Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ครูร้อยละ 94 เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการ
2.  ครูร้อยละ 94 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
3.  ครูร้อยละ 94 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 487 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 487 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 464 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการให้ครูเลือกประเภทสื่อ/นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผลิตสื่อนวัตกรรม  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  ประชุมจัดวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมผลิตสื่อ ฝ่ายปฐมวัย  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูฝ่ายปฐมวัยส่งสื่อที่ผลิต ในกิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรม  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประกาศผลประกวดสื่อ/นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมผลิตสื่อ/ นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย  3 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  20 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     ผ้าสักหลาด 40 *** ***
2     ใยสังเคราะห์ 2 *** ***
3    ด้ายหลากสี 10 *** ***
4    เข็มเย็บผ้า 6 *** ***
5     ไหมพรม 100 *** ***
6     เกียรติบัตร 5 *** ***
7     ค่าถ่ายเอกสาร 10 *** ***
8     ของที่ระลึกกรรมการตัดสินสื่อการสอน 2 *** ***
9    เกียรติบัตร 12 *** ***
10    ของรางวัล 3 *** ***
11    ของรางวัล 3 *** ***
12    ของรางวัล 3 *** ***
13    ของรางวัล 3 *** ***
14    ของรางวัล 13 *** ***
15    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
16    ชุดโคมไฟ (ไฟจราจร) 2 *** ***
17    ชุดไฟสัญญาณข้ามถนน 1 *** ***
18    อะแดปเตอร์ 1 *** ***
19    สวิตช์ไฟ 1 *** ***
20    สายไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ 1 *** ***
21    รถจักรยานเด็ก 2 *** ***
22    หมวกกันน๊อคเด็ก 2 *** ***
23    ปูนซีเมนต์ 6 *** ***
24    ปูนปลาสเตอร์ 3 *** ***
25    สีน้ำ 2 *** ***
26    ทรายละเอียด 6 *** ***
27    น้ำมันพืช 2 *** ***
28    แปรงขัดห้องน้ำ 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    2562/00687=1707.-ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นของรางวัล มอบคณะครู กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 1 *** ***
2    2562/00722=1,200.-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการสอน ดร.สุชิษณา โตธนายานนท์ 1 *** ***
3    จั2562/00714=7700.-จัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ต้นไม้ และป้ายคำขวัญ ของจังหวัดลำปาง 1 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ม.ค.63 กิจกรรมสื่อการสอน 1 *** ***
5    2562/00687=1707.-ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นของรางวัล มอบคณะครู กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานผลิตสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)