Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(182)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(3)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(3)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.  มีการวางแผนกำหนดภาระงานและขอบเขตของงานระดับชั้นร่วมกับผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายปฐมวัย
2.  มีการประสานงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
3.  มีการดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ ๆ
4.  ครูร้อยละ 95 มีการบริหารชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5.  ครูร้อยละ 95 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
6.  เด็กร้อยละ 93 รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด
7.  เด็กร้อยละ 93 มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
8.  เด็กร้อยละ 93ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย
9.  เด็กร้อยละ 93 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
10.  เด็กร้อยละ 93 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
11.  เด็กร้อยละ 93 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
12.  เด็กร้อยละ 93 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
13.  เด็กร้อยละ 93 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
14.  มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
15.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
16.  . มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 151 วัน
18 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 151 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 276 วัน
07 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย 14   14   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมหนูทำดี 22   22   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 20   20   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom 13   13   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 18   18   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ 19   19   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา 16   16   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16   16   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 16   16   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564    6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ 12   12   0 *** *** 151 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง 16   16   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 81 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 66 วัน
23 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 88 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 120 วัน
31 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (182)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวดSmart classroom  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษา ข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางงานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  23 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม  23 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  23 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  24 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินการกิจกรรม โยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  24 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  24 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินการกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย  24 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน งานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัตฺงานกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดจุดในการปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนตอนเช้าจำนวน 8 จุด และตอนเย็นจำนวน 6 จุด ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดตารางปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน และอำนวยความสะดวกในการจราจรให้กับผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย  12 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและทำจัดทำตารางการตรวจให้คะแนนความสะอาดห้องเรียนในแต่ละเดือน  12 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานสวัสดิภาพตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนหน้าแถวของทุกวัน ฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  19 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ชี้แจงการฝึกปฏิบัติโยคะรวมของแต่ละระดับชั้น ณ ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำตารางการฝึกปฏิบัติโยคะของแตะละระดับชั้นเดือนละ 1 ครั้งตลอดปีการศึกษา  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำตารางฝึกปฏิบัติโยคะตาม VCD ทุกวันศุกร์เวลา 15.30 น.ในห้องเรียนโดยมีครูคอยให้คำชี้แนะ  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ฝ่ายปฐมวัย  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ชี้แจงให้คณะครูรับทราบบทบาทหน้าที่ในจุดที่รับผิดชอบรวมทั้งแจกสมุดบันทึกอุบัติเหตุประจำห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย  27 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูทุกคนดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียนตามตารางที่กำหนด ฝ่ายปฐมวัย  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรทุกครั้ง ฝ่ายปฐมวัย  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกตารางการตรวจประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินสายชั้นละ 2 คน  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ฝ่ายปฐมวัย  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประสานครูประจำชั้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กที่มีจิตอาสาสมควรได้รับรางวัลหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูออกสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมสู่โลกกว้างของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกการสุ่มตรวจมารยาทการไหว้และการสนทนาเดือนละ 1 ครั้ง ฝ่ายปฐมวัย  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกการสุ่มตรวจการเดินแถวและการเข้าแถวเดือนละ1ครั้ง ฝ่ายปฐมวัย  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันนักบุญหลุยส์ ฝ่ายปฐมวัย  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่โลกกว้าง  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและนักเรียนอนุบาล 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและนักเรียนอนุบาล 2 วัดสันตินิคมพัฒนา อ. เกาะคา  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและนักเรียนอนุบาล 3 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ. ห้างฉัตร  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูระดับชั้นอนุบาล 3 คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนห้องเรียนเข้ารับฟังคำชี้แจงนโยบายการคัดเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันอัสสัมชัญ ฝ่ายปฐมวัย  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมด้านจิตอาสาที่เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนห้องเรียนจับฉลากหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียนกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้สมัครประธานนักเรียนดำเนินการหาเสียงในห้องเรียนทุกวันกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการคัดเลือกประธานและรองประธานนักเรียน โดยให้คุณครูสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล(ช่วงนี้โควิดนักเรียนทุกคนไม่สามารถออกมาเลือกตั้งประธานและรองประธานได้ ต้องควบคุมและเว้นระยะห่างโดยสวมแมสและล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด)  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิมนต์พระอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาความสำคัญของการถวายเทียนพรรษา ฝ่ายปฐมวัย  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลการเลือกอย่างเป็นทางการ โดยคณะครูสัมภาษณ์และร่วมกันคัดเลือกประธานและรองประธานนักเรียนพร้อมกับมอบผ้าพันคอให้ประธาน ,รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจงตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้กับคุณครูประจำชั้น ฝ่ายปฐมวัย  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนกำหนดหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่หาเสียงตลอดปีการศึกษากิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบรางวัลSmart classroom  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานนำข้อสอบจากสำนักพุทธศาสตร์สากลมาดำเนินการสอบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ฝ่ายปฐมวัย  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูประจำชั้นรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ ส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดำเนินการส่งรายชื่อให้ชมรมพุทธศาสตร์สากลเพื่อจัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูประจำชั้นคัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจงร่วมกับคณะกรรมการกำหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดลำปางเพื่อออกไปประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฐมวัย  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสู่โลกกว้าง  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดตารางการออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบหมายหน้าที่คณะครูรับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย  17 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขออนุญาตออกไปเยี่ยมชม ฝ่ายปฐมวัย  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขออนุญาตนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายปฐมวัย  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมศุนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนไฟและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวเสือ  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงยางคก, บ้านสอาดเนอสเซอรี่, เทศบาลตำบลปงยางคก,เทศบาลตำบลเสด็จ, โอเมก้า  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียตริบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 1 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการรวบรวมสิ่งของบริจาคและจัดซื้อสิ่งของเพื่อร่วมบริจาคในกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายปฐมวัย  25 ธ.ค. 2563 25 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขอความอนุเคราห์เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมหนูน้อยอาสา ประสานงานกับเจ้าหนัาที่ของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางฝ่ายปฐมวัย  4 ม.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำจดหมายขออนุญาตินักเรียนชั้นอนุบาล3เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยอาสวาฝ่ายปฐมวัย  8 ม.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและตัวแทนนักเรียนดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา กิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  29 ม.ค. 2564 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนครูออกเยี่ยมและบริจาคสิ่งของศูนย์สวัสดิการบ้านพักผู้สูงอายุและสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปางกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  30 ม.ค. 2564 61 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.พ. 2564 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปฐมวัย  5 ก.พ. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประกวด Smart classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเยีี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่โลกกว้าง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  18 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำหนดจุดเกิดเหตุ จุดรวมพล และเส้นทางอพยพนักเรียนออกจากที่เกิดเหตุ ฝ่ายปฐมวัย  22 ก.พ. 2564 84 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจงครูและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียน ฝ่ายปฐมวัย  23 ก.พ. 2564 85 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนจากครูประจำชั้นภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานงานบริหารระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมประกวดSmart classroom  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  5 มี.ค. 2564 95 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย  5 มี.ค. 2564 95 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รวบรวมรายชื่่อตัวแทนแต่ละห้องเพื่อเข้าร่วมประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  10 มี.ค. 2564 100 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเกียรติบัตรและจัดเตรียมของรางวัล ภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  22 มี.ค. 2564 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  26 มี.ค. 2564 116 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 มี.ค. 2564 120 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเกียตริบัตรพร้อมของรางวัลภาคเรียนที่ 2 หนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย  1 เม.ย. 2564 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูทำดี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมสู่โลกกว้าง  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสวัสดิภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไปกิจกรรมหนูน้อยอาสาฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 151 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (3)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและทำจัดทำตารางการตรวจให้คะแนนความสะอาดห้องเรียนในแต่ละเดือน 1   6.4 กิจกรรมประกวด Smart classroom
   1   6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
   1   6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (3)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและทำจัดทำตารางการตรวจให้คะแนนความสะอาดห้องเรียนในแต่ละเดือน
ในกำหนดการ: ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนดไว้พร้อมติดตามเป็นระยะ (วันที่ 14 พ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รับการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : รับการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอัดสำเนาเอกสาร 5,725 *** ***
2    ถ่านพานาโซนิค Extra C (กลาง) 10 *** ***
3    ถ่าน AA Panasonic 30 *** ***
4    พลาสติกเคลือบบัตร A4 2 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
6    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 1 *** ***
7    ริบบิ้น เบอร์ 3 8 *** ***
8    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
9    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 18 *** ***
10    แผ่นยางรองตัด 1 *** ***
11    ค่าถ่ายเอกสาร 1,302 *** ***
12    สีไม้ยาว 24 สี 80 *** ***
13    เกียรติบัตร 80 *** ***
14    ค่าจัดส่งเอกสาร 1 *** ***
15    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
16    สังฆทาน 1 *** ***
17    สีไม้ยาว 12 สี 20 *** ***
18    สีไม้ยาว 24 สี 40 *** ***
19    เกียรติบัตร 60 *** ***
20    เกียรติบัตร 42 *** ***
21    ผ้าพันคอ 42 *** ***
22    ค่าปักผ้าพันคอ 42 *** ***
23    แบตเตอร์รี่ 4 *** ***
24    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 15 *** ***
25    สมุดปกอ่อนของโรงเรียน 28 *** ***
26    สติกเกอร์อย่างหนา 31 *** ***
27    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
28    แก๊สหุงต้ม 1 *** ***
29    น้ำมันเบนซิน 30 *** ***
30    สารเคมีถังดับเพลิง 1 *** ***
31    ควันสี+ปะทัด 1 *** ***
32    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 10 *** ***
33    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ(รถบัส) 5 *** ***
34    ค่าเข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์ 210 *** ***
35    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
36    น้ำดื่ม 240 *** ***
37    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ(รถบัส) นักเรียนอนุบาล 2 6 *** ***
38    ค่าตอบแทนตำรวจทางหลวง 1 *** ***
39    ค่าบำรุงสถานที่วัดสันตินิคมพัฒนา 1 *** ***
40    สังฆทาน 1 *** ***
41    น้ำดื่มขวดเล็ก 290 *** ***
42    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ (รถบัส) 6 *** ***
43    ค่าเข้าชมการแสดงช้าง 30 *** ***
44    ค่าเข้าชมการแสดงช้าง 245 *** ***
45    ของที่ระะลึก 1 *** ***
46    ค่าตอบแทนตำรวจทางหลวงนำทาง ไปศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 1 *** ***
47    ค่าอาหารช้าง 1 *** ***
48    น้ำดื่มขวดเล็ก 275 *** ***
49    ค่าน้ำมันรถ 1 *** ***
50    ถุงหูหิ้ว 3 *** ***
51    ถุงขยะสีดำ 3 *** ***
52    ขนม 50 *** ***
53    กระเป๋าผ้า 25 *** ***
54    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
55    ยาสามัญประจำบ้าน 2 *** ***
56    ถุงมือ 5 *** ***
57    ยาหม่อง 20 *** ***
58    กระเช้าสิ่งของ 1 *** ***
59    สำลี 5 *** ***
60    ผงซักฟอก 6 *** ***
61    สบู่ 12 *** ***
62    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
63    ดอกไม้สด/ดอกไม้พลาสติก 1 *** ***
64    ป้ายไวนิล 1 *** ***
65    เทียนพรรษา 1 *** ***
66    ดอกไม้สด 6 *** ***
67    ก้อนโอเอซีส 6 *** ***
68    กระเช้าดอกไม้สด 1 *** ***
69    กระเช้าดอกไม้สด 1 *** ***
70    ของรางวัล 8 *** ***
71    สายสะพาน 8 *** ***
72    นมอัดเม็ด 37 *** ***
73    ดอกไม้/อุปกรณ์ตกแต่ง 1 *** ***
74    ขนม 18 *** ***
75    น้ำยาดันฝุ่น 54 *** ***
76    ถุงมือ 54 *** ***
77    ผ้าขนหนู 54 *** ***
78    ริบบิ้น เบอร์ 3 8 *** ***
79    ขนม 8 *** ***
80    เชือกไนล่อน 4 *** ***
81    ถุงพลาสติก 5 *** ***
82    กระดาษห่อของขวัญ 40 *** ***
83    ริบบิ้น เบอร์ 3 5 *** ***
84    กระติกน้ำ 8 *** ***
85    ค่าน้ำมันรถ 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อถ่านชาร์จสำหรับใส่โทรโข่งและงานสั่งทำผ้าพันคอคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
2    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อเป็นของรางวัลกิจกรรม Smart Classroom มอบให้ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลประจำเดือนทุกเดือน 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
4    สมุด 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อขนมและของที่ระลึก มอบให้เด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1 *** ***
7    ขออนุมัติซื้อเชือกไนล่อนเพื่อใช้ติดป้ายไวนิลตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง 1 *** ***
8    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อขนมและของที่ระลึก มอบให้เด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1 *** ***
9    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นและสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนระดับปฐมวัย ( 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินงานระดับชั้นฝ่ายปฐมวัย
 - แบบประเมินผลการดำเนินแผนงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)





อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
ภาพประเมินความสะอาดห้องเรียน
ประกาศผลการเลือกอย่างเป็นทางการ โดยคณะครูสัมภาษณ์และร่วมกันคัดเลือกประธานและรองประธานพร้อมกับมอบผ้าพันคอให้ประธาน,รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการคัดเลือกประธานและรองประธานนักเรียน โดยให้คุณครูสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหาเสียงตลอดปีการศึกษา
การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
มอบรางวัลกิจกรรม Smart classroom
กิจกรรม “ป๋าเวณี ยี่เป็ง เด็กน้อยลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 30 ตุลาคม 2563
การฝึกปฏิบัติโยคะในห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3
ฝ่ายปฐมวัย เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเสือ และ อบต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ฝ่ายปฐมวัย เยี่ยมบ้านสอาดเนอสเซอรี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.ปงยางคก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เสด็จ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโอมิกา จ.ลำปาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดลำปาง
ฝ่ายปฐมวัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563