Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(29)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ครูร้อยละ 95 วิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับมาจัดประสบการณ์
2.  เด็กร้อยละ 93 มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
3.  เด็กร้อยละ 93 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย
4.  เด็กร้อยละ 93 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
5.  เด็กร้อยละ 93 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
6.  เด็กร้อยละ 93 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
7.  เด็กร้อยละ 93 มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย
8.  เด็กร้อยละ 93 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 209 วัน
18 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 209 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 299 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 271 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 209 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน 15   15   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ 14   14   0 *** *** 156 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 156 วัน
13 ก.ค. 2563 16 เม.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 223 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 1 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 86 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 156 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 156 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 61 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 93 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 126 วัน
31 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 156 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (29)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการจัดงานวิจัยในชั้นเรียน  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่1  20 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  20 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยครูประจำชั้น  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มดำเนินการพัฒนาการนักเรียนที่มีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัยในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 2  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการเบิกงบประมาณในการจัดซื้อของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ฝ่ายปฐมวัย  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มส่งชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 22 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่3  26 พ.ย. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 3  26 พ.ย. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยในชันเรียน ครั้งที่ 3  17 ธ.ค. 2563 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลีนิกพัฒนาการ ครั้งที่ 3  18 ธ.ค. 2563 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน  17 ม.ค. 2564 53 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการตรวจและตัดสินงานวิจัยของครู  25 ม.ค. 2564 61 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียน  8 ก.พ. 2564 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 4  19 ก.พ. 2564 86 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการครั้งที่ 4  19 ก.พ. 2564 86 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย ในชั้นเรียน  22 ก.พ. 2564 89 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานวิจัยในชั้นเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ตรวจงานวิจัย 3 *** ***
2    เกียรติบัตร 5 *** ***
3    ของรางวัลครู 5 *** ***
4    ของที่ระลึกวิทยากร 3 *** ***
5    เงินรางวัลครู 1 *** ***
6    เงินรางวัลครู 1 *** ***
7    เงินรางวัลครู 1 *** ***
8    เงินรางวัลครู 2 *** ***
9    เอกสารอบรมงานวิจัย 1,780 *** ***
10    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
11    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
12    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
13    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
14    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 1 *** ***
15    ชุดของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถามงาน/วิจัยในชั้นเรียนฝ่ายปฐมวัย
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)