Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อความเชื่อ การสอนคำสอนตามหลักธรรมที่นักเรียนนับถือ และให้ความร่วมมือกับพระศาสนจักร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมศาสนพิธี
2.  เพื่อประสานงานและร่วมมือกับพระศาสนจักร จัดกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
3.  เพื่อเผยแพร่หลักคำสอนเกี่ยวกับข้อความเชื่อ และหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(119)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อความเชื่อ การสอนคำสอนตามหลักธรรมที่นักเรียนนับถือ และให้ความร่วมมือกับพระศาสนจักร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อความเชื่อ การสอนคำสอนตามหลักธรรมที่นักเรียนนับถือ และให้ความร่วมมือกับพระศาสนจักร
1.  ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมและปฏิบัติตามขั้นตอนของศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง
2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้และเข้าใจหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือ
3.  ให้ความร่วมมือกับพระศาสนจักร หน่วยงานอื่นๆ ทุกครั้ง ที่ขอความร่วมมือ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อความเชื่อ การสอนคำสอนตามหลักธรรมที่นักเรียนนับถือ และให้ความร่วมมือกับพระศาสนจักร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 01 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
27 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 71 วัน
10 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน   0   0 *** *** 48 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 48 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563   D 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 286 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6 6   6   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร 6   6   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.) 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563) 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม 12   12   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63) 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี) 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 ค่ายกระแสเรียก 6   6   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 กิจกรรมจิตอาสา 7   7   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS 7   7   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 4   4   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน 6   6   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563 5   5   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน 8   8   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานของงานอภิบาล   0   0 *** *** 18 วัน
14 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 48 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 18 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 18 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 18 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (119)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กกำพร้า  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมค่ายกระแสเรียก  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมจิตอาสา  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินงานกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปี  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายกระแสเรียก  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด เผยแผ่ วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ในโอกาสต่างๆ  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรม ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรม แบ่งปันพระวาจาประจำวันทางเสียงตามสาย  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานสอนคำสอน ตลอดปี  18 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 268 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน งานสอนคำสอนตลอดปี  2 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ม.4 - 6  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้น ม.6  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้น ป.6  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ม.1-3  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แผนการดำเนินกิจกรรม ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แผนการดำเนินกิจกรรม ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (รอกำหนดการจากโบสถ์คาทอลิก)  26 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ป.4-6  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมนักเรียนชุมนุมวาย.ซี.เอส  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ป.1-3  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และศูนย์นักบุญยอแซฟ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  5 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  5 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ กู่เกิ้ง  29 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 98 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  5 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมเสื้อกันหนาวมือสองเพื่อน้อง  23 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมจิตอาสาของตัวแทนคณะครู บุคลากร ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ศูนย์สมรรถภาพคนตาบอด จ.ลำปาง  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 - ม.6  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  4 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน งานสอนคำสอนตลอดปี  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายกระแสเรียก  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมจิตอาสา  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม แบ่งปันพระวาจาประจำวันทางเสียงตามสาย  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  20 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2563  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานผลการดำเนินงานอภิบาลปีการศึกษา 2563  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 พ.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดดอกไม้บนพระแท่น 1 *** ***
2    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
3    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
4    ศานนภัณฑ์ในพิธีกรรม 2 *** ***
5    ภาคถวายในพิธีกรรม 1 *** ***
6    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
7    ช่อดอกไม้ 1 *** ***
8    อาหารครู 310 *** ***
9    ของรางวัลการประกวดของนักเรียน 9 *** ***
10    กระดาษโปสเตอร์สองหน้า 10 *** ***
11    ปากกาไวท์บอร์ด 4 *** ***
12    สีไม้ยาว 36 สี 2 *** ***
13    สีไม้ยาว 24 สี 2 *** ***
14    กระดาษชาร์ท 5 *** ***
15    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 10 *** ***
16    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 10 *** ***
17    สีเมจิก 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 2 *** ***
18    กระดาษอังกฤษ(กระดาษตะกั่ว) คละสี 10 *** ***
19    กรรไกร 6 นิ้ว 2 *** ***
20    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 1 *** ***
21    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A1 1 *** ***
22    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 10 *** ***
23    ค่าเกียรติบัตร 4 *** ***
24    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
25    กระดาษถ่ายเอกสารสี 145 *** ***
26    ป้ายไวนิล 1 *** ***
27    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
28    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 1 *** ***
29    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.4 1 *** ***
30    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.5 1 *** ***
31    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.6 1 *** ***
32    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 1 *** ***
33    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.2 1 *** ***
34    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.3 1 *** ***
35    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.4 1 *** ***
36    อบรมคุณธรรมน้กเรียนชั้น ม.5 1 *** ***
37    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.6 1 *** ***
38    กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่และพิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 1 *** ***
39    ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
40    ป้ายไวนิล 1 *** ***
41    กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่และพิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 1 *** ***
42    กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่และพิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 100 *** ***
43    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
44    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 3 *** ***
45    ซองถนอมเอกสาร 2 *** ***
46    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 1 *** ***
47    พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน 11 *** ***
48    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
49    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
50    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
51    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 100 *** ***
52    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 50 *** ***
53    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
54    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
55    งานคำสอน 1 *** ***
56    งานคำสอน 2 *** ***
57    งานคำสอน 10 *** ***
58    งานคำสอน 1 *** ***
59    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 18 *** ***
60    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 6 *** ***
61    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
62    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 8 *** ***
63    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
64    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 2 *** ***
65    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1 *** ***
66    ค่ายกระแสเรียก 5 *** ***
67    ค่ายกระแสเรียก 2 *** ***
68    ค่ายกระแสเรียก 2 *** ***
69    ค่ายกระแสเรียก 2 *** ***
70    ค่ายกระแสเรียก 15 *** ***
71    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
72    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
73    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
74    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
75    กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS 2 *** ***
76    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
77    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 2 *** ***
78    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 5 *** ***
79    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
80    กิจกรรมจิตอาสา 10 *** ***
81    กิจกรรมจิตอาสา 3 *** ***
82    กิจกรรมจิตอาสา 5 *** ***
83    กิจกรรมจิตอาสา 1 *** ***
84    กิจกรรมจิตอาสา 1 *** ***
85    กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 1 *** ***
86    กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 2 *** ***
87    กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 30 *** ***
88    กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 1 *** ***
89    ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 4 *** ***
90    ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 2 *** ***
91    ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 4 *** ***
92    ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 4 *** ***
93    พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563 1 *** ***
94    พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563 1 *** ***
95    กิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน 11 *** ***
96    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 - 3 829 *** ***
97    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.4 424 *** ***
98    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.6 259 *** ***
99    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 175 *** ***
100    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.2 193 *** ***
101    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.3 192 *** ***
102    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.4 155 *** ***
103    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.5 182 *** ***
104    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.6 163 *** ***
105    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.5 272 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกเงินปัจจัยถวายพระสงฆ์ พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2563 1 *** ***
3    ขออนุมัติเบิกเงินปัจจัยถวายมิสซาแด่ผู้ล่วงลับ ลูซีอา จูมพร สัญญลักษณ์ มารดา ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินค่าสนับสนุนสื่อการพิมพ์คาทอลิก 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินค่าต่ออายุสมาชิกวารสารสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 1 *** ***
6    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
7    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อไข่ไก่เพื่อมอบให้บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง ประจำเดือนตุลาคม 2563 สัปดาห์ละ 100 ฟอง 1 *** ***
8    ขออนุมัติเบิกเงินปัจจัย พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ณ โบสถ์คาทอลิกลำปาง 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทูตสวรรค์ ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และ บ้านเซนต์เอบีลี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 1 *** ***
10    ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่เทศกาลคริสต์มาส 1 *** ***
11    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ส.ค. - ต.ค. 63 1 *** ***
12    ขออนุมัติเบิกเงินปัจจัย พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง 1 *** ***
13    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อไข่ไก่เพื่อมอบให้บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12 แผง 1 *** ***
14    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่เทศกาลคริสต์มาส 1 *** ***
15    คืนเงิน ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทูตสวรรค์ ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และ บ้านเซนต์เอบีลี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 1 *** ***
16    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RC เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
17    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน RE เดือนธันวาคม 2563 1 *** ***
18    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อไข่ไก่เพื่อมอบให้บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2564 1 *** ***
19    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อไข่ไก่เพื่อมอบให้บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2564 1 *** ***
20    ขออนุมัติเบิกเงินปัจจัย พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
21    ขออนุมัติเบิกเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายพิธีกรรมมิสซา ในโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียน 1 *** ***
22    ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์, ของรางวัล, หนังสือคำสอนและสื่อการสอน เพื่อใช้ในงานอภิบาล 1 *** ***
23    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อไข่ไก่เพื่อมอบให้บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 1 *** ***
24    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
25    ค่ารับรองงานบริการทั่วไป เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค.- ก.พ. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
 - แบบบันทึกการสอนคำสอน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อความเชื่อ การสอนคำสอนตามหลักธรรมที่นักเรียนนับถือ และให้ความร่วมมือกับพระศาสนจักร ของหน่วยงาน งานอภิบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80.49
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
โครงการต้นกล้าคุณธรรม ในหัวข้อ "คนดี ศรีอัสสัมชัญ" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
สำรวจสถานที่ ศูนย์เด็กกำพร้า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมฑูตสวรรค์
ประชุมนักเรียนชุมนุมวาย.ซี.เอส วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และบ้านเซนต์เอมิลี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เยี่ยมผู้สูงอายุชุมชนกู่เกิ้ง ชุมชนเก่าแก่ข้างโรงเรียน วันที่ 29 ธันวาคม 2563
กิจกรรมเสื้อกันหนาวมือสองเพื่อน้อง บ้านเซนต์เอบีลี และศูนย์คาทอลิก ป่าฝาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มกราคม 2564