Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ( 2.1 )
3.  เพื่อให้ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที ( 2.2 )
4.  เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ( 10.3 )
5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
6.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(16)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ครูและบุคคลากรร้อยละ 93 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวที
4.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
5.  ผู้เรียนร้อยละ 91 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
6.  ผู้เรียนร้อยละ 93 สามารถเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 644 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 644 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 644 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562    4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 644 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 644 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 644 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp) 6 1   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D ุ6.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
05 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 553 วัน
01 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
02 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 399 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
01 พ.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 553 วัน
01 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (16)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 619 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ุ6.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 563 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 549 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 542 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 444 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 444 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 428 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  16 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp )  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 413 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  18 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมหัวหน้าหมวด 2 *** ***
2    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 *** ***
4    ค่าลงทะเบียน 100 *** ***
5    ค่าลงทะเบียน 10 *** ***
6    ค่ารถโดยสาร 2 *** ***
7    ค่ากิจกรรมภายนอกสถานที่ 150 *** ***
8    ค่าตอบแทนวิทยากรประจำค่าย 5 *** ***
9    ค่าของรางวัลนักเรียน 3 *** ***
10    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่างนักเรียน 110 *** ***
12    ค่าอาหารครู 10 *** ***
13    ค่าอาหารนักเรียน 100 *** ***
14    ค่าอาหารว่าง 110 *** ***
15    ค่าของรางวัลนักเรียน 3 *** ***
16    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10 *** ***
17    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
18    ค่าเสื้อค่าย 100 *** ***
19    ค่าเครื่องหมายพิเศษ 100 *** ***
20    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
21    ค่าอุปกรณ์ 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    2562/00728=8088.-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
2    2562/00729=134,229.-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 16-18 มกราคม 2563 ณ ค่ายเชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ 1 *** ***
3    2562/00728=8088.-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เคลียร์0302004 ลว.4-2-63= 7931 1 *** ***
4    2562/00729=134,229.-ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 16-18 มกราคม 2563 ณ ค่ายเชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ เคลียร์ 0302005 ลว.4-2-63 = 130,831.- 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (4 )
พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 20 สิงหาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp )
กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ค่ายเชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ วันที่ 16-18 มกราคม 2563
กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 17 มกราคม 2563