Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : พัฒนางานโยธวาทิตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติที่มีมาตรฐานสากล ควบคู่กับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.  พัฒนาทักษะทางสมองซีกขวาให้แก่ผู้เรียน ในการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องตามอัจฉริยภาพ ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ BBL Brain-based Learning เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกิจกรรมโยธวาทิตด้วยระบบพี่สอนน้อง
3.  ฝึกฝนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบและมีระเบียบในระบบการดำเนินงานแบบองค์กร ทำงานตามวงจรPDCA ฝึกฝนภาวะผู้นำ ฝึกฝนทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความขยัน วิริยะอุตสาหะ มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการให้เกียรติผู้อื่น และร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
4.  สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความโดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ในบำเพ็ญประโยชน์ตามความถนัดของตนเองในการช่วยเหลือโรงเรียน สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการขยายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครองในอันที่จะส่งเสริมความโดดเด่นเฉพาะทางของโรงเรียน
6.  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาวิชาชีพครู แสวงหาความรู้รวมถึงพัฒนาตนในด้านการสอน พัฒนาทักษะและศึกษาหาประสบการณ์ด้านดนตรี ภาษาและเทคโนโลยีและนำมาใช้ในการเรียนการสอน สามารถฝึกฝนนักเรียนจนสามารถนำไปแสดงสู่สาธารณะในการช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียน ชุมชน รวมถึงสามารถนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงและประกวดในระดับต่างๆได้

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : พัฒนางานโยธวาทิตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน
1.  พัฒนางานโยธวาทิต โดยดำเนินการฝึกซ้อม ศึกษาดูงาน แสดงออกซึ่งศักยภาพของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมการประกวดที่มีมาตรฐานสากล พัฒนาทักษะนักเรียนและบุคลากร จัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องดนตรีตามแผนปฏิบัติงาน
2.  ผู้เรียนและบุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของงานโยธวาทิต
3.  งานโยธวาทิตบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนางานโยธวาทิตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : พัฒนางานโยธวาทิตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน
1.  งานโยธวาทิตดำเนินการฝึกซ้อม ศึกษาดูงาน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วมการประกวดวัดระดับมาตรฐานสากล พัฒนาทักษะนักเรียนและบุคลากร จัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องดนตรีตามแผนปฏิบัติงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ร้อยละ 95
2.  ผู้เรียนและบุคลากรมีทักษะที่จำเป็น มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของงานโยธวาทิต ร้อยละ 98
3.  มีแผนงานที่สอดคล้องการนโยบายของโรงเรียน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน สมศ. มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ ยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ ร้อยละ 100

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : พัฒนางานโยธวาทิตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 453 วัน
01 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 453 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
15 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563    6.1 กิจกรรมโยธวาทิตสู่ชุมชน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมประกวดวงโยธวาทิต   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
01 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 กิจกรรมศึกษาดูงานโยธวาทิต 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโยธวาทิต 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรมจัดหาทุนสนับสนุนวงโยธวาทิต   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8 กิจกรรมบริหารงานโยธวาทิต   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 132 วัน
22 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 381 วัน
21 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน
07 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563    7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
23 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563   C 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
23 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 318 วัน
23 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 318 วัน
23 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 Chiayi City International Wind Band Festival 2019  24 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 595 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโยธวาทิต  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Music Teacher Training Series III  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 395 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 กิจกรรมศึกษาดูงานโยธวาทิต  1 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วงโยธวาทิตเข้าร่วมงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กิจกรรมโยธวาทิตสู่ชุมชน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 Chiayi City International Wind Band Festival 2019  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโยธวาทิต  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 3 *** ***
2    ถุงมือผ้า 5 *** ***
3    เทปกาว OPP ขนาด 2 นิ้ว 20 *** ***
4    ไม้กวาดดอกหญ้า 3 *** ***
5    ไม้กวาดทางมะพร้าว 2 *** ***
6    ถ่านอัลคาไลน์ AAA 5 *** ***
7    เชือกฟาง 10 *** ***
8    ถ่านอัลคาไลน์ AA 5 *** ***
9    หมึกเติมแท่นประทับตรา 1 *** ***
10    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 2 *** ***
11    ปากกาไวท์บอร์ด 5 *** ***
12    ปากกาเคมี 2 หัว 3 *** ***
13    แท่นตัดเทปตราม้า 1 *** ***
14    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
15    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 5 *** ***
16    ซองถนอมเอกสาร 3 *** ***
17    คลิปดำ 2 ขา NO.109 12 *** ***
18    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
19    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
20    ถุงขยะสีดำ 1 *** ***
21    ปากกาเขียนแผ่นซีดี 2 หัว 3 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 *** ***
23    กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 *** ***
24    โน้ตเพลงลิขสิทธิ์ 8 *** ***
25    ไม้คฑาหวายหัวสิงห์ 1 *** ***
26    รองเท้าสำหรับUniformวงโยธวาทิต 60 *** ***
27    ปูนขาว 20 *** ***
28    สี 2 *** ***
29    หมึกเติมปริ้นท์เตอร์ 0 *** ***
30    รถโดยสารปรับอากาศ 3 *** ***
31    Uniformวงโยธวาทิต 4 *** ***
32    Uniformวงโยธวาทิต 5 *** ***
33    อุปกรณ์นักแสดงประกอบ 10 *** ***
34    ค่าอาหารนักเรียน 2,100 *** ***
35    อาหารว่างนักเรียน 7 *** ***
36    น้ำดื่ม 50 *** ***
37    น้ำแข็ง 10 *** ***
38    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ 10,500 *** ***
39    รถ 6 ล้อขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรี 0 *** ***
40    ค่าบำรุงที่พัก 0 *** ***
41    อาหารนักเรียนและครูผู้ควบคุม 70 *** ***
42    ค่าออกแบบภาพแปรขบวน/ ประพันธ์เพลง 1 *** ***
43    Overhaul เครื่องดนตรีWoodwind 5 *** ***
44    ค่าที่พัก 0 *** ***
45    ค่าเดินทาง 0 *** ***
46    ค่าเบี้ยเลี้ยง 0 *** ***
47    ค่าลงทะเบียน 0 *** ***
48    ค่าเดินทางในพื้นที่ 0 *** ***
49    ค่าเดินทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 *** ***
50    ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 12 *** ***
51    ค่าอาหารต้อนรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 *** ***
52    ตกแต่งสถานที่และเวที 0 *** ***
53    ประชาสัมพันธ์ 0 *** ***
54    จัดพิมพ์บัตรคอนเสิร์ต 0 *** ***
55    ค่าอาหารคณะกรรมการดำเนินงาน 0 *** ***
56    ดอกไม้มอบให้นักดนตรีรับเชิญ 0 *** ***
57    จัดทำของที่ระลึกเพื่อจำหน่าย 0 *** ***
58    หนังกลองชุด 2 *** ***
59    Yamaha Silver Polish น้ำยาทำความสะอาดเครื่องชุบเงิน 10 *** ***
60    Yamaha Lacquer Polish น้ำยาทำความสะดากเครื่องแลคเกอร์ 10 *** ***
61    Yamaha Slide Grease ขี้ผึ้งทาข้อต่อท่อโลหะ 10 *** ***
62    Yamaha Cork Grease ขี้ผึ้งทาก๊อกข้อต่อ 10 *** ***
63    Yamaha Valve Oil น้ำยาหล่อลื่นลูกสูบ 20 *** ***
64    Yamaha Tuning Slide Oil น้ำมันหล่อลื่นท่อเทียบเสียง 5 *** ***
65    Vandoren Clarinet Reed 3.5 10 *** ***
66    Vandoren Tenor Saxophone Reed 3.5 2 *** ***
67    Vic Firth Concert Snare Stick 3 *** ***
68    Vic Firth Marching Snare Stick 5 *** ***
69    Drum Holder 1 *** ***
70    หนังสแนร์มาร์ชชิ่ง 14 นิ้ว 1 *** ***
71    Metronome 1 *** ***
72    นวมคลาริเน็ต 2 *** ***
73    ไม้ก็อกแผ่น 1.2 mm. 4 *** ***
74    ไม้ก็อกแผ่น 1.4/ 1.6/ 2.0 mm. 3 *** ***
75    อะไหล่เครื่องเป่า 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อบรมเชิงปฏิบัติการม.ศิลปากร 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายวงโยธวาทิต เข้าร่วมเทศกาลโยธวาทิตนานาชาติ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วันที่ 18-24 ธันวาคม 2562 1 *** ***
3    ขอซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับวงโยธวาทิต เพื่อใช้ในการแสดงกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่าย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 วันที่ 21 มกราคม 2563 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง 1 *** ***
5    ขอซื้ออะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี เพื่อใช้ในงานโยธวาทิต 1 *** ***
6    ขอจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรี เพื่อใช้ในงานโยธวาทิต 1 *** ***
7    ค่าสมัครเข้าร่วมการประกวด WAMSB World Championship 2020 วันที่ 28 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ พัฒนางานโยธวาทิตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ของหน่วยงาน งานโยธวาทิต
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (2 )
วงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมนำขบวนงานล่องสะเปาจาวละกอน ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เทศกาลโยธวาทิตนานาชาติ (Chiayi City International Wind Band Festival 2019) ณ กรุงไทเป และเมืองเจียอี้ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วันที่ 17-24 ธันวาคม 2562