Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อการบริหารจัดการงานบริหารฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(234)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(4)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(4)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(17)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ประสานงานให้คำปรึกษา กำกับติดตาม ตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
2.  ผู้บริหารร้อยละ 93 เข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
4.  ผู้บริหารร้อยละ 93 สามารถจัดการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5.  ผู้บริหารร้อยละ 93 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6.  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 93 พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
7.  ครูร้อยละ 93 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
8.  เด็กร้อยละ 93 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
9.  เด็กร้อยละ 93 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
10.  เด็กร้อยละ 93 มีนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
11.  ร้อยละ 93 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
12.  ร้อยละ 93 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
13.  ครูร้อยละ 93 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
14.  ครูร้อยละ 95 มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
15.  เด็กร้อยละ 93 เล่นและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้
16.  เด็กร้อยละ 93 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
17.  เด็กร้อยละ 93 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
18.  เด็กร้อยละ 93 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย
19.  เด็กร้อยละ 93 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพการบริหารงานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2.  คู่มือคุณภาพการบริหารงานบริหารฝ่ายปฐมวัย.1

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานบริหารฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** 156 วัน
18 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 126 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 156 วัน
01 พ.ค. 2563 30 ม.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 66 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 156 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 156 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย 19   19   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ 16   16   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน 20   20   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก 11   11   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ 25   25   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว 12   12   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 23   23   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 19   19   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย 24   24   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน 14   14   0 *** *** 156 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 กิจกรรมการแสดง 15   15   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม 13   13   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ 15   15   0 *** *** 156 วัน
16 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย 8   8   0 *** *** 156 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 156 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 156 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 1 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 86 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 156 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 156 วัน
21 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 61 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 93 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 126 วัน
31 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 156 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (234)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แแบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการดำเนินการจัดซื้้อสื้อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย  17 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย  18 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อ ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำกำหนดการ/แบบประเมิน/การนำเสนอ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  28 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละระดับชั้น ปฐมวัย  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย -ดำเนินการติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงาน สถานที่ในการเยี่ยมชมและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง, ของที่ระลึก  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  11 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์นักเรียนเข้าเล่นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล3 ตามตารางที่กำหนดพร้อมกับบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์จัดทำตารางให้นักเรียนเข้าเล่นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 และจัดทำตารางทำความสะอาด  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศยินดีต้อนรับวันเปิดภาคเรียนฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจ้ง กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP (ครั้งที่1)ฝ่ายปฐมวัย  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  14 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศแนะนำบุคลากรฝ่ายปฐมวัย  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่1  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียน ชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ผ่านงานจัดซื้อ  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนแต่ละสายชั้นจับฉลากสีเป็น 6 สี พร้อมกับคัดเลือกครู ประธานสี และรองประธานสี  29 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย  30 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำหนดบริเวณรับผิดชอบแต่ละระดับชั้นในการดุแลความสะอาดบริเวณรอบๆฝ่ายปฐมวัย  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำตารางการปฏิบัติเวรแต่ละระดับชั้นในการดูแลความสะอาดรอบบริเวณฝ่ายปฐมวัยพร้อมกับมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละวัน  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  จัดทำแบบบันทึกการสำรวจการปิดน้ำ/ปิดไฟและพัดลมโดยให้นักเรียนที่เป็นผู้นำในห้องเรียนเป็นผู้สำรวจและมีการบันทึกสัปดาห์ละ 1ครั้ง  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ฝ่ายปฐมวัย  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกแบบบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สมุดเล่มเหลือง)ให้กับครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลศึกษาปีที่3  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที1  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันไหว้ครูฝ่ายปฐมวัย  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งสโลแกนของแต่ละสี  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกรายงานการแข่งขันให้กับประธานสี คัดเลือกนักกีฬาแต่ละสายชั้น และเขียนชื่อนักกีฬาของแต่ละประเภท  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย ครั้งที่ 2  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมนักกีฬา  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจ้งครูประจำชั้นแต่ละสายชั้นเกี่ยวกับการเบิกของเยี่ยมนักเรียนหรือผู้ปกครองที่คอลอดบุตรให้มาแจ้งที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใน 1 วันหรือวันที่จะออกเยี่ยมพร้อมกับบันทึกการเบิกชุดเยี่ยมทุกครั้ง  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนในระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมผู้ปกครองชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วิทยากรในการประชุมชี้แจงการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สู่การปฏิบัติและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทำความสะอาดห้องบอลแลนด์  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับเนอสเซอรี่  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมประเมิน/วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ชั้นอนุบาล 1 – 3 ครูระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา  27 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษาฝ่ายปฐมวัย  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจอุปกรณ์ในการเล่นที่ชำรุด เช่นลูกบอล พื้นเบาะ  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือกคัดเลือกนักกีฬาจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2และ3 ทุกห้องเรียนทั้งนักกีฬาหญิง/ชายตามกีฬาแต่ละประเภทที่จัดการแข่งขันภายนอกและจัดตั้งทีมฟุตบอลชายของโรงเรียน  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมถรรภาพฝ่ายปฐมวัยครั้งที่1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัยครั้้งที่1  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฝ่ายปฐมวัย  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย  18 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย  19 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อประสานงานกับร้านที่รับซ่อมแซมห้องบอลแลนด์  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค มือ เท้า ปาก การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การรักษาความสะอาดห้องเรียน และที่อยู่อาศัยสังเกตอาการของโรค วิธีการป้องกัน และรักษาโรค มือเท้า ปาก  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practrices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10ฝ่ายปฐมวัย  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการรับประเมินกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย จากหน่วยงานภายนอก  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดซื้อเครื่องประดับในการแสดง/อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำใบเสนอราคาซื้อลูกบอลแลนด์/ซ่อมแซมให้องบอลแลนด์  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ/วันอัสสัมชัญฝ่ายปฐมวัย  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อม นักกีฬาตามตารางที่จัดไว้  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  15 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 1)  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รำเปิดงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่่ายปฐมวัย  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที1  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำสนามฝึกซ้อม  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 96 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เข้าร่วมกิจกรรมติดตามผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูปฐมวัย  22 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกระโดดไกล  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำสนามการแข่งขัน  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 85 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ย่อย  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล1  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตามรายการแข่งขัน  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมพิธีเปิด/ปิด เข็มแดงเกมส์ ใหญ่  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล2  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล3  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวฝ่ายปฐมวัย  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรม โครงการสู่มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  12 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถถภาพฝ่ายปฐมวัยครั้งที่2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2ฝ่ายปฐมวัย  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ครั้งที่2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ครั้งที่ 3  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วตัวน้อยภาคเรียนที่ 1 ฝ่่ายปฐมวัย  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดซื้อลูกบอลแลนด์และซ่อมแซมห้องบอลแลนด์  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 55 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 2)  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อบันทึกและติดบอร์ดหน้าห้อง ภาคเรียนที่2  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจเวชภัณฑ์และเบิกยาจากห้องพยาบาลโรงเรียนจัดยาและแบ่งการใช้ยาตามสายชั้นตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ถึงชั้นอนุบาล 3 ครั้งที่2  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันลอยกระทงฝ่ายปฐมวัย  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมจัดวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมการแสดง ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเชิญ ผู้อำนวยการลงนามในการเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับรางวัล  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 19 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจ้งการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย ( ครั้งที่2 )  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถถภาพฝ่ายปฐมวัยครั้งที่3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 3)  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3ฝ่ายปฐมวัย  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการแจกสื่อ อุปกรณ์ แบบเรียนและของเล่น ให้กับทุกห้องเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2  26 พ.ย. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี ห้องเรียนละ 2 คนทุกระดับชั้น ( ชาย 1 คน ,หญิง 1 คน)  1 ธ.ค. 2563 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  2 ธ.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติฝ่ายปฐมวัย  3 ธ.ค. 2563 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่2  16 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศวันคริสต์มาสฝ่ายปฐมวัย  18 ธ.ค. 2563 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล1  1 ม.ค. 2564 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล2  2 ม.ค. 2564 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล3  3 ม.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 3  6 ม.ค. 2564 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวยและมีสุขภาพดี  7 ม.ค. 2564 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 2  22 ม.ค. 2564 58 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 3  25 ม.ค. 2564 61 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปจำนวนของเยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครองที่เจ้บป่วยและผู้ปกครองที่คลอดบุตร กิจรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย  29 ม.ค. 2564 65 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมCharity Night 2020ฝ่ายปฐมวัย  5 ก.พ. 2564 72 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการ กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถถภาพฝ่ายปฐมวัยครั้งที่4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่ 4)  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงครั้งที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4ฝ่ายปฐมวัย  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ครั้งที่4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ครั้งที่4  16 ก.พ. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รำเปิดงานกิจกรรมกาดมั่วน้อยภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  19 ก.พ. 2564 86 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสรุป กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่่ายปฐมวัย  22 ก.พ. 2564 89 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมปัญหา แนวทางแก้ไขกิจกรรมการแสดงในการการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.พ. 2564 92 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (กิจกรรมบัณฑิตน้อย)ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถถภาพฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน ฝ่่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสายรักนอกรั้ว  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.พ. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2564 95 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมรักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัย  1 มี.ค. 2564 96 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัย  5 มี.ค. 2564 100 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมSummer Course 2020ฝ่ายปฐมวัย  15 มี.ค. 2564 110 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  31 มี.ค. 2564 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและแหล่งเรียนรู้  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อมฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  20 เม.ย. 2564 146 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานบริหารฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนากิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้ายนิเทศ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาดำเนินงานกิจกรรม กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็กในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชนในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานสายรักนอกรั้วในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียน  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย ในปีการศีกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 กิจกรรมการแสดง  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์มาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายปฐมวัย ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ในปีการศึกษาต่อไป  30 เม.ย. 2564 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย  16 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (4)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่1 1   6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
  กิตติยา สุขสานนท์ 1   6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว
   กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่2) 1   6.14 กิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย
  กิตติยา สุขสานนท์ 1   6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (4)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที่1
ในกำหนดการ: ประชุมคณะกรรมการเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัยภาคเรียนที1 (วันที่ 21 ส.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิตติยา สุขสานนท์ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย (ครั้งที่2)
ในกำหนดการ: กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียน CEP (ครั้งที่1)ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 พ.ค. 2563) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : กิตติยา สุขสานนท์
ในกำหนดการ: ผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานสายรักนอกรั้วในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2564) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปุ๋ย 20 *** ***
2    เมล็ดพันธุ์พืช 50 *** ***
3    ต้นไม้,กล้วยไม้ 50 *** ***
4    ชุดของใช้สำหรับเด็ก 30 *** ***
5    ดิน 30 *** ***
6    ของเยี่ยมผู้ป่วย 60 *** ***
7    ของตกแต่ง 20 *** ***
8    โมบายตุ๊กตาเซรามิค 30 *** ***
9    สีน้ำมัน 3 *** ***
10    แปรงทาสี 3 *** ***
11    พู่กัน 5 *** ***
12    ค่าซ่อมแซมห้องบอลแลนด์ 2 *** ***
13    อุปกรณ์ในการเล่น 860 *** ***
14    ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 1 *** ***
15    ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 10 *** ***
16    ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 1 *** ***
17    ค่าจัดขบวนพาเหรด 1 *** ***
18    ค่าอุปกรณ์และเครื่องดื่มสำหรับดูแลนักกีฬา 1 *** ***
19    ค่าอุปกรณ์และเครื่องดื่มสำหรับดูแลนักกีฬา 3 *** ***
20    ค่าชุดนักฟุตบอล 12 *** ***
21    ค่านมและอาหารว่าง 150 *** ***
22    ค่ารถ 2 *** ***
23    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
24    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 3 *** ***
25    กระดาษห่อของขวัญ 57 *** ***
26    กระดาษกาวย่นสี 10 *** ***
27    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
28    กระดาษโฟโต้ A4 180G 2 *** ***
29    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 2 *** ***
30    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 4 *** ***
31    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 6 *** ***
32    พลาสติกเคลือบบัตร A4 2 *** ***
33    กระดาษสา 30 *** ***
34    กระดาษอังกฤษ(กระดาษตะกั่ว) คละสี 250 *** ***
35    กระดาษเทาขาว 100 *** ***
36    พลาสติกเคลือบบัตร A4 4 *** ***
37    ริบบิ้น เบอร์ 3 25 *** ***
38    หมึกชนิตเติม Canon 810 CANON 20 *** ***
39    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 5 *** ***
40    เอกสาร 1,001 *** ***
41    ค่าอาหารว่าง 300 *** ***
42    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 30 *** ***
43    ถ่านAA 55 *** ***
44    ถ่าน 2 ขั้ว 9 โวลด์/Alkaline 12 *** ***
45    แผ่นใส 1 *** ***
46    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
47    เบรคกล่องผู้มาประเมินศูนย์เด็กเล็ก 60 *** ***
48    ลวดเย็บ Max T3-10M 3 *** ***
49    ลวดเย็บ No.10 9 *** ***
50    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 4 *** ***
51    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 3 *** ***
52    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 6 *** ***
53    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50D 1 *** ***
54    กรรไกร 8 นิ้ว 3 *** ***
55    ดอกกระดาษสา 35 *** ***
56    ใบไม้กระดาษสา 10 *** ***
57    เชือกดอกไม้กระดาษสา 30 *** ***
58    มุมบอร์ดกระดาษสา 30 *** ***
59    ชุดตกแต่งบอร์สำเร็จรูป 6 *** ***
60    ป้ายบุคลากรระดับปฐมวัย 1 *** ***
61    ป้ายปฏิทินกิจกรรมปฐมวัย 1 *** ***
62    ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 1 *** ***
63    ป้ายคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
64    ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก 8 *** ***
65    ป้ายแสดงความยินดีรับวุฒิบัตรนักเรียนอ. 3 1 *** ***
66    ค่าตอบแทนวิทยากร 11 *** ***
67    เอกสาร/สื่อประกอบการอบรมและของรางวัล 235 *** ***
68    เข้าเล่ม 59 *** ***
69    ค่าอบรม 4 *** ***
70    อบรมกับหน่วยงานภายนอก 20 *** ***
71    เกียรติบัตร 295 *** ***
72    เงินบำรุงสี 6 *** ***
73    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
74    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
75    ค่าอุปกรณ์ทำสนาม 2 *** ***
76    ค่าเหรียญรางวัล 350 *** ***
77    น้ำดื่ม 30 *** ***
78    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
79    ค่าขนมนักเรียน 700 *** ***
80    ค่าเช่าเต้นท์ 8 *** ***
81    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 3 *** ***
82    บัตรบันทึกสุขภาพ(เล่มเหลือง) 400 *** ***
83    อุปกรณ์เล่นตามมุม (เนอสเซอรี่) 3 *** ***
84    อุปกรณ์เล่นตามมุม (อนุบาล 1) 6 *** ***
85    อุปกรณ์เล่นตามมุม (อนุบาล 2) 7 *** ***
86    อุปกรณ์เล่นตามมุม (อนุบาล 3) 7 *** ***
87    สารรักจากโรงเรียนสู่บ้าน (ชั้นเนอสเซอรี่) 90 *** ***
88    สารรักจากโรงเรียนสู่บ้าน 90 *** ***
89    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 1 210 *** ***
90    ของที่ระลึก 2 *** ***
91    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 1 210 *** ***
92    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 2 260 *** ***
93    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 2 260 *** ***
94    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 2 260 *** ***
95    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 3 245 *** ***
96    เกียรติบัตรประกวดฟันสวย 24 *** ***
97    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 3 245 *** ***
98    แบบฝึกหัดระดับชั้นอนุบาล 3 245 *** ***
99    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 1 *** ***
100    สีไม้ยาว 12 สี 12 *** ***
101    สีไม้ยาว 24 สี 6 *** ***
102    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 4 *** ***
103    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 5 *** ***
104    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 4 *** ***
105    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 2 *** ***
106    อุปกรณ์ห้องประกอบอาหาร 2 *** ***
107    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 24 *** ***
108    อุปกรณ์ห้องดนตรี 3 *** ***
109    อุปกรณ์ห้องดนตรี 1 *** ***
110    ถ่านเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 10 *** ***
111    เอกสารบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียนปฐมวัย 158 *** ***
112    อุปกรณ์ห้องดนตรี 2 *** ***
113    อุปกรณ์ห้องดนตรี 2 *** ***
114    อุปกรณ์ห้องสมุด 1 *** ***
115    อุปกรณ์ห้องสมุด 1 *** ***
116    อุปกรณ์ห้องสมุด 2 *** ***
117    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 50 *** ***
118    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 28 *** ***
119    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 200 *** ***
120    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 *** ***
121    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 100 *** ***
122    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 240 *** ***
123    อุปกรณ์ผลิดสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 *** ***
124    กระดาษสีกำมะหยี่ 120 *** ***
125    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 *** ***
126    กระดาษโปสเตอร์ 60 *** ***
127    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 *** ***
128    กระดาษสี 2 หน้า 120 *** ***
129    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 12 *** ***
130    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 10 *** ***
131    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 20 *** ***
132    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 60 *** ***
133    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 10 *** ***
134    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 80 *** ***
135    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 61 *** ***
136    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 20 *** ***
137    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 40 *** ***
138    อุปกรณ์ผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 8 *** ***
139    ของที่ระลึกวิทยากร 10 *** ***
140    แก้วน้ำ 70 *** ***
141    ชั้นวางแก้วน้ำ 23 *** ***
142    เจลล้างมือ 120 *** ***
143    อาหารกลางวัน 236 *** ***
144    อาหารว่าง 236 *** ***
145    น้ำดื่ม 14 *** ***
146    น้ำยาทำความสะอาด 30 *** ***
147    สมุดชั้นอนุบาล 3 1,040 *** ***
148    สมุดชั้นอนุบาล 2 1,080 *** ***
149    ดินสอ 4,122 *** ***
150    ยางลบ 1,325 *** ***
151    ไม้บรรทัด 500 *** ***
152    สีไม้ 1,560 *** ***
153    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 100 *** ***
154    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ A4 2 *** ***
155    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล 15 *** ***
156    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 20 *** ***
157    หมึกเติมแท่นประทับตรา 23 *** ***
158    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 15 *** ***
159    ตรายางวันที่ 30 *** ***
160    หมึกเติมเครื่องปริ้นซ์ 14 *** ***
161    เครื่องเย็บ MAX TGD 1 *** ***
162    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 120 *** ***
163    แปรงลบกระดาน 50 *** ***
164    ปากกาไวท์บอร์ด 300 *** ***
165    ปากกาเคมี 2 หัว 150 *** ***
166    ของเล่นเลโก้แม่เหล็ก 10 *** ***
167    กระดาษสีทำปกสีเหลือง 2 *** ***
168    กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 4 *** ***
169    สติ๊กเกอร์ 20 *** ***
170    พลาสติกเคลือบบัตร 4 *** ***
171    กล่องพลาสติกมีฝาปิด 8 *** ***
172    ป้ายไวนิล 4 *** ***
173    ป้ายไวนิล 1 *** ***
174    ป้ายไวนิล 1 *** ***
175    ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 2 *** ***
176    ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 2 *** ***
177    หมึกเติม Brother 4 *** ***
178    หมึกเติม Cannon 4 *** ***
179    ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 *** ***
180    ค่ารถรางไปทัศนะศึกษาศูนย์มิวเซียมลำปางและวัดบุญวาทย์ 5 *** ***
181    ป้ายคล้อง 120 *** ***
182    ของที่ระลึก 1 *** ***
183    ค่าบำรุงวัด/สังฆทาน 1 *** ***
184    สมุดวาดเขียน 15 *** ***
185    กระดาษสติ๊กเกอร์ 2 *** ***
186    อาหาร, อาหารว่าง 140 *** ***
187    อาหาร, อาหารว่าง 140 *** ***
188    อาหาร, อาหารว่าง 140 *** ***
189    อาหาร, อาหารว่าง 20 *** ***
190    ค่าถ่ายเอกสาร 125 *** ***
191    ค่าถ่ายเอกสาร 125 *** ***
192    กระดาษโฟโต้ A4 180G 1 *** ***
193    ค่าอาหารว่าง 20 *** ***
194    อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
195    กระดาษชาร์ท 120 *** ***
196    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 110 *** ***
197    สมุดวาดเขียน 120 *** ***
198    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 12 *** ***
199    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 12 *** ***
200    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 3 *** ***
201    ดินน้ำมัน 97 *** ***
202    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 3 *** ***
203    การจ้ดซื้ออุปกรณ์การแสดง ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
204    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 2 *** ***
205    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขอซื้อสารรักจากโรงเรียนสู่บ้านสำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
2    ขอเบิกเงิน จัดซื้อสื่อแบบเรียนแบบฝึกอ่าน a-z ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
4    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลบอร์ดบุคลากรและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
5    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด และวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน CEP ระดับปฐมวัย 1 *** ***
7    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-410-004 1 *** ***
8    สมุดเล่มบาง, สมุดเล่มหนา 1 *** ***
9    ขออนุมัตซื้อสมุดบันทึกสุขภาพเล่มเหลือง ส.ศ.3 เพื่อบันทึกสุขภาพนักเรียน เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 1 *** ***
10    ขออนุมัติซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี 1 *** ***
11    ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON MP287 ใช้ในสำนักงาน CEP ระดับปฐมวัย 1 *** ***
12    ขออนุมัติซื้อถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้ใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ, ถ่านสำหรับใส่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน 1 *** ***
13    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตรและโมบายตุ๊กตาเซรามิก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม 1 *** ***
14    ขออนุมัติซื้อเซ็ทของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดและกระเช้าสุขภาพ เพื่อนำไปเยี่ยมกรณีผู้ปกครองคลอดบุตรและนักเรียนป่วย 1 *** ***
15    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้ใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ, ถ่านสำหรับใส่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน 1 *** ***
16    สมุด 1 *** ***
17    ขอซื้อสารรักจากโรงเรียนสู่บ้านสำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
18    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อเซ็ทของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดและกระเช้าสุขภาพ เพื่อนำไปเยี่ยมกรณีผู้ปกครองคลอดบุตรและนักเรียนป่วย 1 *** ***
19    คืนเงิน ขออนุมัตซื้อสมุดบันทึกสุขภาพเล่มเหลือง ส.ศ.3 เพื่อบันทึกสุขภาพนักเรียน เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 1 *** ***
20    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้ใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ, ถ่านสำหรับใส่เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน 1 *** ***
21    ขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์ CANON MP287 ใช้ในสำนักงานฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
22    ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ EPSON L3110 ใช้ในสำนักงาน CEP ระดับปฐมวัย 1 *** ***
23    อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยีและการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ให้กับครูฝ่ายปฐมวัย วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
24    ขออนุมัติงานสั่งทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กและป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน 1 *** ***
25    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
26    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นและสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนระดับปฐมวัย (งบจัดซื้ออุปกรณ์) 1 *** ***
27    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นและสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนระดับปฐมวัย (งบห้องบอลแลนด์) 1 *** ***
28    ขออนุมัติซื้อเครื่องเล่นและสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการให้นักเรียนระดับปฐมวัย (งบ CEP) 1 *** ***
29    ขออนุมัติซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน
 - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย
 - แบบบันทึกการใช้ยาห้องพยาบาล
 - แบบบันทึกการใช้ห้องบอลแลนด์
 - แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องบอลแลนด์ของนักการ
 - แบบสอบถามกิจกรรมเตรียมประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
 - แบบสอบถามกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศของครูและผู้ปกครอง
 - แบบสอบถามกิจกรรมสายรักนอกรั้ว
 - แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงประจำเดือน
 - สรุปน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียนแต่ละเดือน
 - แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ
 - สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสอบถามการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้นเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 256384.93
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (17 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นเนอสเซอรี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
การประชุมประเมิน/ วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ชั้นอนุบาล 1 – 3 ครูระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ต้อนรับเปิดเทอม ลูก ๆ ชั้นอนุบาล 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
การอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
การอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practrices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด สถานที่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
อบรมโครงการสู่มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต
กิจกรรมการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตและการดูแลรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล1
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล2
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชัั้นอนุบาล3
ประชุมคณะกรรมกิจกรรมเข็มแดงเกมส์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน” ครูฝ่ายปฐมวัย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563