Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(61)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(6)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
1.  ผู้เรียนร้อยละ 71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 71 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
3.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศติดตามการสอนในระดับดีขึ้นไป
4.  ผู้เรียนร้อยละ 91 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
5.  ผู้เรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป
6.  ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
7.  ผู้เรียนร้อยละ 93 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
8.  -ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
9.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 80 ได้รับการประเมินแผนการสอนในระดับดีขึ้นไป
10.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 80 มีผลประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม ในระดับดีขึ้นไป
11.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร
1.  คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
01 พ.ค. 2563 08 พ.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 1   1   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 06 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 341 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 12   12   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 10   10   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 10   10   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง 11   11   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 16   16   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ุ6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินของงานกลุ่มสาระภาษาไทย   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 18 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 18 วัน
02 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 11 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (61)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 1  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ "หัวข้อ ร้อยกวี เชิดชูครูโวหาร" ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 2  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 3  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 4  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันสุนทรภู่  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 1  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 2  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยครั้งที่ 3  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 4  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันภาษาไทยแห่งชาติ  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 1  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  7 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 1  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการตามแผนกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 2  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 2  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 3  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 3  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือกรอบที่ 1 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง ครั้งที่ 4  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 3  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คัดเลือกรอบที่ 2 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครั้งที่ 4  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คู่มือคุณภาพบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รับการกำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 4  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รายงานการสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา2563  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมทดสอบการอ่าน การสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ในปีต่อไป  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บันทึกการอ่าน 2,775 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เกียรติบัตร 261 *** ***
2    สมุดปกแข็ง 174 *** ***
3    สมุดปกอ่อน 174 *** ***
4    เกียรติบัตร 36 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 26 *** ***
6    กระดาษสอบ ต2ก 10 *** ***
7    ค่าจัดทำเอกสาร 7,000 *** ***
8    เกียรติบัตร 36 *** ***
9    สมุดรายงานของโรงเรียน 12 *** ***
10    สมุดปกแข็ง 48 *** ***
11    สมุดปกอ่อน 156 *** ***
12    ปากกา ควอนตั้ม 78 *** ***
13    แฟ้มสอด A4 1 *** ***
14    เกียรติบัตร 200 *** ***
15    สมุดปกแข็ง 120 *** ***
16    สมุดรายงาน 122 *** ***
17    สมุดปกอ่อน 181 *** ***
18    ปากกา ควอนตั้ม 120 *** ***
19    ดินสอ HB 20 *** ***
20    ยางลบ (ขาว) 20 *** ***
21    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 25 *** ***
22    อาหารเช้านักแสดง 40 *** ***
23    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
24    ค่าตกแต่งเวที ดอกไม้ +ป้ายตัวหนังสือ 1 *** ***
25    ค่าแต่งกายชุดตัวละครในวรรณคดีวรรคทอง 1 *** ***
26    ค่าแต่งกายนักแสดง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 63-210-010 1 *** ***
2    สมุดเล่มบาง, สมุดเล่มหนา, สมุดรายงาน 63-210-010 1 *** ***
3    ขออนุมัติซื้อสมุดบันทึกรักการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 1 *** ***
4    ปรับปรุงรายการค่ารับรองจากงานบริการทั่วไป เดือน พ.ค. - มิ.ย. 63 1 *** ***
5    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร พ.ค. - ธ.ค. 63 1 *** ***
6    วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ม.ค. - มี.ค. 64 1 *** ***
7    ค่าถ่ายเอกสาร งานผลิตเอกสาร ก.พ. - มี.ค. 64 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมิน
 - แบบประเมินการสอน
 - แบบประเมินการนิเทศการสอน
 - แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบ
 - 3. แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - 4. แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 - 5. แบบสอบถามการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย
 - แบบประเมินการวิจัยและนวัตกรรม
 - แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รับผิดชอบงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (6)
หัวข้อ %
แบบประเมินกิจกรรมมรดกทางภาษา (วันสุนทรภู่) ปีการศึกษา 256370.81
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 256373.27
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน61.37
กิจกรรมประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง76.32
กิจกรรมทดสอบการอ่านการสื่อสาร และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียน75.66
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน76.05
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)