Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการบริหารและจัดกิจกรรมงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(206)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(4)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(4)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(2)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(48)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.  มีระบบการบริหารงานระดับชั้นที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมครูและเด็กทุกคน
2.  มีการวางแผนกำหนดภาระงาน และขอบเขตของงานระดับชั้น ร่วมกับผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.  มีการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ตามหลักการ PDCA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.  มีการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ,แบบสุ่มตรวจการเดินแถว การเข้าแถว,แบบสุ่มตรวจมารยาทการไหว้ การสนทนา และแบบสอบถามงานระดับชั้น อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5.  เด็กร้อยละ 93 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
6.  เด็กร้อยละ 93 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.  เด็กร้อยละ 93 ควบคุมอารมณ์ตนเอง เล่นและะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย อยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.  เด็กร้อยละ 93 รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติภัยและสิ่งเสพติด อยู่ในระดับดีขึ้นไป
9.  เด็กร้อยละ 93 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก อยู่ในระดับดีขึ้นไป
10.  เด็กร้อยละ 93 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
11.  เด็กร้อยละ 93 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
12.  ครูร้อยละ 95 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง อยู่ในระดับดีขึ้นไป
13.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดีขึ้นไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 18 วัน
18 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 18 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 43 วัน
07 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย 16   16   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมหนูทำดี 24   24   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 24   24   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom 14   14   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 19   19   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ 20   20   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา 15   15   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17   17   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 22   22   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ 15   15   0 *** *** 18 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง 18   18   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
23 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 45 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 13 วัน
31 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (206)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวดSmart classroom  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 392 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ตรั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษา ข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางงานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  23 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมประกวดSmart classroom ครั้งที่ 1  23 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  23 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินการกิจกรรม โยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  24 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  24 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย  24 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีฝ่ายปฐมวัย  26 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 382 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 1  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 1  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน งานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 1  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดจุดในการปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนตอนเช้าจำนวน 8 จุด และตอนเย็นจำนวน 6 จุด ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัตฺงานกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดตารางปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน และอำนวยความสะดวกในการจราจรให้กับผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย  12 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและทำจัดทำตารางการตรวจให้คะแนนความสะอาดห้องเรียนในแต่ละเดือน  12 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนหน้าแถวของทุกวัน ฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 1  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ชี้แจงการฝึกปฏิบัติโยคะรวมของแต่ละระดับชั้น ณ ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำตารางการฝึกปฏิบัติโยคะของแตะละระดับชั้นเดือนละ 1 ครั้งตลอดปีการศึกษา  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำตารางฝึกปฏิบัติโยคะตาม VCD ทุกวันศุกร์เวลา 15.30 น.ในห้องเรียนโดยมีครูคอยให้คำชี้แนะ  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมประกวดSmart classroom ครั้งที่ 2  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ชี้แจงให้คณะครูรับทราบบทบาทหน้าที่ในจุดที่รับผิดชอบรวมทั้งแจกสมุดบันทึกอุบัติเหตุประจำห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย  27 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูทุกคนดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียนตามตารางที่กำหนด ฝ่ายปฐมวัย  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรทุกครั้ง ฝ่ายปฐมวัย  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกตารางการตรวจประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินสายชั้นละ 2 คน  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ฝ่ายปฐมวัย  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานครูประจำชั้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กที่มีจิตอาสาสมควรได้รับรางวัลหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 2  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูออกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่โลกกว้าง  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 2  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 2  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ตรั้งที่ 2  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและนักเรียนอนุบาล 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและนักเรียนอนุบาล 2 วัดสันตินิคมพัฒนา อ. เกาะคา  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและนักเรียนอนุบาล 3 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ. ห้างฉัตร  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 244 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนห้องเรียนเข้ารับฟังคำชี้แจงนโยบายการคัดเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 242 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันอัสสัมชัญ ฝ่ายปฐมวัย  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมด้านจิตอาสาที่เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนห้องเรียนจับฉลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียนกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการคัดเลือกประธานและรองประธานนักเรียน โดยให้คุณครูสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล(ช่วงนี้โควิดนักเรียนทุกคนไม่สามารถออกมาเลือกตั้งประธานและรองประธานได้ ต้องควบคุมและเว้นระยะห่างโดยสวมแมสและล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด)  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิมนต์พระอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาความสำคัญของการถวายเทียนพรรษา ฝ่ายปฐมวัย  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครูร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยคณะครูสัมภาษณ์และร่วมกันคัดเลือกประธานและรองประธานนักเรียนพร้อมกับมอบผ้าพันคอให้ประธาน ,รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจงตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับคุณครูประจำชั้น ฝ่ายปฐมวัย  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง ครั้งที่ 3  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนกำหนดหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายตลอดปีการศึกษากิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบรางวัลSmart classroom  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานนำข้อสอบจากสำนักพุทธศาสตร์สากลมาดำเนินการสอบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ฝ่ายปฐมวัย  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูประจำชั้นรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ ส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการส่งรายชื่อให้ชมรมพุทธศาสตร์สากลเพื่อจัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดตารางการออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบหมายหน้าที่คณะครูรับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย  17 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขออนุญาตออกไปเยี่ยมชม ฝ่ายปฐมวัย  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายปฐมวัย  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมศุนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนไฟและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวเสือ  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก, บ้านสอาดเนอสเซอรี่, เทศบาลตำบลปงยางคก,เทศบาลตำบลเสด็จ, โอเมก้า  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีทางศาสนา เนื่องในวัน วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 4 ธันวาคม 2563 )  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 2  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาคและจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คู่มือคุณภาพงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  3 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 2  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายปฐมวัย  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 2  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขอความอนุเคราห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ประสานงานกับเจ้าหนัาที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางฝ่ายปฐมวัย  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  แจงตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับคุณครูประจำชั้น  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและตัวแทนนักเรียนดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา กิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล ภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 3  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกการสุ่มตรวจมารยาทการไหว้และการสนทนาเดือนละ 1 ครั้ง ฝ่ายปฐมวัย  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกการสุ่มตรวจการเดินแถวและการเข้าแถวเดือนละ1ครั้ง ฝ่ายปฐมวัย  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  17 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปฐมวัย  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำหนดจุดเกิดเหตุ จุดรวมพล และเส้นทางอพยพนักเรียนออกจากที่เกิดเหตุ ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียรติบัตร กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรม เรื่อง การป้องกันและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  12 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 4  12 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 3  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 3  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมประกวดSmart classroom ครั้งที่ 3  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานงานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมประกวดSmart classroom  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไปกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (4)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและทำจัดทำตารางการตรวจให้คะแนนความสะอาดห้องเรียนในแต่ละเดือน 1   6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom
   1   6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
   1   6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
   1   6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (4)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและทำจัดทำตารางการตรวจให้คะแนนความสะอาดห้องเรียนในแต่ละเดือน (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รับการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รับการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 มี.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอัดสำเนาเอกสาร 5,725 *** ***
2    ถ่านพานาโซนิค Extra C (กลาง) 10 *** ***
3    ถ่าน AA Panasonic 30 *** ***
4    พลาสติกเคลือบบัตร A4 2 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
6    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 1 *** ***
7    ริบบิ้น เบอร์ 3 8 *** ***
8    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
9    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 18 *** ***
10    แผ่นยางรองตัด 1 *** ***
11    ค่าถ่ายเอกสาร 1,302 *** ***
12    สีไม้ยาว 24 สี 80 *** ***
13    เกียรติบัตร 80 *** ***
14    ค่าจัดส่งเอกสาร 1 *** ***
15    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
16    สังฆทาน 1 *** ***
17    สีไม้ยาว 12 สี 20 *** ***
18    สีไม้ยาว 24 สี 40 *** ***
19    เกียรติบัตร 60 *** ***
20    เกียรติบัตร 42 *** ***
21    ผ้าพันคอ 42 *** ***
22    ค่าปักผ้าพันคอ 42 *** ***
23    แบตเตอร์รี่ 4 *** ***
24    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 15 *** ***
25    สมุดปกอ่อนของโรงเรียน 28 *** ***
26    สติกเกอร์อย่างหนา 31 *** ***
27    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
28    แก๊สหุงต้ม 1 *** ***
29    น้ำมันเบนซิน 30 *** ***
30    สารเคมีถังดับเพลิง 1 *** ***
31    ควันสี+ปะทัด 1 *** ***
32    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 10 *** ***
33    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ(รถบัส) 5 *** ***
34    ค่าเข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์ 210 *** ***
35    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
36    น้ำดื่ม 240 *** ***
37    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ(รถบัส) นักเรียนอนุบาล 2 6 *** ***
38    ค่าตอบแทนตำรวจทางหลวง 1 *** ***
39    ค่าบำรุงสถานที่วัดสันตินิคมพัฒนา 1 *** ***
40    สังฆทาน 1 *** ***
41    น้ำดื่มขวดเล็ก 290 *** ***
42    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ (รถบัส) 6 *** ***
43    ค่าเข้าชมการแสดงช้าง 30 *** ***
44    ค่าเข้าชมการแสดงช้าง 245 *** ***
45    ของที่ระะลึก 1 *** ***
46    ค่าตอบแทนตำรวจทางหลวงนำทาง ไปศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 1 *** ***
47    ค่าอาหารช้าง 1 *** ***
48    น้ำดื่มขวดเล็ก 275 *** ***
49    ค่าน้ำมันรถ 1 *** ***
50    ถุงหูหิ้ว 3 *** ***
51    ถุงขยะสีดำ 3 *** ***
52    ขนม 50 *** ***
53    กระเป๋าผ้า 25 *** ***
54    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
55    ยาสามัญประจำบ้าน 2 *** ***
56    ถุงมือ 5 *** ***
57    ยาหม่อง 20 *** ***
58    กระเช้าสิ่งของ 1 *** ***
59    สำลี 5 *** ***
60    ผงซักฟอก 6 *** ***
61    สบู่ 12 *** ***
62    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
63    ดอกไม้สด/ดอกไม้พลาสติก 1 *** ***
64    ป้ายไวนิล 1 *** ***
65    เทียนพรรษา 1 *** ***
66    ดอกไม้สด 6 *** ***
67    ก้อนโอเอซีส 6 *** ***
68    กระเช้าดอกไม้สด 1 *** ***
69    กระเช้าดอกไม้สด 1 *** ***
70    ของรางวัล 8 *** ***
71    สายสะพาน 8 *** ***
72    นมอัดเม็ด 37 *** ***
73    ดอกไม้/อุปกรณ์ตกแต่ง 1 *** ***
74    ขนม 18 *** ***
75    น้ำยาดันฝุ่น 54 *** ***
76    ถุงมือ 54 *** ***
77    ผ้าขนหนู 54 *** ***
78    ริบบิ้น เบอร์ 3 8 *** ***
79    ขนม 8 *** ***
80    เชือกไนล่อน 4 *** ***
81    ถุงพลาสติก 5 *** ***
82    กระดาษห่อของขวัญ 40 *** ***
83    ริบบิ้น เบอร์ 3 5 *** ***
84    กระติกน้ำ 8 *** ***
85    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อถ่านชาร์จสำหรับใส่โทรโข่งและงานสั่งทำผ้าพันคอคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
2    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อเป็นของรางวัลกิจกรรม Smart Classroom มอบให้ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลประจำเดือนทุกเดือน 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
4    สมุด 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อขนมและของที่ระลึก มอบให้เด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1 *** ***
7    ขออนุมัติซื้อเชือกไนล่อนเพื่อใช้ติดป้ายไวนิลตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง 1 *** ***
8    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อขนมและของที่ระลึก มอบให้เด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1 *** ***
9    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นและสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนระดับปฐมวัย ( 1 *** ***
10    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
11    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลกิจกรรมโยคะระดับปฐมวัย เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และตกแต่งห้องเรียนกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ 1 *** ***
12    ขออนุมัติซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค เพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสา 1 *** ***
13    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RE เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
14    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
15    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
16    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
17    วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน 1 *** ***
18    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนของนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 1 *** ***
20    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
21    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
22    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
23    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
24    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนของนักเรียนระดับปฐมวัย วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 1 *** ***
25    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
26    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินการปฏิบัติงานระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย
 - รายงานสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
แบบประเมินความพึงพอใจในงานระดับชั้น93.46
ความพึงพอใจงานระดับชั้น93.96
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมในงานระดับชั้น ระดับปฐมวัย92.17
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (48 )
ภาพประเมินความสะอาดห้องเรียน
ประกาศผลการเลือกอย่างเป็นทางการ โดยคณะครูสัมภาษณ์และร่วมกันคัดเลือกประธานและรองประธานพร้อมกับมอบผ้าพันคอให้ประธาน,รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการคัดเลือกประธานและรองประธานนักเรียน โดยให้คุณครูสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหาเสียงตลอดปีการศึกษา
การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
มอบรางวัลกิจกรรม Smart classroom
กิจกรรม “ป๋าเวณี ยี่เป็ง เด็กน้อยลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 30 ตุลาคม 2563
การฝึกปฏิบัติโยคะในห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3
ฝ่ายปฐมวัย เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเสือ และ อบต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ฝ่ายปฐมวัย เยี่ยมบ้านสอาดเนอสเซอรี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.ปงยางคก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เสด็จ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโอมิกา จ.ลำปาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดลำปาง
ฝ่ายปฐมวัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย
กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ "Merry Christmas & Happy New year 2021" ระดับปฐมวัย และงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในห้องเรียน วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563
การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม  ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 28 มกราคม 2564
กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ร่วมบริจาคสิ่งของ ณ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.ลำปาง วันที่ 29 มกราคม 2564
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 1 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 1 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
บันทึกการสุ่มตรวจมารยาทการไหว้และการสนทนา ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที 3
ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 2 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 2
บันทึกการสุ่มตรวจการเดินแถวและการเข้าแถว สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลภาคเรียนที่ 2
ประชุม
ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 1 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 2 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกซ้อมดับเพลิง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 1 มีนาคม 2564
มอบเกียรติบัตร กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายปฐมวัย
การฝึกซ้อม “การดับเพลิง และภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 2 มีนาคม 2564
มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ณ ห้องสมุดฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ครั้งที่ 4 สถานที่ ห้องสมุดฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมหนูทำดี ครั้งที่ 3 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 3 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสา ครั้งที่ 1 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ครั้งที่ 2 ณ.ห้องสมุดฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต