Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(17)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพครูฝ่ายปฐมวัย
2.  ครูร้อยละ 94 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
3.  ครูร้อยละ 94 บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
4.  ครูร้อยละ 94 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
5.  ครูร้อยละ 94 จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
6.  ครูร้อยละ 94 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
7.  ครูร้อยละ 94 มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
8.  ครูร้อยละ 94 จัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6. ดำเนินงานตามปฏิทินประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 งานนิเทศ 17   17   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (17)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ) ปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  12 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำตารางนิเทศการสอน  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ)ฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ครั้งที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมนิเทศการสอนภายใน วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำผลการนิเทศมาประเมินปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป ฝ่ายปฐมวัย  2 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 งานนิเทศ  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
2    ค่าเดินทางนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 5 *** ***
3    ค่าของที่ระลึกนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
4    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
5    สมุดบันทึกนิเทศการสอน 80 *** ***
6    ค่าผลิตเอกสารจากศูนย์ผลิต 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าไวนิล ค่าสมุดวาดภาพ สีเทียน แข่งขันวิชาการโรงเรียนเอกชน ปฐมวัย 22/11/2562 ณ โรงเรียนวิชันนารี 1 *** ***
2    ขอซื้อชุดต่อเลโก้ เพื่อเป็นรางวัล และใช้ในการเรียนการสอน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - แบบประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน นิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย93.58
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
การนิเทศการสอนภายใน โดยหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การนิเทศการสอนภายใน โดยหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การนิเทศการสอนภายใน โดยหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การนิเทศการสอนภายใน โดยหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การนิเทศการสอนภายใน โดยหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562