Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการบริหารและกำกับ ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามกฎกระทรวงฯ และนโยบายการประกันคุณภาพ ของมูลนิธิฯอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(8)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(3)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.  1. มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2.  2. มีการกำหนดมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจน
3.  3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
4.  4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.  5. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและครอบคลุมตามองค์ประกอบ
6.  6. โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ ผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมมาตรฐานร้อยละ 85
7.  7. โรงเรียนมีการนำเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการประจำปี
8.  8. บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร้อยละ80
9.  9.มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
10.  10.มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ หลักฐานอื่นๆ)ที่ชัดเจนในกระบวนการของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
11.  11. ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับปราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
   1.มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  2.มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  6.มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่าและต่อเนื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  9. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P . ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 596 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 596 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 596 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 568 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 568 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 568 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 568 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 568 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 399 วัน
13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 371 วัน
01 พ.ย. 2562 01 พ.ย. 2562   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 3/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 322 วัน
13 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 280 วัน
10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 5/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
07 ก.พ. 2563 07 ก.พ. 2563   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 6/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
16 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562   D 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 364 วัน
10 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563    6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 210 วัน
16 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562   D 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่1/2562 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 364 วัน
13 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563   D 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 245 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
02 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
16 พ.ค. 2562 30 มี.ค. 2563   D 6.7 เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
05 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 399 วัน
30 ก.ย. 2562 11 ต.ค. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
26 พ.ย. 2562 06 ธ.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 287 วัน
17 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 203 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน
23 ก.ย. 2562 04 ต.ค. 2562   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
17 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 203 วัน
16 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
27 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 141 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 416 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 415 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 414 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันภายในครั้งท่ี 1/2562  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1/2562  16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2562  13 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562
 ประเมินคุณมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่1/2562  16 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562
 ประเมินคุณมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่1/2562  16 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (3)

ขั้นตอน: 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 มื้อ วันที่ 30 ก.ค 2562 (8 ท่าน/โต๊ะ) 3 *** ***
2    ค่าห้องพักโรงแรม 18 *** ***
3    ของที่ระลึก 12 *** ***
4    อาหารครู 100 *** ***
5    อาหารว่างครู 90 *** ***
6    น้ำดื่ม 72 *** ***
7    คลิปดำ 2 ขา NO.110 1 *** ***
8    ลวดเย็บ No.10 2 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
10    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 2 *** ***
11    ลงทะเบียนการประชุม 12 *** ***
12    ค่าท่ีพักมูลนิเซนต์คาเบรียล 6 *** ***
13    รถโดยสารปรับอากาศ 24 *** ***
14    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปอบรม 48 *** ***
15    ค่าแท๊กซี่ 4 *** ***
16    ค่าสำเนาเอกสารรายงาน 300 *** ***
17    เข้าเล่มรายงาน 10 *** ***
18    อาหารครู 8 *** ***
19    อาหารว่างครู 8 *** ***
20    ของที่ระลึกคณะประเมินภายนอก 4 *** ***
21    แผ่น DVD 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายการตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วันที่ 30/07/2562 1 *** ***
2    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
3    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe /303102 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. การสังเกตสภาพจริง/การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
 - 2. รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
 - 3. รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ
 - 4. แบบสอบวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานประกันคุณภาพ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน72.18
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
การตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2562
การประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 2 สิงหาคม 2562