Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(72)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 90 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงาน กับติดตามบริหารจัดการงานในกลุ่มเป็นไปตามที่กำหนดไว้
2.  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 90พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
3.  ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศติดตามการสอนในระดับดีขึ้นไป
4.  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
5.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์ รักษา เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.  นักเรียนร้อยละ 70 เคารพสิทธิเสรีภาพการอยู่ร่วมกันในสังคม
7.  นักเรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมการแข่งขันและมีทักษะในด้านการแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8.  ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 90 มีการส่งเสริมพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
9.  ครูในกลุ่มสาระร้อยละ 80 ได้รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
10.  ครูในกลุ่มสาระร้อยละ 80 มีผลประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนระดับดีขึ้นไป
11.  ผู้เรียนร้อยละ 71 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
12.  ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1   1   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 347 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 9   9   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ 7   7   0 *** *** 18 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 13   13   0 *** *** 18 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 6   6   0 *** *** 18 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 20   20   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL 15   15   0 *** *** 18 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 18 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2564   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 228 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2565   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 313 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
31 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
01 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 200 วัน
01 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
30 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (72)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระสังคมตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูแต่ละระดับชั้นศึกษาข้อมูลหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา มาตรฐานตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบกิจกรรม การวัดผลประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในแต่ละระดับชั้น  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตามตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วางแผนการจัดการทำหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำหลักสูตร  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL และออกแบบการจัดกิจกรรม  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 1  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนและกำหนดการการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการสำรวจความต้องการของนักเรียนในการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการศึกษาสถานที่ แหล่งเรียนรู้ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจสถานที่ ในการทำกิจกรรม  11 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำหนังสือขออนุมัติการจัดกิจกรรม  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 3  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 2  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 3  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 4  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 2  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 4  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะครั้งที 3  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 3  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 4  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่สนใจในการเข้าร่วมแข่งขัน  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจงนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 5  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะครั้งที่ 4  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการนิเทศไปแจ้งให้ครูผู้สอนเพื่อทำการพัฒนา  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้  19 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ออกแบบการจัดกิจกรรม  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขออนุมัติการจัดกิจกรรม  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่6  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาวางแผนการสาธิตรูปแบบมารยาทไทยแบบต่างๆ  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  5 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันมารยาทไทยช่วงชั้นที่ 3  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันมารยาทไทยช่วงชั้นที่ 4  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปไปวางแผนเพื่อพัฒนาใน ปีการศึกษาถัดไป  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี การศึกษา 2563  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  31 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ถ่ายทอดผ่านทาง webex 3   6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ถ่ายทอดผ่านทาง webex
ในกำหนดการ: การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย (วันที่ 11 ก.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รสบัสปรับอากาศ 1 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 50 *** ***
3    อาหารว่างนักเรียน 50 *** ***
4    อุปกรณ์ทำกิจกรรม 50 *** ***
5    ค่าเข้าชมสถานที่ 50 *** ***
6    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
7    ค่าวิทยากร 4 *** ***
8    ค่าพวงมาลัย 2 *** ***
9    ค่าเสื้อค่าย 50 *** ***
10    อุปกรณ์อื่นๆ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
2    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 1 *** ***
3    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 5 *** ***
4    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 12 *** ***
5    แผ่น DVD 20 *** ***
6    กล่องใส่แผ่น CD 1 แผ่นคละสี 20 *** ***
7    ชุดตลับหมึกแท้ Canon 811 1 *** ***
8    ชุดตลับหมึกแท้ Canon 810 1 *** ***
9    หมึกชนิดเติม Canon 810 2 *** ***
10    คลิปดำ 2 ขา NO.108 48 *** ***
11    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 5 *** ***
12    ลวดเย็บ No.10 5 *** ***
13    ลวดเย็บ No.8 5 *** ***
14    เชือกฟาง 3 *** ***
15    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 10 *** ***
16    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 40 *** ***
17    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 5 *** ***
18    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 8 *** ***
19    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
20    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 2 *** ***
21    เกียรติบัตร 30 *** ***
22    เอกสารประกอบการแข่งขัน 40 *** ***
23    เอกสารเตรียมความพร้อมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค 40 *** ***
24    เอกสารเตรียมความพร้อมการแข่งขันตอบปัญหาธนาคารแห่งประเทศไทย 40 *** ***
25    กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2 *** ***
26    เกียรติบัตรการแข่งขันโต้วาที 10 *** ***
27    เงินรางวัล 1 *** ***
28    ลูกเต๋าทอยเกมส์บันไดงู 2 *** ***
29    ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
30    ป้ายไวนิล เกมส์บันไดงู 1 *** ***
31    แฟ้มสอด A4 70 *** ***
32    สมุดปกแข็ง 70 *** ***
33    ปากกา ควอนตั้ม 300 *** ***
34    ดินสอ 2B 300 *** ***
35    สีไม้ยาว 12 สี 5 *** ***
36    กระดาษชาร์ท 49 *** ***
37    เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 60 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 28 ก.ย. 63 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 1 *** ***
3    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน 1 *** ***
4    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
5    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ธันวาคม 2563 1 *** ***
6    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
7    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
8    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
9    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
10    ของที่ระลึก 1 *** ***
11    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 1 *** ***
12    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
13    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - แบบประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม
 - การออกข้อสอบ
 - แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ %
แบบสอบถามการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศีกษา 256360.96
แบบสอบถามประเมิน การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 679.63
แบบสอบถามประเมิน การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 256380.58
แบบสอบถาม การบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 256393.11
สรุปรายงานผลการดำเนินการ
1.

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม บริหารงานในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 แผนงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝ่าย วิชาการ

สรุปประเมินการดำเนินงานและงบประมาณ เป็นดังนี้

 

กิจกรรม/รายการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

1.รายละเอียด

(ระบุวัน-เวลา)

(ระบุวัน-เวลา)

 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ          

18 พ.ค. 2563

18 พ.ค. 2563

2

1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ          

22 พ.ค. 2563

22 พ.ค. 2563

2

1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ               

8 ก.ค. 2563

8 ก.ค. 2563

2

1.4 ดำเนินการตามแผนการในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

- รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

- ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

- ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 

- ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้    

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้            

 

25 พ.ค.2563

 

 

 

22 พ.ค. 2563 -

7 มี.ค.2563

 

25 พ.ค.2563

 

 

 

22 พ.ค. 2563 -

7 มี.ค.2563

2

1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารงานในกลุ่มสาระสังคมศึกษา       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารงานในกลุ่มสาร

ะสังคมศึกษา ครั้งที่ 1       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารงานในกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา  ครั้งที่ 2       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารงานในกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ครั้งที่ 3       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารงานในกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ครั้งที่ 4        

 

 

 

3 ส.ค. 2563

 

5 ต.ค. 2563

 

8 ธ.ค. 2563

 

8 ก.พ. 2564

 

 

 

3 ส.ค. 2563

 

5 ต.ค. 2563

 

8 ธ.ค. 2563

 

8 ก.พ. 2564

 

 

 

2

 

2

 

2

 

2

1.6 สรุปผลการดำเนินงานบริหารงานในกลุ่มสาระสังคมศึกษา       

2 เม.ย. 64

2 เม.ย. 64

2

1.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานบริหารงานในกลุ่มสาระสังคมศึกษา     

5 เม.ย.64

5 เม.ย.64

2

เกณฑ์ประเมิน   3 = เสร็จก่อนกำหนด   2 = เสร็จตามกำหนด   1 =  เสร็จหลังกำหนด

2. ผู้ร่วมโครงการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

16 คน

16 คน

2

เกณฑ์ประเมิน   3 = มากกว่ากำหนด   2 = ตามจำนวนที่กำหนด   1 =  น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (%ในระดับดีขึ้นไป)

80%

93.11 %

3

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3. รายการเบิกจ่ายงบประมาณ   

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

3.1 วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64

3,519.00

1,071.00

 

3.2 ของที่ระลึก                                                                                   

 

1,760.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งกิจกรรม

2,831.00  บาท

 

 

งบประมาณเหลือจ่าย

 

688.00 บาท

 บาท

3

เกณฑ์ประเมิน   3 = ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้     2 = ตามงบประมาณที่ตั้งไว้     1 =  สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

4.1  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 90 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงาน กับติดตามบริหารจัดการงานในกลุ่มเป็นไปตามที่กำหนดไว้

90%

93.11 %

3

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หาค่าเฉลี่ย  =    ผลรวมคะแนนข้อย่อยทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อย่อยทั้งหมด                                      ค่าเฉลี่ย

2.21

4. สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ

4 =  ดีมาก    ค่าเฉลี่ย   2.25 – 3.00                             3 = ดี            ค่าเฉลี่ย  1.49 – 2.24 

                   2 =  พอใช้    ค่าเฉลี่ย   0.73 – 1.48                             1 = ปรับปรุง    ค่าเฉลี่ย  ต่ำกว่า 0.73

3

5. ข้อมูลเพิ่มเติม/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5.1 ควรจัดโครงการบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

6. เอกสาร/ภาพถ่าย/         

   

 

 

 

 

 

 

 

                 (ลงชื่อ)  ณัฏฐวดี ดวงใจ                                                                  (ลงชื่อ)  ณัฏฐวดี ดวงใจ

                     (มิสณัฏฐวดี  ดวงใจ)                                                                    (มิสณัฏฐวดี ดวงใจ )

                           ผู้สรุปและประเมิน                                                                     หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

 แผนงาน กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฝ่าย วิชาการ

สรุปประเมินการดำเนินงานและงบประมาณ เป็นดังนี้

 

กิจกรรม/รายการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

1.รายละเอียด

(ระบุวัน-เวลา)

(ระบุวัน-เวลา)

 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

18 พ.ค. 2563

18 พ.ค. 2563

2

1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

22 พ.ค. 2563

22 พ.ค. 2563

2

1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น      

22 พ.ค. 2563

22 พ.ค. 2563

2

1.4 ดำเนินการตามแผนการกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

- ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม

 - ประสานงานในการออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่6

 - ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาวางแผนการสาธิตรูปแบบมารยาทไทยแบบต่างๆ

 - ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย

 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - ดำเนินการจัดกิจกรรม

 -  ประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

22 พ.ค. 2563

  27 พ.ย. 2563

 

  27 พ.ย. 2563

21 ธ.ค. 2563

05 ม.ค. 2564

  22 ม.ค. 2564

  29 ม.ค. 2564

 

 

22 พ.ค. 2563

  27 พ.ย. 2563

 

  27 พ.ย. 2563

21 ธ.ค. 2563

05 ม.ค. 2564

  22 ม.ค. 2564

  29 ม.ค. 2564

 

 

2

2

 

2

2

2

2

2

1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น    

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น    ครั้งที่ 1       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น     ครั้งที่ 2       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น    ครั้งที่ 3       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น    ครั้งที่ 4       

 

 

 

3 ส.ค. 2563

 

5 ต.ค. 2563

 

8 ธ.ค. 2563

 

8 ก.พ. 2564

 

 

 

3 ส.ค. 2563

 

5 ต.ค. 2563

 

8 ธ.ค. 2563

 

8 ก.พ. 2564

 

 

 

2

 

2

 

2

 

2

1.6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

2 เม.ย. 2564

2 เม.ย. 2564

2

1.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น     

 5 เม.ย. 2564

 5 เม.ย. 2564

2

เกณฑ์ประเมิน   3 = เสร็จก่อนกำหนด   2 = เสร็จตามกำหนด   1 =  เสร็จหลังกำหนด

2. ผู้ร่วมโครงการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ระบุมีใครบ้าง, กี่คน )

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่6

2,702 คน

2,702 คน

2

เกณฑ์ประเมิน   3 = มากกว่ากำหนด   2 = ตามจำนวนที่กำหนด   1 =  น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (%ในระดับดีขึ้นไป)

80%

80.58 %

3

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3. รายการเบิกจ่ายงบประมาณ   

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

ไม่มีรายการเบิกจ่าย

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งกิจกรรม

0.00 บาท

0.00 บาท

 

งบประมาณเหลือจ่าย

 

0.00  บาท

 

3

เกณฑ์ประเมิน   3 = ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้     2 = ตามงบประมาณที่ตั้งไว้     1 =  สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

4.1   ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์ รักษา เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

80%

80.58 %

3

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หาค่าเฉลี่ย  =    ผลรวมคะแนนข้อย่อยทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อย่อยทั้งหมด                                      ค่าเฉลี่ย

2.15

4. สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ

4 =  ดีมาก    ค่าเฉลี่ย   2.25 – 3.00                             3 = ดี            ค่าเฉลี่ย  1.49 – 2.24 

                   2 =  พอใช้    ค่าเฉลี่ย   0.73 – 1.48                             1 = ปรับปรุง    ค่าเฉลี่ย  ต่ำกว่า 0.73

3

5. ข้อมูลเพิ่มเติม/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

5.1 เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19 กิจกรรมจึงมีไม่หลากหลาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาเป็นกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมได้ดี

 

 

6. เอกสาร/ภาพถ่าย

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (ลงชื่อ)ณัฏฐวดี ดวงใจ                                                                  (ลงชื่อ)  ณัฏฐวดี ดวงใจ

                                  (มิสณัฏฐวดี  ดวงใจ)                                                                       (มิสณัฏฐวดี ดวงใจ )

                           ผู้สรุปและประเมิน                                                                     หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

 แผนงาน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฝ่าย วิชาการ

สรุปประเมินการดำเนินงานและงบประมาณ เป็นดังนี้

 

กิจกรรม/รายการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

1.รายละเอียด

(ระบุวัน-เวลา)

(ระบุวัน-เวลา)

 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

18 พ.ค. 2563

18 พ.ค. 2563

2

1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

  19 ส.ค. 2563

  19 ส.ค. 2563

2

1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

  19 ส.ค. 2563

  19 ส.ค. 2563

2

1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

- ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

-จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน

- ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่สนใจในการเข้าร่วมแข่งขัน

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

- ประเมินผล

 

 

27 พ.ย. 2563

 

04 ก.ย. 2563

07 ก.ย. 2563

07 ก.ย. 2563

23 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

 

 

 

 

27 พ.ย. 2563

 

04 ก.ย. 2563

07 ก.ย. 2563

07 ก.ย. 2563

23 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

 

 

 

 

2

 

2

2

2

2

2

1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ      

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   ครั้งที่ 1       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ครั้งที่ 2       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ครั้งที่ 3       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ครั้งที่ 4       

 

 

 

3 ส.ค. 2563

 

5 ต.ค. 2563

 

8 ธ.ค. 2563

 

8 ก.พ. 2564

 

 

 

3 ส.ค. 2563

 

5 ต.ค. 2563

 

8 ธ.ค. 2563

 

8 ก.พ. 2564

 

 

 

2

 

2

 

2

 

2

1.6 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ      

2 เม.ย. 2564

2 เม.ย. 2564

2

1.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ      

5 เม.ย. 2564

5 เม.ย. 2564

2

เกณฑ์ประเมิน   3 = เสร็จก่อนกำหนด   2 = เสร็จตามกำหนด   1 =  เสร็จหลังกำหนด

2. ผู้ร่วมโครงการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่6

2,702 คน

2,702 คน

2

เกณฑ์ประเมิน   3 = มากกว่ากำหนด   2 = ตามจำนวนที่กำหนด   1 =  น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (%ในระดับดีขึ้นไป)

80%

80.58 %

3

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3. รายการเบิกจ่ายงบประมาณ   

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ธันวาคม 2563

1,650.00

80.00

 

ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63

 

304.00

 

ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63

 

267.84

 

 

 

 

 

รวมทั้งกิจกรรม

651.84 บาท

 

 

งบประมาณเหลือจ่าย

 

998.16 บาท

 

3


2.

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

 แผนงาน การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ฝ่าย วิชาการ

สรุปประเมินการดำเนินงานและงบประมาณ เป็นดังนี้

 

กิจกรรม/รายการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

1.รายละเอียด

(ระบุวัน-เวลา)

(ระบุวัน-เวลา)

 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

18 พ.ค. 2563

18 พ.ค. 2563

2

1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ตวางกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

  19 ส.ค. 2563

  19 ส.ค. 2563

2

1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน    

  19 ส.ค. 2563

  19 ส.ค. 2563

2

1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต

- ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต

 - วางแผนการจัดการทำหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต

 - จัดทำหลักสูตร

-  กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะ

6.6.2 กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

- ประชุมวางแผนการจัดสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ทำจดหมายขออนุมัติการจัดกิจกรรม

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม    

- ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม

-  ดำเนินการจัดกิจกรรม

- ประเมินผล

 

 

 

  22 พ.ค. 2563 

22 พ.ค. 2563           

  25 พ.ค. 2563

  19 มิ.ย. 2563           

  28 ต.ค. 2563

  29 ต.ค. 2563

  02 พ.ย. 2563

  13 พ.ย. 2563

  08 ธ.ค. 2563

14 ธ.ค. 2563

 

 

 

22 พ.ค. 2563 

22 พ.ค. 2563           

  25 พ.ค. 2563

  19 มิ.ย. 2563           

  28 ต.ค. 2563

  29 ต.ค. 2563

  02 พ.ย. 2563

  13 พ.ย. 2563

  08 ธ.ค. 2563

14 ธ.ค. 2563

 

 

 

 

2

2

 

2

2

 

2

2

2

2

2

2

1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ตการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน   ครั้งที่ 1       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  ครั้งที่ 2       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  ครั้งที่ 3       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน   ครั้งที่ 4       

 

 

  19 มิ.ย. 2563           

 

  24 ก.ค. 2563

 

21 ส.ค. 2563

 

 18 ก.ย. 2563

 

 

  19 มิ.ย. 2563           

 

  24 ก.ค. 2563

 

21 ส.ค. 2563

 

18 ก.ย. 2563

 

 

2

 

 

2

 

2

 

2

1.6 สรุปผลการดำเนินงานการจัด การศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ตกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

2 เม.ย.2564

2 เม.ย.2564

2

1.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน          

5 เม.ย. 2564

5 เม.ย. 2564

2

เกณฑ์ประเมิน   3 = เสร็จก่อนกำหนด   2 = เสร็จตามกำหนด   1 =  เสร็จหลังกำหนด

2. ผู้ร่วมโครงการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่6

 2,702 คน

2,702  คน

2

เกณฑ์ประเมิน   3 = มากกว่ากำหนด   2 = ตามจำนวนที่กำหนด   1 =  น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (%ในระดับดีขึ้นไป)

80%

60.69 %

3

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3. รายการเบิกจ่ายงบประมาณ   

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563

12,593.00

5,000.00

 

 

ป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน

 

2,600.00

 

วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563

 

864.50

 

ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63

 

33.00

 

วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน

 

2,903.00

 

คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563

 

-1,314.00

 

ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 28 ก.ย. 63

 

430.00

 

ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64

 

2,749.01

 

 

 

 

 

รวมทั้งกิจกรรม

13,265.51 บาท

 

 

งบประมาณเหลือจ่าย

-672.51 บาท

 

1

เกณฑ์ประเมิน   3 = ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้     2 = ตามงบประมาณที่ตั้งไว้     1 =  สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

4.1   นักเรียนร้อยละ 80 เคารพสิทธิเสรีภาพการอยู่ร่วมกันในสังคม

80%

60.69%

1

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หาค่าเฉลี่ย  =    ผลรวมคะแนนข้อย่อยทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อย่อยทั้งหมด                                      ค่าเฉลี่ย

1.96

4. สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ

4 =  ดีมาก    ค่าเฉลี่ย   2.25 – 3.00                             3 = ดี            ค่าเฉลี่ย  1.49 – 2.24 

                   2 =  พอใช้    ค่าเฉลี่ย   0.73 – 1.48                             1 = ปรับปรุง    ค่าเฉลี่ย  ต่ำกว่า 0.73

3

5. ข้อมูลเพิ่มเติม/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย และน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้นักเรียนเข้าใจสิทธิมนุษยชน ในด้านต่างๆ

 

6. เอกสาร/ภาพถ่าย/         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (ลงชื่อ)ณัฏฐวดี ดวงใจ                                                              (ลงชื่อ)  ณัฏฐวดี ดวงใจ

                             (มิสณัฏฐวดี  ดวงใจ)                                                                   (มิสณัฏฐวดี ดวงใจ )

                           ผู้สรุปและประเมิน                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

 แผนงาน  ฝ่าย วิชาการ

สรุปประเมินการดำเนินงานและงบประมาณ เป็นดังนี้

 

กิจกรรม/รายการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

1.รายละเอียด

(ระบุวัน-เวลา)

(ระบุวัน-เวลา)

 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL

18 พ.ค. 2563

ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

 

1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL

  19 ส.ค. 2563

 

 

1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  

  19 ส.ค. 2563

 

 

1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  

- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL และออกแบบการจัดกิจกรรม

-ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน

-จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL

-  นำผลการสำรวจความต้องการของนักเรียนในการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการศึกษาสถานที่ แหล่งเรียนรู้ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

- สำรวจสถานที่ ในการทำกิจกรรม

-ทำหนังสือขออนุมัติการจัดกิจกรรม

- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประชุมชี้แจงนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

- ดำเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้

- ประเมินผลการทำงาน

 

 19 มิ.ย. 2563

 

  22 มิ.ย. 2563

  23 มิ.ย. 2563

07 ก.ค. 2563

 

11 ก.ค. 2563

13 ก.ค. 2563

20 ก.ค. 2563

21 ก.ค. 2563

14 ก.ย. 2563

19 ก.ย. 2563

  25 ก.ย. 2563

 

 

1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL              ครั้งที่ 1       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 2       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL   ครั้งที่ 3       

- รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 4       

 

26 มิ.ย. 2563

 

  24 ก.ค. 2563

 

07 ส.ค. 2563

 

14 ส.ค. 2563

 

 

1.6 สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  

2 เม.ย. 2564

 

 

1.7 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL   

 5 เม.ย. 2564

 

 

เกณฑ์ประเมิน   3 = เสร็จก่อนกำหนด   2 = เสร็จตามกำหนด   1 =  เสร็จหลังกำหนด

2. ผู้ร่วมโครงการ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมิน   3 = มากกว่ากำหนด   2 = ตามจำนวนที่กำหนด   1 =  น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด

2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (%ในระดับดีขึ้นไป)

 

 

 

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3. รายการเบิกจ่ายงบประมาณ   

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL

46,300.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งกิจกรรม

-

-

 

งบประมาณเหลือจ่าย

 

 

 

เกณฑ์ประเมิน   3 = ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้     2 = ตามงบประมาณที่ตั้งไว้     1 =  สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนที่ตั้งไว้

ดำเนินการจริง

ผลประเมิน

 

 

 

 

เกณฑ์ประเมิน   3 = สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด   2 = บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   1 =  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

หาค่าเฉลี่ย  =    ผลรวมคะแนนข้อย่อยทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อย่อยทั้งหมด                                      ค่าเฉลี่ย

 

4. สรุปผลสำเร็จของกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ

4 =  ดีมาก    ค่าเฉลี่ย   2.25 – 3.00                             3 = ดี            ค่าเฉลี่ย  1.49 – 2.24 

                   2 =  พอใช้    ค่าเฉลี่ย   0.73 – 1.48                             1 = ปรับปรุง    ค่าเฉลี่ย  ต่ำกว่า 0.73

 

5. ข้อมูลเพิ่มเติม/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 

6. เอกสาร/ภาพถ่าย/             (........) ไม่มี     (..........) ตามแนบ...........เรื่อง/ฉบับ

 

 

 

                                   (ลงชื่อ)ณัฏฐวดี ดวงใจ                                                                                  (ลงชื่อ)  ณัฏฐวดี ดวงใจ

                          (มิสณัฏฐวดี  ดวงใจ)                                                                      (มิสณัฏฐวดี ดวงใจ )

                           ผู้สรุปและประเมิน                                                                     หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน แผนงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา  2563

************************************************************

แผนงาน   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ มิสณัฏฐวดี  ดวงใจ               ฝ่าย  วิชาการ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :     พันธกิจข้อที่.    1       เป้าหมายข้อที่  2   ตัวชี้วัดความสำเร็จข้อที่.1-3..

ตอบสนองมาตรฐานขั้นพื้นฐาน  สมศ (รอบ 4) : ตัวบ่งชี้ที่ 4 เกณฑ์/ประเด็นพิจารณา  1.1.4 ,1.1.5

ตอบสนองแผนยุทธศาตร์มูลนิธิฯ(FSG) : มาตรฐานที่ 2,3  ตัวบ่งชี้ที่หลัก 2.5,3.5   

ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ: เป้าหมายหลักที่ 2,3     เป้าหมายรองที่ 2.1

ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ :  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ,3.5  เกณฑ์ที่  2.5.1 -2.5.3  ,3.5.1-3.5.3,   3.6.1-3.6.2

1.สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

แผนงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการรับผิดชอบการจัดกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.วางแผนการจัดกิจกรรม

4.กำกับติดตามการดำเนินงาน

5.จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

6. สรุปประเมินกิจกรรม

7. นำผลสรุปการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในแผนงานไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

 

2.งบประมาณ

ตั้งไว้  64,062 บาท       จ่ายจริง  16,747.51    บาท    คงเหลือ    47,314.49    บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้.............-...............บาท

 

3.วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

          1.ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม

          2. สังเกตการฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ           

 

 

 

 

4.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

ที่

วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1.

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 90 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงาน กับติดตามบริหารจัดการงานในกลุ่มเป็นไปตามที่กำหนดไว้   

 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงาน กับติดตามบริหารจัดการงานในกลุ่มเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ร้อยละ 93.11

     √

 

2.

ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์ รักษา เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เรียน ร่วมอนุรักษ์ รักษา เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 80.58

     √

 

3.

นักเรียนร้อยละ 80 เคารพสิทธิเสรีภาพการอยู่ร่วมกันในสังคม

นักเรียน เคารพสิทธิเสรีภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมร้อยละ 60.96

 

     √

4.

นักเรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมการแข่งขันและมีทักษะในด้านการแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันและมีทักษะในด้านการแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 79.63

 

     √

เฉลี่ยผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ  78.57

  

 

 

 

 

 

 

    5.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

สภาพความสำเร็จ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1.ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 90 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงาน กับติดตามบริหารจัดการงานในกลุ่มเป็นไปตามที่กำหนดไว้        

 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงาน กับติดตามบริหารจัดการงานในกลุ่มเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ร้อยละ 93.11

     √

 

2.ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์ รักษา เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เรียน ร่วมอนุรักษ์ รักษา เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 80.58

     √

 

3.นักเรียนร้อยละ 80 เคารพสิทธิเสรีภาพการอยู่ร่วมกันในสังคม

นักเรียน เคารพสิทธิเสรีภาพการอยู


เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 กันยายน 2563
กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2563
กิจกรรมการแข่งขันศักยภาพด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ปี 2563
การแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา