Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำแผนงานอาคารสถานที่และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
2.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีทักษะทางด้านช่าง
3.  เพื่อควบคุมดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียนและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
4.  เพื่อปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สมบูรณ์และสวยงาม
5.  เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.  เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
7.  เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในงานอาคารสถานที่
8.  เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
9.  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(18)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
1.  มีการจัดทำแผนงานอาคารสถานที่และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
2.  มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีทักษะทางด้านช่าง
3.  มีการควบคุมดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียนและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
4.  มีการปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สมบูรณ์และสวยงาม
5.  มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.  มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
7.  มีการกำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในงานอาคารสถานที่
8.  มีการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
9.  มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 615 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 615 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 585 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 615 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 554 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
27 ก.ย. 2562 03 ต.ค. 2562   D 6.1 งานอาคารสถานที่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 429 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา ตรวจเช็คถังดับเพลิง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D  6.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 ประสานงานและบันทึกสถิติการขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ ตามใบขอใช้บริการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
06 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 381 วัน
02 ธ.ค. 2562 01 ม.ค. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
01 ม.ค. 2563 05 ก.พ. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
10 ก.ย. 2563 31 มี.ค. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 249 วัน
05 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
05 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 219 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 วางระบบรดน้ำบริเวณสวนวรรณคดี/หลังอาคารสุวรรณสมโภช  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 530 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครุวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Unplugged/Coding"  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบรดน้ำ  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมทีมงานวางแผนและมอบหมายงาน  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 472 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนอผู้อำนวยการ  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู  21 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 441 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู  22 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 440 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการวางระบบรดน้ำต้นไม้  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน กำลังดำเนินการ  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัดกิ่งไม้บริเวณแนวสายไฟ  29 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการทำงาน  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน กำลังดำเนินการ  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำผลการประเมินมาปรับพัฒนาต่อไป  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจรับงานเจาะบาดาลและส่งมอบงาน  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สนามสอบแข่งขัน/คัดเลือกข้าราชการตำรวจ  17 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนอและขอคำแนะนำสร้างแทงค์เก็บน้ำบาดาล  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 355 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขออญาตนำผู้รับเป้าต้นไม้พบผู้อำนวยการ  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 355 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจรับงานห้องรับรองแขกและห้องเรียนรวม  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มอบเจลล้างมือให้กับหัวหน้าสายทุกระดับ  28 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  29 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น้ำยาเดทตอล 750 มล 50 *** ***
2    สบู่เหลวล้างมือ 3.8 ลิตร 50 *** ***
3    น้ำยาล้างห้องน้ำ 3.8 ลิตร 150 *** ***
4    น้ำยาดับกลิ่น 3.8 ลิตร 120 *** ***
5    น้ำยาถูพื้น 3.8 ลิตร 120 *** ***
6    น้ำยาเช็ดกระจก 3.8 ลิตร 60 *** ***
7    น้ำยาดันฝุ่น 3.8 ลิตร 100 *** ***
8    ผงซักฟอก 600 *** ***
9    ไม้กวาดอ่อน 300 *** ***
10    ไม้กวาดแข็ง 400 *** ***
11    ผ้าม็อบ 120 *** ***
12    ไม้ม็อบ 50 *** ***
13    ไม้กวาดหยากไย่ 20 *** ***
14    ไม้ถูพื้น 100 *** ***
15    ผ้าม็อบถูพื้น 120 *** ***
16    ที่ตักขยะ 60 *** ***
17    ผ้าห่ม 100 *** ***
18    ถุงมือยาง 200 *** ***
19    ถุงมือผ้า 100 *** ***
20    ถุงขยะดำ 2,880 *** ***
21    ถุงใส่ผ้าอามัย 10,000 *** ***
22    ผ้าปิดจมูก 80 *** ***
23    รองเท้าแตะ 10 *** ***
24    รองเท้าบู๊ท 40 *** ***
25    น้ำมันเครื่องตัดหญ้า/เลื่อยตัดไม้ 500 *** ***
26    ค่าน้ำมันเครื่องยนต์ เครื่องตัดหญ้า/เลื่อยตัดไม้ 10 *** ***
27    ปุ๋ย 8 *** ***
28    ดินดำ 4 *** ***
29    สายยาง 4 *** ***
30    ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า 10 *** ***
31    ค่าซ่อมเลื่อยตัดไม้ 6 *** ***
32    ใบมีดตัดหญ้า 10 *** ***
33    สายเอ็นตัดหญ้า 200 *** ***
34    ต้นไม้ ดอกไม้ 200 *** ***
35    ค่าเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 30 *** ***
36    ค่าบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล 20 *** ***
37    ค่าบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ 10 *** ***
38    กำจัด มด ปลวก แมลงสาป 1 *** ***
39    ค่าเก็บขยะ 10 *** ***
40    เปลี่ยนสารหม้อแปลงไฟฟ้า 3 *** ***
41    ค่าตรวจสอบอาคาร 1 *** ***
42    เบรกเกอร์ 8 *** ***
43    แมกเนติก 8 *** ***
44    แมกเนติก 8 *** ***
45    เทปพันสาย 60 *** ***
46    เทปละลาย 10 *** ***
47    สายไฟ 6 *** ***
48    สายไฟ 6 *** ***
49    สายไฟ 4 *** ***
50    สายไฟ 4 *** ***
51    หน้ากาก 100 *** ***
52    สายโทรศัพท์ 5 *** ***
53    สวิทช์พัดลม 30 *** ***
54    ใบพัดลม 60 *** ***
55    แค็ป 3-5 ไมโคร 20 *** ***
56    แค็ป 8-50 ไมโคร 20 *** ***
57    น้ำยาเครื่องปรับอากาศ 90 *** ***
58    น้ำยาเครื่องปรับอากาศ 10 *** ***
59    น้ำยาเครื่องปรับอากาศ 5 *** ***
60    หลอด LED 48 *** ***
61    หลอด LED 50 *** ***
62    หลอด LED 40 *** ***
63    โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 10 *** ***
64    คอมเครื่องปรับอากาศ 4 *** ***
65    ดรูมเครื่องปรับอากาศ 8 *** ***
66    พัดลมคอยล์ร้อน 12 *** ***
67    พัดลมคอยล์เย็น 12 *** ***
68    กาวประสานท่อ 12 *** ***
69    เทปพันเกลียว 40 *** ***
70    ก๊อกอ่างล้างมือ 20 *** ***
71    ก๊อคคอยาว 10 *** ***
72    ก๊อกน้ำซันว่า 20 *** ***
73    ข้องอ 60 *** ***
74    ข้อต่อตรง 60 *** ***
75    ข้อลด 60 *** ***
76    สามทาง 44 *** ***
77    ยีโบล์ 10 *** ***
78    ท่อ 25 *** ***
79    ท่อ 25 *** ***
80    ท่อ 25 *** ***
81    ท่อ 10 *** ***
82    ท่อ 5 *** ***
83    ค่าซ่อมปั๊มน้ำ 6 *** ***
84    ค่าซ่อมไดโว่ 6 *** ***
85    วาล์ว ปิด-เปิด 10 *** ***
86    สายชำระพร้อมหัวฉีด 30 *** ***
87    ปูน 50 *** ***
88    บุ้งกี๋ 10 *** ***
89    ยาแนว 40 *** ***
90    ลวดเชื่อม 20 *** ***
91    ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว 200 *** ***
92    ใบตัดเหล็ก 10 นิ้ว 30 *** ***
93    จารบี 10 *** ***
94    ไม้อัด 30 *** ***
95    ไม้อัด 15 *** ***
96    ลูกบิดประตู 40 *** ***
97    มือจับประตู 40 *** ***
98    หูช้าง 40 *** ***
99    บานพับ 40 *** ***
100    ตะปู 40 *** ***
101    ตะปูหัวพิเศษ 30 *** ***
102    ตะปูคอนกรีต 20 *** ***
103    สกรู 30 *** ***
104    น้ำมันเอนกประสงค์ 20 *** ***
105    กาวยาง 10 *** ***
106    ล้อประตู 30 *** ***
107    ดอกสว่าน 40 *** ***
108    ซิลิโคน 40 *** ***
109    ลูกแมกซ์ 20 *** ***
110    สีน้ำพลาสติกทาภายใน 8 *** ***
111    สีน้ำพลาสติกทาภายนอก 15 *** ***
112    สีน้ำมัน 20 *** ***
113    สีกันสนิม 10 *** ***
114    แปรงทาสี 40 *** ***
115    แปรงทาสี 40 *** ***
116    แปรงทาสี 40 *** ***
117    ทินเนอร์ 10 *** ***
118    แลคเกอร์ 10 *** ***
119    น้ำมันสน 10 *** ***
120    ผงโป๊ว 20 *** ***
121    ผ้าดิบ 23 *** ***
122    กระดาษทราย 12 *** ***
123    เชือกไนล่อน 4 *** ***
124    เชือกฟาง 40 *** ***
125    ลวด 25 *** ***
126    ผ้าตกแต่งสถานที่ 4 *** ***
127    กระดาษ 4 *** ***
128    กระดาษกาว 2 หน้า 40 *** ***
129    กาวลาเท็กซ์ 20 *** ***
130    กระดาษกาวย่น 40 *** ***
131    ถ่านไฟฉาย 22 *** ***
132    ลวดเย็บกระดาษ 20 *** ***
133    เหล็กเส้น 30 *** ***
134    เหล็กแบน 30 *** ***
135    เหล็กกล่อง 20 *** ***
136    เหล็กกล่อง 15 *** ***
137    เหล็กกลม 15 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1 *** ***
2    วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 1 *** ***
3    เปลี่ยนสารกรองน้ำพร้อมไส้กรอง อาคารโภชนาคาร 1 *** ***
4    ไม้กางเขนแขวนผนัง ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 114 ชิ้น เพื่อติดอาคารเรียน 1 *** ***
5    ขอซื้อมิเตอร์น้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด มิเตอร์ไฟไฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด (2562/00139) 1 *** ***
6    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อกล่องแสดงไฟ เมื่อไม่ปิดแอร์ วันที่ 22/07/2562 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายทำความสะอาด ก.ค.62 1 *** ***
8    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
9    อุปกรณ์ต่อกล่องไฟโชว์,อุปกรณ์เดินไฟแอร์,อุปกรณ์เดินสายต่อปลั๊กไฟ 1 *** ***
10    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 1 *** ***
11    ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา 1 *** ***
12    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
13    ต้นกล้าเข็มแดง 300 ต้น 1 *** ***
14    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
15    ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 1 *** ***
16    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
17    ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 *** ***
18    ธงสัญลักษณ์ 1 *** ***
19    ซ่อมมอเตอร์สูบน้ำไดโว่ 1 *** ***
20    กล้องวงจรปิด 93 ชุด 1 *** ***
21    จัดจ้าง งานเหมาขนเศษดินและปรับหน้าดิน บดอัดดิน ที่จอดรถครู 1 *** ***
22    ซ่อมแซมรอยรั่ว หลังคาห้องศูนย์ดนตรี 1 *** ***
23    ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2 จุด ในโรงอาหารใหญ่ 1 *** ***
24    ค่าเดินทางที่ปรึกษา อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา นำเสนอแบบกรีนโดม 23/08/2562 1 *** ***
25    อุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด 1 *** ***
26    มิเตอร์ไฟฟ้า 3PJQ4 1 *** ***
27    ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
28    โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ ภ.คมสันต์ หมุนคำ 1 *** ***
29    ค่าซ่อมบำรุงงานอาคารสถานที่ เคลียร์ 0309046 ลว.19/9/62 1 *** ***
30    ทดรองจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 1 *** ***
31    เคลียร์ทดรองจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด/0208071 1 *** ***
32    แผ่นกันลื่นบันไดตึกสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
33    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe 1 *** ***
34    ขอซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ยี่ห้อ Kanto KT-TOP-T550 1 *** ***
35    ติดตั้งประตูกระจกโรงอาหารอนุบาล 1 *** ***
36    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้าคลังอาคารสถานที่ 1 *** ***
37    ค่าวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด 1 *** ***
38    ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ปจด.09/2562 1 *** ***
39    ค่าเจาะบ่อน้ำ PVC ลึก 60 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ติดตั้ง หจก.ลำปางบาดาล 2562/00272 1 *** ***
40    ขอซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1 *** ***
41    ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักครูลูกเสือ ชุดคอนเดนซิ่งเสีย 1 *** ***
42    ค่าเดินทางที่ปรึกษา อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา และทีมวิศวกร 09/09/2562 1 *** ***
43    ซ่อมหลังคาห้องศูนย์ดนตรี 1 *** ***
44    ขอซื้ออุปกรณ์จัดทำระบบรดน้ำสนาม สวนหย่อม เคลียร์ 0309066 1 *** ***
45    ขอขนเศษดินและปรับหน้าดิน งานจ้างเหมา ที่จอดรถครู 1 *** ***
46    ค่าซ่อมบำรุงและปรับภูมิทัศน์ งานอาคารสถานที่ เคลียร์ 0311018 1 *** ***
47    ขอเบิกเงินค่าบริการตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง วันที่ 05/09/2562 1 *** ***
48    วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาะเข้าคลังอาคารสถานที่ 1 *** ***
49    ขอซื้อน้ำยาทำความสะอาด เดลตอล 10 ขวด 1 *** ***
50    ค่าตัดกิ่งไม้รอบบริเวณโรงเรียน โดยใช้รถเครน ในวันที่ 21/09/2562 เคลียร์ 0311001 1 *** ***
51    ขอซื้อเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 *** ***
52    ขอเบิกค่าตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2562 1 *** ***
53    ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร 1 *** ***
54    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
55    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 1 *** ***
56    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ตามรายการซ่อมแซม 2562/00336=29,391 1 *** ***
57    ขอเบิกค่าจ้างรับเหมางานกำจัดปลวก มดและแมลงสาบ งวดที่ 3 บจ.อัยยาอินเตอร์เเทรดดิ้ง 1 *** ***
58    มิเตอร์น้ำขนาด 1 นิ้ว,2นิ้ว,3นิ้ว 1 *** ***
59    มิเตอร์วัดไฟฟ้า (2562/00139) 1 *** ***
60    ปั๊มไดรโว่ +ค่าบริการกู้ซับเมิร์ท 1 *** ***
61    ทดรองจ่ายซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2562/00336 เคลียร์ 0310014 1 *** ***
62    ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ (202102) 1 *** ***
63    วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาะเข้าคลังอาคารสถานที่ 1 *** ***
64    ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 06/09/2562 1 *** ***
65    ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ปจด.ตุลาคม 2562 1 *** ***
66    กล้อง Hikvision จำนวน 16 ชุด และ TV Samsung LED 55 นิ้ว 2562/00406 =77131 เคลียร์ 0311009 ลว.6/11/62 1 *** ***
67    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2562/00136 1 *** ***
68    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ตามรายการซ่อมแซม 2562/00336=29,391 1 *** ***
69    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ตามรายการซ่อมแซม 2562/00336=29,391 1 *** ***
70    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ตามรายการซ่อมแซม 2562/00336=29,391 1 *** ***
71    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 2562/00136 1 *** ***
72    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2562/00336 1 *** ***
73    จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด งานอาคารสถานที่ ปจด.ต.ค.-พ.ย.2562 เคลียร์ 0310027 1 *** ***
74    ค่ามอเตอร์มิตซู ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
75    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานงาน 2562/00271 1 *** ***
76    ขอซื้ออุปกรณ์ต่อกล่องไฟโชว์แสดงไฟไม่ปิดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 ห้อง 1 *** ***
77    วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า ห้องเรียนและอาคารปฏิบัติการ 1 *** ***
78    อุปกรณ์ Sensor Gata จำนวน 4 ตัว @ 300 1 *** ***
79    ค่าเดินทางที่ปรึกษา อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนาและทีม นำเสนอ Green Dome 08/11/2562 1 *** ***
80    ค่าโช๊ค ประตูกระจกห้องธุรการปฐมวัย และเพชรตัดกระจก เคลียร์ 0311043 ลว.22-11-62 1 *** ***
81    ค่าซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เคลียร์ 0312011 ลว.12-12-62 1 *** ***
82    ค่าโช๊ค Diamond ซ่อมบานประตูสวิง ที่ห้องมินิมาร์ท เคลียร์ 0311043 ลว.22-11-62 1 *** ***
83    วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2562/00406 1 *** ***
84    ค่าป้ายไวนิลโครงการก่อสร้างหลังคา 1 *** ***
85    ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2562 1 *** ***
86    ขอซื้ออุปกรณ์จัดทำระบบวางท่อ เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรียน เคลียร์ 0303027 ลว.17-3-63 1 *** ***
87    ค่าซ่อมแซมกระจกบานเลื่อน ห้อง ป.4/7 ม.4/6 และ ม.5/3 1 *** ***
88    2562/00545=31,351.- ค่าปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ อาคารอัสสัมชัญ ให้เป็นห้องรับรองแขก 1 *** ***
89    ขอซื้อ เหล็กแผ่น และอุปกรณ์ตัดเหล็ก ซ่อมแซมถังขยะ 1 *** ***
90    2562/00636=14900.-ขอซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Philips Air Purfier Comfort heindla #AC2887/20 1 *** ***
91    อินเตอร์คอมไร้สาย COMMAX WI-3SN (ติดห้องผู้อำนวยการ) 1 *** ***
92    กล้อง Hikvision จำนวน 16 ชุด และ TV Samsung LED 55 นิ้ว 2562/00406 =77131 1 *** ***
93    ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
94    ค่าซ่อมแซมเครื่องแทรมโพลีน 1 *** ***
95    2562/00665 =81,405.30.-ขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนรวมอาคารรัชตสมโภชและห้องรับรองอาคารอัสสัมชัญ งวดที่ 1 1 *** ***
96    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งโพเดียมใช้ในงานพิธีต่าง ๆ 1 *** ***
97    ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มร้าน 6Decade Cafe รับรองอ.ธนารัฏธ์ สำรวจสถานที่กรีนโดม 1 *** ***
98    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแทงค์น้ำและวางระบบน้ำ เคลียร์ 0303028 ลว.17-3-63 1 *** ***
99    ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 2562/00711=2,853.- 1 *** ***
100    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องเรียนสมาธิ อาคารสุวรรณสมโภช 2562/00716 =8,800.- 1 *** ***
101    ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 1 *** ***
102    เก้าอี้ผู้บริหาร ภราดาคมสันต์ หมูนคำ 2562/00214 1 *** ***
103    ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เดือนมกราคม 2563 1 *** ***
104    2562/00736=1390.-ขอซื้อแผ่นกรองอากาศ Philips รุ่น AC2887/20 ห้องผู้อำนวยการ 1 *** ***
105    ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 2562/00632 ลำพูนอินฟินิตี้ 1 *** ***
106    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62/2562/00384 1 *** ***
107    ขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อเบิกจ่ายตามกิจกรรม 2562/00632=37338.50 1 *** ***
108    2562/00747=5425.-ขอซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อปลั๊กไฟ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาโรบอท 1 *** ***
109    2562/00544=240,000.- ค่าปรับปรุงห้องสมุดกลาง อาคารรัชตสมโภช ให้เป็นห้องเรียนรวม ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ งวด 2 1 *** ***
110    2562/00798=23174.-วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งหลอดไฟจับความเคลื่อนไหว สถานที่จุดเสี่ยง จุดอับมืด 1 *** ***
111    ค่ารับเหมางานกำจัดปลวก งวดที่ 4 เดือนธันวาคม 2562 จ่ายให้กับบริษัทอัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 1 *** ***
112    2562/00803=900.-ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า งานอาคารสถานที่ 1 *** ***
113    2562/00544=240,000.- ค่าปรับปรุงห้องสมุดกลาง อาคารรัชตสมโภช ให้เป็นห้องเรียนรวม ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์(ภาษีณที่จ่าย) 1 *** ***
114    ต้นไม้ปลูกหน้าอาคารสำนักผู้อำนวยการ ต้นหอมหมื่นลี้ จำนวน 2 ต้น 1 *** ***
115    2562/00872=2700.-ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
116    ขอซื้อถุงใส่ขยะ สำหรับบริการงานอาคารสถานที่ 1 *** ***
117    ขอซื้อน้ำยาทำความสะอาด สำหรับบริการงานอาคารสถานที่ทำความสะอาดตามอาคารเรียน 1 *** ***
118    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับบริการงานอาคารสถานที่ ทำความสะอาดอาคารเรียน 1 *** ***
119    2562/00882=170938.-ขอซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 58 ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณระเบียงอาคารชั้น 2 ขึ้นไป 1 *** ***
120    2562/00883=7980.-ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อบริการงานอาคารสถานที่ ทำความสะอาดตามอาคารเรียน 1 *** ***
121    2562/00747=5425.-ขอซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อปลั๊กไฟ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาโรบอท 1 *** ***
122    ค่าเดินทาง ที่ปรึกษาด้านอาคารสถานที่ คุณสมชาย ศิริเครือวัลย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
123    ขอซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ TOSHIBA ติดตั้งอาคารสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
124    2562/00967=26070.-ขอซื้อน้ำยาเดทตอล ผ้าขนหนู ถุงมือยาง เพื่อใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในห้องเรียนลดการแพร่เชื้อ 1 *** ***
125    2562/00882=170938.-ขอซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 58 ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณระเบียงอาคารชั้น 2 ขึ้นไป 1 *** ***
126    ขอเบิกเงินค่าน้ำมันและซ่อมรถเข็น เพื่อใช้ในโรงอาหารใหญ่ 1 *** ***
127    ค่าเดินทาง อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา และทีมงาน ร่วมสรุปคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม วันที่ 9 มีนาคม 2563 1 *** ***
128    ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อบริการงานอาคารสถานที่ 1 *** ***
129    ขอซื้อน้ำยาทำความสะอาด เพื่อบริการงานอาคารสถานที่ทำความสะอาดอาคารเรียน 1 *** ***
130    ค่าเลี้ยงรับรอง อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนาและทีมงาน วันที่ 12 มีนาคม 2563 1 *** ***
131    2562/00632=37338.50 วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด กิจเจริญ 1 *** ***
132    ค่าจ้างเหมาขุดตอไม้และคอนกรีตทางเดินพร้อมขนทิ้ง เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม 1 *** ***
133    ค่าเลี้ยงรับรอง อ.ธนารัฏช์ วิเชียรทัศนา และทีมงานจำนวน 8 คน วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ร้านลายคราม และร้านถิ่นไท 1 *** ***
134    ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เดือนมีนาคม 2563 1 *** ***
135    ค่าเดินทาง อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา และทีมงาน ชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างให้ผู้รับเหมาทราบ วันที่ 24 มีนาคม 2563 1 *** ***
136    ค่าใช้จ่ายแหล่งเรียนรู้ โครงการเลี้ยงไก่และปลูกผัก 1 *** ***
137    2562/00967=26070.-เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในห้องเรียนลดการแพร่เชื้อ 1 *** ***
138    ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เดือน เมษายน 2563 1 *** ***
139    ขอเบิกเงินค่าเดินทาง อ.ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา และทีมงาน รายงานความคืบหน้าหลังคาคลุมลานกิจกรรม วันที่ 10 เมษายน 2563 1 *** ***
140    ขอเบิกเงิน ค่าบริการวุฒิวิศวกร วย.2013 เซ็นรับรองแบบโครงสร้าง 2 อาคาร และ ค่าบริการจัดทำ Cutting Plan โครงสร้างเหล็ก และเขียน Code ตัด CNC 3 โครงการ 1 *** ***
141    ขอเบิกเงินค่าเดินทาง อ.ธนารัฎช์ และทีมงาน ดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม วันที่ 23 เมษายน 2563 1 *** ***
142    ขอเบิกเงินค่าเดินทางไปตรวจรับเหล็กและติดตามคุณภาพ ที่ บริษัทช้างไทย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานอาคารสถานที่
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบสอบถามงานอาคารสถานที่79.80
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ WOW ด้วย Unplugged Coding” ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั่วภาคเหนือ และนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2562
สำรวจพื้นที่บริเวณหลังอาคารสุวรรณสมโภช และสวนวรรณคดี
ปรับกองเศษดินบริเวณลานจอดรถครู
ตัดกิ่งไม้บริเวณแนวสายไฟ
การตรวจรับงานเจาะบาดาลและส่งมอบงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ตรวจรับงานปรับปรุงห้องรับรองแขกและห้องเรียนรวม
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563