Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(7)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
1.  1. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อยู่เสมอ
2.  2.มีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างพอเพียงและจัดหมวดหมู่หนังสือตามหลักสากลเพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
3.  3.ห้องสมุดมีการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วโดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด
4.  4.ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7.มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 498 วัน
01 มี.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 437 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 498 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ข้้้้้้้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 498 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 498 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P    0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 498 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P    0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 498 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
01 มี.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 3106   D 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้   0   0 *** *** 198224 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 3106   D 6.7การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน   0   0 *** *** 198224 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C    0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 395 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 332 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C    0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C    0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C    0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 102 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (7)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 Living Libraryระดับประถม  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน กำลังดำเนินการ  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน กำลังดำเนินการ  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 441 วัน กำลังดำเนินการ  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันไหว้ครู  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมรักการอ่านสัปดาห์นักบุญหลุยส์  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมแต้มรักการอ่านภาคเรียนที่ 2/2562  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร F14 1 *** ***
2    เทปโฟม 3M ยาว 1 เมตร 6 *** ***
3    กระดาษชาร์ท 7 *** ***
4    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21 g 10 *** ***
5    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 10 *** ***
6    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 6 *** ***
7    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ 24 *** ***
8    ปากกาเคมี 2 หัว 6 *** ***
9    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 6 *** ***
10    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 12 *** ***
11    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 6 *** ***
12    กระดาษการ์ดสีทำปก 120 g ขนาด A4 3 *** ***
13    หนังสือพิมพ์ 365 *** ***
14    วารสาร นิตยสาร 12,700 *** ***
15    หนังสือทั่วไป/อ้างอิง/เยาวชน สื่อมัลติมีเดีย 20,000 *** ***
16    หนังสือประกอบการเรียน การสอน (8 กลุ่มสาระ) 60,000 *** ***
17    HP LaserJet Pro 100 Color MFP M176 4 *** ***
18    ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,000 *** ***
19    ชั้นวางหนังสือ 1 3,786 *** ***
20    กิจกรรม1 D-E-A-R :DropEverythingAndRead 38,000 *** ***
21    กิจกรรม 1 D-E-A-R 2,000 *** ***
22    กิจกรรม 1 D-E-A-R 800 *** ***
23    กิจกรรม2 สัปดาห์ห้องสมุด 4 *** ***
24    กิจกรรม 2 สัปดาห์ห้องสมุด 1,000 *** ***
25    กิจกรรม 2 สัปดาห์ห้องสมุด 3,000 *** ***
26    กิจกรรม 2 สัปดาห์ห้องสมุด 800 *** ***
27    กิจกรรม 2 สัปดาห์ห้องสมุด 3,000 *** ***
28    กิจกรรม 2 สัปดาห์ห้องสมุด 2,000 *** ***
29    กิจกรรม 3 แต้มรักการอ่าน 1,000 *** ***
30    กิจกรรม 3 แต้มรักการอ่าน 1,000 *** ***
31    กิจกรรม 3 แต้มรักการอ่าน 1,000 *** ***
32    กิจกรรม 3 แต้มรักการอ่าน 13,000 *** ***
33    กิจกรรม 4 Living Library ระดับประถม 70,000 *** ***
34    กิจกรรม 5 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 20,000 *** ***
35    กิจกรรม 5 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 2 *** ***
36    กิจกรรม 5 ห้องสมุดเคลื่อนที่ 36 *** ***
37    ศึกษาดูงานห้องสมุด/อบรม 10,000 *** ***
38    กิจกรรม 5 ห้องสมุดเคลื่อนที 680 *** ***
39    กระดาษสติกเกอร์ 6 *** ***
40    ปากกาลูกลื่นตรา จีซอฟท์ 12 *** ***
41    ตะกร้าเอกสาร 3 ชั้น โรบิ้น NO.403 1 *** ***
42    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน 6 *** ***
43    น้ำยาลบคำผิด หัวลูกลื่น 3 *** ***
44    เครื่องเย็บกระดาษ พลาสติก 1 *** ***
45    หมึกเติมแท่นประทับตรา 3 *** ***
46    แท่นตัดเทปตราม้า 2 *** ***
47    กรรไกร 8 นิ้ว 1 *** ***
48    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 1 *** ***
49    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล 1 *** ***
50    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
51    คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 3 *** ***
52    แฟ้ม PVC เชือกขยายข้าง A4 12 *** ***
53    เชือกฟาง 10 *** ***
54    ปากกาเคมี 2 หัว 3 *** ***
55    ปากกาไวท์บอร์ด 3 *** ***
56    แผ่นยางรองตัดขนาด 30*45 ซม. 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ารางวัลจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่าน รวมวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 30-31/10/2562 เคลียร์ 0311036 ลว.19/11/62 1 *** ***
2    หนังสือทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ์ 1 ชุด จำนวน 10 เล่ม 1 *** ***
3    วัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ต.ค.62 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 1 *** ***
4    ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร เดือนพฤศจิกายน 2562 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 2562/00384 กิจกรรมห้องสมุดระดับมัธยม 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเบิกพัสดุ ธ.ค.62 2562/00384 1 *** ***
7    2562/00764 =1,265.-ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 1 *** ***
8    2562/00782=30,488.-จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จากศูนย์หนังสือจุฬา สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา และบริษัทนานมีบุ๊คส์ 1 *** ***
9    ขอซื้อหมึก HP LaserJet Color MFP M175A 1 *** ***
10    2562/00782=30,488.-จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จากศูนย์หนังสือจุฬา สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา และบริษัทนานมีบุ๊คส์ 1 *** ***
11    2562/00782=30,488.-จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จากศูนย์หนังสือจุฬา สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา และบริษัทนานมีบุ๊คส์ 1 *** ***
12    ขอซื้อปลั๊กพ่วง ยาว 3 เมตร จำนวน 3 อัน งานห้องสมุด 1 *** ***
13    2562/00720=13770.-ขอซื้อ Sansung Galaxy TAB 8.0 เพื่อนำมาติดตั้งสแกนใบหน้าในการเข้าใช้งานห้องสมุด 1 *** ***
14    ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารนิตยสาร เดือนมกราคม 2563 1 *** ***
15    ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารนิตยสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
16    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 กิจกรรม DROP EVERYTHING 1 *** ***
17    ปรับปรุงสินค้าเบิกพัสดุ ก.พ.63 กิจกรรมแต้มรักการอ่าน 1 *** ***
18    2562/00876 ค่าของรางวัลกิจกรรม Drop Everything 1 *** ***
19    2562/00876 ค่าของรางวัลกิจกรรมแต้มรักการอ่าน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร ของหน่วยงาน งานห้องสมุด
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
งานห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร86.02
งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร86.12
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)