่ 4  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ปรับปรุงแก้ไข คู่มือ โควิด - 19  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเนอสเซอรี่ และอนุบาล 1  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner งานวันสุนทรภู่  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เตรียมเซตระบบ live Facebook งานวันสุนทรภู่  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เซตระบบทดสอบ Stream Live Facebook "กิจกรรมวันสุนทรภู่ผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน"  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน โดยผู้อำนวยการ  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหารือฝ่ายกิจการนักเรียนเรื่องเวลาเปิดเพลงเสียงตามสาย  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บัันทึกเสียงประกอบวิดิโอคู่มือระบบ ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียนเนอสเซอรี่  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียนเนอสเซอรี่ และอนุบาล 1  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Live Facebook งานวันสุนทรภู่  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การประชุมประเมิน/ วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน คณะครูทุกระดับชั้น  27 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2563  27 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่  27 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)  28 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ถ่ายภาพ จัดนิทรรศการความรู้ ณ โรงเรียนคนตาบอด ลำปาง  28 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์คู่มือระบบระเบียบและมาตราการการป้องกันโควิด-19  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียน ชั้นอนุบาล 1  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วางแผนการถ่ายวีดีโอนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การซ้อมเปิดเทอมสถานการณ์โควิด  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ถ่ายวีดีโอนักเรียน แนะนำการปฏิบัติตนช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์โควิด - 19  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียน ชั้นอนุบาล 2-3  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การ จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายบรรยากาศตอนเช้า และตอนเย็น ระดับปฐมวัย และจุดรับ – ส่งนักเรียน ภายในโรงเรียนทุกระดับชั้น  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพความคืบหน้าการสร้างหลังคาอาคารเซนต์ฟิลิป และการเพิ่มแสงสว่างอาคารเอเทียนกรางซ์  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมวันแรกนักเรียน ชั้นอนุบาล 2-3  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพเมนูอาหารนักเรียน  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การ จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายบรรยากาศตอนเช้า และตอนเย็น ระดับปฐมวัย  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพความคืบหน้าการสร้างหลังคาอาคารเซนต์ฟิลิป และการเพิ่มแสงสว่างอาคารเอเทียนกรางซ์  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬบูชา  5 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดชดเชย เนื่องในวันอาสาฬบูชา  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 การ จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การ จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียน ระดับประถมศึกษา  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายบรรยากาศตอนเช้า และตอนเย็น ระดับประถมศึกษา  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมวันแรกนักเรียน ระดับประถมศึกษา  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ เปิดเทอมวันแรกนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพเปิดเทอมวันแรกนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อัพเดทคู่มือระบบ ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563)  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การขนส่งอาหาร  11 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แก้ไขตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update ปุ่มใช้งานต่างๆ หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกทางเข้า – ทางออกโรงเรียน  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเตรียมงานวันนักบุญหลุยส์  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบระบบ Live Facebook งานวันนักบุญหลุยส์  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียน  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบระบบ Live Facebook งานวันนักบุญหลุยส์  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพรางวัลคนเก่งการแข่งขันเทนนิสระดับภาคเหนือ  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุม ชี้แจงงานวันนักบุญหลุยส์ กับผู้อำนวยการโรงเรียน  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมงาน วันรำลุกนักบุญหลุยส์ 20 กรกฏาคม 2563  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน และแจ้งกำหนดการวันนักบุญหลุยส์  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุม และเตรียมพร้อมงานวันนักบุญหลุยส์  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner ผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบระบบ Live Webex งานวันนักบุญหลุยส์  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner พิธีสุดดีนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Live Webex งานวันนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ งานวันนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพการตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียน และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ส่งตรวจ สมศ.รอบที่ 4  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner ถวายพระพร รัชกาลที่ 10  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพภาพความคืบหน้าการสร้างหลังคาอาคารเซนต์ฟิลิป  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ผอ.ประชุม QR code รับ – ส่งนักเรียน  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ส่งตรวจ สมศ.รอบที่ 4  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ กิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ซ้อมใหญ่งานถวายพระพร รัชกาลที่ 10  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ผอ.เปิดงานโครงงานวิทยาศาสตร์  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ งานถวายพระพร รัชกาลที่ 10  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่าย Live Webex งานถวายพระพร รัชกาลที่ 10  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner วันภาษาไทยแห่งชาติ และการแจ้งวันหยุดเรียน  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ งานถวายพระพร รัชกาลที่ 10  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุดชดเชย เนื่องในวันสงกรานต์  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 จัดทำป้าย ACL is good  28 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดทำป้ายโฆษณากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 )งดจัดรายการและปฏิบัติหน้าที่  28 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์วันภาษาไทยแห่งชาติ  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ บริษัท True เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำวีดีโอแนะนำโรงเรียน ส่งตรวจ สมศ.รอบที่ 4  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update รายการอาหารเดือนสิงหาคม  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัดวเอง จากโควิด-19สาระ เรือง การป้องกันตัวเองจากยุงลาย  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ต้อนรับ ผอ.มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และทีมงาน  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัดวเอง จากโควิด-19สาระ เรือง การป้องกันตัวเองจากยุงลาย  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ต้อนรับ ผอ.มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และทีมงาน  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ สวดพระอภิธรรมศพบิดา ม.อำนาจ  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็น  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็น-สาระน่ารู้ เรื่อง การป้องกันตัดวเอง จากโควิด-19 (ตามมาตราการการป้องกัน ของโรงเรียนฯ)-สาระน่ารู้ เรือง การป้องกันตัวเองจากยุงลาย-สาระน่ารู้ เรื่อง สัตว์อันตรายที่มากับหน้า ฝน  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ สวดพระอภิธรรมศพบิดา ม.อำนาจ  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้าย จราจร (แบบกองโจร)  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดทำป้ายโฆษณากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ อบรมการทำอาหารของเจ้าหน้าที่นักการ  8 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็น-สาระน่ารู้ เรื่อง การป้องกันตัดวเอง จากโควิด-19 (ตามมาตราการการป้องกัน ของโรงเรียนฯ)-สาระน่ารู้ เรื่อง พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อม ขั้นตอนพิธีการ/พิธีกร งานวันแม่แห่งชาติ 2563  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมงานวันแม่แห่งชาติ 2563  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ประชุมครู, อบรมการทำอาหาร และพิธีถวายพระพรวันแม่  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner วันพระแม่  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็น-สาระน่ารู้ เรื่อง การป้องกันตัดวเอง จากโควิด-19 (ตามมาตราการการป้องกัน ของโรงเรียนฯ)สาระน่ารู้ เรื่อง พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ฯแจ้งกำหนดการวันแม่ของโรงเรียน  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีกร งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  12 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 หยุด เสียงตามสาย เนื่องในวันหยุด 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การประชุม และเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หุ่นยนต์เจลล้างมือ  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อัดวิดิโอ/สัมภาษณ์ นักเรียนทำหุ่นยนต์เจลล้างมือ  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อม ขั้นตอนพิธีการ/พิธีกร งานวันแม่พระรับเกียริยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน และแจ้งกำหนดการวันอัสสัมชัญ  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner รับสมัครงาน  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ งานวันอัสสัมชัญ  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็น-สาระน่ารู้ เรื่อง มาตราการป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิ-19-แจ้งกำหนดการ วันแม่พระรับเกรียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีกร งาน แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ เลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และรางวัลจักรยานเด็กถีบ  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็น-สาระน่ารู้ เรื่อง การป้องกันตัดวเอง จากโควิด-19 (ตามมาตราการการป้องกัน ของโรงเรียนฯ)-สาระน่ารู้ เรื่อง สัตว์อันตรายที่มากับหน้า ฝน  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อม ขั้นตอนกำหนดการ งานเปิดห้องเรียน ศิลป์ธุรกิจ  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่องมาตราการ การป้องของโรงเรียน สาระน่ารู้ เรื่อง 5 ภัยร้ายในหน้า ฝน  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Live Webex ผอ.พูดคุยกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอนักเรียนระดับมัธยม ทำคลิปวันไหว้ครู  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การป้องกันตัวเองจากยุงลาย และการป้องกันตัวเอง จากโรคไข้เลือดออก  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การดูแลตัวเอง ฝนฤดูฝน  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียนการป้องกันตัวเองจากไข้เลือดออก  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ มอบสื่อ Rosetta  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ทัศนศึกษาค่าย Smart TECH  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update ตารางสอบ  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การดูแลตัวเอง ฝนฤดูฝน  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update แบนเนอร์ พิธีไหว้ครู และประดับเข็มนักเรียน ม.4  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การตรวจวินัยของ นศท.ชั้นปีที่ 1  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัดวเอง จากโควิด-19สาระ เรือง การป้องกันตัวเองจากยุงลาย  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งวันหยุด 4-8 กันยายน 2563 การดูแลป้องกันในช่วงอากาศร้อน  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ การตรวจวินัยของ นศท.ชั้นปีที่ 1  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพพิธีงานศพ คุณพ่อของ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู และประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพพิธีงานศพ คุณพ่อของ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ และคลิปวีดีโอ พิธีไหว้ครู และประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัดวเอง จากโควิด-19สาระ เรือง ประโยชน์ของผลไม้ 5 สี  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ คัด และตกแต่งภาพ พิธีต้อนรับรัฐมนตรี อว.  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และวีดีโอพิธีงานศพ คุณพ่อของ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีกรต้อนรับ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดสมศึกษา ฯ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ ณ ลานหน้าอาคารเซนต์ฟิลิปส์  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพพิธีงานศพ คุณพ่อของ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา  30 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ถ่ายภาพ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ เปิดห้องเรียนหลักสูตร MTM  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เปิดเตรียมเรียกแถว  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัด ตกแต่ง และ Update อัลบั้มภาพ ลูกดีเด่น 2563  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการสอบ ระดับ ม.ต้น  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการงานสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1/2563  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน 10 เกร็ดความรู้สู่การทานอาหารเพื่อสุขภาพ  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการสอบ ระดับประถมศึกษา  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการสอบ ระดับ ม.ปลาย  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบ เพิ่มปุ่มใช้งาน ACL Academic หน้าเว็บโรงเรียน  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ บรรยากาศการสอบ ระดับประถมศึกษา  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุดชดเชยสงกรานต์  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 งดจัดรายการเสียงตามสาย 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงการณต์  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 7 กย 2563  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 งดจัดรายการเสียงตามสาย 4-7 กันยายน 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงการณต์  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมข้อมูล ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับโบรชัวร์แนะนำโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรม  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมซักซ้อม นักเรียน ระดับมัธยมต้น ที่จะเข้าร่วมแนะแนวการเรียนต่อ ให้กับ รุ่นน้องระดัประถมศึกษา ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิส  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update รับสมัครงาน และดาวน์โหลดเอกสาร acl  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์ งานแนะแนวระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีกรดำเนินรายการของโรงเรียน/ทีมงานนักเรียนประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมซักซ้อม นักเรียน ระดับมัธยมปลาย ที่จะเข้าร่วมแนะแนวการเรียนต่อ ให้กับ รุ่นน้องระดับมัธยมต้น ประจำปีการศึกษา 2564  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ รางวัลจักรยานไถ และรางวัลฟุตบอล  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ สวดอภิธรรมศพ คุณแม่ของ ม.สุรินทร์  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.1 และ ม.3  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ โรงเรียนวางพวงหรีด งานศพแม่ มิสดารณี  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบ แผ่นพับโบรชัวร์รับนักเรียนของระดับปฐมวัย  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับโบรชัวร์แนะนำโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรม  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดส่งแผ่นพับรับนักเรียนใหม่ 2564 ระดับปฐมวัยให้กับ หัวหน้างาน/งานรับนักเรียน ตรวจสอบความถูกต้อง  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับโบรชัวร์แนะนำโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรม  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า เย็นสาระ เรื่อง การป้องกันตัวเอง พ้นโรค โควิด-19 แจ้งเรื่อง เส้นทาง และมาตราการ การป้องของโรงเรียน จุดคัดกรอง จุดรับส่งนักเรียน การสั่งอาหารกลางวัน  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.1 และ ม.3  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update ประกาศรับสมัครงาน ครูจีน 1 อัตรา  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update รายการอาหาร วันที่ 8 - 11 กันยายน 2563  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบระบบ Live Webex ให้ความรู้กฎหมายนักเรียนมัธยม  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ สวดอภิธรรมศพ คุณแม่ของ ม.สุรินทร์  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เซตระบบ Zoom และถ่ายภาพ ติว O-Net ป.6  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ติว O - Net ม.3 และ ม.6  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ บริการตรวจวัดสายตานักเรียนประถม  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ สวดอภิธรรมศพ คุณแม่ของ มิสดารณี  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน (งานธุรการ) เพื่อทบทวนกำหนดการรับนักเรียนใหม่ 2564  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/6  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 - ห้อง 6  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดรายการเสียงตามสาย เช้า  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจ้งประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ 2564 ใน https://www.facebook.com/ACL2501  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 3 คาบ  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับนักเรียนระดับมัธยม  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ติวเข้ม O-Net ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ป.6  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดเตรียมข้อมูลรับนักเรียนใหม่ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับนักเรียนใหม่ 2564  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดทำป้ายโฆษณากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจจำนวน สคส การ์ด อวยพรปีใหม่ 2564  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (ส.ค.ส.)  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอเจลล้างมือหุ่นยนต์นักเรียน อาคารเซนต์หลุยส์  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 3 คาบ  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ งานศพแม่ ของมิสดารณี  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันเทนนิส  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/3  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอเจลล้างมือหุ่นยนต์นักเรียน อาคารเซนต์ฟิลิป  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ผอ. อบรมการทำ KRA และ JS  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพการประชุมคณะกรรมการ SWIS ครั้งที่ 1  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 1 คาบ  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/2  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/4  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/5  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 2 คาบ  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ ประชุมการทำประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ ประชุมการทำประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/1  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 1 คาบ  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ ม.สวนดุสิต หัวหิน แนะแนวการศึกษาน้อง ๆ  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ การเรียนการสอนนักเรียน 1 คาบ  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพเด็กนักเรียน เพื่อนำมาใช้ทำแบนเนอร์รับนักเรียน  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การรรับนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update รายการอาหาร วันที่ 21 - 30 กันยายน 2563  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แก้ไข ปรับเปลี่ยน link ระเบียบการรับสมัครนักเรียน บนเว็บไซต์  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพการซ่อมถนนหน้าพระแม่ และการขนย้ายเสาหลังคา  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และวีดีโอ การเรียนการสอนโรบอท  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบ แผ่นพับโบรชัวร์รับนักเรียนของระดับปฐมวัย แก้ไข ครั้งที่ 1  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับโบรชัวร์แนะนำโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรม  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ แนะแนวเรียนต่อ  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ นักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัดต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพการซ้อมการอบรมนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือชั้น ป.6  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การขนย้ายเสาหลังคา  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ อบรมนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือชั้น ป.6  26 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ การประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ปฐมวัย  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ รับนักเรียนในสื่อของ โรงเรียน  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายวีดีโอ timelapse ก่อสร้าง Greendom  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update วีดีโอหุ่นยนต์เจลล้างมืออัตโนมัติ  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update Banner และระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพครูสอนภาษาจีนอบรม จ.เชียงใหม่  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update รายการอาหาร เดือนตุลาคม  3 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และวีดีโอ ค่ายภาวะผู้นำ นักเรียนชั้น ม.5  3 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "งานพยาบาล"  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอขึ้นโครงหลังคากรีนโดม  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพและถ่ายวิดิโอ ประชาสัมพันธ์งานพยาบาล  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัดต่อวิดิโอประชาสัมพันธ์งานพยาบาล  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพกิจกรรมค่ายผู้นำ นักเรียนชั้น ม.5  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "วันคล้ายวันสวรรค์คต"  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  Update Banner วันคล้ายวันสวรรค์คต  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันเทควันโด  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบทำ Banner สมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ การแข่งขันเล่านิทาน ชั้น อ.2  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  13 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ถ่ายภาพ ผอ. ประชุม VDO Conference  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมเป็นคณะกรรมการ และถ่ายภาพ ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพการเรียนการสอนดนตรี และพลศึกษา  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ถ่ายภาพ อุทยานการเรียนรู้ ปฐมวัย  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ กิจกรรม นศท.จิตอาสาพระราชทาน  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ชั้น อ.3  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 Update อัลบั้มภาพ กิจกรรมแข่งขันจักรยานทรงตัว  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "วันปิยมหาราช"  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ "อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน"  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันหยุด เนื่องในวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันวิชราวุธ  25 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 บันทึกเสียง การประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ใหม่ ในโทรศัพท์  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับโบรชัวร์แนะนำโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรม  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรับนักเรียน ใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมตัวแทนนักเรียนสวดมนต์เช้า - เย็น ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ออกแบบ โลโก้ ACL 5G  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ดูแลบริหารงานหลักของสื่อโรงเรียน web site/ face book/ swis ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมนักเรียน นำสวดมนต์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานเสียงตามสาย เช้า-เย็น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวด Infographic ACL is Good : The "5Gs" และจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 ประกวด Infographic ACL is Good : The "5Gs"  1 ก.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 วันหยุดพิเศษ 19-20 พฤศจิกายน 2563  19 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดพิเศษ 19-20 พฤศจิกายน 2563  20 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันเปิดภาคเรียน 2 /2563  1 ธ.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  5 ธ.ค. 2563 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดเนื่องใน วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2563 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดพิเศษ 11 ธันวาคม 2563  11 ธ.ค. 2563 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2020  24 ธ.ค. 2563 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์  25 ธ.ค. 2563 31 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 กิจกรรมวันครอบครัวครู  30 ธ.ค. 2563 36 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดสิ้นปี พ.ศ.2563  31 ธ.ค. 2563 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564  1 ม.ค. 2564 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดเนื่องในเทศกาลคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564  3 ม.ค. 2564 40 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันเปิดเรียน (หลังหยุดเนื่องในเทศกาลคริตส์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2564)  4 ม.ค. 2564 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุด เนื่องในวันครู  16 ม.ค. 2564 53 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบเข้า นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 มีนาคม 2564 ทางเว็ปไซต์โรงเรียน http://www.acl.ac.th)  15 มี.ค. 2564 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายนอก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1และ ม.4  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  20 มี.ค. 2564 116 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 เปิดเรียน summer course 2021 (วันที่ 1 -30 เมษายน 2564)  1 เม.ย. 2564 128 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุด เนื่องในวันจักรี  6 เม.ย. 2564 133 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 2564  13 เม.ย. 2564 140 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์  15 เม.ย. 2564 142 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 วันสิ้นสุดการเรียน summer course 2021 (วันที่ 1 -30 เมษายน 2564)  30 เม.ย. 2564 157 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ครู)  12 พ.ค. 2564 169 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6)  17 พ.ค. 2564 174 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564
 เปิดภาคเรียน 1/2564 (ระดับเนอสเซอรี่ - อนุบาล 1-3)  18 พ.ค. 2564 175 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (4)

ขั้นตอน: แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารมวลชน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานที่ปรึกษา
   ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
2    ซองใส่แผ่น CD 1 แผ่น 636 *** ***
3    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
4    ลวดเย็บ No.10 10 *** ***
5    แผ่น DVD 50 *** ***
6    ป้ายไวนิล 100 *** ***
7    Battery กล้องถ่ายรูป 2 *** ***
8    Memory Card 3 *** ***
9    ค่าซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์ต่อพ่วง กล้องถ่ายรูป 1 *** ***
10    ค่าซ่อม บำรุงรักษา Lens กล้องถ่ายรูป 1 *** ***
11    ค่าซ่อม บำรุงรักษา Lens กล้องถ่ายรูป 2 *** ***
12    ค่าซ่อม บำรุงรักษา กล้องถ่ายรูป 1 *** ***
13    ค่าซ่อม บำรุงรักษา กล้องถ่ายรูป 2 *** ***
14    กิจกรรม (รดน้ำดำหัวผู้ว่าฯ) 1 *** ***
15    กิจจกรรมเผยแพร่ผลงาน รร. ณ ถนนวัฒนธรรมกาดกองต้า การแสดงฟ้อนต้อนร้บ / การแสดงผลงานนักเรียน 1 *** ***
16    ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 3 *** ***
17    ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 3 *** ***
18    ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 3 *** ***
19    ส.ค.ส. 2,000 *** ***
20    ค่าเกียรติบัตร 231 *** ***
21    ค่าป้ายรางวัลชนะการแข่งขัน 33 *** ***
22    รางวัลชนะเลิศ 3 *** ***
23    รองชนะเลิศอันดับ 1 3 *** ***
24    รองชนะเลิศอันดับ 2 3 *** ***
25    รางวัล Popular vote 3 *** ***
26    มีคำบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษถูกต้อง 3 *** ***
27    มีคำบรรยายใต้ภาพภาษาจีนถูกต้อง 3 *** ***
28    มีคำบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษ และภาษาจีนถูกต้อง 3 *** ***
29    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นบทสนทนา 3 *** ***
30    รางวัลชมเชย 3 *** ***
31    ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่น DVD, CD, MP3 และไมโครโฟน เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน 1 *** ***
2    ขออนุมัติซื้อปลั๊กไฟทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน 1 *** ***
3    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่น DVD, CD, MP3 และไมโครโฟน เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน 1 *** ***
4    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อปลั๊กไฟทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อใช้ในงานสื่อสารมวลชน 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ACL is good 2020 พร้อมติดตั้งหน้าอาคารอัสสัมชัญ 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อกล้อง GoPro Hero 9 พร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 1 *** ***
7    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อกล้อง GoPro Hero 9 พร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 1 *** ***
8    ขออนุมัติซื้อกล้อง Action Camera EKEN H6S 4k พร้อม Micro SD Card 32GB Kingston เพื่อใช้บันทึกภาพและวีดีโอการเรียนการสอน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานสื่อสารมวลชน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (72 )
“ACL เราจะจับมือกัน ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” โครงการช่วยเหลือบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 28 เมษายน 2563
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จ.ลำปาง วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วยมาตรการที่ตรวจเข้ม วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบอาหารเสริมนม ตามโครงการ "นมโรงเรียน" สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เยาวชนมีพัฒนาที่สมวัยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ส่งมอบหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ส่งมอบหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มั่นใจเปิดเทอมใหม่ ตามมาตรการในการป้องกัน และดูแลนักเรียน “รู้ให้ทัน ป้องกันไวรัสโควิด-19” วันที่ 18 มิถุนายน 2563
ถ่ายวีดีโอนักเรียน เพื่อทำวีดีโอแนะนำการปฏิบัติตนช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์โควิด - 19 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 22 มิถุนายน 2563
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นเนอสเซอรี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ วันที่ 28 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นอนุบาล 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2563
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ลานรูปปั้นนักบุญหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
อบรมเชิงปฎิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การได้มาซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์" วันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และตรวจสุขภาพร่างกาย นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์การสอนภาษาจีน วันที่ 4 สิงหาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเฟื้อ เทสินทโชติ บิดาของ ม.อำนาจ เทสินทโชติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
บริการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ความหลากหลายทางอาหาร สุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยในสถานประกอบการ วันที่ 8 สิงหาคม 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2563
พิธีสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 สิงหาคม 2563
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563 และการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 13 สิงหาคม 2563
รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike @LANNA Cross Country วันที่ 16 สิงหาคม 2563
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมเรื่อง QR code รับ – ส่งนักเรียน
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
กิจกรรมมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 20 สิงหาคม 2563
กิจกรรม “ท่องโลกธรณีวิทยา คืนชีวิตซากดึกดำบรรพ์” นักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH วันที่ 20 สิงหาคม 2563
การตรวจวินัยนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
พิธีไหว้ครู "ดั่งแสงทองส่องสว่างสร้างปัญญา น้อมบูชาด้วยดวงจิตศิษย์กราบกราน" ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม. 4 และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
กิจกรรมเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW และพิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4/1 หลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) วันที่ 27 สิงหาคม 2563
รางวัล ลูกดีเด่น ประจำปี 2563 สาขา ด้านทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติดีเด่น จัดโดย ชมรมเด็กเก่ง 9AM วันที่ 30 สิงหาคม 2563
ประชุมงานสื่อสารมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 1 กัยายน 2563
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี เทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563
รางวัลการแข่งขัน Strider Racing & Adventure Zone @Central Plaza Rama II 2019 วันที่ 6 กันยายน 2563
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 8 ปี รายการ Lamphun Cawboy Youth Challenge 2020 วันที่ 5 กันยายน 2563
โครงการต้นกล้าคุณธรรม ในหัวข้อ "คนดี ศรีอัสสัมชัญ" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่ทองสุก อินจันทร์ มารดาของ ม.สุรินทร์ อินจันทร์ วันที่ 9 กันยายน 2563
บริการตรวจวัดสายตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 9 กันยายน 2563
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 กันยายน 2563
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET และ GAT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11 กันยายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่วรรณี โพธิเลิศ มารดาของ มิสดารณี ศรีสุข วันที่ 11 กันยายน 2563
รางวัลการแข่งขันเทนนิสกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 วันที่ 12-13 กันยายน 2563
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือคุณภาพงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 กันยายน 2563
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 กันยายน 2563
การประชุมชี้แจงความคุ้มครองการทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 - 18 และ 22 กันยายน 2563
ค่ายนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 กันยายน 2563
การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563
การฝึกอบรม โครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย ประจำปี 2020 วันที่ 26-27 กันยายน 2563
ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 ตุลาคม 2563
รางวัลการแข่งขันเทควันโด LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 วันที่ 3 ตุลาคม 2563
กิจกรรม "หนอนหนังสือตัวน้อย" การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" วันที่ 9 ตุลาคม 2563
การประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 14 ตุลาคม 2563
รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563
การตรวจรับเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน 4 เครื่อง พร้อมกับทำการติดตั้ง วันที่ 14 ตุลาคม 2563
กิจกรรม นศท.จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2563
กิจกรรม "หนอนหนังสือตัวน้อย" การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" วันที่ 16 ตุลาคม 2563
รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Strider Racing @The FOX mini Circuit Chiang Mai 2020 ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 6 วันที่ 17 ตุลาคม 2563
การประชุมตัวแทนนักเรียนสวดมนต์เช้า - เย็น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
จัดรายการ เสียงตามสาย
ออกแบบ โลโก้ ACL 5G วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องศูนย์เทคโนโลยี)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวด Infographic ACL is Good : The "5Gs" และจัดทำวารสาร ACL Magazine Digital วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563