Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดระบบงานบริหารฝ่ายปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมครูและเด็กทุกคน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(295)
-มอบหมายหน้าที่งาน(2) / กิจกรรม(9)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(11)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(67)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ประสานงานให้คำปรึกษา กำกับติดตาม ตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2.  ผู้บริหารร้อยละ 93 เข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.  ผู้บริหารร้อยละ 93 สามารถจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5.  ผู้บริหารร้อยละ 93 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
6.  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 93 พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
7.  ครูร้อยละ 93 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
8.  เด็กร้อยละ 93 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
9.  เด็กร้อยละ 93 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
10.  เด็กร้อยละ 93 มีนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป
11.  ร้อยละ 93 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไป
12.  ร้อยละ 93 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป
13.  ครูร้อยละ 93 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองอยู่ในระดับดีขึ้นไป
14.  ครูร้อยละ 95 มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
15.  เด็กร้อยละ 93 เล่นและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
16.  เด็กร้อยละ 93 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป
17.  เด็กร้อยละ 93 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
18.  เด็กร้อยละ 93 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
19.  เด็กร้อยละ 93 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
20.  มีระบบการบริหาร งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมครูและเด็กทุกคน
21.  มีการวางแผนกำหนดภาระงาน และขอบเขตของงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ร่วมกับผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
22.  มีการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ตามหลักการ PDCA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
23.  มีการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบบันทึกการใช้ยาห้องพยาบาล แบบบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์ แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ของนักการ แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงประจำเดือน สรุปน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนแต่ละเดือน แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ แบบบันทึกการสำรวจปิดน้ำปิดไฟ และพัดลม และแบบสอบถามงานบริหารฝ่ายปฐมวัย อยู่ในระดับดีขึ้นไป
24.  ครูร้อยละ 93 มีความพึงพอใจในงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพการบริหารงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานบริหารฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** 15 วัน
18 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 15 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 15 วัน
01 พ.ค. 2563 30 ม.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 75 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 15 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 15 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 36   36   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ 18   18   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน 24   24   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก 11   11   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ 26   26   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว 15   15   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 30   30   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 18   18   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย 32   32   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน 16   16   0 *** *** 15 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 กิจกรรมการแสดง 23   23   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม 18   18   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ 15   15   0 *** *** 15 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย 11   11   0 *** *** 15 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 15 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 1   0   1 *** *** 15 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 273 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 210 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 140 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 15 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 15 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 15 วัน
31 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 15 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (295)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แแบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินการจัดซื้้อสื้อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมประชาสัมนธ์/ป้าพัยนิเทศ ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ปฐมวัยครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำกำหนดการ/แบบประเมิน/การนำเสนอ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  28 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละระดับชั้น ปฐมวัย  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 1  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 343 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 343 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย -ดำเนินการติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงาน สถานที่ในการเยี่ยมชมและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง, ของที่ระลึก  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  11 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  11 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  11 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศครั้งที 2  12 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่2  12 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 2  12 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  13 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2  13 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ปฐมวัยครั้งที่ 2  13 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์นักเรียนเข้าเล่นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล3 ตามตารางที่กำหนดพร้อมกับบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์จัดทำตารางให้นักเรียนเข้าเล่นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 และจัดทำตารางทำความสะอาด  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศยินดีต้อนรับวันเปิดภาคเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 1  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP (ครั้งที่1)ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ป้ายนิเทศแนะนำบุคลากรฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่1  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียน ชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ผ่านงานจัดซื้อ  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย  30 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดบริเวณรับผิดชอบแต่ละระดับชั้นในการดุแลความสะอาดบริเวณรอบๆฝ่ายปฐมวัย  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำตารางการปฏิบัติเวรแต่ละระดับชั้นในการดูแลความสะอาดรอบบริเวณฝ่ายปฐมวัยพร้อมกับมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละวัน  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  จัดทำแบบบันทึกการสำรวจการปิดน้ำ/ปิดไฟและพัดลมโดยให้นักเรียนที่เป็นผู้นำในห้องเรียนเป็นผู้สำรวจและมีการบันทึกสัปดาห์ละ 1ครั้ง  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกแบบบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สมุดเล่มเหลือง)ให้กับครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลศึกษาปีที่3  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที1  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ ครั้งที่ 2  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันไหว้ครูฝ่ายปฐมวัย  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจ้งครูประจำชั้นแต่ละสายชั้นเกี่ยวกับการเบิกของเยี่ยมนักเรียนที่ป่วยหรือผู้ปกครองที่คลอดบุตรให้มาแจ้งที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใน 1 วันหรือวันที่จะออกเยี่ยมพร้อมกับบันทึกการเบิกชุดเยี่ยมทุกครั้งพร้อมถ่ายภาพการออกเยี่ยมส่งให้ผู้รับผิดชอบ  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนในระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำความสะอาดห้องบอลแลนด์  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเนอสเซอรี่  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมประเมิน/วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ชั้นอนุบาล 1 – 3 ครูระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา  27 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 2  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 3  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจอุปกรณ์ในการเล่นที่ชำรุด เช่นลูกบอล พื้นเบาะ  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือกคัดเลือกนักกีฬาจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2และ3 ทุกห้องเรียนทั้งนักกีฬาหญิง/ชายตามกีฬาแต่ละประเภทที่จัดการแข่งขันภายนอกและจัดตั้งทีมฟุตบอลชายของโรงเรียน  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัยครั้้งที่1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฝ่ายปฐมวัย  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย  18 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย  19 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานกับร้านที่รับซ่อมแซมห้องบอลแลนด์  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค มือ เท้า ปาก การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การรักษาความสะอาดห้องเรียน และที่อยู่อาศัยสังเกตอาการของโรค วิธีการป้องกัน และรักษาโรค มือเท้า ปาก  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practrices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการรับประเมินกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย จากหน่วยงานภายนอก  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำใบเสนอราคาซื้อลูกบอลแลนด์/ซ่อมแซมให้องบอลแลนด์  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ/วันอัสสัมชัญฝ่ายปฐมวัย  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อม นักกีฬาตามตารางที่จัดไว้  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  15 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 1)  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เข้าร่วมกิจกรรมติดตามผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูปฐมวัย  22 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล1  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตามรายการแข่งขัน  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล2  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล3  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวฝ่ายปฐมวัย  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรม โครงการสู่มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ครั้งที่2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 3  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 212 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดซื้อลูกบอลแลนด์และซ่อมแซมห้องบอลแลนด์  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย เรื่องการปรับปรุงห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 2  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 2)  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งสโลแกนของแต่ละสี  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนแต่ละสายชั้นจับฉลากสีเป็น 6 สี พร้อมกับคัดเลือกครู ประธานสี และรองประธานสี  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที่2  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่2  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกรายงานการแข่งขันให้กับประธานสี คัดเลือกนักกีฬาแต่ละสายชั้น และเขียนชื่อนักกีฬาของแต่ละประเภท  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมนักกีฬา  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันลอยกระทงฝ่ายปฐมวัย  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจราคาวัสดุ/อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนรู้  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจ้งการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ ตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนแนวทางกิจกรรมACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกาปรับปรุงอาคารชั้นเดียว ห้องเรียน CEP อนุบาล 3  19 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  20 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่2 )  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 3)  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3ฝ่ายปฐมวัย  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน)  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติฝ่ายปฐมวัย  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันคริสต์มาสฝ่ายปฐมวัย  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมการแข่งขันภายนอก กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง เต้นแอโรบิค ฝ่ายปฐมวัย  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คู่มือคุณภาพงานบริหาร ฝ่ายปฐมวัย  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 พ.ค. 2563 - 30 ม.ค. 2564
 การแสดงงานเลี้ยงครู ฝ่ายปฐมวัย  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำสนามฝึกซ้อม  6 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 99 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายปฐมวัย พร้อมรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564  7 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนปฐมวัยใหม่ ปีการศึกษา 2564  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดซื้อ อุปกรณ์ในการแสดง กิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการปลูกผักในกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมการแสดงเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายปฐมวัย  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมแนวทางconceptการแต่งกายกิจกรรมACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  19 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของภาคเรียนที่2 ครั้งที่ 4  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแสดงเต้นแอโรบิคเปิดงานวันเด็ก 2563 ฝ่ายปฐมวัย  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง  26 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำสนามการแข่งขัน  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 76 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล 1  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
   1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล 2  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ย่อย  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวฝ่ายปฐมวัย  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล 3  3 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  3 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมCharity Night 2019ฝ่ายปฐมวัย  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  8 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกระโดดไกลระดับปฐมวัย  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 4)  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4ฝ่ายปฐมวัย  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับติดตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ครั้งที่4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ปฐมวัยครั้งที่ 3  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบรางวัลการประกวดหนูน้อยฟันสวย  19 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 5  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 3  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 3  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 ถึง ห้อง 3  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (กิจกรรมบัณฑิตน้อย)ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ ครั้งที่ 3  27 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 1 ห้อง 4 ถึง ห้อง 6  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4 ถึง ห้อง 7  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 4 ถึง ห้อง 7  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
   5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันอุ้มบอลใส่ตระกร้า ชั้นเนอสเซอรี่ ห้อง 1 ถึง ห้อง 3  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมSummer Course 2020ฝ่ายปฐมวัย  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันอุ้มบอลใส่ตะกร้า ชั้นเนอสเซอรี่ห้อง 1 - 3 และกระโดดไกลชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 - 6  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเหรียญรางวัลกระโดดไกลชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1 - 7  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบเหรียญรางวัลกระโดดไกลชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 - 7  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ครั้งที่ 3  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปจำนวนของเยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครองที่เจ็บป่วยและผู้ปกครองที่คลอดบุตร กิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา MATHEMATICS  23 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา ENGLISH  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา SCIENCE  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย  26 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสรุป กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่่ายปฐมวัย  26 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่่ายปฐมวัย  26 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  26 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  20 เม.ย. 2564 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานกิจกรรม กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็กในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานสายรักนอกรั้วในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงฝ่ายปฐมวัย ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (2) /กิจกรรม (9)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่1 1   6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
  กิตติยา สุขสานนท์ 1   6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว
   กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่2) 1   6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย
  กิตติยา สุขสานนท์ 1   6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว
  ห้องบอลหรรษษ 1   6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
  ห้องบอลหรรษษ 1   6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
  ห้องบอลหรรษษ 1   6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
  ห้องบอลหรรษษ 1   6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
  ห้องบอลหรรษษ 1   6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
   1   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563
  จัดกิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวฝ่ายปฐมวัย 1   6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (11)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่1 (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิตติยา สุขสานนท์ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่2)
ในกำหนดการ: กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP (ครั้งที่1)ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 พ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิตติยา สุขสานนท์
ในกำหนดการ: ผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานสายรักนอกรั้วในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ห้องบอลหรรษษ
ในกำหนดการ: ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 23 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ห้องบอลหรรษษ
ในกำหนดการ: ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 24 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ห้องบอลหรรษษ
ในกำหนดการ: ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 25 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ห้องบอลหรรษษ
ในกำหนดการ: ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 26 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ห้องบอลหรรษษ
ในกำหนดการ: ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ตามรายการ (วันที่ 27 พ.ย. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดกิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวฝ่ายปฐมวัย (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปุ๋ย 20 *** ***
2    เมล็ดพันธุ์พืช 50 *** ***
3    ต้นไม้,กล้วยไม้ 50 *** ***
4    ชุดของใช้สำหรับเด็ก 30 *** ***
5    ดิน 30 *** ***
6    ของเยี่ยมผู้ป่วย 60 *** ***
7    ของตกแต่ง 20 *** ***
8    โมบายตุ๊กตาเซรามิค 30 *** ***
9    สีน้ำมัน 3 *** ***
10    แปรงทาสี 3 *** ***
11    พู่กัน 5 *** ***
12    ค่าซ่อมแซมห้องบอลแลนด์ 2 *** ***
13    อุปกรณ์ในการเล่น 860 *** ***
14    ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 1 *** ***
15    ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 10 *** ***
16    ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 1 *** ***
17    ค่าจัดขบวนพาเหรด 1 *** ***
18    ค่าอุปกรณ์และเครื่องดื่มสำหรับดูแลนักกีฬา 1 *** ***
19    ค่าอุปกรณ์และเครื่องดื่มสำหรับดูแลนักกีฬา 3 *** ***
20    ค่าชุดนักฟุตบอล 12 *** ***
21    ค่านมและอาหารว่าง 150 *** ***
22    ค่ารถ 2 *** ***
23    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
24    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 3 *** ***
25    กระดาษห่อของขวัญ 57 *** ***
26    กระดาษกาวย่นสี 10 *** ***
27    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
28    กระดาษโฟโต้ A4 180G 2 *** ***
29    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
30    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 4 *** ***
31    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 6 *** ***
32    พลาสติกเคลือบบัตร A4 2 *** ***
33    กระดาษสา 30 *** ***
34    กระดาษอังกฤษ(กระดาษตะกั่ว) คละสี 250 *** ***
35    กระดาษเทาขาว 100 *** ***
36    พลาสติกเคลือบบัตร A4 4 *** ***
37    ริบบิ้น เบอร์ 3 25 *** ***
38    หมึกชนิตเติม Canon 810 CANON 20 *** ***
39    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 5 *** ***
40    เอกสาร 1,001 *** ***
41    ค่าอาหารว่าง 300 *** ***
42    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 30 *** ***
43    ถ่านAA 55 *** ***
44    ถ่าน 2 ขั้ว 9 โวลด์/Alkaline 12 *** ***
45    แผ่นใส 1 *** ***
46    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
47    เบรคกล่องผู้มาประเมินศูนย์เด็กเล็ก 60 *** ***
48    ลวดเย็บ Max T3-10M 3 *** ***
49    ลวดเย็บ No.10 9 *** ***
50    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 4 *** ***
51    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 *** ***
52    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 6 *** ***
53    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50D 1 *** ***
54    กรรไกร 8 นิ้ว 3 *** ***
55    ดอกกระดาษสา 35 *** ***
56    ใบไม้กระดาษสา 10 *** ***
57    เชือกดอกไม้กระดาษสา 30 *** ***
58    มุมบอร์ดกระดาษสา 30 *** ***
59    ชุดตกแต่งบอร์สำเร็จรูป 6 *** ***
60    ป้ายบุคลากรระดับปฐมวัย 1 *** ***
61    ป้ายปฏิทินกิจกรรมปฐมวัย 1 *** ***
62    ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 1 *** ***
63    ป้ายคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
64    ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก 8 *** ***
65    ป้ายแสดงความยินดีรับวุฒิบัตรนักเรียนอ. 3 1 *** ***
66    ค่าตอบแทนวิทยากร 11 *** ***
67    เอกสาร/สื่อประกอบการอบรมและของรางวัล 235 *** ***
68    เข้าเล่ม 59 *** ***
69    ค่าอบรม 4 *** ***
70    อบรมกับหน่วยงานภายนอก 20 *** ***
71    เกียรติบัตร 295 *** ***
72    เงินบำรุงสี 6 *** ***
73    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
74    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
75    ค่าอุปกรณ์ทำสนาม 2 *** ***
76    ค่าเหรียญรางวัล 350 *** ***
77    น้ำดื่ม 30 *** ***
78    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
79    ค่าขนมนักเรียน 700 *** ***
80    ค่าเช่าเต้นท์ 8 *** ***
81    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 3 *** ***
82    บัตรบันทึกสุขภาพ(เล่มเหลือง) 400 *** ***
83    อุปกรณ์เล่นตามมุม (เนอสเซอรี่) 3 *** ***
84    อุปกรณ์เล่นตามมุม (อนุบาล 1) 6 *** ***
85    อุปกรณ์เล่นตามมุม (อนุบาล 2) 7 *** ***
86    อุปกรณ์เล่นตามมุม (อนุบาล 3) 7 *** ***
87    สารรักจากโรงเรียนสู่บ้าน (ชั้นเนอสเซอรี่) 90 *** ***
88    สารรักจากโรงเรียนสู่บ้าน 90 *** ***
89    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 1 210 *** ***
90    ของที่ระลึก 2 *** ***
91    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 1 210 *** ***
92    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 2 260 *** ***
93    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 2 260 *** ***
94    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 2 260 *** ***
95    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 3 245 *** ***
96    เกียรติบัตรประกวดฟันสวย 24 *** ***
97    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 3 245 *** ***
98    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 3 245 *** ***
99    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 1 *** ***
100    สีไม้ยาว 12 สี 12 *** ***
101    สีไม้ยาว 24 สี 6 *** ***
102    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 4 *** ***
103    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 5 *** ***
104    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 4 *** ***
105    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 2 *** ***
106    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 2 *** ***
107    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 24 *** ***
108    อุปกรณ์ห้องดนตรี 3 *** ***
109    อุปกรณ์ห้องดนตรี 1 *** ***
110    ถ่านเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 10 *** ***
111    เอกสารบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียนปฐมวัย 158 *** ***
112    อุปกรณ์ห้องดนตรี 2 *** ***
113    อุปกรณ์ห้องดนตรี 2 *** ***
114    อุปกรณ์ห้องสมุด 1 *** ***
115    อุปกรณ์ห้องสมุด 1 *** ***
116    อุปกรณ์ห้องสมุด 2 *** ***
117    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 50 *** ***
118    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 28 *** ***
119    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 200 *** ***
120    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 *** ***
121    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 100 *** ***
122    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 240 *** ***
123    อุปกรณ์ผลิดสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 *** ***
124    กระดาษสีกำมะหยี่ 120 *** ***
125    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 *** ***
126    กระดาษโปสเตอร์ 60 *** ***
127    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 *** ***
128    กระดาษสี 2 หน้า 120 *** ***
129    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 12 *** ***
130    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 10 *** ***
131    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 20 *** ***
132    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 60 *** ***
133    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 10 *** ***
134    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 80 *** ***
135    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 61 *** ***
136    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 20 *** ***
137    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 40 *** ***
138    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 8 *** ***
139    ของที่ระลึกวิทยากร 10 *** ***
140    แก้วน้ำ 70 *** ***
141    ชั้นวางแก้วน้ำ 23 *** ***
142    เจลล้างมือ 120 *** ***
143    อาหารกลางวัน 236 *** ***
144    อาหารว่าง 236 *** ***
145    น้ำดื่ม 14 *** ***
146    น้ำยาทำความสะอาด 30 *** ***
147    สมุดชั้นอนุบาล 3 1,040 *** ***
148    สมุดชั้นอนุบาล 2 1,080 *** ***
149    ดินสอ 4,122 *** ***
150    ยางลบ 1,325 *** ***
151    ไม้บรรทัด 500 *** ***
152    สีไม้ 1,560 *** ***
153    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 100 *** ***
154    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 2 *** ***
155    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล 15 *** ***
156    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 20 *** ***
157    หมึกเติมแท่นประทับตรา 23 *** ***
158    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 15 *** ***
159    ตรายางวันที่ 30 *** ***
160    หมึกเติมเครื่องปริ้นซ์ 14 *** ***
161    เครื่องเย็บ MAX TGD 1 *** ***
162    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 120 *** ***
163    แปรงลบกระดาน 50 *** ***
164    ปากกาไวท์บอร์ด 300 *** ***
165    ปากกาเคมี 2 หัว 150 *** ***
166    ของเล่นเลโก้แม่เหล็ก 10 *** ***
167    กระดาษสีทำปกสีเหลือง 2 *** ***
168    กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 4 *** ***
169    สติ๊กเกอร์ 20 *** ***
170    พลาสติกเคลือบบัตร 4 *** ***
171    กล่องพลาสติกมีฝาปิด 8 *** ***
172    ป้ายไวนิล 4 *** ***
173    ป้ายไวนิล 1 *** ***
174    ป้ายไวนิล 1 *** ***
175    ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 2 *** ***
176    ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 2 *** ***
177    หมึกเติม Brother 4 *** ***
178    หมึกเติม Cannon 4 *** ***
179    ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 *** ***
180    ค่ารถรางไปทัศนะศึกษาศูนย์มิวเซียมลำปางและวัดบุญวาทย์ 5 *** ***
181    ป้ายคล้อง 120 *** ***
182    ของที่ระลึก 1 *** ***
183    ค่าบำรุงวัด/สังฆทาน 1 *** ***
184    สมุดวาดเขียน 15 *** ***
185    กระดาษสติ๊กเกอร์ 2 *** ***
186    อาหาร, อาหารว่าง 140 *** ***
187    อาหาร, อาหารว่าง 140 *** ***
188    อาหาร, อาหารว่าง 140 *** ***
189    อาหาร, อาหารว่าง 20 *** ***
190    ค่าถ่ายเอกสาร 125 *** ***
191    ค่าถ่ายเอกสาร 125 *** ***
192    กระดาษโฟโต้ A4 180G 1 *** ***
193    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
194    อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
195    กระดาษชาร์ท 120 *** ***
196    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 110 *** ***
197    สมุดวาดเขียน 120 *** ***
198    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 12 *** ***
199    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 12 *** ***
200    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 3 *** ***
201    ดินน้ำมัน 97 *** ***
202    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 3 *** ***
203    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
204    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 2 *** ***
205    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอซื้อสารรักจากโรงเรียนสู่บ้านสำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
2    ขอเบิกเงิน จัดซื้อสื่อแบบเรียนแบบฝึกอ่าน a-z ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
4    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลบอร์ดบุคลากรและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
5    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด และวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน CEP ระดับปฐมวัย 1 *** ***
7    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-410-004 1 *** ***
8    สมุดเล่มบาง, สมุดเล่มหนา 1 *** ***
9    ขออนุมัตซื้อสมุดบันทึกสุขภาพเล่มเหลือง ส.ศ.3 เพื่อบันทึกสุขภาพนักเรียน เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 1 *** ***
10    ขออนุมัติซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี 1 *** ***
11    ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON MP287 ใช้ในสำนักงาน CEP ระดับปฐมวัย 1 *** ***
12    ขออนุมัติซื้อถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้ใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ, ถ่านสำหรับใส่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน 1 *** ***
13    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตรและโมบายตุ๊กตาเซรามิก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม 1 *** ***
14    ขออนุมัติซื้อเซ็ทของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดและกระเช้าสุขภาพ เพื่อนำไปเยี่ยมกรณีผู้ปกครองคลอดบุตรและนักเรียนป่วย 1 *** ***
15    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้ใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ, ถ่านสำหรับใส่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน 1 *** ***
16    สมุด 1 *** ***
17    ขอซื้อสารรักจากโรงเรียนสู่บ้านสำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
18    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อเซ็ทของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดและกระเช้าสุขภาพ เพื่อนำไปเยี่ยมกรณีผู้ปกครองคลอดบุตรและนักเรียนป่วย 1 *** ***
19    คืนเงิน ขออนุมัตซื้อสมุดบันทึกสุขภาพเล่มเหลือง ส.ศ.3 เพื่อบันทึกสุขภาพนักเรียน เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 1 *** ***
20    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้ใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ, ถ่านสำหรับใส่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน 1 *** ***
21    ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON MP287 ใช้ในสำนักงานฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
22    ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ EPSON L3110 ใช้ในสำนักงาน CEP ระดับปฐมวัย 1 *** ***
23    อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยีและการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูฝ่ายปฐมวัย วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
24    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กและป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน 1 *** ***
25    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
26    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นและสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนระดับปฐมวัย (งบจัดซื้ออุปกรณ์) 1 *** ***
27    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นและสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนระดับปฐมวัย (งบห้องบอลแลนด์) 1 *** ***
28    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นและสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนระดับปฐมวัย (งบ CEP) 1 *** ***
29    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
30    ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON MP287 ใช้ในสำนักงานฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
31    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
32    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
33    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
34    ขออนุมัติซื้อหมึกพิมพ์และแฟ้มใส่เอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงานและงานวันวิชาการฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
35    ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ห้อง CEP ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 1 *** ***
36    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลห้องบอลแลนด์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
37    ขออนุมัติซื้อของเล่นเสริมทักษะ เพื่อเป็นของรางวัลในการแข่งขันต่อเลโก้ให้นักเรียนระดับปฐมวัย 1 *** ***
38    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลและซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อเตรียมสนามฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย 1 *** ***
39     ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON MP287 ในสำนักงานฝ่ายปฐมวัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 *** ***
40    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อเตรียมสถานที่ในกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับปฐมวัย 1 *** ***
41    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RE เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
42    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RE เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
43    ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON MP287 ใช้พิมพ์เอกสารและสื่อการเรียนการสอนในชั้นเนอสเซอรี่ 1 *** ***
44    ขออนุมัติซื้อเครื่องแต่งกายชุดการแสดงของนักเรียนและครู เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 1 *** ***
45    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
46    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
47    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
48    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
49    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
50    ขออนุมัติซื้อใบตัดยาง เพื่อใช้ตัดยางรถยนต์ทำขอบทางจราจรในห้องเรียนรู้กฎจราจร 1 *** ***
51    ขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอน 1 *** ***
52    ริบบิ้น 1 *** ***
53    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
54    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอน 1 *** ***
55    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
56    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
57    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
58    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
59    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ม.ค. 64 1 *** ***
60    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ม.ค. 64 1 *** ***
61    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
62    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อเครื่องแต่งกายชุดการแสดงของนักเรียนและครู เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 1 *** ***
63    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
64    ขออนุมัติสั่งทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ summer coruse ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
65    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
66    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู
 - แบบบันทึกการใช้ยาห้องพยาบาล
 - แบบบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์
 - แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ของนักการ
 - แบบสอบถามกิจกรรมเตรียมประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
 - แบบสอบถามกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศของครูและผู้ปกครอง
 - แบบสอบถามกิจกรรมสายรักนอกรั้ว
 - แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงประจำเดือน
 - สรุปน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนแต่ละเดือน
 - แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ
 - สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ %
แบบสอบถามการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้นเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 256384.93
ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูฝ่ายปฐมวัย84.12
ความพึงพอใจในงานบริหารฝ่ายปฐมวัย93.52
แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมในงานบริหารฝ่ายปฐมวัย93.87
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (67 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นเนอสเซอรี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
การประชุมประเมิน/ วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ชั้นอนุบาล 1 – 3 ครูระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นอนุบาล 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
การอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practrices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด สถานที่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
อบรมโครงการสู่มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต
กิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล1
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล2
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล3
ประชุมคณะกรรมกิจกรรมเข็มแดงเกมส์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน” ครูฝ่ายปฐมวัย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ตกแต่งห้องเรียนรู้กฏจราจร
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เริ่มดำเนินการตกแต่งห้องบอลหรรษา
ตกแต่งห้องประสบการณ์แสนสนุก
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ทำความสะอาดอาคารเรียนทุกอาคาร ห้องเรียนทุกห้อง ในระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมประเมินรับนักเรียนปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนปฐมวัยใหม่ ปีการศึกษา 2564
เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพอนุบาล1
กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม "เรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของพืชผัก" ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล  2 - 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย
กิจกรรม รักษ์ชีวิตรักสิ่งแวดล้อม
การประกวดหนูน้อยฟันสวย ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 1 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 2
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกระโดดไกลระดับปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1
การแข่งขันกระโดดไกล นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้อง 1 - 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 5
ประชุมคณะกรรมก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของภาคเรียนที่2 ครั้งที่ 4
การแข่งขันกระโดดไกล นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้อง 1 - 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่2
การแข่งขันกระโดดไกล นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 - 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
ป้ายนิเทศแนะนำบุคลากรฝ่ายปฐมวัย
จัดทำป้ายนิเทศยินดีต้อนรับวันเปิดภาคเรียนฝ่ายปฐมวัย
การแข่งขันกระโดดไกล นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้อง 4 - 6 วันที่ 1 มีนาคม 2564
การแข่งขันกระโดดไกล นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้อง 4 - 7 วันที่ 2 มีนาคม 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
การแข่งขันกระโดดไกล นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้อง 4 - 7 วันที่ 3 มีนาคม 2564
การแข่งขันอุ้มบอลใส่ตะกร้า นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ ห้อง 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 มีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ครั้งที่ 3 สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย
มอบเหรียญรางวัล กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 ณ ลานหน้ารูปปั้นพระแม่มารีอา ฝ่ายปฐมวัย
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา MATHEMATICS
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา ENGLISH
อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหนังสือตำรากลางมูลนิธิฯ ระดับปฐมวัย ในรายวิชา SCIENCE
สรุปจำนวนของเยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครองที่เจ็บป่วยและผู้ปกครองที่คลอดบุตร กิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการปลูกผักในกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3
นักเรียนเข้าเล่นห้องบอลแลนด์ตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3
ทำความสะอาดห้องบอลแลนด์
ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2
ประชุมจัดวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมการแสดงหนูน้อยคนเก่ง ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมวางแผนแนวทางกิจกรรม ACL Charing Night ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมวางแผนแนวทางการฝึกซ้อมกิจกรรมACL Chaing Night ฝ่ายปฐมวัย
กิจกรรมการแข่งขันภายนอกกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง เต้นแอโรบิค ฝ่ายปฐมวัย
การแสดงงานเลิ้ยงครู ฝ่ายปฐมวัย
ฝึกซ้อมการแสดง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัย
ประชุมแนวทางConcept การแต่งกายกิจกรรม ACL Chariing Night ฝ่ายปฐมวัย
การแสดงเปิดงานวันเด็ก 2563
ประชุมคณะกรรมการหลังการดำเนินการกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย