Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(168)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(5)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(5)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(18)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย ที่เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
2.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
3.  มีการวางแผนการดำเนินงานทุกงานของงานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย
4.  มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม คณะครูงานวิชาการ
5.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพครูฝ่ายปฐมวัย
6.  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
7.  สามารถบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.  มีการรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและการเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
9.  เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 93
10.  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
12.  เด็กร้อยละ 93 มีความร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
13.  เด็กร้อยละ 93 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
14.  เด็กร้อยละ 93 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
15.  เด็กร้อยละ 93 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
16.  เด็กร้อยละ 93 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
17.  เด็กร้อยละ 93 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
18.  เด็กร้อยละ 93 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
19.  เด็กร้อยละ 93 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
20.  เด็กร้อยละ 93 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21.  เด็กร้อยละ 93 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 มี.ค. 2563 29 พ.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
18 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
03 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
03 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 274 วัน
07 พ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 153 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย 7   7   0 *** *** 153 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 34   34   0 *** *** 153 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 10   10   0 *** *** 123 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย 10   10   0 *** *** 153 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 13   13   0 *** *** 123 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.6 กิจกรรม English is fun 14   14   0 *** *** 123 วัน
02 มี.ค. 2563 09 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp 9   9   0 *** *** 132 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรม Morning Program 33   33   0 *** *** 153 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี 13   13   0 *** *** 153 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.10 กิจกรรมวันวิชาการ 8   8   0 *** *** 123 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.11 กิจกรรมศิลปินน้อย 5   5   0 *** *** 123 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 12   12   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 153 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 135 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 83 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 83 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 83 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 153 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 153 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 64 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 90 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 123 วัน
01 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 153 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (168)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนอนหนังสือต้วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันวิชาการ  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมกิจกรรมศิลปินน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศิลปินน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูลประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินการกิจกรรมEnglish is fun  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูลประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูลประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงาน ปีที่ผ่านมา กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมากิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันวิชาการ  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศิลปินน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน หลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันวิชาการ  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Morning Program  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อย ACL ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมศิลปินน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรมMorning Program  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตาทแผนการจัดกิจกรมสืบานภูมิปํญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ Just speak out และหนังสือ sight word ให้กับคณะครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้าสายชั้นอนุบาล  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word  11 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 1)  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันวิชาการ  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รับการกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 1  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การให้เกร็ดความรู้ เรื่อง "วันแม่แห่งชาติ"  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล2- 3 ใช้หนังสือ just speak out และ simple sight word ใช้ฝึกอ่านผ่านคลิป youtube  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike @LANNA Cross Country  16 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การป้องกันไข้เลือดออก"  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานถ่ายภาพรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ "ประโยชน์ของการดื่มนม ในน้ำนมมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ช่วยให้ร่างการเจริญเติมโต และมีแคลเซียม ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง "  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน "  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระหน้ารู้เกี่ยวกับ " ข้อเสียของการติดแท็บเล็ตและมือถือ "  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " โทษของการดื่มน้ำอัดลม "  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดซื้อของรางวัลกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การป้องกันโรคฉี่หนู "  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขัน Strider Racing & Adventure Zone @ Central Plaza Rama II 2019  6 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของมะนาว "  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ "  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติกืจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่2)  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของวิตามินซี "  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน "  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ทานผลไม้เวลาไหนถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด "  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง "การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย "  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 64 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " 6โรคที่มากับหน้าฝน "  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน "  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ " ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า "  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เรื่อง " 6วิธีการดูแลสุขภาพในหน้าหนาว "  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานในกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ระดับชั้นอนุบาล 2 แข่งขันเล่านิทานเล่มโปรดของหนู  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563  11 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ให้สาระน่ารู้ " เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว "  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การล้างผักสดให้สะอาด "  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยระดับชั้นอนุบาล 3 เล่านิทานเล่มโปรดของหนู ฝ่ายปฐมวัย  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ "  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 37 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับ " คำศัพท์ภาษาจีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาว "  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการนอนเวลา กลางวัน ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไร เช่น ลดความเครียด กระตุ้นการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน และไม่เหนื่อยเกินไป มีความพร้อมในการทำงานและรักษาโรคหัวใจ  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้หวัด เข้าหน้าหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลง เรามารักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันไข้หวัดมี 5ข้อคะ ข้อ.1 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ข้อ.2 รับประทานอาหารให้ครบ หลัก5หมู่ ข้อ.3 พักผ่อนให้เพียงพอ ข้อ.4 ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย ข้อ.5 ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร เพื่อนๆน้องๆ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก็จะไม่มีไข้หวัดมากวนใจแล้วคะ  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การแข่งขันจักรยานทรงตัว CMRB สนามที่4 LANNA CROSS COUNTRY  15 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike CUP2020 #5  21 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่3)  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆใน กิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  3 ธ.ค. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมวันวิชาการ  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  3 ธ.ค. 2563 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมวันวิชาการ  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมศิลปินน้อย ACL. ฝ่ายปฐมวัย  15 ธ.ค. 2563 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมศิลปินน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย  18 ธ.ค. 2563 20 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมวันวิชาการ  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  22 ธ.ค. 2563 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  22 ธ.ค. 2563 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  25 ธ.ค. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  25 ธ.ค. 2563 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 3  4 ม.ค. 2564 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2  15 ม.ค. 2564 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จัดซื้อของรางวัลและทำเกียรติบัตร กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  18 ม.ค. 2564 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายเชิญประธาน การตกแต่งสถานที่ จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วุฒิบัตรนักเรียน  18 ม.ค. 2564 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย  18 ม.ค. 2564 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการแข่งขันการออกแบบประกอบ Robot กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  22 ม.ค. 2564 55 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมวันวิชาการระดับปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย  22 ม.ค. 2564 55 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมวันวิชาการ  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  26 ม.ค. 2564 59 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  26 ม.ค. 2564 59 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 2  29 ม.ค. 2564 62 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  29 ม.ค. 2564 62 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  29 ม.ค. 2564 62 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล  5 ก.พ. 2564 69 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  5 ก.พ. 2564 69 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  12 ก.พ. 2564 76 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 1ฝ่ายปฐมวัย  15 ก.พ. 2564 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนงานกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Morning Program ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่4)  16 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  16 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 80 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (แคบหมู ขนมปาด)  18 ก.พ. 2564 82 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด (รถม้า )  19 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  23 ก.พ. 2564 87 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมMorning Program  26 ก.พ. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม English is fun  26 ก.พ. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  26 ก.พ. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแข่งขันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ตามฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  26 ก.พ. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.พ. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2564 92 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  28 ก.พ. 2564 92 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2564 94 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  5 มี.ค. 2564 97 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินงานตามปฏิทิน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  12 มี.ค. 2564 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 รับการนิเทศการกำกับติดตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามกิจกรรมบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 4  16 มี.ค. 2564 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรดนตรี ระดับชั้นอนุบาล 3  16 มี.ค. 2564 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมศิลปินน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2564 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 ประกาศผลและมอบเกียรติบัติพร้อมของรางวัลหน้าแถวหลังกิจกรรม Morning Program ภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่งฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2564 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย  20 มี.ค. 2564 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  26 มี.ค. 2564 118 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรม English is fun  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นำผลการปรเมินมาปรับปรุงแลพัฒนาในปีต่อไป  29 มี.ค. 2564 121 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นำผลการประเมินกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 123 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย  2 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 123 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 123 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  5 เม.ย. 2564 128 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  6 เม.ย. 2564 129 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  9 เม.ย. 2564 132 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp  2 มี.ค. 2563 - 9 เม.ย. 2564
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย  23 เม.ย. 2564 146 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา งานหลักสูตรในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานพัฒนาหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรม Morning Program  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อยมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 153 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (5)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย 1   6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
  เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับโทษของน้ำอัดลม 1 ทำให้ขาดสารอาหาร 2 ทำให้เกิดโรคอ้วนและเบาหวาน 3 ทำให้กระดูกและฟันผุกร่อน 4 ทำให้ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะ 5 ทำให้นอนไม่หลับ ดังนั้นเราควรหันมาดื่มน้ำ นม ผลไม้ ที่เป็นประโยชน์กันนะคะ 3   6.8 กิจกรรม Morning Program
  เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของมะนาว มะนาวมีประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยรักษาโรคเช่น​ 1.ช่วยรักษาโรคปวดศีรษะ 2.ช่วยแก้อาเจียน 3.ช่วยแก้ความดัน 4.ช่วยแก้โรคตาแดง ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานมะนาวกันนะค่ะ 1   6.8 กิจกรรม Morning Program
   เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับการกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 1. เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง 2. เก็บขยะภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 3. เก็บน้ำ ปิดฝา ให้มิดชิดไม่ให้ยุงมาวางไข่ได้ 1   6.8 กิจกรรม Morning Program
  มาให้เกร็ดความรู้เรื่อง 6โรคที่มากับหน้าฝน(มีรูปภาพประกอบ1-6 ) 1.โรคจากไวรัส 2.คอติดเชื้อ 3.ท้องเสียอาหารเป็นพิษ 4.โรคผิวหนังอักเสบ 5.โรคฉี่หนู 6.โรคไข้เลือดออก น้องมะขามจะยกตัวอย่างวิธีป้องกัน1ข้อนะคะ ท้องเสียอาหารเป็นพิษ ให้ล้างมือให้ 2   6.8 กิจกรรม Morning Program

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (5)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย
ในกำหนดการ: นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 25 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : อนุบาล 1 ทุกวันอังคารของทุกสิ้นเดือน เข้าทำกิจกรรมตามฐานที่กำหนดไว้

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับโทษของน้ำอัดลม 1 ทำให้ขาดสารอาหาร 2 ทำให้เกิดโรคอ้วนและเบาหวาน 3 ทำให้กระดูกและฟันผุกร่อน 4 ทำให้ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะ 5 ทำให้นอนไม่หลับ ดังนั้นเราควรหันมาดื่มน้ำ นม ผลไม้ ที่เป็นประโยชน์กันนะคะ
ในกำหนดการ: ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " โทษของการดื่มน้ำอัดลม " (วันที่ 2 ก.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของมะนาว มะนาวมีประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยรักษาโรคเช่น​ 1.ช่วยรักษาโรคปวดศีรษะ 2.ช่วยแก้อาเจียน 3.ช่วยแก้ความดัน 4.ช่วยแก้โรคตาแดง ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานมะนาวกันนะค่ะ
ในกำหนดการ: ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " ประโยชน์ของมะนาว " (วันที่ 9 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับการกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 1. เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง 2. เก็บขยะภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 3. เก็บน้ำ ปิดฝา ให้มิดชิดไม่ให้ยุงมาวางไข่ได้
ในกำหนดการ: ให้เกร็ดความรู้เรื่อง "การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย " (วันที่ 24 ก.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : มาให้เกร็ดความรู้เรื่อง 6โรคที่มากับหน้าฝน(มีรูปภาพประกอบ1-6 ) 1.โรคจากไวรัส 2.คอติดเชื้อ 3.ท้องเสียอาหารเป็นพิษ 4.โรคผิวหนังอักเสบ 5.โรคฉี่หนู 6.โรคไข้เลือดออก น้องมะขามจะยกตัวอย่างวิธีป้องกัน1ข้อนะคะ ท้องเสียอาหารเป็นพิษ ให้ล้างมือให้
ในกำหนดการ: ให้เกร็ดความรู้เรื่อง " 6โรคที่มากับหน้าฝน " (วันที่ 30 ก.ย. 2563) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ถ่านpanasonic gv 50 *** ***
2    เทปแลคซีน 1 *** ***
3    เทปแลคซีน 1 *** ***
4    ริบบิ้น 4 *** ***
5    หนังสือนิทานสองภาษา 28 *** ***
6    เกียรติบัตร 28 *** ***
7    เกียรติบัตร 59 *** ***
8    ถ่ายเอกสาร 485 *** ***
9    เชือกฟาง 4 *** ***
10    ถุงขยะสีดำ 5 *** ***
11    ค่าอาหารว่าง 32 *** ***
12    อุปกรณ์ตกแต่งในงานกาดมั่วตั๋วน้อย 1 *** ***
13    อุปกรณ์ตกแต่งในงานกาดมั่วตั๋วน้อย 10 *** ***
14    อุปกรณ์ตกแต่งในงานกาดมั่วตั๋วน้อย 20 *** ***
15    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 12 *** ***
16    ดินน้ำมันไร้สาร (เป็นก้อน) 80 *** ***
17    สีเทียน 50 *** ***
18    ค่าตอบแทนวิทยากร/อุปกรณ์ 2 *** ***
19    ค่าตอบแทนวิทยากรรถม้า 10 *** ***
20    ค่าอาหารว่าง 40 *** ***
21    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 70 *** ***
22    กาวแท่งซิลิโคนใหญ่ ใส่ปืนกาว 1 *** ***
23    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
24    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 30 *** ***
25    ดินน้ำมัน 30 *** ***
26    เชือกฟาง 1 *** ***
27    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 2 *** ***
28    แผ่นใส A4 30 *** ***
29    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
30    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 5 *** ***
31    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 10 *** ***
32    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 20 *** ***
33    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 15 *** ***
34    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 15 *** ***
35    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 10 *** ***
36    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 20 *** ***
37    พลาสติกเคลือบบัตร A4 1 *** ***
38    กระดาษเทาขาว 250 g 31*44 14 *** ***
39    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 84 *** ***
40    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 50 *** ***
41    จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 60 *** ***
42    สมุดบันทึกรักการอ่าน 560 *** ***
43    กระเป๋าผ้าสำหรับใส่หนังสือ 100 *** ***
44    ฟิวเจอร์บอร์ด 10 *** ***
45    สีโปสเตอร์ ซากูระ 5 *** ***
46    ปากกาไวท์บอร์ด 15 *** ***
47    ปากกาเคมี 2 หัว 30 *** ***
48    กระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว 50 *** ***
49    กระดาษ100ปอนด์ 5 *** ***
50    สติ๊กเกอร์ PVC ใส 20 *** ***
51    ปกวุฒิบัตร / ปกเกียรติบัตร 250 *** ***
52    กระดาษเทาขาว 250 g 31*44 12 *** ***
53    กระดาษเทาขาว 10 *** ***
54    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
55    กระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว 20 *** ***
56    เมล็ดแตงโม 1 *** ***
57    เมล็ดถั่วดำ 1 *** ***
58    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 20 *** ***
59    เมล็ดถั่วแดง 1 *** ***
60    กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า 20 *** ***
61    กระดาษการ์ดสีทำปก 2 *** ***
62    หลอดกาแฟ 2 *** ***
63    ถุงซิปล็อก 2 *** ***
64    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 1 *** ***
65    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
66    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
67    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
68    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 4 *** ***
69    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 1 *** ***
70    เมล็ดถั่วเหลือง 1 *** ***
71    สติกเกอร์PV ใส 5 *** ***
72    เมล็ดถั่วเขียว 1 *** ***
73    สีผสมอาหาร 5 *** ***
74    เมล็ดทานตะวัน 1 *** ***
75    สีไม้คอลลีน 2 *** ***
76    เมล็ดงาขาว 1 *** ***
77    เมล็ดแมงลัก 1 *** ***
78    สีไม้คอลลีน 2 *** ***
79    ตีนตุ๊กแก 2 *** ***
80    กระดาษห่อของขวัญ 5 *** ***
81    จัดทำเกียรติบัตร 14 *** ***
82    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
83    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 5 *** ***
84    ถ่ายเอกสาร 130 *** ***
85    รางวัล 38 *** ***
86    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 40 *** ***
87    ถ่าน 2 ขั้ว 9โวลต์ Alkaline 14 *** ***
88    ค่าซ่อมไมค์และเครื่องเสียง 2 *** ***
89    สีไม้ยาว 12 สี 38 *** ***
90    ค่าซ่อมฉากป้ายไวนิลปฐมวัย 1 *** ***
91    ตุ๊กตาตกแต่งสวนอาเซียน 10 ประเทศ 20 *** ***
92    รางวัล 38 *** ***
93    รางวัล 38 *** ***
94    รางวัล 60 *** ***
95    ริบบิ้น เบอร์ 5 4 *** ***
96    ค่าเดินทาง 3 *** ***
97    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 4 *** ***
98    เบี้ยเลี้ยงครู 10 *** ***
99    เบี้ยเลี้ยงนักเรียน 50 *** ***
100    ค่าที่พัก 5 *** ***
101    ค่าอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมนักเรียนและการเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3 *** ***
102    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 80 *** ***
103    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 5 *** ***
104    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 1 *** ***
105    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 5 *** ***
106    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
107    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
108    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
109    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
110    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
111    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
112    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
113    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
114    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
115    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
116    สื่ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกลุ่มเอกชนจังหวัดลำปาง 10 *** ***
117    วุฒิบัตร 250 *** ***
118    รูปถ่าย 250 *** ***
119    ชุดคลุม 250 *** ***
120    ชุดคลุม 5 *** ***
121    ชุดคลุม 7 *** ***
122    ชุดคลุม 60 *** ***
123    ชุดคลุม 7 *** ***
124    น้ำดื่ม 175 *** ***
125    ตกแต่งอาคารสถานที่ 5 *** ***
126    ตกแต่งอาคารสถานที่ 2 *** ***
127    ลูกโป่งกลม 1 *** ***
128    ของที่ระลึก 250 *** ***
129    ตกแต่งอาคารสถานที่ 1 *** ***
130    ดินสอ HB 10 *** ***
131    เอกสารการประเมินผลการแข่งขัน 750 *** ***
132    เกียรติบัตร 155 *** ***
133    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 5 *** ***
134    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 *** ***
135    แผ่นใส A4 10 *** ***
136    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 6 *** ***
137    กระดาษโฟโต้ A4 180G 10 *** ***
138    หมึกพิมพ์ 4 *** ***
139    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 40 *** ***
140    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 13 *** ***
141    หมึกพิมพ์เติม 8 *** ***
142    หมึกพิมพ์เติม 8 *** ***
143    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 5 *** ***
144    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 10 *** ***
145    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 10 *** ***
146    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 10 *** ***
147    ซองใส่แผ่น CD 1 แผ่น 39 *** ***
148    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 10 *** ***
149    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 30 *** ***
150    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 10 *** ***
151    แผ่น CD เปล่า 50 *** ***
152    แฟ้มสอด A4 90 *** ***
153    ซองถนอมเอกสาร 30 *** ***
154    แฟ้มพลาสติก 10 *** ***
155    ค่าถ่ายเอกสารจากศูนย์ผลิต 15,000 *** ***
156    ค่าอาหารว่าง 100 *** ***
157    กระดาษมันปู 60 *** ***
158    พู่กัน 30 *** ***
159    ผ้าขนหนู 3 *** ***
160    เกียรติบัตร 50 *** ***
161    ของรางวัล 55 *** ***
162    กระดาษห่อของขวัญ 6 *** ***
163    สีไม้ 36 *** ***
164    สมุดวาดเขียน 3 *** ***
165    สมุดวาดเขียน 3 *** ***
166    กระดาษสา 10 *** ***
167    ค่าป้ายไวนิล 2 *** ***
168    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
169    ค่าอาหารนักเรียน 40 *** ***
170    อาหารครู 40 *** ***
171    น้ำดื่ม 50 *** ***
172    ซองสีน้ำตาล F14 12 *** ***
173    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 10 *** ***
174    กระดาษเทาขาว 250 g 4 *** ***
175    ค่าถ่ายเอกสาร 105 *** ***
176    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 *** ***
177    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 1 *** ***
178    กระดาษห่อของขวัญ 10 *** ***
179    เลโก้กล่องใหญ่ 4 *** ***
180    เลโก้กล่องกลาง 4 *** ***
181    เลโก้กล่องเล็ก 4 *** ***
182    เลโก้กล่องเล็กกว่า 4 *** ***
183    เกียรติบัตร 28 *** ***
184    ถ่ายเอกสาร 28 *** ***
185    หมึกชนิดเติม Cannon 12 *** ***
186    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 5 *** ***
187    สเปรย์ปรับอากาศ 2 *** ***
188    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
189    เกียรติบัตร 250 *** ***
190    ป้ายไวนิล 1 *** ***
191    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 10 *** ***
192    ริบบิ้น เบอร์ 5 2 *** ***
193    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 12 *** ***
194    ริบบิ้น เบอร์ 9 2 *** ***
195    สีไม้ยาว 12 สี 4 *** ***
196    สีไม้ยาว 36 สี 4 *** ***
197    ดินน้ำมัน 4 *** ***
198    สีไม้ยาว 24 สี คอลีน 4 *** ***
199    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 5 *** ***
200    ลวดเย็บ No.10 5 *** ***
201    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
202    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
203    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
204    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 30 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อถ่านสำหรับใส่ไมโครโฟนและโทรโข่ง เพื่อใช้งานในระดับปฐมวัย 1 *** ***
2    ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON MP287 ใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 1 *** ***
3    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-410-015 1 *** ***
4    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้แข่งขันและเป็นของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 1 *** ***
5    ขออนุมัติซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ cubetto playset เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 63-410-015 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ cubetto playset เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 410-019 1 *** ***
7    ขออนุมัติซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ cubetto playset เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย 410-023 1 *** ***
8    คืนเงิน วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-410-015 1 *** ***
9    ขออนุมัติซื้อสมุดบันทึกรักการอ่านระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 1 *** ***
10    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้แข่งขันและเป็นของรางวัลกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 1 *** ***
11    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
12    ขออนุมัติซื้อถ่านสำหรับใส่ไมโครโฟนไร้สาย เพื่อใช้ในการเรียนและทำกิจกรรม English is fun 1 *** ***
13    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมทักษะและส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 1 *** ***
14    ขออนุมัติซื้อหนังสือสองภาษา ไทย - อังกฤษ เพื่อเป็นของรางวัลในการแข่งขันกิจกรรม English is fun 1 *** ***
15    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อหนังสือสองภาษา ไทย - อังกฤษ เพื่อเป็นของรางวัลในการแข่งขันกิจกรรม English is fun 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ระดับปฐมวัย
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครอง
 - แบบประเมินการใช้หลักสูตร
 - แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม
 - สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง85.13
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (18 )
รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike @LANNA Cross Country วันที่ 16 สิงหาคม 2563
ถ่ายภาพมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
รางวัลการแข่งขัน Strider Racing & Adventure Zone @Central Plaza Rama II 2019 วันที่ 6 กันยายน 2563
เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.2
เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.3
เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.1
เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.2
เข้าฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.3
กิจกรรม "หนอนหนังสือตัวน้อย" การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" วันที่ 9 ตุลาคม 2563
รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike สนามที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563
กิจกรรม "หนอนหนังสือตัวน้อย" การแข่งขันเล่านิทานนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในหัวข้อ "นิทานเล่มโปรดของหนู" วันที่ 16 ตุลาคม 2563
แข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.3
แข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.1
แข่งขันกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง อ.2
กิจกรรม "English is fun" การแข่งขันภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 หัวข้อ "spelling contest" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ฝ่ายปฐมวัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
รางวัลการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner Bike กิจกรรมที่ 7 สนามที่ 4 LANNA Cross Country วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ครูฝ่ายปฐมวัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563