Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ส่งเสริม ติดตาม นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิบัติของวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อรับผิดชอบและประสานงานเกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหาร และดูแลในเรื่องความประพฤติ ระเบียบวินัย การแต่งกาย ฯลฯ ของนักศึกษาวิชาทหาร
2.  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารที่สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของกรมการรักษาดินแดน
3.  3.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร(2.1) 4.เพื่อจักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน(10.3)

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(21)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ส่งเสริม ติดตาม นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิบัติของวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ส่งเสริม ติดตาม นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิบัติของวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)
1.  1. โรงเรียนรับผิดชอบและประสานงาน เกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหาร และดูแลในเรื่องความประพฤติ ระเบียบวินัย การแต่งกาย ฯลฯ ของนักศึกษาวิชาทหาร
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาวิชานักศึกษาวิชาทหารที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของกรมการรักษาดินแดน
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ส่งเสริม ติดตาม นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิบัติของวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร)
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3.มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  8.มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 519 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 488 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 488 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 488 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 488 วัน
16 พ.ค. 2562 15 ก.พ. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.1กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอำมาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 427 วัน
03 ธ.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562   D 6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 299 วัน
01 ส.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562   D 6.3กิจกรรมพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 274 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563    6.4กิจกรรมอบรมยุวชนรักษาดินแดน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 ส.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.5กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 396 วัน
01 ส.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.6กิจกรรม รด.จิตอาสา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 ก.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.7กิจกรรมพัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอนและชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.8กิจกรรมฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
08 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563   D 6.9กิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
20 ม.ค. 2563 15 ก.พ. 2563   D 6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
01 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.11ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
01 ก.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 366 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน. ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
01 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 153 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (21)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมวางพวงมาลัย  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาจอมพลอำมาตย์เอกฯ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม  3 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ทดสอบทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กรณีไม่ได้เข้าสอบตามวันที่กำหนดให้ไปสอบวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่)  1 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.11ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  1 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม  3 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม  3 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสวนสนาม  3 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 252 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2(ชาย)ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 63  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  16 พ.ค. 2562 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563
 กิจกรรมฝึกภาคสนาม  15 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกภาคสนาม  20 ม.ค. 2563 - 15 ก.พ. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    พวงมาลา 1 *** ***
2    พิธีไหว้ครูประจำปีของนักศึกษาวิชาทหารและพิธีสสวนสนาม 2 *** ***
3    พัฒนาการฝึก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 17,200 *** ***
4    อบรมยุวชนรักษาดินแดน 2,000 *** ***
5    อบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา 3,500 *** ***
6    รด.จิตอาสา 3,800 *** ***
7    พัฒนาห้องนักศึกษาวิชาทหารสื่อการสอนและชุดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 9,000 *** ***
8    ฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 25,000 *** ***
9    ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 6,000 *** ***
10    การฝึกภาคสนาม 5,000 *** ***
11    ประชาสัมพันธ์และสรุปกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 3,000 *** ***
12    ค่ายานพาหนะ 1 *** ***
13    ร่วมสมทบทุน 1 *** ***
14    ค่าลงทะเบียน 5 *** ***
15    เครื่องหมายรด.พันธุ์แกร่ง 1 *** ***
16    ค่าป้ายพร้อมขาตั้ง 10 *** ***
17    ป้ายไวนิล 1 *** ***
18    เอกสสารประเมิน 10 *** ***
19    ลงทะเบียน 20 *** ***
20    ปลอกแขนยุวชนรักษา 10 *** ***
21    ลงทะเบียน 20 *** ***
22    ปลอกแขนนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา 25 *** ***
23    ป้ายกิจกรรม 1 *** ***
24    อุปกรณ์และสัญญลักษณ์ 1 *** ***
25    เกียรติบัตร 100 *** ***
26    อาหารและอาหารว่าง 30 *** ***
27    ชุดการฝึก 12 *** ***
28    ปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์ 1 *** ***
29    จัดทำผังบังคับบัญชา 1 *** ***
30    ลงทะเบียน 1 *** ***
31    ค่าที่พัก 40 *** ***
32    ค่าเดินทาง 1 *** ***
33    ค่าอาหาร 40 *** ***
34    ค่ากิจกรรม 1 *** ***
35    ค่าลงทะเบียน 3 *** ***
36    ค่าของเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหารและครูฝึก 3 *** ***
37    อุปกรณ์การฝึก 1 *** ***
38    ค่าเอกสารเข้าเล่ม 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 27/07/2562 1 *** ***
2    2562/00667=2910.-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบสอบถาม
 - 2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิชาทหาร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ส่งเสริม ติดตาม นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางปฏิบัติของวิชาทหาร (นักศึกษาวิชาทหาร) ของหน่วยงาน งานนักศึกษาวิชาทหาร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)