Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ครูและนักเรียนมีวินัย อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
2.  2.เพื่อประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น
3.  3.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชนตามความเหมาะสม
4.  4.เพื่อเชิญชุมชนหรือผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
5.  5.เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดประชุมผู้ปกครองพบครูประจำภาคเรียน
6.  6.เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านยุติธรรมและสันติ
7.  7.เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น(1.5)
8.  8.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่และสารรวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม(2.3)
9.  9.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(2.4)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(8)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  1.ร้อยละ 93 ครูและนักเรียนมีวินัยอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2.  2.มีการประสานงานกับทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
3.  3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษาในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่ละเมิดสิทธิต่าง ๆ
4.  4ร้อยละ 93 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
5.  5.มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
6.  6.มีส่วนร่วมในการจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรมและสันติ
7.  7.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และยอมรับสภาพใหม่ ๆ ของชุมชนทางการศึกษา ในเรื่องความยากจน ความยุติธรรม การไม่ละเมิดสิทธิต่าง ๆ
8.  8.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9.  9.มีส่วนร่วมจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนด้านความยุติธรรม และสันติ
10.  10.มีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  1.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น(1.5)
2.  2.ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ายทางสังคม(2.3)
3.  3.ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(2.4)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P แต่งตั้งคณะกรรม/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (27 - 31 พ.ค. 2562) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (8 - 12 ก.ค. 62) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค.62)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 กิจกรรมวันรพี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 กิจกรรมวันสันติภาพสากล (16 ก.ย.62)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (10 - 11 ม.ค.62)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.62)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C รับนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 392 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.2 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.3 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.4 รับนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 175 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้ที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (8)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 451 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (8 - 12 ก.ค. 62)  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 434 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (27 - 31 พ.ค. 2562)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันรพี  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้กับนักเรียน  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชุมชน  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ประชาสัมพันธ์ 10 *** ***
2    ค่าวิทยากรให้ความรู้ 1 *** ***
3    ต้นเทียนถวายวัด 2 *** ***
4    ปัจจัยถวายพระ 2 *** ***
5    ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการพิธีการ 2 *** ***
6    สังฆทาน 2 *** ***
7    ตกแต่งรถแห่เทียน 2 *** ***
8    น้อมรำลึกร่วมกับหน่วยราชการ (พวงมาลา) 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เคลียร์ทดรองจ่ายกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 12-07-62 1 *** ***
2    ทดรองจ่ายกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 12-7-62 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินการปฏิบัติตน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินงานสัมพันธ์ชุมชน 83.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)