Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ส่งเสริมให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
2.  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยให้เหมาะสมตามวัย

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(34)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(12)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ส่งเสริมให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ส่งเสริมให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีระบบการบริหารงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมครูและเด็กทุกคน
2.  มีการวางแผนกำหนดภาระงาน และขอบเขตของงานวิจัยในชั้นเรียน ร่วมกับผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.  มีการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ตามหลักการ PDCA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.  มีการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคลก่อนพัฒนา ระหว่างพัฒนา และหลังพัฒนา แบบบันทึกการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน และแบบสอบถามงานวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5.  ครูไทยฝ่ายปฐมวัยร้อยละ50จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยหน่วยงานอยู่ในระดับดีขึ้นขึ้นไป
6.  เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยมีพัฒนาการเหมาสมตามวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7.  มีความพึงพอใจในงานวิจัยในชั้นเรียน
8.  เด็กร้อยละ 93 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย
9.  เด็กร้อยละ 93 มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย
10.  มีความพึงพอใจในกิจกรรมคลินิคพัฒนาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ส่งเสริมให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
18 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
03 ม.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน 17   17   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ 15   15   0 *** *** 15 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 15 วัน
13 ก.ค. 2563 16 เม.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 364 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 210 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 140 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 15 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 15 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 15 วัน
31 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 15 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (34)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการจัดงานวิจัยในชั้นเรียน  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่1  20 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  20 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยครูประจำชั้น  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มดำเนินการพัฒนาการนักเรียนที่มีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัยในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 2  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มส่งชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่3  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 3  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3  17 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 3  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คู่มือคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  3 ม.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการตรวจและตัดสินงานวิจัยของครู  25 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจ้งผลรายงานการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือและภาษาในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 4  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 4  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มี.ค. 2564  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลงานวิจัยในชั้นเรียน  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เชิญ ผู้อำนวยการมอบของรางวัลให้ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย ในชั้นเรียน  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ตรวจงานวิจัย 3 *** ***
2    เกียรติบัตร 5 *** ***
3    ของรางวัลครู 5 *** ***
4    ของที่ระลึกวิทยากร 3 *** ***
5    เงินรางวัลครู 1 *** ***
6    เงินรางวัลครู 1 *** ***
7    เงินรางวัลครู 1 *** ***
8    เงินรางวัลครู 2 *** ***
9    เอกสารอบรมงานวิจัย 1,780 *** ***
10    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
11    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
12    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
13    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
14    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 1 *** ***
15    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของนักเรียนระดับปฐมวัย 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรตรวจงานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูฝ่ายปฐมวัย จำนวน 55 คน 1 *** ***
3    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
4    ขออนุมัติซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้ครูฝ่ายปฐมวัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับดีมาก 1 *** ***
5    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้ครูฝ่ายปฐมวัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับดีมาก 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบรายงานกิจกรรมคลินิคพัฒนาการ
 - แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล
 - แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ส่งเสริมให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมในงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย92.36
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (12 )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 2 สถานที่ อาคารเซนแมรี่(ห้องพยาบาล)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย เกี่ยวกับการอบรมงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3
คณะครูเริ่มส่งชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
คณะครูเริ่มส่งชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน
คณะกรรมการตรวจและตัดสินงานวิจัยของครู
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3
ประกาศผลงานวิจัยในชั้นเรียน ของคณะครูฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 4
กำหนดส่งงานวิจัยในชั้นเรียน