Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้งานวัดผลและประเมินผลมีระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(36)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีรายงานการประเมินพัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง
2.  งานวัดผลมีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาถูกต้องครบถ้วน
3.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4.  ครูร้อยละ 94 ใช้เครื่องมือการวัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.  ครูร้อยละ 94 จัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
6.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการวัดผลและประเมินผล

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงาน   0   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้บบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 214 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานวัดผลและประเมินผล 36   36   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4   0   0 *** *** 81 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการทำงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 66 วัน
23 ก.พ. 2564 27 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 89 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 121 วัน
31 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (36)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประสานงานกับครูผู้สอนในการประเมินนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 66 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ภาคเรียนที่ 1  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 1 ภาคเรียน  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินนักเรียนที่สนใจเข้าเรียน CEP ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายปฐมวัย  2 ธ.ค. 2563 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 1  18 ธ.ค. 2563 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  4 ม.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  1 ก.พ. 2564 63 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 78 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยตามหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ภาคเรียนที่ 2  22 ก.พ. 2564 84 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  1 มี.ค. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2  8 มี.ค. 2564 98 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2  9 มี.ค. 2564 99 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาไทยนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2  10 มี.ค. 2564 100 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษนักเรียนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2  11 มี.ค. 2564 101 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ของภาคเรียนที่ 2  19 มี.ค. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป  12 เม.ย. 2564 133 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  12 เม.ย. 2564 133 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวัดผลและประเมินผล  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 3 *** ***
2    บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 20 *** ***
3    รายงานประจำตัวเด็ก 80 *** ***
4    รายงานประจำตัวเด็ก 260 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
6    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 4 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 15 *** ***
8    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 2 *** ***
9    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
10    ลวดเย็บ 1213 Max 1 *** ***
11    ลวดเย็บ No.10 20 *** ***
12    หมึกชนิดเติม Canon 810 3 *** ***
13    แบบบันทึกการแปรงฟัน 1,600 *** ***
14    แบบประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 900 *** ***
15    แบบบันทึกเวรประจำวัน 1,120 *** ***
16    แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนที่มีพัฒนาการไม่สมวัย 200 *** ***
17    แบบบันทึกการทำงานกลุ่ม/รายบุคคล 800 *** ***
18    ปกและแบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ประจำเดือน 1,600 *** ***
19    แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการและตำรากลางของมูลนิธิฯ 325 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อบัญชีเรียกชื่อ-บันทึกพัฒนาการเด็ก และสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ระดับปฐมวัย 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย
 - สรุปผลการประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)