Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ผ่านกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
2.  เพื่อประสานงานและร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่น จัดกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(116)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
1. 
2.  มีกิจกรรมที่ส่งเสริม เผยแพร่หลักธรรมพิธีกรรม ตลอดจน สร้างบรรยากาศคาทอลิกให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากร
3.  ผู้เรียนร้อยละ 95 รู้และเข้าใจวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
4.  ผู้เรียนร้อยละ 30 นำจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
6.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
7.  ผู้เรียนร้อยละ 95พัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตโดยการมีส่วนร่วมในการรับใช้สังคม
8.  ผู้เรียนร้อยละ 95เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จิตวิญญาณ
9.  บุคลากรร้อยละ 95 รู้ เข้าใจ และนำวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
10.  หน่วยงาน พระศาสนจักรท้องถิ่น ร้อยละ 90 ได้รับ การประสานงานและร่วมมือจัดกิจกรรมทางศาสนากับโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 01 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 91 วัน
27 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 62 วัน
10 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน   0   0 *** *** 181 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 181 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563   D 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6 6   6   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร 6   6   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.) 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563) 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม 12   12   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63) 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี) 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 ค่ายกระแสเรียก 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 กิจกรรมจิตอาสา 7   7   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS 6   6   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 4   4   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน 6   6   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563 5   5   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน 8   8   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานของงานอภิบาล   0   0 *** *** 151 วัน
14 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 181 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 151 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 151 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (116)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กกำพร้า  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด  1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมค่ายกระแสเรียก  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมจิตอาสา  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินงานกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปี  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายกระแสเรียก  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด เผยแผ่ วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ในโอกาสต่างๆ  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรม ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการจัดกิจกรรม แบ่งปันพระวาจาประจำวันทางเสียงตามสาย  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานสอนคำสอน ตลอดปี  18 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนิน งานสอนคำสอนตลอดปี  2 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ม.4 - 6  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้น ม.6  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้น ป.6  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ม.1-3  4 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แผนการดำเนินกิจกรรม ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แผนการดำเนินกิจกรรม ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (รอกำหนดการจากโบสถ์คาทอลิก)  26 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ป.4-6  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมนักเรียนชุมนุมวาย.ซี.เอส  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน ระดับชั้น ป.1-3  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  4 ธ.ค. 2563 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และศูนย์นักบุญยอแซฟ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  5 ธ.ค. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  5 ธ.ค. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่  21 ธ.ค. 2563 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ม.ค. 2564 32 วัน ไม่ได้เช็ค  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมวางแผนดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  4 ม.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  8 ม.ค. 2564 39 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมจิตอาสาของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ศูนย์สมรรถภาพคนตาบอด จ.ลำปาง  29 ม.ค. 2564 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 - ม.6  1 ก.พ. 2564 63 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  2 ก.พ. 2564 64 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  4 ก.พ. 2564 66 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่  5 ก.พ. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  5 ก.พ. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนการดำเนินพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  17 ก.พ. 2564 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน งานสอนคำสอนตลอดปี  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมหลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายกระแสเรียก  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมจิตอาสา  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม แบ่งปันพระวาจาประจำวันทางเสียงตามสาย  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2563  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  1 มี.ค. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 ต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 – ม.6  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ฝึกจิตสมาธิภาวนา บุคลากร  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (20 ก.ค.)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และ พิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและ วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/บรรยายธรรม  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (26ก.ย.63)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 งานสอนคำสอน ตลอดปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (ตลอดปี)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.11 ค่ายกระแสเรียก  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.12 กิจกรรมจิตอาสา  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.14 กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.15 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.16 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.17 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.18 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.19 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  31 มี.ค. 2564 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.20 กิจกรรม การบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดดอกไม้บนพระแท่น 1 *** ***
2    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
3    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
4    ศานนภัณฑ์ในพิธีกรรม 2 *** ***
5    ภาคถวายในพิธีกรรม 1 *** ***
6    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
7    ช่อดอกไม้ 1 *** ***
8    อาหารครู 310 *** ***
9    ของรางวัลการประกวดของนักเรียน 9 *** ***
10    กระดาษโปสเตอร์สองหน้า 10 *** ***
11    ปากกาไวท์บอร์ด 4 *** ***
12    สีไม้ยาว 36 สี 2 *** ***
13    สีไม้ยาว 24 สี 2 *** ***
14    กระดาษชาร์ท 5 *** ***
15    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 10 *** ***
16    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 10 *** ***
17    สีเมจิก 12 สี มาสเตอร์อาร์ต 2 *** ***
18    กระดาษอังกฤษ(กระดาษตะกั่ว) คละสี 10 *** ***
19    กรรไกร 6 นิ้ว 2 *** ***
20    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 1 *** ***
21    กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A1 1 *** ***
22    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 10 *** ***
23    ค่าเกียรติบัตร 4 *** ***
24    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
25    กระดาษถ่ายเอกสารสี 145 *** ***
26    ป้ายไวนิล 1 *** ***
27    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
28    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 1 *** ***
29    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.4 1 *** ***
30    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.5 1 *** ***
31    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.6 1 *** ***
32    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 1 *** ***
33    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.2 1 *** ***
34    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.3 1 *** ***
35    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.4 1 *** ***
36    อบรมคุณธรรมน้กเรียนชั้น ม.5 1 *** ***
37    อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.6 1 *** ***
38    กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่และพิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 1 *** ***
39    ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
40    ป้ายไวนิล 1 *** ***
41    กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่และพิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 1 *** ***
42    กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่และพิธีวจนพิธีกรรมโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 100 *** ***
43    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 5 *** ***
44    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 3 *** ***
45    ซองถนอมเอกสาร 2 *** ***
46    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 1 *** ***
47    พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน 11 *** ***
48    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
49    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
50    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
51    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 100 *** ***
52    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 50 *** ***
53    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
54    กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
55    งานคำสอน 1 *** ***
56    งานคำสอน 2 *** ***
57    งานคำสอน 10 *** ***
58    งานคำสอน 1 *** ***
59    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 18 *** ***
60    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 6 *** ***
61    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
62    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 8 *** ***
63    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
64    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 2 *** ***
65    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1 *** ***
66    ค่ายกระแสเรียก 5 *** ***
67    ค่ายกระแสเรียก 2 *** ***
68    ค่ายกระแสเรียก 2 *** ***
69    ค่ายกระแสเรียก 2 *** ***
70    ค่ายกระแสเรียก 15 *** ***
71    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
72    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
73    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
74    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
75    กิจกรรมผู้นำเยาวชน YCS 2 *** ***
76    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
77    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 2 *** ***
78    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 5 *** ***
79    ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
80    กิจกรรมจิตอาสา 10 *** ***
81    กิจกรรมจิตอาสา 3 *** ***
82    กิจกรรมจิตอาสา 5 *** ***
83    กิจกรรมจิตอาสา 1 *** ***
84    กิจกรรมจิตอาสา 1 *** ***
85    กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 1 *** ***
86    กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 2 *** ***
87    กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 30 *** ***
88    กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 1 *** ***
89    ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 4 *** ***
90    ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 2 *** ***
91    ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 4 *** ***
92    ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 4 *** ***
93    พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563 1 *** ***
94    พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563 1 *** ***
95    กิจกรรมการบรรยายธรรมวันศุกร์ต้นเดือน 11 *** ***
96    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียน ป.1 - 3 829 *** ***
97    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.4 424 *** ***
98    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.6 259 *** ***
99    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 175 *** ***
100    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.2 193 *** ***
101    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.3 192 *** ***
102    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.4 155 *** ***
103    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.5 182 *** ***
104    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.6 163 *** ***
105    กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.5 272 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ขออนุมัติเบิกเงินปัจจัยถวายพระสงฆ์ พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โบสถ์แม่พระแห่งลูรด์ลำปาง 1 *** ***
2    ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2563 1 *** ***
3    ขออนุมัติเบิกเงินปัจจัยถวายมิสซาแด่ผู้ล่วงลับ ลูซีอา จูมพร สัญญลักษณ์ มารดา ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ 1 *** ***
4    ขออนุมัติเบิกเงินค่าสนับสนุนสื่อการพิมพ์คาทอลิก 1 *** ***
5    ขออนุมัติเบิกเงินค่าต่ออายุสมาชิกวารสารสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 1 *** ***
6    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
7    ขออนุมัติเบิกเงินซื้อไข่ไก่เพื่อมอบให้บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง ประจำเดือนตุลาคม 2563 สัปดาห์ละ 100 ฟอง 1 *** ***
8    ขออนุมัติเบิกเงินปัจจัย พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ณ โบสถ์คาทอลิกลำปาง 1 *** ***
9    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทูตสวรรค์ ณ บ้านพิพัฒน์กนกพร และ บ้านเซนต์เอบีลี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 1 *** ***
10    ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่เทศกาลคริสต์มาส 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถาม การเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ของหน่วยงาน งานอภิบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80.09
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)