Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(70)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.  รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 90 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงาน กับติดตามบริหารจัดการงานในกลุ่มเป็นไปตามที่กำหนดไว้
2.  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 90พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
3.  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 100ได้รับการนิเทศติดตามการสอนครบทุกคน
4.  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
5.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมอนุรักษ์ รักษา เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.  นักเรียนร้อยละ 80 เคารพสิทธิเสรีภาพการอยู่ร่วมกันในสังคม
7.  นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
8.  นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 214 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 9   9   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ 7   7   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 13   13   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 6   6   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 20   20   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL 15   15   0 *** *** 151 วัน
18 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 151 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2564   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 361 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2565   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 446 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
31 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
01 ต.ค. 2563 29 ต.ค. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 333 วัน
01 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 88 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
30 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (70)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการบริหารจัดการงานในกลุ่มสาระสังคมตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูแต่ละระดับชั้นศึกษาข้อมูลหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา มาตรฐานตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบกิจกรรม การวัดผลประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในแต่ละระดับชั้น  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตามตัวชี้วัดของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วางแผนการจัดการทำหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำหลักสูตร  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL และออกแบบการจัดกิจกรรม  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 1  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนและกำหนดการการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการสำรวจความต้องการของนักเรียนในการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการศึกษาสถานที่ แหล่งเรียนรู้ในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจสถานที่ ในการทำกิจกรรม  11 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำหนังสือขออนุมัติการจัดกิจกรรม  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 3  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 2  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 3  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL ครั้งที่ 4  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 2  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 4  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะครั้งที 3  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 3  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 4  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่สนใจในการเข้าร่วมแข่งขัน  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจงนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 5  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะครั้งที่ 4  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการนิเทศไปแจ้งให้ครูผู้สอนเพื่อทำการพัฒนา  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้  19 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เยาวชน ACL  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการจัดสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ออกแบบการจัดกิจกรรม  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขออนุมัติการจัดกิจกรรม  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมมารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่6  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาวางแผนการสาธิตรูปแบบมารยาทไทยแบบต่างๆ  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานการ จัดกิจกรรม  4 ธ.ค. 2563 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน  8 ธ.ค. 2563 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน  9 ธ.ค. 2563 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน  14 ธ.ค. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  5 ม.ค. 2564 36 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันมารยาทไทยช่วงชั้นที่ 3  21 ม.ค. 2564 52 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันมารยาทไทยช่วงชั้นที่ 4  21 ม.ค. 2564 52 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  29 ม.ค. 2564 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  19 มี.ค. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  19 มี.ค. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  19 มี.ค. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปไปวางแผนเพื่อพัฒนาใน ปีการศึกษาถัดไป  19 มี.ค. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  18 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ  19 มี.ค. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ถ่ายทอดผ่านทาง webex 3   6.5การจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ถ่ายทอดผ่านทาง webex
ในกำหนดการ: การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย (วันที่ 11 ก.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รสบัสปรับอากาศ 1 *** ***
2    ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 50 *** ***
3    อาหารว่างนักเรียน 50 *** ***
4    อุปกรณ์ทำกิจกรรม 50 *** ***
5    ค่าเข้าชมสถานที่ 50 *** ***
6    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
7    ค่าวิทยากร 4 *** ***
8    ค่าพวงมาลัย 2 *** ***
9    ค่าเสื้อค่าย 50 *** ***
10    อุปกรณ์อื่นๆ 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
2    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 1 *** ***
3    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 5 *** ***
4    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 12 *** ***
5    แผ่น DVD 20 *** ***
6    กล่องใส่แผ่น CD 1 แผ่นคละสี 20 *** ***
7    ชุดตลับหมึกแท้ Canon 811 1 *** ***
8    ชุดตลับหมึกแท้ Canon 810 1 *** ***
9    หมึกชนิดเติม Canon 810 2 *** ***
10    คลิปดำ 2 ขา NO.108 48 *** ***
11    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 0 5 *** ***
12    ลวดเย็บ No.10 5 *** ***
13    ลวดเย็บ No.8 5 *** ***
14    เชือกฟาง 3 *** ***
15    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 10 *** ***
16    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 40 *** ***
17    ซองน้ำตาล F14 ขยายข้าง KA 5 *** ***
18    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 8 *** ***
19    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
20    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 2 *** ***
21    เกียรติบัตร 30 *** ***
22    เอกสารประกอบการแข่งขัน 40 *** ***
23    เอกสารเตรียมความพร้อมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค 40 *** ***
24    เอกสารเตรียมความพร้อมการแข่งขันตอบปัญหาธนาคารแห่งประเทศไทย 40 *** ***
25    กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 2 *** ***
26    เกียรติบัตรการแข่งขันโต้วาที 10 *** ***
27    เงินรางวัล 1 *** ***
28    ลูกเต๋าทอยเกมส์บันไดงู 2 *** ***
29    ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
30    ป้ายไวนิล เกมส์บันไดงู 1 *** ***
31    แฟ้มสอด A4 70 *** ***
32    สมุดปกแข็ง 70 *** ***
33    ปากกา ควอนตั้ม 300 *** ***
34    ดินสอ 2B 300 *** ***
35    สีไม้ยาว 12 สี 5 *** ***
36    กระดาษชาร์ท 49 *** ***
37    เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 60 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 28 ก.ย. 63 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 1 *** ***
3    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - การจัดทำหลักสูตร
 - แผนการสอน
 - การนิเทศและติดตาม
 - การออกข้อสอบ
 - วิจัยในชั้นเรียน
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)