Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
2.  เพื่อดำเนินงานคณะกรรมการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.  เพื่อให้มีการนิเทศ กำกับติดตาม ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
4.  เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
5.  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
6.  เพื่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น (1.5)
7.  เพื่อเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)
8.  เพื่อยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ แตกต่าง(2.3)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  ผู้เรียนร้อยละ 93 วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
2.  ผู้เรียนร้อยละ 93 ดำเนินงานคณะกรรมการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.  ผู้เรียนร้อยละ 93 มีการนิเทศ กำกับติดตาม ดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
4.  สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ
5.  รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
6.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันโดย ผ่านการทำโครงงานหรือโครงการต่างๆ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 93 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ โดยโรงเรียนออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและ จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8.มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 369 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 369 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 369 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 369 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 369 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมการบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมกิจกรรม ACL สะอาดด้วยมือเรา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมจัดทำเสื้อคณะกรรมการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
03 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562   D 6.4 กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 341 วัน
01 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   D 6.5 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 278 วัน
31 ก.ค. 2562 02 ส.ค. 2562   D 6.6 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ (31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562) 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
02 ธ.ค. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
03 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   D 6.8 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 96 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
05 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 278 วัน
01 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 216 วัน
02 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 64 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานคณะกรรมการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
01 ต.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
01 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 216 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 64 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  3 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 308 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ (31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562)  31 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ (31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562)  31 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ (31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562)  31 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน  1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียน  1 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รับลงสมัครพรรคคณะกรรมการนักเรียน  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน กำลังดำเนินการ  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 รณรงค์หาเสียงเลิอก  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ  3 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเสื้อคณะกรรมการนักเรียน 80 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
2    ปากกาเคมี 2 หัว 25 *** ***
3    ค่าวิทยากร 1 *** ***
4    ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 1 *** ***
5    ค่าอาหาร 140 *** ***
6    ค่าอาหารว่าง 140 *** ***
7    กระดาษชาร์ทสีน้ำตาล 14 *** ***
8    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 4 *** ***
9    กระดาษชาร์ท 6 *** ***
10    กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 11 *** ***
11    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
12    กรรไกร 8 นิ้ว 1 *** ***
13    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว 17 *** ***
14    ถ่าน AA อัลคาไลน์ 2 *** ***
15    เข็มคณะกรรมการนักเรียน 90 *** ***
16    ลวดเย็บ No.10 2 *** ***
17    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
18    ไม้กวาดดอกหญ้า 15 *** ***
19    ไม้กวาดทางมะพร้าว 15 *** ***
20    ถุงมือยาง 51 *** ***
21    ตะกร้าขยะ 10 *** ***
22    ป้ายพื้นที่รับผิดชอบ 14 *** ***
23    ป้ายตาวิเศษตามจุดต่างๆ 10 *** ***
24    สื่อการเรียนรู้ตาวิเศษ 1,000 *** ***
25    จัดทำตารางเวร 10 *** ***
26    เสื้้อคณะกรรมการนักเรียน 80 *** ***
27    กระดาษชาร์ท 12 *** ***
28    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 3 *** ***
29    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 1 *** ***
30    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
31    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
32    มีดคัตเตอร์ใหญ่ 4 *** ***
33    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 2 *** ***
34    ปากกาเคมี 2 หัว 24 *** ***
35    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
36    กรรไกร 8 นิ้ว 1 *** ***
37    กระดาษชาร์ทสีน้ำตาล 24 *** ***
38    กระดาษแข็งสี 25 *** ***
39    ค่าป้ายไวนิลเวที 1 *** ***
40    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
41    ของที่ระลึก 1 *** ***
42    ค่าวิทยากร 6 *** ***
43    ค่าโปสเตอร์สมาชิกพรรค 6 *** ***
44    ค่าโปสเตอร์รณรงค์ 12 *** ***
45    ของที่ระลึก 6 *** ***
46    ดอกไม้แสดงความยินดี 1 *** ***
47    กระดาษชาร์ท 20 *** ***
48    กระดาษชาร์ทสีน้ำตาล 20 *** ***
49    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 *** ***
50    ปากกาเคมี 2 หัว 24 *** ***
51    ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ 2 *** ***
52    ค่าช่อดอกไม้ 10 *** ***
53    ค่ามาลัยกร 10 *** ***
54    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
55    ของที่ระลึก 10 *** ***
56    ค่าเกียรติบัตรนักเรียน 120 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ วันที่ 22-08-62 1 *** ***
2    เคลียร์ทดรองจ่ายกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ 504105 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2562/00136 1 *** ***
4    2562/00569=5259.-ขอเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301074 ลว.30-1-63 =5175.- 1 *** ***
5    ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาด กิจกรรม ACL สะอาดด้วยมือเรา เคลียร์ 0312018 ลว.14-12-62 1 *** ***
6    ค่าใช้จ่ายกิจกรรม ACL สะอาดด้วยมือเรา วันที่ 4 ธันวาคม 2562 1 *** ***
7    ค่าของที่ระลึกเบิกพัสดุ/กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ปี 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช 1 *** ***
9    2562/00632=37338.50 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม 1 *** ***
10    2562/00569=5259.-ขอเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 เคลียร์ 0301074 ลว.30-1-63 =5175. 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม
 - 2. แบบประเมินการปฏิบัติงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานคณะกรรมการนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานคณะกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินงานคณะกรรมการนักเรียน84.52
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2562
กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อเป็นผู้นำแบบอย่างของความถูกต้อง วันที่ 22 สิงหาคม 2562
กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ คณะกรรมการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อเป็นผู้นำแบบอย่างของความถูกต้อง วันที่ 23 สิงหาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน (สานสัมพันธ์น้อง - พี่)
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563
พิธีมุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู เพื่อยกย่องเชิดชู บูชาคุณครูผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563