Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้งานวัดผลและประเมินผลมีระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(40)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ครูร้อยละ 94 ใช้เครื่องมือการวัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
2.  ครูร้อยละ 94 จัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
3.  มีระบบการบริหารงานวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ ครอบคลุมครูทุกคน
4.  มีการวางแผนกำหนดภาระงาน และขอบเขตของงานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5.  มีการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ตามหลักการ PDCA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
6.  มีการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ,แบบบันทึกการแปรงฟัน,แบบบันทีกการปฏิบัติหน้าที่เวรในห้องเรียน และแบบสอบถามงานวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับดีขึ้นไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงาน   0   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้บบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1   1   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 347 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานวัดผลและประเมินผล 38   38   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการทำงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
23 ก.พ. 2564 27 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 44 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
31 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (40)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในการประเมินนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลที่ผ่านมา 1 ภาคเรียน ของฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินนักเรียนที่สนใจเข้าเรียน CEP ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายปฐมวัย  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยในทุกๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คู่มือคุณภาพงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้บบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เชิญ ผู้อำนวยการลงนามในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก เกียรติบัตรเด็กที่ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรครู ฝ่ายปฐมวัย  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  12 เม.ย. 2564 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 3 *** ***
2    บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 20 *** ***
3    รายงานประจำตัวเด็ก 80 *** ***
4    รายงานประจำตัวเด็ก 260 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
6    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 15 *** ***
8    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 2 *** ***
9    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
10    ลวดเย็บ 1213 Max 1 *** ***
11    ลวดเย็บ No.10 20 *** ***
12    หมึกชนิดเติม Canon 810 3 *** ***
13    แบบบันทึกการแปรงฟัน 1,600 *** ***
14    แบบประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 900 *** ***
15    แบบบันทึกเวรประจำวัน 1,120 *** ***
16    แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนที่มีพัฒนาการไม่สมวัย 200 *** ***
17    แบบบันทึกการทำงานกลุ่ม/รายบุคคล 800 *** ***
18    ปกและแบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ประจำเดือน 1,600 *** ***
19    แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการและตำรากลางของมูลนิธิฯ 325 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อบัญชีเรียกชื่อ-บันทึกพัฒนาการเด็ก และสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ระดับปฐมวัย 1 *** ***
2    ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
3    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
4    ขออนุมัติซื้อพลาสติกหุ้มปกสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 1 *** ***
5    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
6    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
7    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย
 - สรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 256392.94
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2