Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการสำนัก ผู้อำนวยการ ให้สอดคล้องตาม นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียน และแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานภายใต้สำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงาน องค์กรภายนอก

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(340)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(79)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการสำนัก ผู้อำนวยการ ให้สอดคล้องตาม นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียน และแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการสำนัก ผู้อำนวยการ ให้สอดคล้องตาม นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียน และแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีการบริหารตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต โดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2.  มีการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารจัดการ
3.  สำนักผู้อำนวยการมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน และนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปี ครบกระบวนการ PDCA
4.  สำนักผู้อำนวยการ มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
5.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงาน ตามแผนการรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศ มาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
6.  มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับฝ่าย ร้อยละ 85
7.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการทุกคน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
8.  บุคลากรภายใต้สำนักผู้อำนวยการทุกคน ได้รับการพัฒนาอบรม ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
9.  มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน กับหน่วยงานภายนอก
10.  ปฏิทินตารางการดำเนินงาน ท่านผู้อำนวยการมีความชัดเจน อย่างมีประสิทธิภาพ
11.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากสำนักผู้อำนวยการ ร้อยละ 85

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการสำนัก ผู้อำนวยการ ให้สอดคล้องตาม นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียน และแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (.docx)
2.  คู่มือคุณภาพงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (.pdf)
3.  คู่มือคุณภาพงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (.docx)
4.  คู่มือคุณภาพงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (.pdf)

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  8. มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง
  10. มุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ครู นักเรียน ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขในทุกมิติ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 376 วัน
01 พ.ย. 2562 15 ธ.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคาะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการ ดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 483 วัน
01 ก.พ. 2563 28 เม.ย. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คำดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน ของหน่วยงานประจำปั   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 348 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 346 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 315 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1   0   1 *** *** 19 วัน
31 ม.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ 44   44   0 *** *** 19 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5   5   0 *** *** 19 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการและบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน 5   5   0 *** *** 19 วัน
14 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 1   1   0 *** *** 19 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 274   274   0 *** *** 19 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 19 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด 1   1   0 *** *** 19 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 สื่อสารและ SWIS ACL 8   8   0 *** *** 19 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 19 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 19 วัน
13 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 269 วัน
14 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 206 วัน
23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 19 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 19 วัน
23 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน 1ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 135 วัน
19 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 12 วัน
26 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 19 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 19 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (340)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 711 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1  11 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563  29 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมเฉพาะกิจ เรื่องการใช้งบประมาณงานวงโยธวาทิต ปีการศึกษา 2562  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ลงนามเซ็นต์สัญญาใช้บริการโปรแกรม School Web-based Information System (SWIS Plus)  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน การบริหาร การบริการและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเพื่อวางแผนการฝึกซ้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 1”  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การซักซ้อมระบบการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง ครั้งที่ 2  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน Technology Integrated Matrix  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน Technology Integrated Matrix  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรรี่และอนุบาล 1  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน Technology Integrated Matrix  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฎิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน Technology Integrated Matrix  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมประเมิน/วางแผนของชั้นที่เปิดเรียน ระดับปฐมวัย  27 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  28 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2563  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ปฐมนิเทศนักเรียนเปิดภาคเรียนที่1/2563  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อหามติแก้ปัญหาห้องเรียน  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่2  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นัดพบผู้รับใบอนุญาต  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประธานในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมกับอ.ธนารัฎ และ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อหามติ  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เข้าร่วมรับฟัง Feature OR Code เป็นการแจ้งคิวเข้ารับนักเรียนหลักเลิกเรียน  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจรับงานหลังและลานกิจกรรมอาคารเซนต์ฟิลิป  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สื่อสารและ SWIS ACL  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประธานในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานอาคารสถานที่ขอพบเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมอธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  25 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 260 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่1/2563  26 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 บริษัททรู นำเสนอ Internet Sim ราคาเพื่อการศึกษา  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางร่วมกันในประเด็นการเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติ  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้บริหารสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวางแผนการบริหารจัดการ การจำหน่ายอาหารนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพบิดา ม.อำนาจ เทสินทโชติ  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูและบุคลากรทุกท่าน  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการสอน ขออนุญาตนำที่ปรึกษางานด้านหลักสูตรและการสอน ดร.พรทิพย์ แข็งขัน เข้าพบ  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ความพร้อมและแผนการปรับรูปแบบการเรียนรู้ตามประกาศลดมาตรการจากกระทรวงฯ  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และอ่านบทอศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายกิจการนักเรียน เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการลงลายมือชื่อในเกียรติบัตร ของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะ และกิจกรรมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันนักบุญหลุยส์ จำนวน 51 ฉบับ  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายกิจการนักเรียน เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เคารพศพและวางพวงหรีดคุณแม่ท่านศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประธานในพิธีวันอัสสัมชัญ  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2563  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงลายมือชื่อสมุดบัญชีเรียกชื่อ  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ระบบ สแกนอุณหภูมิของร่างกาย  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการถ่ายภาพมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเตรียมวางแผนโครงการงาน 120 ปีการศึกษามูลนิธิฯ  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายกฏหมาย ABAC พร้อมคุณลานทิพย์ พบผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เรื่อง สวนป่าสัก  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดหลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM)  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พิธีประดับเข็มให้กับนักเรียน และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เนื่องในพิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็ม  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทางเข้าร่วมประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิ  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทางเข้าร่วมประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเครือมูลนิธิฯ  5 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทางกลับจากการประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มิสจันทร์ฉาย มาปลูก หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ นำ คุณลานทิพย์ ผู้ดูแลสวนป่าสัก เข้าพบผู้อำนวยการ  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดา ม.สุรินทร์ อินจันทร์  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา ขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อจัดเตรียมเอกสารการประชุมทำ SWOT  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษา เคารพศพและวางพวงหรีด งานศพ มารดา ท่านชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ณ วัดสวนดอก จ.ลำปาง  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่มิสดารณี ศรีสุข  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานและเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ "การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสาตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่รองรับ  12 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เข้าร่วมวิพากษ์แผนงานที่สอดคล้องกับ KRA ฝ่ายวิชาการ  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุม ผู้ประสานงานระบบ SWIS ครั้งที่ 1  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สื่อสารและ SWIS ACL  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  19 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 204 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายกฏหมาย ABAC พบผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการจัดทำหนังสือรุ่น ขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อขออนุญาตจัดทำหนังสือรุ่นและรายงานความคืบหน้า ขั้นตอนนการจัดทำหนังสือรุ่น  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตารางการเดินทางเข้าร่วมประชุมฝ่ายการศึกษา ณ มูลนิธิฯ เชียงใหม่ - กรุงเทพ  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงลายมือชื่อสมุดบัญชีเรียกชื่อ ประจำเดือนสิงหาคม 63  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มุลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2563  26 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดา  27 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทางกลับ จากการประชุมฯ  27 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ มูลนิธิฯ  27 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อาจารย์ธนารัฏช์ วิเชียรทัศนา และทีมงานพร้อมผู้รับเหมา (บ.ชุ่มบุญ) ขอส่งมอบงานพื้นลานกิจกรรม อาคารเซนต์ฟิลิป  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่4  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดค่าย "พัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน"  3 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรการอบรมการลงคะแนนของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเรยีนา จ.เชียงใหม่  3 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทบทวนการลงปฏิทินแผนงานและการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในระบบ ให้กับกลุ่มงานการเงิน - บัญชี  3 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สื่อสารและ SWIS ACL  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา พบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแบบปรับปรุงหน้าอาคารอนุบาล  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานอภิบาลขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนกิจกรรมจิตอาสา  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการขึ้นศาล กรณี นายกฤตภาส เสมอพิทักษ์  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  10 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตาม การใช้งานระบบ SWIS  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สื่อสารและ SWIS ACL  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา  13 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  13 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ (HRD) ครั้งที่ 2  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามเกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กลุ่มงานการเงิน-บัญชี พร้อมด้วยที่ปรึกษาขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับใช้งบประมาณปี 2563 ให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงลายมือชื่อสมุดบัญชีเรียกชื่อ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดทำหนังสือรุ่น ประจำปีการศึกษา 2563  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของโนวิสพงษ์พัฒน์ หวานเส และโนวิสวันวสันต์ สุกูล  17 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมทีมงานสารสนเทศของแต่ละฝ่าย พร้อมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมกำกับติดตามกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ Smart TECH  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นายช่างชูศักดิ์ สมแก้ว รักษาการผู้อำนวยการนายช่างส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง และ นายช่างวัฒนา วรรณวงศ์หาร นายช่างเขียนแบบ ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างฯ  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยลงนามในเกียรติบัตร กิจกรรมค่าย Robot  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา พบผู้อำนวยการ เรื่องโครงการก่อสร้างฯ  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย Robot ป.1 - 3  24 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการการเรียนการสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 6/2563  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสุบิน คำกอนแก้ว คุณพ่อของ มาสเตอร์พงศธร คำกอนแก้ว ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ม.4  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ พบ เซฟธวัลรัตน์ อินต๊ะสุวรรณ เพื่อเซฟ นำเสนอความคืบหน้าการปฏิรูปงานโภชนาการ  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร DARE ร่วมกับศูนย์ฝึกตรวจภูธรภาค 5  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ เพื่อชี้แจงและขอความคิดเห็น  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ เพื่อชี้แจงและขอความคิดเห็น  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ  31 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทาง ไปกรุงเทพมหานคร  31 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ  1 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล  1 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการการเรียนการสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการการเรียนการสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ตรวจรับงานผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก หลังคาคลุมลานกิจกรรม(กรีนโดม) งวดที่ 3  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามในเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมต่าง ๆ ระดับปฐมวัย  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ม.สุวัช เกียรติมณีรัตน์ ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการแสดงของแต่ละสายชั้น  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการพร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน โครงหลังคากรีนโดม ของบริษัทช้างไท งวดที่ 4 แถวที่ 7 - 12 โดยมี่ อาจารย์ ธนารัชฎช์ วิเชียรทัศนา และ นายพชร พิชญาธนากร (คุณตู่)  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจงคณะครู ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมทีมอบรมระบบ SWIS  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สื่อสารและ SWIS ACL  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ (วิสามัญ)  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมเจ้าหน้าที่โรงอาหาร  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการไปศาลเพื่อไกล่เกลี่ย  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปโภชนาการ  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่3/2563  28 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมคณะครูสนับสนุนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการนำเสนอแผนโครงการก่อสร้างฯ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการตรวจรับงานพร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างติดตั้งแป ตัวZ และงานติดตั้งโครงหลังคาสุวรรณสมโภช งวดที่ 2  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประชุมเพื่อปรึกษางาน ACL Blue & White Homecoming Day  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณปุณณสิน มณีนันทน์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่า ขอพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษางาน ACL Blue & White Homecoming Day  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนเปลาย  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมพิธีงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และทำพิธีการหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสรุปผลติดตามการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สื่อสารและ SWIS ACL  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการตรวจสอบแก้ไขคลิป VDO " Go healthy with ACL"  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการการสร้างจุดเด่นและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนงาน พร้อม หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ลงนามเอกสารบัญชีเรียกชื่อ ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 63  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเงิน-บัญชี  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนธันวาคม 2563)  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการรับฟังการนำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะกรรมการสมาพันธ์ศิษย์เก่า  11 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมต้อนรับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนธันวาคม 2563  12 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งาน BLUE & WHITE WE ARE ACL  12 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และต้อนรับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง  12 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ Bio Gas ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ผ่าน Video Conference  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่7/2563  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการรับชมการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มปฐมวัย จำนวน 5 กิจกรรม  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  14 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยสำนักงานคุรุสภาเข้าตรวจสอบคุณสมบัติมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทำการสอนนักเรียน  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมงานคอนเสิร์ต Casually Live by Jazz Happens  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563  17 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563  17 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายวิชาการและตัวแทนจากบริษัทออนดีมานด์ เข้าพบเพื่อนำเสนอโปรแกรม ID Plan  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โครงการพิเศษ CEP สังกัดฝ่ายวิชาการพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CEP จำนวน 6 ห้อง ชั้นที่1 อาคารเรียนอัสสัมชัญ  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามในเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน และคุณครูฝ่ายปฐมวัย  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ ACL  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณลานทิพย์ ผู้ดูแลสวนป่าสัก พบผู้อำนวยการเพื่อ Marry Christmas และ สวัสดีปีใหม่  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณณรงค์ ปัทมะเสวี  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายบุคคล (อน.3)  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คุณกฤษดา พรรัตนพิทักษ์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง พบผู้อำนวยการเพื่อสวัสดีปีใหม่และเสนอโครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการการ จังหวัดลำปาง พบผู้อำนวยการ  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนศิลป์ธุรกิจขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อขอข้อแนะนำการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการตรวจรับงานเทพื้นทางเชื่อมอาคาร ติดตั้งโคมไฟและระบบไฟฟ้า ลาน La Providence  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานและร่วมงานอวยพรวันคริสต์มาส วันปีใหม่ และพิธีเปิด“ CHRISTMAS FAIR 2020’’  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการจับสลากรางวัล Lucky Draw  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทางจากลำปางไปสนามบินเชียงใหม่  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมงานครอบครัวภราดาประจำปี  25 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ให้คำแนะนำนักเรียนห้อง ม.4/1 หลักสูตร MTE ในการออกแบบแผนการตลาด  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563  29 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563  29 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 103 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมงานวันครอบครัวครู  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนมกราคม 2564)  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการขึ้นรถเพื่อไปสวัสดีปีใหม่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  5 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการไปสวัสดีปีใหม่ท่านศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หัวกน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล  5 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการสวัสดีปีใหม่ มล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ และ อาจารย์แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์  6 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 14 มกราคม 2564  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับติดตามกลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ  13 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ลงนามเอกสารบัญชีเรียกชื่อ ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 63  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ลงนามในใบประกาศนียบัตรสำหรับครูผู้สอนที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านวิชาการด้านการสอนและงานวิจัย  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการให้คำแนะนำพันธุ์ไม้เลื่อยที่จะปลูกซุ้มโค้ง  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562  16 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 85 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 บริหารสำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ กลุ่มงานบุคคล  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการและบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และบริการ และกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการและบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานธุรการ  19 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการและบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมเพื่อติดตามเอกสารงาน HRD มูลนิธิฯ  19 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 งานอาคารสถานที่  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการและบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานการเงิน-บัญชี  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการและบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  21 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2563  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาสี  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนมกราคม 2564  23 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมเดินทางและเป็นประธานในการมอบของให้กับน้องๆและกล่าวให้ข้อคิดกับนักเรียนและน้องๆในการทำกิจกรรม "ค่ายอาสาพาสุข"  23 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการมอบถังขยะแยกประเภทให้กับนักเรียนตัวแทนแต่ละอาคารเรียน  25 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปี และงบประมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ปี 2564 ผ่านvdo conference  27 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เรื่อง ระบบงานบุคลากร  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  28 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นายกสมาคมศิษย์เก่าท่านใหม่ และ ท่านเก่า พบผู้อำนวยการ  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมสวดอภิธรรมศพ แม่ นายมิพล วรรณเลิศ  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2563 (ผ่าน Video Conference)  30 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ พิจารณา แผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามเกียรติบัตร รางวัลการประกวดออกแบบ เสื้อกีฬาสี และเหรียญรางวัลกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการประสานงานระบบ SWIS  3 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สื่อสารและ SWIS ACL  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมวิสามัญ เรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงาน  4 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการตรวจรับงานลาน La Providence  4 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมทบทวนและรวบรวม CKC  4 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 สื่อสารและ SWIS ACL  2 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ลงนามเกียรติบัตรครูนานปี ประจำปีการศึกษา 2563  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียน ม.6 ทุกห้องเรียน  8 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ พบปะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (ท่าน ผศ เล็ก แสงมีอานุภาพ)  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจดหมายจากกระทรวงและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง เรื่องการพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมในส่วนที่เก็บจากผู้ปกครองแล้วไม่ได้ใช้  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามเอกสารบัญชีเรียกชื่อ ประจำเดือน มกราคม 64 และ เกียรติบัตร งานห้องสมุดประถม  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูผู้สอนวิชาหุ่นยนต์ ขออนุญาตพบผู้อำนวยการเพื่อขอข้อเสนอแนะการปรับปรุงห้องเรียน Robot  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันวิชาการ การออกแบบสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดซื้อตำราเรียนประจำปีการศึกษา 2564  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ วางพวงหรีด ซิสเตอร์นารี ณ บ้านสวนพระหฤทัย  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบผู้อำนวยการเพื่อขอคำแนะนำการจัดกิจกรรมรับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับ ม.6  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ลำปาง มอบของสวัสดีปีใหม่ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการให้คำแนะนำในการดำเนินการปรับปรุงห้องCEP Media Centre และแผนก CEP นำเสนอ เป้าหมายการใช้งานสื่อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการ CEP  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามในเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครูฝ่ายปฐมวัย  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะครูฝ่ายปฐมวัยร่วมวางพวงหรีดผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/5  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามฉบับร่าง รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟังการเสนองานปรับปรุงลานอนุบาล  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่8/2564  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กลุ่มงานดนตรีขอพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจง การจัดซื้ออุปกรณ์กั้นเขตพื้นที่การแสดง  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  ผู้อำนวยการประชุมเพื่อติดตามเอกสารงาน HRD มูลนิธิฯ  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2564  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563 (ผ่าน vdo conference)  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 46 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการขึ้นเครื่องบิน สนามบินลำปาง - สนามบินสุวรรณภูมิ  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการขึ้นรถหน้าบ้านพัก เพื่อเดินทางไปสนามบินลำปาง  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2563  27 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อขึ้นเครื่องบิน กลับลำปาง  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ (เดือนมีนาคม 2564)  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการนำเสนองบประมาณโรงเรียน และร่วมนำเสนองบประมาณของงานเทคโนฯ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2564  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเดินทางกลับลำปาง ด้วยเครื่องบิน จากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึง สนามบินลำปาง  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโรงเรียน พบผู้อำนวยการ  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการจัดระบบงานอาคารสถานที่และงานเทคโนโลยี  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันวิชาการ  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมจัดทำแผนงาน HR  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานสื่อสารมวลชน พบผู้อำนวยการเพื่อรายการผลการดำเนินงาน การประกวดออกแบบ Info graphic ACL is Good 2020 “The 5Gs”  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมกราบบูรพาจารย์และปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมงานสานสัมพันธ์น้องพี่ น้ำเงินและขาว  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณณรงค์ ปัทมะเสวี  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการมอบรางวัลผลงานวิจัย ให้กับคุณครูฝ่ายปฐมวัย  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก และเกียรติบัตรเด็กที่ได้รับรางวัล ฝ่ายปฐมวัย  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคุณณรงค์ ปัทมะเสวี  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ม.นิกร ระโพธิ์ พบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงการซ่อมแซมสแตนด์เชียร์ที่ชำรุด  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการตรวจเช็คงานป้ายตัวหนังสือลานกิจกรรม La Providence และ ตรามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น  13 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโรงเรียน พบผู้อำนวยการ  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการไปศาลแรงงานภาค 5 เพื่อสืบพยานจำเลย ในคดีระหว่าง นายกฤตภาส เสมอพิทักษ์  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ร่วมให้คำปรึกษากับ บริษัทชุ่มบุญ เรื่อง ซอยซีเมนต์  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนและเสกลานกิจกรรม La Providence นำเสนอขั้นตอนพิธีการให้กับผู้อำนวยการ  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศครู และพิธีเสกลานกิจกรรม La Providence  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมงานเลี้ยงคุณครู  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  21 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการกำกับติดตามแผนงาน ปีการศึกษา 2563 ในระบบ swis  23 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  23 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2563 (ผ่าน vdo conference)  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ผลงานและข้อมูลของ สีทาพื้น บริษัท skk  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ผลงานและข้อมูลของ สีทาพื้น บริษัท skk  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการลงนามในใบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม STEM  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเขียนสารที่ระลึกพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลฯ  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  31 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าเงียบ  28 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าเงียบ  29 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าเงียบ  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าเงียบ  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าเงียบ  1 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าเงียบ  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเข้าเงียบ  3 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการกลับจากการเข้าเงียบ  4 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่องการประเมินครูและอัตรากำลังครูแลุบุคลากร ปีการศึกษา 2564  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ลงนามเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการพบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสเปิดเรียน Summer Course 2021  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมและติดตามแบบประเมินครู  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินงาน ของงานภายใต้สำนักผู้อำนวยกการ  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ลงนามเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการ HRD  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการ ลงนามเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา (อัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2564)  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการร่วมงานเลี้ยงประจำปี " สานสายใยครอบครัวอรุโณทัย" ของโรงเรียนอรุโณทัย  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสงกรานต์ “จุ้มอกจุ้มใจ๋ ปีใหม่เมืองเฮา”  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสงกรานต์ “จุ้มอกจุ้มใจ๋ ปีใหม่เมืองเฮา” ระดับปฐมวัย  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมทีมงานส่วนกลาง SWIS ปีการศึกษา 2563  11 เม.ย. 2564 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการประชุมทีมงานส่วนกลาง SWIS ปีการศึกษา 2563  12 เม.ย. 2564 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ลงนามเซ็นต์สัญญาใช้บริการโปรแกรม School Web-based Information System (SWIS Plus) 1   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ลงนามเซ็นต์สัญญาใช้บริการโปรแกรม School Web-based Information System (SWIS Plus) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ลงนามเซ็นต์สัญญาใช้บริการโปรแกรม School Web-based Information System (SWIS Plus) ระหว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กับ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สำรองการบริหารจัดการ ภายในฝ่าย 1 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 30 *** ***
3    กระดาษการ์ดสีทำปก 180 g ขนาด A4 15 *** ***
4    ดินสอ HB 5 *** ***
5    ดินสอ 2B 50 *** ***
6    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 29 *** ***
7    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 20 *** ***
8    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 45 *** ***
9    ปากกา ควอนตั้ม 40 *** ***
10    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 2 *** ***
11    ปากกาเคมี 2 หัว 20 *** ***
12    สติ๊กเกอร์ PVC ใส แผ่นใหญ่ 106*70 ซม. 20 *** ***
13    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 15 *** ***
14    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 30 *** ***
15    แฟ้มสอด A4 96 *** ***
16    ถ่านอัลคาไลน์ AA 10 *** ***
17    แผ่นใส A4 3 *** ***
18    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 15 *** ***
19    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 20 *** ***
20    แฟ้มสันกว้าง ขนาด 1 นิ้ว 5 *** ***
21    กระดาษโพทอิท ขนาด 3"x3" 6 *** ***
22    ปากกาไวท์บอร์ด 31 *** ***
23    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 5 *** ***
24    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 10 *** ***
25    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 20 *** ***
26    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
27    ซองน้ำตาล A4 หัวโรงเรียน 50 *** ***
28    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก 10 *** ***
29    ลวดเย็บ No.10 80 *** ***
30    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 30 *** ***
31    ปากกาเขียนแผ่นซีดี 2 หัว 1 *** ***
32    ซองจดหมาย หัวโรงเรียน 50 *** ***
33    ลวดเย็บ No.8 2 *** ***
34    ตะกร้าเอกสาร 2 ชั้น โรบิ้น NO.402 2 *** ***
35    แปรงลบกระดาน 25 *** ***
36    รับรองการศึกษาดูงาน 1 *** ***
37    ค่าเดินทางผู้บริหาร/คณะภราดา 100 *** ***
38    พัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
39    ปากกาหมึกเจล 20 *** ***
40    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-50D 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติซื้อถุงหิ้ว เพื้อใส่นมกล่องแจกให้นักเรียน ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 1 *** ***
2    ขอเบิกค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 1 *** ***
3    ขออนุุมัติซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงานผู้อำนวยการ 1 *** ***
4    ขออนุมัติซื้อชุดกระเช้าสุขภาพ มอบให้ ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
5    ขอเบิกค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ เดือน มิถุนายน 2563 1 *** ***
6    ขออนุมัติซื้อรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า เพื่อใช้งานในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จากร้านสถิตย์ยนต์ จ.ลำปาง 1 *** ***
7    ขออนุมัติซื้อ Galaxy Tab A 8.0", 2019 เพื่อใช้ในการบันทึกลงเวลาเข้างานและออกงาน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 *** ***
8    ขอเบิกค่าตอบแทน เพื่อจ่ายให้ ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เดือน กรกฎาคม 2563 1 *** ***
9    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ก.ค. 63 1 *** ***
10    ขออนุมัติเบิกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 1 *** ***
11    ขออนุมัติซื้อปากกาเพื่อใช้ในสำนักงานผู้อำนวยการ 1 *** ***
12    ขออนุมัติซื้อ Galaxy Tab A 8.0", 2019 เพื่อใช้ในการบันทึกลงเวลาเข้างานและออกงาน ของครู-บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน เพิ่มเติม จำนวน 3 จุด 1 *** ***
13    ขอเบิกค่าตอบแทน เพื่อจ่ายให้ ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เดือน สิงหาคม 2563 1 *** ***
14    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 1 *** ***
15    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ส.ค. 63 1 *** ***
16    ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.พิรชัย สเตฟาน มูอาแลม นักเรียนชั้น ม.2/1 1 *** ***
17    คืนเงิน ค่าพวงหรีด ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.พิรชัย สเตฟาน มูอาแลม นักเรียนชั้น ม.2/1 (ปรับปรุงเข้าสวัสดิการบุคลากร) 1 *** ***
18    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน เพื่อจ่ายให้ ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
20    ค่าที่พักภราดาร่วมงานศพบิดา ภราดาศราวุธ ยุชมภู 1 *** ***
21    ค่าเดินทาง 1 *** ***
22    ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 24 กันยายน 2563 1 *** ***
23    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคณะภราดาเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ วันที่ 26 กันยายน 2563 1 *** ***
24    ปรับปรุงเข้าค่าตอบแทน (ส่วนหน้า) ขอเบิกค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ เดือน มิถุนายน 2563 1 *** ***
25    ปรับปรุงเข้าค่าตอบแทน (ส่วนหน้า) คืนเงิน ขอเบิกค่าตอบแทน เพื่อจ่ายให้ ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เดือน กรกฎาคม 2563 1 *** ***
26    ปรับปรุงเข้าค่าตอบแทน (ส่วนหน้า) คืนเงิน ขอเบิกค่าตอบแทน เพื่อจ่ายให้ ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เดือน สิงหาคม 2563 1 *** ***
27    ปรับปรุงเข้าค่าตอบแทน (ส่วนหน้า) คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน เพื่อจ่ายให้ ม.ล.จักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
28    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางผู้อำนวยการเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพมหานครที่จัดให้มีการศึกษาดูงาน วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563 1 *** ***
29    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางผู้อำนวยการเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพมหานครที่จัดให้มีการศึกษาดูงาน วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563 1 *** ***
30    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ภราดาคมสัน หมูนคำ ในการเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
31    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) JV.28 ก.ย. 63 1 *** ***
32    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) JV.30 ก.ย. 63 1 *** ***
33    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 7 ต.ค. 63 1 *** ***
34    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 12 ต.ค. 63 1 *** ***
35    ขออนุมัติเบิกค่าอาหารกลางวัน ประชุมผู้ร่วมบริหาร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 1 *** ***
36    รับรอง ภ.คมสันและ เชฟ 1 *** ***
37    ปรับปรุงรายการค่ารับรอง งานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
38    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตน ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
39    ค่าเดินทางผู้อำนวยการ 1 *** ***
40    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน 1 *** ***
41    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วิสามัญ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 1 *** ***
42    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางคณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตน ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
43    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ต.ค. 63 1 *** ***
44    ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน 1 *** ***
45    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและเหรียญรางวัล การจัดกิจกรรมวิ่ง "1st FSG Healthy Run" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 1 *** ***
46    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองคณะศิษย์เก่า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
47    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วิสามัญ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 1 *** ***
48    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ภราดาคมสัน หมูนคำ วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
49    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมเคารพศพพี่สาวของคุณนิระพร ทองรัศมี อดีตประธานเครือข่ายผู้ปกครอง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี 1 *** ***
50    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) ก.ค. 63 พ.ย. 63 1 *** ***
51    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองแขกผู้อำนวยการ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 1 *** ***
52    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 1 *** ***
53    ค่ารับรองแขกผู้อำนวยการร่วมกิจกรรม 21-22 พ.ย. 63 1 *** ***
54    ค่าเดินทางผู้อำนวยการ 1 *** ***
55    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
56    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 1 *** ***
57    ขออนุมัติเบิกเงินค่าบัตรคอนเสิร์ต Casually Live by Jazz Happens วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บ้านบริบูรณ์ กาดกองต้า 1 *** ***
58    ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง ครั้งที่ 4 วันที่ 5 - 7 มกราคม 2564 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถานดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
59    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางให้กับภราดาคมสันต์ หมูนคำ ในการเข้าร่วมงานครอบครัวภราดา ประจำปี 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 *** ***
60    วัสดุสำนักงาน งานพัสดุ พ.ย. 63 1 *** ***
61    ขออนุมัติซื้อปากกาเพื่อใช้ในสำนักงานผู้อำนวยการ 1 *** ***
62    ขออนุมัติเบิกค่าเลี้ยงรับรองและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 1 *** ***
63    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อปากกาเพื่อใช้ในสำนักงานผู้อำนวยการ 1 *** ***
64    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมเคารพศพพี่สาวของคุณนิระพร ทองรัศมี อดีตประธานเครือข่ายผู้ปกครอง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี 1 *** ***
65    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรองวันคริสต์มาส และวันเกิดภราดาจรัญ ศรีหล้า วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ โบสถ์โรงเรียนอรุโณทัย 1 *** ***
66    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อของขวัญปีใหม่มอบให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
67    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อเช็คของขวัญปีใหม่มอบให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 3 ท่าน 1 *** ***
68    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 22 ธันวาคม 2563 1 *** ***
69    ขออนุมัติซื้อปากกาเซ็นเอกสารและเกียรติบัตร เพื่อใช้ในสำนักงานผู้อำนวยการ 1 *** ***
70    ค่าเดินทางภราดา 1 *** ***
71    กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ภราดา กัสซันกอล์ฟ&รีสอร์ท 1 *** ***
72    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
73    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RE เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
74    ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการ 1 *** ***
75    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางภราดาคมสันต์ หมูนคำ เดินทางวันที่ 25 ธันวาคม 2563 1 *** ***
76    ค่าขนมจากงานเบเกอรี่ สวัสดีปีใหม่หน่วยงาน 1 *** ***
77    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางของภราดาคมสันต์ หมูนคำ ในการพบอธิการเจ้าคณะ วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
78    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 2 ก.พ. 64 1 *** ***
79    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
80    ขออนุมัติเบิกค่าเดินทางผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 1 *** ***
81    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าเลี้ยงรับรองและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 1 *** ***
82    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางของภราดาคมสันต์ หมูนคำ ในการเข้าร่วมประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
83    ปรับปรุงเข้างบดำเนินการ ค่าใช้จ่ายสังคมการกุศล ค่าบัตรคอนเสิร์ต Casually Live by Jazz Happens วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บ้านบริบูรณ์ กาดกองต้า 1 *** ***
84    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) 23 ก.พ. 64 1 *** ***
85    ค่าวัสดุสำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
86    คืนเงินค่าปากกา ใช้ในสำนักงานผู้อำนวยการ 1 *** ***
87    คืนเงิน ขออนุมัติซื้อปากกาเซ็นเอกสารและเกียรติบัตร เพื่อใช้ในสำนักงานผู้อำนวยการ 1 *** ***
88    ค่าเลี้ยงรับรอง (6 Decades Cafe) มี.ค. 64 1 *** ***
89    ขออนุมัติเบิกเงินค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดี พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครบรอบ 101 ปี 1 *** ***
90    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
91    ขออนุมัติเบิกเงินค่าสมาชิกรายปีสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี 2564 1 *** ***
92    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
93    ขออนุมัติเบิกเงินค่าของขวัญผู้อำนวยการร่วมงานเลี้ยงวันครอบครัวพนักงาน วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ประเมินตามสภาพจริง เอกสารที่ปรากฏในแผนงาน/กิจกรรม
 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสำนักผู้อำนวยการ
 - ผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของกลุ่มงานภายใต้สำนักผู้อำนวยการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการสำนัก ผู้อำนวยการ ให้สอดคล้องตาม นโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียน และแผน ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากสำนักผู้อำนวยการ85.45
แบบสอบถามการปฏิบัติงาน บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ83.21
แบบสอบถามการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ81.08
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (79 )
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 22 มิถุนายน 2563
งานบริหารฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่ และชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตาม และกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
อบรมเชิงปฎิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การได้มาซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์" วันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
บริษัททรู นำเสนอ Internet Sim ราคาเพื่อการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์การสอนภาษาจีน วันที่ 4 สิงหาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเฟื้อ เทสินทโชติ บิดาของ ม.อำนาจ เทสินทโชติ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2563
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563 และการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน วันที่ 13 สิงหาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ถ่ายภาพมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
กิจกรรมมอบสื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 20 สิงหาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องคอมพิวเตอร์ ป.1-2)
พิธีไหว้ครู "ดั่งแสงทองส่องสว่างสร้างปัญญา น้อมบูชาด้วยดวงจิตศิษย์กราบกราน" ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
กิจกรรมเปิดห้องเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) พิธีมอบป้ายห้องเรียน ALEXANDER V.O. MATHEW และพิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4/1 หลักสูตรแผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่ทองสุก อินจันทร์ มารดาของ ม.สุรินทร์ อินจันทร์ วันที่ 9 กันยายน 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่วรรณี โพธิเลิศ มารดาของ มิสดารณี ศรีสุข วันที่ 11 กันยายน 2563
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือคุณภาพงานของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานธุรการ
การตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 กันยายน 2563
ประชุมวางแผนผลกระทบ การปรับการเรียนการสอนเข้าสู้ห้องเรียนปกติ
การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563
การประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 14 ตุลาคม 2563
การประชุม ผู้ประสานงานระบบ SWIS ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2563
การประชุมทีมงานสารสนเทศของแต่ละฝ่าย พร้อมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย วันที่ 20 ตุลาคม 2563
การประชุมครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
กิจกรรม ค่าย Robot อบรมการสร้างออกเบบ catapult (เครื่องยิงก้อนหิน) นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 วันที่ 24 ตุลาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุบิน คำกอนแก้ว บิดาของ ม.พงศธร คำกอนแก้ว วันที่ 28 ตุลาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 29 ตุลาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิสามัญ เพื่อชี้แจงและขอความคิดเห็น วันที่ 30 ตุลาคม 2563
พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
การประชุมชี้แจงคณะครู ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะครูสนับสนุนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสรุปผลติดตามการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะครูสำนักผู้อำนวยการ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 - 15.50 น. ณ ห้องศูนย์ภาษาจีน (ชั้น 1) อาคารหลุยส์มารี
การประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 ธันวาคม 2563
งาน คืนสู่เหย้า BLUE & WHITE home coming day 2020 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 ธันวาคม 2563
เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมของนักเรียนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
การประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ผ่าน Video Conference วันที่ 15 ธันวาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ขอต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่เข้าตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 16 ธันวาคม 2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2563
พิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 มกราคม 2564
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขออนุญาตพบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาสี
ประชุมพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ บริหารสำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มงานบุคคล ปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องบริหารคุณภาพการศึกษา
ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ และกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องบริหารคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมมอบถังขยะแยกประเภทให้กับตัวแทนนักเรียน และคณะครูในแต่ละอาคาร วันที่ 25 มกราคม 2564  ณ ลานอาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานการเงิน - บัญชี วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ห้องงานนโยบายและแผน
ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานธุรการ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องบริหารคุณภาพการศึกษา
ประชุมเพื่อทบทวนงบประมาณแผนงาน/โครงการ กลุ่มงานการเงิน - บัญชี ปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องบริหารคุณภาพการศึกษา ของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่ เข้าพบ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 มกราคม 2564
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่ผัด วรรณเลิศ มารดาของ นายมิพล วรรณเลิศ วันที่ 29 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการประสานงานระบบ SWIS วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS Plus วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์สุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ลำปาง มอบของสวัสดีปีใหม่ ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียน เสนอแนะการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครูฝ่ายปฐมวัยร่วมวางพวงหรีดผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2/5 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านศาลาไชย อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การนิเทศกำกับติดตามการสร้างแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และโครงการพิเศษ CEP วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการจัดระบบงานอาคารสถานที่ และงานเทคโนโลยี วันที่ 3 มีนาคม 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลให้กับคุณครูระดับปฐมวัย ที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับดีมาก วันที่ 11 มีนาคม 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมทีมงานส่วนกลางงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2564
พิธีเปิดกิจกรรม Summer Course 2021 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 เมษายน 2564