Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(59)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพ
1.  รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพ
1.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 71 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามการสอนครบทุกคน
4.  ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
5.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
6.  ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
7.  ผู้เรียนร้อยละ 93 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 12   12   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 10   10   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 10   10   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง 11   11   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 16   16   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ุ6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินของงานกลุ่มสาระภาษาไทย   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 151 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 151 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (59)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 1  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ "หัวข้อ ร้อยกวี เชิดชูครูโวหาร" ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 2  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 3  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 4  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันสุนทรภู่  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 1  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 2  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยครั้งที่ 3  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันภาษาไทยแห่งชาติ  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 1  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 1  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 2  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 3  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 3  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือกรอบที่ 1 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 4  1 ธ.ค. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 3  2 ธ.ค. 2563 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือกรอบที่ 2 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  16 ธ.ค. 2563 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 4  18 ธ.ค. 2563 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  4 ม.ค. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 4  11 ม.ค. 2564 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา  25 ม.ค. 2564 56 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  26 ม.ค. 2564 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  27 ม.ค. 2564 58 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  26 ก.พ. 2564 88 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 มี.ค. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  30 มี.ค. 2564 120 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  30 มี.ค. 2564 120 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  30 มี.ค. 2564 120 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  30 มี.ค. 2564 120 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ในปีต่อไป  30 มี.ค. 2564 120 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บันทึกการอ่าน 2,775 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เกียรติบัตร 261 *** ***
2    สมุดปกแข็ง 174 *** ***
3    สมุดปกอ่อน 174 *** ***
4    เกียรติบัตร 36 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 26 *** ***
6    กระดาษสอบ ต2ก 10 *** ***
7    ค่าจัดทำเอกสาร 7,000 *** ***
8    เกียรติบัตร 36 *** ***
9    สมุดรายงานของโรงเรียน 12 *** ***
10    สมุดปกแข็ง 48 *** ***
11    สมุดปกอ่อน 156 *** ***
12    ปากกา ควอนตั้ม 78 *** ***
13    แฟ้มสอด A4 1 *** ***
14    เกียรติบัตร 200 *** ***
15    สมุดปกแข็ง 120 *** ***
16    สมุดรายงาน 122 *** ***
17    สมุดปกอ่อน 181 *** ***
18    ปากกา ควอนตั้ม 120 *** ***
19    ดินสอ HB 20 *** ***
20    ยางลบ (ขาว) 20 *** ***
21    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
22    อาหารเช้านักแสดง 40 *** ***
23    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
24    ค่าตกแต่งเวที ดอกไม้ +ป้ายตัวหนังสือ 1 *** ***
25    ค่าแต่งกายชุดตัวละครในวรรณคดีวรรคทอง 1 *** ***
26    ค่าแต่งกายนักแสดง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-210-010 1 *** ***
2    สมุดเล่มบาง, สมุดเล่มหนา, สมุดรายงาน 63-210-010 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อสมุดบันทึกรักการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 1 *** ***
4    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบตรวจสอบรายการ
 - การจัดทำหลักสูตร
 - แผนการสอน
 - การนิเทศและติดตาม
 - การออกข้อสอบ
 - วิจัยในชั้นเรียน
 - CAI
 - 2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - 3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - 4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 - 5. แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพ ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบประเมินกิจกรรมมรดกทางภาษา (วันสุนทรภู่) ปีการศึกษา 256370.81
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 256373.27
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)