Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อการบริหารจัดการงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายการจัด การศึกษาของฝ่ายปฐมวัย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(12)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  1.ครูร้อยละ 94 จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.เด็กร้อยละ 92 มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 3.เด็กร้อยละ 92 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง 4.เด็กร้อยละ 92 รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 5.เด็กร้อยละ 92 เด็กร่าเริง แจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 6.เด็กร้อยละ 92 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 7.เด็กร้อยละ 92 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 8.เด็กร้อยละ 92 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 9.เด็กร้อยละ 92 มีมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 10.เด็กร้อยละ 92 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 128 วัน
01 เม.ย. 2562 27 มี.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 128 วัน
01 เม.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 128 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 128 วัน
01 เม.ย. 2562 27 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 1 ห้อง 4 ฝ่ายปฐมวัย  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 2 ห้อง 1 ฝ่ายปฐมวัย  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 3 ห้อง 6 ฝ่ายปฐมวัย  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน อนุบาล 3 ห้อง 5  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ทอดมันกุ้ง”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมบูรณาการเทศกาลวันลอยกระทง  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "การฝึกสมาธิผ่านแสงเทียน”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“บัวลอยไข่หวาน”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "วิธีป้องกันเชื้้อโรคเข้าสู้ร่างกาย”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำหมูแดดเดียว อนุบาล 1 ห้อง 3  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน  1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสาร 1,500 *** ***
2    ค่าถ่ายเอกสาร 1,500 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สมุดบันทึกรักการอ่าน จำนวน 500 เล่ม @ 8 บาท กิจกรรม Reader Kids 1 *** ***
2    ของรางวัล และเครื่องช่วยสอน กิจกรรม English is fun 1 *** ***
3    ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ของเล่นจัดมุมประสบการณ์ในชั้นเรียน เนอสเซอรี่ อนุบาล 1 1 *** ***
4    ขอซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ Cannon MP 287 กิจกรรมหนุน้อยเทคโนโลยี 1 *** ***
5    ขอซื้อไมค์ลอย Sherman Mic - 150 จำนวน 1 ตัว 1 *** ***
6    ขอซื้ออุปกรณ์การเรียน ยาสามัญประจำบ้าน และของใช้อื่น กิจกรรมหนูน้อยอาสา วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 1 *** ***
7    2562/00714=7700.-จัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ต้นไม้ และป้ายคำขวัญ ของจังหวัดลำปาง 1 *** ***
8    2562/00714=7700.-จัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์ สัญลักษณ์ ต้นไม้ และป้ายคำขวัญ ของจังหวัดลำปาง 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบบันทึกการส่งแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ 2. สรุปผลงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (12 )
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน ฝ่ายปฐมวัย การทำ“น้ำดอกอัญชัญมะนาว”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 K2.A (CEP) วันที่ 3 กันยายน 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ข้าวแต๋นน้ำแตงโม”ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 วันที่ 20 กันยายน 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ขนมจีบหมู” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ณ ห้องประกอบอาหาร อาคารเซนต์แมรี่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน “การทำดอกไม้เปลี่ยนสี” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 CEP K3 A วันที่ 29 ตุลาคม 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“การทำสับปะรดกวน”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“ทอดมันกุ้ง”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
อบรมหน้าแถวเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง และบูรณาการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัยลอยกระทง และการประดิษฐ์กระทงอย่างง่าย และการทำงานศิลปะสร้างสรรค์เกี่ยวกับกระทง
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน “การดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เป็นโรคไข้หวัด”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "การฝึกสมาธิผ่านแสงเทียน” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน การทำ“บัวลอยไข่หวาน” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "วิธีป้องกันเชื้้อโรคเข้าสู้ร่างกาย” นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 วันที่ 17 มกราคม 2563
กิจกรรมผู้ปกครอลช่วยสอน "การทำหมูแแดดเดียว" ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563